0575 – ἀπό (apo)

från, av, ut ur, för, på, i,


Typ:
Preposition
Grekiska: ἀπό (apo)
Uttal: apo
Talvärde: 151 (1 + 80 + 70)    ord med samma talvärde
Ursprung: A primary particle
Användning: 645 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till apo :

תֹּםtomH8537oskyldighet

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

from (392), "of" (129), "out of" (48), "for" (10), "off" (10), "by" (9), "at" (9), "in" (6), "since + 3739" (5), "on" (5), not translated 15), translated miscellaneously (31)

Engelsk beskrivning

 1. Of separation.
  1. Of local separation, after verbs of motion from a place i.e. of departing, of fleeing, ".
  2. Of separation of a part from the whole.
   1. Where of a whole some part is taken.
  3. Of any kind of separation of one thing from another by which the union or fellowship of the two is destroyed.
  4. Of a state of separation, that is of distance.
   1. Physical, of distance of place.
   2. Temporal, of distance of time.
 2. Of origin.
  1. Of the place whence anything is, comes, befalls, is taken.
  2. Of origin of a cause.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (645 st i TR)


Matteusevangeliet (115)

Antalet slktled r allts: <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<mark>frn</mark> Abraham t<mark>i</mark>ll D<mark>av</mark><mark>i</mark>d fjorton led, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<mark>frn</mark> D<mark>av</mark><mark>i</mark>d t<mark>i</mark>ll fngenskapen <mark>i</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=251>Babylon</a> fjorton led och <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<mark>frn</mark> fngenskapen <mark>i</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=251>Babylon</a> t<mark>i</mark>ll den Smorde <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(Mess<mark>i</mark>as, Kr<mark>i</mark>stus)</span> fjorton led. <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Den hebre<mark>i</mark>ska kulturen som Matteus r<mark>i</mark>ktar s<mark>i</mark>g t<mark>i</mark>ll r <mark>fr</mark>tjust <mark>i</mark> s<mark>i</mark>ffror och sprkl<mark>i</mark>g symmetr<mark>i</mark>. Att just talet fjorton har valts kan bero <mark>p</mark> att det r tv gnger talet sju som str <mark>fr</mark> fullhet. Fjorton r ocks det hebre<mark>i</mark>ska numer<mark>i</mark>ska vrdet <mark>p</mark> D<mark>av</mark><mark>i</mark>ds namn, se ven <a class='popup-verse' data-book='19' data-chapter='27' data-verse='' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Ps&nbsp;27</a>. <mark>I</mark> jm<mark>fr</mark>else med Lukas slktt<mark>av</mark>la, se <a class='popup-verse' data-book='42' data-chapter='3' data-verse='23' data-chapterend='' data-verseend='37' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Luk&nbsp;3:23&ndash;37</a>, f<mark>i</mark>nns sk<mark>i</mark>llnader. Matteus hoppar <mark>i</mark>bland ver ngra led <mark>fr</mark> att f en l<mark>i</mark>tterr symmetr<mark>i</mark> med tre grupper med fjorton generat<mark>i</mark>oner <mark>i</mark> varje grupp. Det grek<mark>i</mark>ska ordet <<mark>i</mark>>gennao</<mark>i</mark>>, som versatts &quot;fdde&quot;, kan ocks betyda &quot;<mark>fr</mark>fader&quot; och behver <mark>i</mark>nte betyda att sonen r <mark>i</mark> d<mark>i</mark>rekt nedst<mark>i</mark>gande led. Andra sk<mark>i</mark>llnader r att Matteus startar med judarnas <mark>fr</mark>fader Abraham och verkar relatera t<mark>i</mark>ll Josefs slktskap med D<mark>av</mark><mark>i</mark>d. Lukas dremot gr v<mark>i</mark>a Mar<mark>i</mark>a hela vgen t<mark>i</mark>llbaka t<mark>i</mark>ll Adam och Eva, <mark>fr</mark> att betona att han r hela mnskl<mark>i</mark>ghetens Frlsare. <mark>I</mark> nsta kap<mark>i</mark>tel nmns Josef v<mark>i</mark>d namn, medan Mar<mark>i</mark>a refereras t<mark>i</mark>ll som barnets mor. <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kr<mark>i</mark>stus r en transkr<mark>i</mark>ber<mark>i</mark>ng <mark>av</mark> en grek<mark>i</mark>sk versttn<mark>i</mark>ng <mark>av</mark> hebre<mark>i</mark>ska <<mark>i</mark>>Mash<mark>i</mark>ach</<mark>i</mark>> som betyder &quot;den Smorde&quot;. <mark>I</mark> de profet<mark>i</mark>ska bckerna vntade man <mark>p</mark> Herrens Smorde som skulle rdda <mark>I</mark>sraels folk. Matteus v<mark>i</mark>ll v<mark>i</mark>sa att Jesus r denne smorde kung som har komm<mark>i</mark>t!]</span>
Hon ska ju fda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, <mark>fr</mark> han ska frlsa <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(rdda, befr<mark>i</mark>a)</span> s<mark>i</mark>tt folk <mark>frn</mark> deras synder.&quot; <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Genom trolovn<mark>i</mark>ngen hade ktenskapet redan formellt <mark>i</mark>ngtts. ngeln uppmanar Josef att <mark>i</mark>nte tveka att fullborda ktenskapet framver. Namnet Jesus hrstammar <mark>frn</mark> namnet Josua, som <mark>p</mark> hebre<mark>i</mark>ska r sammansatt <mark>av</mark> JHVH <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(Guds namn som trol<mark>i</mark>gtv<mark>i</mark>s kan uttalas Jahve)</span> och Hosea, som betyder &quot;en som frlser&quot;. Namnet Jesus betyder bokst<mark>av</mark>l<mark>i</mark>gen: &quot;JHVH r frlsn<mark>i</mark>ng&quot; eller &quot;JHVH rddar&quot;.]</span>
Josef vaknade upp ur s<mark>i</mark>n smn och gjorde som Herrens budbrare <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(ngel)</span> hade befallt honom. Han tog s<mark>i</mark>n hustru t<mark>i</mark>ll s<mark>i</mark>g,
<span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Vr vsterlndska t<mark>i</mark>derkn<mark>i</mark>ng utvecklades <mark>av</mark> munken D<mark>i</mark>onys<mark>i</mark>us Ex<mark>i</mark>guus <mark>i</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=1111>Rom</a> r 525 e.Kr., <mark>i</mark>nnan dess hade man rknat t<mark>i</mark>den ut<mark>i</mark><mark>frn</mark> strre hndelser eller ol<mark>i</mark>ka regenter. Det v<mark>i</mark>sade s<mark>i</mark>g dock att han m<mark>i</mark>sstog s<mark>i</mark>g med ngra r vad gller <<mark>i</mark>>Anno Dom<mark>i</mark>n<mark>i</mark></<mark>i</mark>> som betyder &quot;Herrens r&quot; <mark>p</mark> lat<mark>i</mark>n. <mark>I</mark> dag menar de flesta forskare att Jesu fdelse <mark>i</mark>ntrffade ngon gng mellan 8 och 4 f.Kr.]</span> Nu nr Jesus var fdd <mark>i</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=317>Betlehem</a> <mark>i</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=756>Juden</a> <mark>p</mark> kung Herodes t<mark>i</mark>d <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[han regerade 37-4 f.Kr.]</span>, kom v<mark>i</mark>sa mn <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(astronomer)</span> <mark>frn</mark> st <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(lnderna dr solen gr upp)</span> t<mark>i</mark>ll <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=735>Jerusalem</a>.
Nr Herodes <mark>fr</mark>stod att han bl<mark>i</mark>v<mark>i</mark>t m<mark>i</mark>ssledd <mark>av</mark> de v<mark>i</mark>se mnnen blev han urs<mark>i</mark>nn<mark>i</mark>g <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(tappade helt fattn<mark>i</mark>ngen <mark>av</mark> raser<mark>i</mark>)</span>. Han beordrade <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(snde ut)</span> att man skulle dda alla pojkar som var tv r eller yngre <mark>i</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=317>Betlehem</a> och alla dess nrl<mark>i</mark>ggande omrden, detta enl<mark>i</mark>gt <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(den exakta uppg<mark>i</mark>ft om)</span> t<mark>i</mark>den som han f<mark>i</mark>ck fram genom att noggrant frga de v<mark>i</mark>se mnnen <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[<a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='2' data-verse='7' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Matt&nbsp;2:7</a>]</span>.
Johannes bar klder <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(en mantel)</span> <mark>av</mark> kamelhr och hade ett lderblte om l<mark>i</mark>vet. <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Han <mark>p</mark>m<mark>i</mark>nde om profeten El<mark>i</mark>a, se <a class='popup-verse' data-book='12' data-chapter='1' data-verse='8' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>2&nbsp;Kung&nbsp;1:8</a>. Senare <mark>i</mark> Matteusevangel<mark>i</mark>et kopplas dessa tv profeter tydl<mark>i</mark>gt samman, se <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='11' data-verse='14' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Matt&nbsp;11:14</a>.]</span> Hans mat var grshoppor och v<mark>i</mark>ldhonung <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[vanl<mark>i</mark>g fda <mark>i</mark> v<mark>i</mark>ldmarken, se <a class='popup-verse' data-book='3' data-chapter='11' data-verse='22' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>3&nbsp;Mos&nbsp;11:22</a>]</span>.
<span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Det rel<mark>i</mark>g<mark>i</mark>sa ledarskapet <mark>i</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=735>Jerusalem</a> hade t<mark>i</mark>d<mark>i</mark>gare sk<mark>i</mark>ckat tjnare med frgor t<mark>i</mark>ll Johannes, se <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='1' data-verse='19' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Joh&nbsp;1:19</a>. Det verkar <mark>i</mark>nte som om dessa svar rckte eftersom de nu sjlva kom ut <mark>i</mark> knen <mark>fr</mark> att betrakta vad som lockade s mnga d<mark>i</mark>t.]</span> Mnga far<mark>i</mark>ser och sadduker kom t<mark>i</mark>ll hans dop. Nr han sg <mark>p</mark> dem <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[och genomskdade deras falska mot<mark>i</mark>v]</span> sade han t<mark>i</mark>ll dem: <br>&quot;N<mark>i</mark> g<mark>i</mark>ftormars barn! <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Han <mark>fr</mark>kn<mark>i</mark>ppade dem med dd, och med Satan sjlv som bedrog Eva genom en orm.]</span> Vem har ftt er att tro att n<mark>i</mark> kan fly undan den kommande vredesdomen?
Sedan kom Jesus <mark>frn</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=532>Gal<mark>i</mark>leen</a> <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[ner]</span> t<mark>i</mark>ll Johannes <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Dparen]</span> <mark>fr</mark> att bl<mark>i</mark> dpt <mark>av</mark> honom <mark>i</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=7>Jordan</a> <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[floden]</span>.
Nr Jesus hade bl<mark>i</mark>v<mark>i</mark>t dpt steg han genast upp ur vattnet. Pltsl<mark>i</mark>gt ppnade s<mark>i</mark>g h<mark>i</mark>mlen och Johannes sg Guds Ande snka s<mark>i</mark>g ner som en duva och komma ver Jesus.
<mark>Frn</mark> och med nu brjade Jesus pred<mark>i</mark>ka <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[och fortsatte <mark>p</mark> samma tema som Johannes Dparen, se <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='3' data-verse='2' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Matt&nbsp;3:2</a>]</span> och sade: <br>&quot;Omvnd er <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(<mark>fr</mark>ndra ert stt att tnka, och agera)</span>, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<mark>fr</mark> h<mark>i</mark>mmelr<mark>i</mark>ket r nra.&quot; <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Frasen &quot;<mark>Frn</mark> och med nu brjade Jesus&quot; terf<mark>i</mark>nns ven <mark>i</mark> <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='16' data-verse='21' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Matt&nbsp;16:21</a> och markerar ett sk<mark>i</mark>fte <mark>i</mark> Jesu l<mark>i</mark>v. Hr <mark>i</mark> kap<mark>i</mark>tel fyra startar hans publ<mark>i</mark>ka tjnst. <mark>I</mark> kap<mark>i</mark>tel 16 sker en vndpunkt och vandr<mark>i</mark>ngen mot korset och uppstndelsen <mark>p</mark>brjas.]</span>
Stora skaror fljde honom. De kom <mark>frn</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=532>Gal<mark>i</mark>leen</a>, <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=427>Dekapol<mark>i</mark>s</a> <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[ordagrant &quot;De t<mark>i</mark>o stderna&quot;, ett omrde ster om <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=3>Gal<mark>i</mark>le<mark>i</mark>ska sjn</a>, som <mark>frn</mark> brjan bestod <mark>av</mark> t<mark>i</mark>o stder]</span>, <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=735>Jerusalem</a>, <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=756>Juden</a> och <mark>frn</mark> den andra <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[stra]</span> s<mark>i</mark>dan <mark>av</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=7>Jordan</a> <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[<a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=1429>Pereen</a>]</span>.
Jag sger er sann<mark>i</mark>ngen, fram t<mark>i</mark>ll dess att h<mark>i</mark>mmel och jord <mark>fr</mark>gs <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(ndras, byter skepnad)</span>, ska <mark>i</mark>nte den m<mark>i</mark>nsta bokst<mark>av</mark> <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[hebre<mark>i</mark>ska bokst<mark>av</mark>en jod ]</span>, <mark>i</mark>nte en hake <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[kort streck som srsk<mark>i</mark>ljer de hebre<mark>i</mark>ska bokstverna, eller de sm kronor, hebr. <<mark>i</mark>>tag<mark>i</mark>n</<mark>i</mark>>, som dekorerar v<mark>i</mark>ssa bokstver]</span> <mark>i</mark> underv<mark>i</mark>sn<mark>i</mark>ngen <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Mosebckerna Torah]</span> <mark>fr</mark>gs <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(ndras)</span>, <mark>i</mark>nte <mark>fr</mark>rn allt har skett. <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[<mark>I</mark>nnan allt Gud har <mark>fr</mark>utsagt <mark>i</mark>ntrffat och alla skuggb<mark>i</mark>lder fullbordats, se <a class='popup-verse' data-book='42' data-chapter='24' data-verse='27' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Luk&nbsp;24:27</a>; <a class='popup-verse' data-book='51' data-chapter='2' data-verse='17' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Kol&nbsp;2:17</a>.]</span>
S dr<mark>fr</mark>: <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Vad ska man gra om man bl<mark>i</mark>r frestad <mark>p</mark> det sexuella omrdet?]</span> Om d<mark>i</mark>tt hgra ga <mark>fr</mark>leder d<mark>i</mark>g, r<mark>i</mark>v ut det och kasta det <mark>i</mark><mark>frn</mark> d<mark>i</mark>g. Det r bttre att du <mark>fr</mark>lorar en <mark>av</mark> d<mark>i</mark>na kroppsdelar n att hela d<mark>i</mark>n kropp kastas <mark>i</mark> Gehenna <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(helvetet)</span>.
Om d<mark>i</mark>n hgra hand <mark>fr</mark>leder d<mark>i</mark>g, hugg <mark>av</mark> den och kasta den <mark>i</mark><mark>frn</mark> d<mark>i</mark>g. Det r bttre att du <mark>fr</mark>lorar en <mark>av</mark> d<mark>i</mark>na kroppsdelar n att hela d<mark>i</mark>n kropp kastas <mark>i</mark> Gehenna <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(helvetet)</span>.&quot; <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Detta talestt r <mark>i</mark>nte bokst<mark>av</mark>l<mark>i</mark>gt utan en hyperbol, dvs. en verdr<mark>i</mark>ft. Jesus lr <mark>i</mark>nte ut sjlvstympn<mark>i</mark>ng, <mark>fr</mark> ven en bl<mark>i</mark>nd man, eller en man med en arm, kan ha orena sexuella tankar. Slutsatsen r att med alla medel motverka synden: utstt d<mark>i</mark>g <mark>i</mark>nte <mark>fr</mark> frestande s<mark>i</mark>tuat<mark>i</mark>oner, kasta bort sdant som <mark>fr</mark>leder t<mark>i</mark>ll sexuell synd osv. Lsn<mark>i</mark>ngen r <mark>i</mark>nte att skuldbelgga kv<mark>i</mark>nnan och tv<mark>i</mark>nga bort henne <mark>frn</mark> gudstjnstlokalen. Det r <mark>i</mark>nte kv<mark>i</mark>nnans sknhet, utan mannens br<mark>i</mark>st <mark>p</mark> sjlvbehrskn<mark>i</mark>ng som r problemet. Jesus sger t<mark>i</mark>ll mannen: &quot;det r d<mark>i</mark>tt ga&quot;, ta ansvar <mark>fr</mark> det.]</span>
Ge t<mark>i</mark>ll den som ber d<mark>i</mark>g om ngot, och vnd d<mark>i</mark>g <mark>i</mark>nte bort <mark>frn</mark> den som v<mark>i</mark>ll lna <mark>av</mark> d<mark>i</mark>g.&quot; <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[<mark>I</mark> <a class='popup-verse' data-book='5' data-chapter='15' data-verse='7' data-chapterend='' data-verseend='11' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>5&nbsp;Mos&nbsp;15:7&ndash;11</a> uppmanas den som kan att lna t<mark>i</mark>ll s<mark>i</mark>n nsta. Budet gller att <mark>i</mark>nte stnga s<mark>i</mark>tt hjrta <mark>fr</mark> den fatt<mark>i</mark>ge. <mark>I</mark>ngenstans uppmanar dock B<mark>i</mark>beln ngon att skuldstta s<mark>i</mark>g sjlv <mark>fr</mark> att hjlpa ngon annan. Bde den som ber om hjlp och den som t<mark>i</mark>llfrgas och sger nej, mste se t<mark>i</mark>ll att det <mark>i</mark>nte f<mark>i</mark>nns g<mark>i</mark>r<mark>i</mark>ghet som mot<mark>i</mark>v, se <a class='popup-verse' data-book='42' data-chapter='12' data-verse='13' data-chapterend='' data-verseend='15' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Luk&nbsp;12:13&ndash;15</a>. <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<mark>I</mark> Mosebckerna f<mark>i</mark>nns bde marknadsekonom<mark>i</mark> och planekonom<mark>i</mark> <mark>i</mark> en f<mark>i</mark>n komb<mark>i</mark>nat<mark>i</mark>on. Vart sjunde r upplstes ln och marken f<mark>i</mark>ck l<mark>i</mark>gga <mark>i</mark> trda. Det 49:e ret var jubelr och slkten f<mark>i</mark>ck t<mark>i</mark>llbaka s<mark>i</mark>n mark. Detta system skerstllde att ven om <mark>fr</mark>ldragenerat<mark>i</mark>onen m<mark>i</mark>sslyckats ekonom<mark>i</mark>skt, s skedde en terstlln<mark>i</mark>ng. Barn och barnbarn blev <mark>i</mark>nte l<mark>i</mark>dande <mark>p</mark> grund <mark>av</mark> den t<mark>i</mark>d<mark>i</mark>gare generat<mark>i</mark>onens m<mark>i</mark>sstag. Nr det nrmade s<mark>i</mark>g det sjunde ret var dr<mark>fr</mark> f v<mark>i</mark>ll<mark>i</mark>ga att lna ut, eftersom r<mark>i</mark>sken var stor att man <mark>i</mark>nte f<mark>i</mark>ck t<mark>i</mark>llbaka s<mark>i</mark>na pengar. Detta r bakgrunden t<mark>i</mark>ll Jesu uttalande som v<mark>i</mark>sar att g<mark>i</mark>r<mark>i</mark>ghet <mark>i</mark>nte fr l<mark>i</mark>gga bakom ett beslut att neka ngon ett ln eller hjlp.]</span>
Och <mark>fr</mark> oss <mark>i</mark>nte <mark>i</mark>n <mark>i</mark> frestelse <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(prvn<mark>i</mark>ng)</span>, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;utan rdda oss <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(ryck/dra oss <mark>i</mark>n t<mark>i</mark>ll d<mark>i</mark>g; befr<mark>i</mark>a oss)</span> <mark>frn</mark> den onde <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(det onda)</span>. <br><span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Grek<mark>i</mark>ska <<mark>i</mark>>pe<mark>i</mark>rasmos</<mark>i</mark>> har en bred betydelse <mark>av</mark> bde prvn<mark>i</mark>ng och frestelse. Den nyanssk<mark>i</mark>llnad som f<mark>i</mark>nns mellan de svenska orden f<mark>i</mark>nns <mark>i</mark>nte <mark>i</mark> grek<mark>i</mark>skan. Gud sjlv frestar <mark>i</mark>ngen, utan det r den onde och vrt ktt som frestar oss att synda, se <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='26' data-verse='41' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Matt&nbsp;26:41</a>; <a class='popup-verse' data-book='59' data-chapter='1' data-verse='13' data-chapterend='' data-verseend='14' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Jak&nbsp;1:13&ndash;14</a>. Det r dr<mark>fr</mark> v<mark>i</mark> behver vara bedjande. Dremot kan Anden <mark>fr</mark>a oss <mark>i</mark>n <mark>i</mark> s<mark>i</mark>tuat<mark>i</mark>oner dr vr tro prvas, se <a class='popup-verse' data-book='42' data-chapter='4' data-verse='1' data-chapterend='' data-verseend='2' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Luk&nbsp;4:1&ndash;2</a>.]</span> <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Senare handskr<mark>i</mark>fter har en lovpr<mark>i</mark>sande <mark>av</mark>slutn<mark>i</mark>ng som har l<mark>i</mark>kheter med <a class='popup-verse' data-book='13' data-chapter='29' data-verse='11' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>1&nbsp;Krn&nbsp;29:11</a>.]</span> <mark>Fr</mark> d<mark>i</mark>tt r r<mark>i</mark>ket och makten och ran <mark>i</mark> ev<mark>i</mark>ghet. Amen.<d<mark>i</mark>v style="marg<mark>i</mark>n-top:18px; marg<mark>i</mark>n-bottom:10px; text-al<mark>i</mark>gn: center;"><<mark>i</mark>mg alt="-" he<mark>i</mark>ght="22" src=https://www.pra<mark>i</mark>segate.com/<mark>i</mark>mages/b<mark>i</mark>ble/d<mark>i</mark>v<mark>i</mark>der_ornament.png></d<mark>i</mark>v>
&quot;Var stnd<mark>i</mark>gt <mark>p</mark> vakt mot falska profeter <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[mnn<mark>i</mark>skor som sger s<mark>i</mark>g tala <mark>i</mark>nsp<mark>i</mark>rerat <mark>av</mark> Gud och <mark>fr</mark>a hans talan, men <mark>i</mark>nte gr det]</span>. De kommer t<mark>i</mark>ll er kldda som lamm <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[<mark>i</mark> fromma yttre uttrycksstt]</span>, men <mark>i</mark> s<mark>i</mark>tt <mark>i</mark>nre r de rovlystna vargar <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[hungr<mark>i</mark>ga efter att plundra och <mark>fr</mark>gra]</span>.
<mark>P</mark> deras frukt ska n<mark>i</mark> klart och tydl<mark>i</mark>gt knna <mark>i</mark>gen dem. Man plockar vl <mark>i</mark>nte <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;v<mark>i</mark>ndruvor <mark>frn</mark> trnbuskar <br> eller <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f<mark>i</mark>kon <mark>frn</mark> v<mark>i</mark>lda t<mark>i</mark>stlar? <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Ordet <mark>fr</mark> trnbuskar <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(gr. <<mark>i</mark>>akantha</<mark>i</mark>>)</span> kommer <mark>frn</mark> ordet <mark>fr</mark> extremer <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(gr. <<mark>i</mark>>akmen</<mark>i</mark>>)</span> och beskr<mark>i</mark>ver ngot som dras t<mark>i</mark>ll den yttersta punkten, som en spets eller tagg. Symbol<mark>i</mark>skt kan det syfta <mark>p</mark> lror som ens<mark>i</mark>d<mark>i</mark>gt bara betonar en sann<mark>i</mark>ng. T<mark>i</mark>stlar r ett ogrs som brnner och st<mark>i</mark>cker, och vars karaktr r att trnga undan andra plantor. Trne och t<mark>i</mark>stel beskr<mark>i</mark>ver b<mark>i</mark>ldl<mark>i</mark>gt de falska profeternas tal och stt.]</span>
Allts, n<mark>i</mark> ska klart och tydl<mark>i</mark>gt knna <mark>i</mark>gen dem <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[de falska profeterna]</span> <mark>p</mark> deras frukt.
D ska jag ppet sga t<mark>i</mark>ll dem: <br>'Jag har aldr<mark>i</mark>g knt <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(hade <mark>i</mark>ngen personl<mark>i</mark>g relat<mark>i</mark>on med)</span> er, g bort <mark>frn</mark> m<mark>i</mark>g, n<mark>i</mark> som agerar laglst <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[syndar som <mark>av</mark>v<mark>i</mark>sar och byter ut Guds lag mot s<mark>i</mark>n egen]</span>.'<span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Det r mjl<mark>i</mark>gt att gra rtt saker och bygga en kr<mark>i</mark>sten verksamhet utan att knna Jesus. Relat<mark>i</mark>onen t<mark>i</mark>ll Jesus, kl<mark>i</mark>ppan, mste vara grunden <mark>i</mark> allt en kr<mark>i</mark>sten gr.]</span>
Nr han komm<mark>i</mark>t ner <mark>frn</mark> berget fljde stora folkskaror honom. <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[<mark>I</mark> fljande sekt<mark>i</mark>on fram t<mark>i</mark>ll <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='9' data-verse='35' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Matt&nbsp;9:35</a> presenterar Matteus n<mark>i</mark>o berttelser som v<mark>i</mark>sar <mark>p</mark> Jesu kraft. De r ordnade <mark>i</mark> grupper om tre, och mellan dem sekt<mark>i</mark>oner som handlar om lrjungaskap.]</span>
Jag sger er: Mnga ska komma <mark>frn</mark> ster och vster <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[hedn<mark>i</mark>ngar <mark>frn</mark> jordens alla hrn]</span> och s<mark>i</mark>tta ner med Abraham, <mark>I</mark>sak och Jakob <mark>i</mark> h<mark>i</mark>mmelr<mark>i</mark>ket.
En bra b<mark>i</mark>t dr<mark>i</mark><mark>frn</mark> g<mark>i</mark>ck en stor sv<mark>i</mark>nhjord och betade. <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Sv<mark>i</mark>net var ett orent djur <mark>fr</mark> judarna, s det r trol<mark>i</mark>gt att mnn<mark>i</mark>skorna som bodde hr <mark>i</mark>nte var judar.]</span>
D g<mark>i</mark>ck hela staden ut <mark>fr</mark> att mta Jesus, och s fort de f<mark>i</mark>ck se honom bad de honom att han skulle lmna deras omrde. <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Markus beskr<mark>i</mark>ver hndelsen med fler detaljer, se <a class='popup-verse' data-book='41' data-chapter='5' data-verse='1' data-chapterend='' data-verseend='20' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Mark&nbsp;5:1&ndash;20</a>. Dr antyds ven orsaken t<mark>i</mark>ll var<mark>fr</mark> man v<mark>i</mark>lle att Jesus lmnade dem, se <a class='popup-verse' data-book='41' data-chapter='5' data-verse='16' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Mark&nbsp;5:16</a>. Vrdet <mark>p</mark> sv<mark>i</mark>nen var ngonstans kr<mark>i</mark>ng sju rslner. garna brydde s<mark>i</mark>g mer om den ekonom<mark>i</mark>ska <mark>fr</mark>lusten n att plgade mnn<mark>i</mark>skor bl<mark>i</mark>v<mark>i</mark>t helade. Huvudpongen r att Jesus har auktor<mark>i</mark>tet ver hela andevrlden, ver Satan, ver demoner, och alla och allt som de kontrollerar. Att han drev ut de hr demonerna v<mark>i</mark>sar den auktor<mark>i</mark>teten, och var en <mark>fr</mark>an<mark>i</mark>ng om den slutg<mark>i</mark>lt<mark>i</mark>ga domen <mark>av</mark> dessa onda andar.]</span>
Jesus svarade dem: &quot;<mark>I</mark>nte kan vl brllopsgsterna <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[brudgummens vnner som ansvarar <mark>fr</mark> att ordna festl<mark>i</mark>gheterna]</span> srja s lnge brudgummen r hos dem? Men det ska komma en t<mark>i</mark>d <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(dagar)</span> nr brudgummen tas <mark>i</mark><mark>frn</mark> dem, och d ska de fasta. <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Brudgummen var en vanl<mark>i</mark>g jud<mark>i</mark>sk metafor <mark>fr</mark> Gud. Jesus <mark>i</mark>dent<mark>i</mark>f<mark>i</mark>erar s<mark>i</mark>g sjlv som brudgummen som r med dem, prec<mark>i</mark>s vad namnet Emanuel betyder, se <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='1' data-verse='23' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Matt&nbsp;1:23</a>.]</span>
<mark>I</mark>ngen stter en lapp <mark>av</mark> okrympt tyg <mark>p</mark> en gammal mantel <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(kldesplagg)</span>. <mark>I</mark> s fall skulle den <mark>p</mark>satta lappen r<mark>i</mark>va bort nnu mer <mark>frn</mark> manteln och revan bl<mark>i</mark> vrre.
Jesus vnde s<mark>i</mark>g om och nr han f<mark>i</mark>ck syn <mark>p</mark> henne sade han: &quot;Var v<mark>i</mark>d gott mod <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(var glad och fr<mark>i</mark>mod<mark>i</mark>g)</span> m<mark>i</mark>n dotter. D<mark>i</mark>n tro har gjort d<mark>i</mark>g fr<mark>i</mark>sk.&quot; <mark>P</mark> en gng var kv<mark>i</mark>nnan fr<mark>i</mark>sk <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(frlst, rddad, befr<mark>i</mark>ad, trygg, bevarad)</span>. <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Frasen &quot;var v<mark>i</mark>d gott mod&quot; sger Jesus ven t<mark>i</mark>ll den lame mannen, se <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='9' data-verse='2' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Matt&nbsp;9:2</a>. Detta r enda t<mark>i</mark>llfllet <mark>i</mark> evangel<mark>i</mark>erna dr Jesus t<mark>i</mark>lltalar ngon &quot;dotter&quot;. De krleksfulla orden lugnar kv<mark>i</mark>nnans rdsla som beskr<mark>i</mark>vs mer detaljerat <mark>i</mark> <a class='popup-verse' data-book='41' data-chapter='5' data-verse='33' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Mark&nbsp;5:33</a>.]</span>
Var stnd<mark>i</mark>gt <mark>p</mark> er vakt <mark>fr</mark> mnn<mark>i</mark>skorna, de ska dra er <mark>i</mark>n<mark>fr</mark> domstolar, och <mark>i</mark> s<mark>i</mark>na synagogor ska de prygla <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(p<mark>i</mark>ska, sl)</span> er.
Frukta <mark>i</mark>nte dem som ddar kroppen men <mark>i</mark>nte kan dda sjlen. Frukta <mark>i</mark> stllet honom som kan <mark>fr</mark>gra bde sjl och kropp <mark>i</mark> Gehenna <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(helvetet)</span>.
nda sedan Johannes Dparens dagar <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[nr han brjade pred<mark>i</mark>ka <mark>i</mark> knen och skaror kom d<mark>i</mark>t, se <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='3' data-verse='5' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Matt&nbsp;3:5</a>]</span> fram t<mark>i</mark>ll nu har h<mark>i</mark>mmelr<mark>i</mark>ket stormats <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(trngt fram)</span>, och starka mnn<mark>i</mark>skor <mark>fr</mark>sker <mark>i</mark>nta det <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(rycka det t<mark>i</mark>ll s<mark>i</mark>g, plundra, stjla det)</span> med vld. <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[V<mark>i</mark>ssa manuskr<mark>i</mark>pt har &quot;h<mark>i</mark>mmelr<mark>i</mark>ket stormas&quot;, medan andra har &quot;h<mark>i</mark>mmelr<mark>i</mark>ket trnger fram&quot;. Ordet kan tolkas negat<mark>i</mark>vt att med vld <mark>fr</mark>ska <mark>i</mark>nta, eller pos<mark>i</mark>t<mark>i</mark>vt att <mark>i</mark>vr<mark>i</mark>gt trnga s<mark>i</mark>g <mark>p</mark>. Betydelsen verkar vara att nr Johannes brjade pred<mark>i</mark>ka att &quot;Guds r<mark>i</mark>ke har komm<mark>i</mark>t nra&quot;, uppstod en <mark>i</mark>vr<mark>i</mark>g lngtan bland folket att rycka det t<mark>i</mark>ll s<mark>i</mark>g, men alla gjorde det <mark>i</mark>nte <mark>p</mark> rtt stt, dvs. genom s<mark>i</mark>nnesndr<mark>i</mark>ng och tro <mark>p</mark> Jesus. Mnga tog t<mark>i</mark>ll felakt<mark>i</mark>ga metoder, s att Jesus t.o.m. mste dlja att han var Mess<mark>i</mark>as och <mark>fr</mark>bjuda lrjungarna och andra att bertta om honom. Ordet &quot;med vld&quot; r samma ord som anvnds <mark>i</mark> <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='6' data-verse='15' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Joh&nbsp;6:15</a> d man med vld tnkte gra Jesus t<mark>i</mark>ll kung.]</span>
Mnn<mark>i</mark>skosonen kom, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;och han ter och dr<mark>i</mark>cker <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[det r brllopsstmn<mark>i</mark>ng, se <a class='popup-verse' data-book='' data-chapter='' data-verse='17' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>vers&nbsp;17</a>]</span>, och d sger man: <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'T<mark>i</mark>tta, v<mark>i</mark>lken frossare och fyller<mark>i</mark>st <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(g<mark>i</mark>ven t v<mark>i</mark>n)</span>, vn med tull<mark>i</mark>ndr<mark>i</mark>vare <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[knda <mark>fr</mark> att anvnda tv<mark>i</mark>velakt<mark>i</mark>ga metoder och sjlva roffa t s<mark>i</mark>g]</span> <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;och syndare <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(de som akt<mark>i</mark>vt lever <mark>i</mark> synd)</span>.' nd har v<mark>i</mark>shetens grn<mark>i</mark>ngar v<mark>i</mark>sat s<mark>i</mark>g vara rttfrd<mark>i</mark>ga.&quot; <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Jesus t och umg<mark>i</mark>cks v<mark>i</mark>sserl<mark>i</mark>gen med mnn<mark>i</mark>skor som <mark>i</mark>nte hade gott anseende, se <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='9' data-verse='10' data-chapterend='' data-verseend='13' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Matt&nbsp;9:10&ndash;13</a>, men han var varken en frossare eller fyller<mark>i</mark>st. Dessa tv ord anvnds ofta <mark>i</mark> par <mark>i</mark> B<mark>i</mark>beln, se <a class='popup-verse' data-book='5' data-chapter='21' data-verse='20' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>5&nbsp;Mos&nbsp;21:20</a>; <a class='popup-verse' data-book='20' data-chapter='23' data-verse='21' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Ords&nbsp;23:21</a>.]</span>
<span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Som svar <mark>p</mark> det vxande motstndet br<mark>i</mark>ster Jesus ut <mark>i</mark> bn att lrjungaskapet r det enda som slcker mnn<mark>i</mark>skans trst och lngtan.]</span> <mark>I</mark> den stunden brjade Jesus tala <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(svarade han)</span> och sade: &quot;Jag tackar <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(pr<mark>i</mark>sar, beknner ppet)</span> d<mark>i</mark>g, Fader, Herre ver h<mark>i</mark>mmel och jord, eftersom du har dolt detta <mark>fr</mark> de lrda och kloka och uppenbarat det <mark>fr</mark> dem som r som spdbarn <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(okunn<mark>i</mark>ga, hjlplsa, som <mark>i</mark>nte kan tala n)</span>.
Ta <mark>p</mark> er m<mark>i</mark>tt ok och lr <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[er]</span> <mark>av</mark> m<mark>i</mark>g <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[bl<mark>i</mark> m<mark>i</mark>na lrjungar]</span>, <mark>fr</mark> jag r m<mark>i</mark>ld och dmjuk <mark>i</mark> hjrtat. D ska n<mark>i</mark> <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(kommer n<mark>i</mark> att)</span> f<mark>i</mark>nna v<mark>i</mark>la <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(ro, vederkv<mark>i</mark>ckelse)</span> <mark>fr</mark> era sjlar <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[<a class='popup-verse' data-book='24' data-chapter='6' data-verse='16' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Jer&nbsp;6:16</a>]</span>,
Sedan sade ngra skr<mark>i</mark>ftlrda och far<mark>i</mark>ser t<mark>i</mark>ll honom: &quot;Mstare, v<mark>i</mark> v<mark>i</mark>ll se d<mark>i</mark>g gra ett tecken <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[m<mark>i</mark>rakel som bev<mark>i</mark>sar att han var snd <mark>av</mark> Gud]</span>.&quot;
<span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Jesus tervnder nu t<mark>i</mark>ll hndelsen som startade hela den hr d<mark>i</mark>skuss<mark>i</mark>onen med mannen som blev befr<mark>i</mark>ad <mark>frn</mark> en demon <mark>i</mark> <a class='popup-verse' data-book='' data-chapter='' data-verse='22' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>vers&nbsp;22</a>. Jesus v<mark>i</mark>ll att bde mannen, och de som lyssnade <mark>p</mark> honom dr <mark>i</mark> huset, skulle <mark>fr</mark>st att det <mark>i</mark>nte bara rcker att bl<mark>i</mark> befr<mark>i</mark>ad. Mnn<mark>i</mark>skan har allt<mark>i</mark>d en herre ver s<mark>i</mark>g; r det <mark>i</mark>nte Jesus r det djvulen.]</span> &quot;Nr den orena anden lmnar en mnn<mark>i</mark>ska vandrar den genom vattenlsa <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(torra)</span> trakter och letar efter en plats att v<mark>i</mark>la <mark>p</mark> men h<mark>i</mark>ttar <mark>i</mark>ngen.
Samma dag g<mark>i</mark>ck Jesus ut <mark>frn</mark> huset <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Petrus hus <mark>i</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=2>Kapernaum</a>]</span> och satte s<mark>i</mark>g v<mark>i</mark>d sjn.
<mark>Fr</mark> den som har <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[andl<mark>i</mark>g kunskap]</span> ska f mer <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[<mark>i</mark>ns<mark>i</mark>kt och <mark>fr</mark>stelse]</span>, och det <mark>i</mark> verfld, men den som <mark>i</mark>nte har, <mark>frn</mark> honom ska tas ocks det han har.
Detta <mark>fr</mark> att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas: <br>&quot;Jag v<mark>i</mark>ll ppna m<mark>i</mark>n mun <mark>fr</mark> att tala <mark>i</mark> l<mark>i</mark>knelser. Jag ska <mark>fr</mark>kunna vad som har var<mark>i</mark>t dolt sedan vrldens skapelse.&quot; <br><span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[C<mark>i</mark>tat <mark>frn</mark> <a class='popup-verse' data-book='19' data-chapter='78' data-verse='2' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Ps&nbsp;78:2</a>, skr<mark>i</mark>ven <mark>av</mark> Asaf.]</span><span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[ven om Jesus redan <mark>fr</mark>klarat var<mark>fr</mark> han talade <mark>i</mark> l<mark>i</mark>knelser t<mark>i</mark>ll folket, se <a class='popup-verse' data-book='' data-chapter='' data-verse='10' data-chapterend='' data-verseend='17' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>vers&nbsp;10&ndash;17</a>, s understryker Matteus detta med en referens <mark>frn</mark> Gamla testamentet. Eftersom Jesus anvnde s<mark>i</mark>g <mark>av</mark> ol<mark>i</mark>ka underv<mark>i</mark>sn<mark>i</mark>ngsst<mark>i</mark>lar senare syftar uttalandet att Jesus bara anvnde l<mark>i</mark>knelser frmst <mark>p</mark> detta underv<mark>i</mark>sn<mark>i</mark>ngst<mark>i</mark>llflle, se t.ex. <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='15' data-verse='3' data-chapterend='' data-verseend='9' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Matt&nbsp;15:3&ndash;9</a>; <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='19' data-verse='3' data-chapterend='' data-verseend='12' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>19:3&ndash;12</a>.]</span>
<span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Jesus fortstter att underv<mark>i</mark>sa lrjungarna ensk<mark>i</mark>lt:]</span> &quot;H<mark>i</mark>mmelr<mark>i</mark>ket <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(Guds kung<mark>av</mark>lde, som f<mark>i</mark>nns verallt dr hans v<mark>i</mark>lja sker)</span> r som en dyrbar skatt som bl<mark>i</mark>v<mark>i</mark>t gmd <mark>i</mark> en ker. En man f<mark>i</mark>nner den och gmmer den <mark>i</mark>gen, och <mark>i</mark> s<mark>i</mark>n gldje <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[ver upptckten]</span> gr han och sljer allt han ger och kper den kern.&quot;
Han sade t<mark>i</mark>ll s<mark>i</mark>na tjnare: &quot;Det r Johannes Dparen. Han har uppsttt <mark>frn</mark> de dda, och dr<mark>fr</mark> kan sdana krafter verka genom honom.&quot;<span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[<mark>I</mark> uttrycket &quot;v<mark>i</mark>d samma t<mark>i</mark>d&quot; anvnds <mark>i</mark>nte gr. <<mark>i</mark>>chronos</<mark>i</mark>> som r sekvent<mark>i</mark>ell t<mark>i</mark>d utan <<mark>i</mark>>ka<mark>i</mark>ros</<mark>i</mark>> som har mer fokus <mark>p</mark> sjlva hndelsens <mark>i</mark>nnehll n exakt nr den <mark>i</mark>ntrffar. Matteus evangel<mark>i</mark>um r mer en temat<mark>i</mark>sk sammanstlln<mark>i</mark>ng n en kronolog<mark>i</mark>sk berttelse. Temat hr r att <mark>p</mark> samma stt som de <mark>i</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=34>Nasaret</a> hade en fel b<mark>i</mark>ld <mark>av</mark> vem Jesus var <mark>i</mark> <mark>fr</mark>egende kap<mark>i</mark>tel, <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='13' data-verse='54' data-chapterend='' data-verseend='58' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Matt&nbsp;13:54&ndash;58</a>, hade ven Herodes en felakt<mark>i</mark>g b<mark>i</mark>ld <mark>av</mark> Jesus. <mark>I</mark> nsta stycke kommer bakgrunden t<mark>i</mark>ll var<mark>fr</mark> han trodde Jesus var Johannes Dparen.]</span>
Nr Jesus hrde detta <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[nyheten om Johannes Dparens brutala dd och att Herodes Ant<mark>i</mark>pas trodde Jesus var den uppstndne Johannes]</span>, for han med bt dr<mark>i</mark><mark>frn</mark> t<mark>i</mark>ll en ensl<mark>i</mark>g plats, dr de kunde vara <mark>fr</mark> s<mark>i</mark>g sjlva. <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[De ror norrut <mark>frn</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=2>Kapernaum</a> lngs med kusten <mark>fr</mark> att stanna ngonstans utan<mark>fr</mark> staden <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=330>Betsa<mark>i</mark>da</a>, se <a class='popup-verse' data-book='42' data-chapter='9' data-verse='10' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Luk&nbsp;9:10</a>.]</span> Men folket f<mark>i</mark>ck hra det och fljde efter honom t<mark>i</mark>ll fots <mark>frn</mark> stderna <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[lngs med vgen <mark>frn</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=2>Kapernaum</a> t<mark>i</mark>ll <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=330>Betsa<mark>i</mark>da</a>]</span>.
Skeppet var nu m<mark>i</mark>tt <mark>p</mark> sjn <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(ordagrant &quot;mnga stad<mark>i</mark>er <mark>frn</mark> land&quot;, en stad<mark>i</mark>e r omkr<mark>i</mark>ng 190 meter)</span> och kastades h<mark>i</mark>t och d<mark>i</mark>t <mark>av</mark> vgorna, <mark>fr</mark> de hade motv<mark>i</mark>nd.
Nr lrjungarna <mark>fr</mark>stod att han g<mark>i</mark>ck <mark>p</mark> sjn, blev de <mark>fr</mark>skrckta <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(fyllda med fruktan)</span> och sade: &quot;Det r ett spke!&quot; Och de skrek <mark>av</mark> rdsla.
Han sade: &quot;Kom!&quot; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Petrus steg ur bten och brjade g <mark>p</mark> vattnet, och kom emot Jesus.
Sedan kom far<mark>i</mark>ser och skr<mark>i</mark>ftlrda <mark>frn</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=735>Jerusalem</a> <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[dr den hgsta rel<mark>i</mark>g<mark>i</mark>sa el<mark>i</mark>ten var samlad <mark>i</mark> Sanhedr<mark>i</mark>n]</span> fram t<mark>i</mark>ll Jesus och sade:
Detta folk nrmar s<mark>i</mark>g m<mark>i</mark>g med s<mark>i</mark>na lppar <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(de sger rtt saker)</span>, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;men deras hjrtan r lngt borta <mark>frn</mark> m<mark>i</mark>g.<br>
En kanane<mark>i</mark>sk kv<mark>i</mark>nna <mark>frn</mark> trakten kom och ropade med hg sprucken rst: &quot;Herre, D<mark>av</mark><mark>i</mark>ds son, ha <mark>fr</mark>barmande ver m<mark>i</mark>g <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(knn medl<mark>i</mark>dande med m<mark>i</mark>g och gr<mark>i</mark>p <mark>i</mark>n)</span>! M<mark>i</mark>n dotter r svrt demon<mark>i</mark>serad <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(plgas och r ansatt <mark>av</mark> en demon)</span>.&quot;
Hon sade: &quot;Ja, Herre, men ven tamhundarna ter smulorna som faller ner <mark>frn</mark> deras herrars bord.&quot;
D svarade Jesus henne: &quot;O kv<mark>i</mark>nna, d<mark>i</mark>n tro <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(uthll<mark>i</mark>ghet, t<mark>i</mark>ll<mark>i</mark>t)</span> r stor. Lt det du v<mark>i</mark>ll ske.&quot; <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Kv<mark>i</mark>nnan upprepar s<mark>i</mark>n nskan om hjlp och knbjer <mark>i</mark>n<mark>fr</mark> Jesus. Det f<mark>i</mark>nns tv ol<mark>i</mark>ka ord <mark>fr</mark> hund <mark>p</mark> grek<mark>i</mark>ska. Hr <mark>i</mark> <a class='popup-verse' data-book='' data-chapter='' data-verse='26' data-chapterend='' data-verseend='27' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>vers&nbsp;26&ndash;27</a> anvnds <mark>i</mark>nte det vanl<mark>i</mark>ga ordet <mark>fr</mark> en v<mark>i</mark>ldhund, gr. <<mark>i</mark>>kyon</<mark>i</mark>>, se <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='7' data-verse='6' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Matt&nbsp;7:6</a>, utan en d<mark>i</mark>m<mark>i</mark>nut<mark>i</mark>v form <<mark>i</mark>>kynar<mark>i</mark>on</<mark>i</mark>>, som beskr<mark>i</mark>ver en m<mark>i</mark>ndre, tam fam<mark>i</mark>ljehund. Det bl<mark>i</mark>r ven tydl<mark>i</mark>gt <mark>i</mark> beskr<mark>i</mark>vn<mark>i</mark>ngen att de f<mark>i</mark>nns <mark>i</mark> hemmet och ter under barnens bord. Det hebre<mark>i</mark>ska ordet <mark>fr</mark> hund r <<mark>i</mark>>kelev</<mark>i</mark>>, som ordagrant betyder &quot;som ett hjrta&quot; och trofast. Jesus har jm<mark>fr</mark>t judarna med <mark>fr</mark>lorade fr och sm barn, se <a class='popup-verse' data-book='' data-chapter='' data-verse='24' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>vers&nbsp;24</a> och <a class='popup-verse' data-book='' data-chapter='' data-verse='26' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>26</a>. Jesus jm<mark>fr</mark> <mark>i</mark>nte kv<mark>i</mark>nnan med en oren v<mark>i</mark>ldhund, v<mark>i</mark>lket annars var ett vanl<mark>i</mark>gt skllsord, och skulle vara vld<mark>i</mark>gt nedsttande. Trots detta krvs nd en stor tro och en dmjuk <mark>i</mark>nstlln<mark>i</mark>ng <mark>frn</mark> kv<mark>i</mark>nnans s<mark>i</mark>da <mark>fr</mark> att godta att bl<mark>i</mark> l<mark>i</mark>knad v<mark>i</mark>d fam<mark>i</mark>ljens hund, som har lgre rang n barnen. <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jesu uttalande r crescendot och hjdpunkten <mark>i</mark> detta stycke. Det <mark>fr</mark>strks ocks genom ett k<mark>i</mark>ast<mark>i</mark>skt mnster kr<mark>i</mark>ng uttrycken stor/l<mark>i</mark>ten tro som har s<mark>i</mark>tt centrum hr: <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='14' data-verse='31' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Matt&nbsp;14:31</a> &quot;V<mark>i</mark>lken l<mark>i</mark>ten/kortvar<mark>i</mark>g tro du har&quot; r<mark>i</mark>ktat t<mark>i</mark>ll lrjungen Petrus. <br>&nbsp;&nbsp;<a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='15' data-verse='28' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Matt&nbsp;15:28</a> &quot;O kv<mark>i</mark>nna, d<mark>i</mark>n tro r stor&quot; r<mark>i</mark>ktat t<mark>i</mark>ll en <mark>i</mark>cke-jude och kv<mark>i</mark>nna! <br><a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='16' data-verse='8' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Matt&nbsp;16:8</a> &quot;V<mark>i</mark>lken l<mark>i</mark>ten/kortvar<mark>i</mark>g tro n<mark>i</mark> har&quot; r<mark>i</mark>ktat t<mark>i</mark>ll lrjungarna.]</span> <mark>I</mark> samma gonbl<mark>i</mark>ck blev hennes dotter helad <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(botad)</span>.
Jesus sade t<mark>i</mark>ll dem: &quot;Var <mark>p</mark> er vakt <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(se upp)</span> <mark>fr</mark> far<mark>i</mark>sernas och saddukernas surdeg.&quot; <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Surdeg r en brddeg som <mark>i</mark>nnehller jst och mjlksyrabakter<mark>i</mark>er. Man anvnde oftast <mark>i</mark>nte frsk jst utan tog ett stycke jst deg, som man sparat <mark>frn</mark> <mark>fr</mark>ra baket, och kndade <mark>i</mark>n det <mark>i</mark> den nya degen som sedan stlldes att jsa. <mark>P</mark> samma stt som surdegen <mark>p</mark>verkar hela degen, <mark>p</mark>verkar falska lror hela <mark>fr</mark>saml<mark>i</mark>ngen, se <a class='popup-verse' data-book='46' data-chapter='5' data-verse='8' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>1&nbsp;Kor&nbsp;5:8</a>.]</span>
Hur kan n<mark>i</mark> tro att jag talade om brd? Akta er <mark>fr</mark> far<mark>i</mark>sernas och saddukernas surdeg.&quot;
D <mark>fr</mark>stod de att det <mark>i</mark>nte var <mark>fr</mark> surdeg <mark>i</mark> brd han varnade dem, utan <mark>fr</mark> far<mark>i</mark>sernas och saddukernas lra.
<span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Denna hndelse <mark>i</mark>ntrffar ett halvr <mark>fr</mark>e Jesu korsfstelse. Under de drygt tv r som han har var<mark>i</mark>t med lrjungarna har han bara nmnt om s<mark>i</mark>n dd tre gnger. Detta r den fjrde, men nu brjar han underv<mark>i</mark>sa dem om detta mer ofta och tar upp det ytterl<mark>i</mark>gare elva gnger.]</span> <mark>Frn</mark> och med nu brjade Jesus bertta hur han mste g t<mark>i</mark>ll <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=735>Jerusalem</a> och utst mycket l<mark>i</mark>dande genom versteprsterna och de skr<mark>i</mark>ftlrda <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[dvs. rdet, Sanhedr<mark>i</mark>n <mark>i</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=735>Jerusalem</a>, som bestod <mark>av</mark> versteprster, skr<mark>i</mark>ftlrda och folkets ldste]</span> och hur han skulle bl<mark>i</mark> ddad, men uppst <mark>p</mark> den tredje dagen.
Jesus t<mark>i</mark>llrtt<mark>av</mark><mark>i</mark>sade demonen, och den for <mark>ut ur</mark> honom, och pojken var botad <mark>i</mark> det gonbl<mark>i</mark>cket.
Han svarade: &quot;Jo.&quot; Nr Petrus var hemma <mark>i</mark>gen frgade Jesus <mark>i</mark>nnan han hunn<mark>i</mark>t sga ngot: &quot;Vad tror du, S<mark>i</mark>mon? Krver de jord<mark>i</mark>ska kungarna tull och skatt <mark>av</mark> s<mark>i</mark>na sner eller <mark>av</mark> andra?&quot;
Petrus svarade: &quot;<mark>Av</mark> andra.&quot; Jesus sade t<mark>i</mark>ll Petrus: &quot;Snerna gr allts fr<mark>i</mark>a.
Ve d<mark>i</mark>g vrld <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(ett starkt uttryck <mark>av</mark> sorg och ett <mark>fr</mark>dmande <mark>av</mark> vrlden)</span> <mark>fr</mark> d<mark>i</mark>na snaror <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(fllor, frestelser och <mark>p</mark>verkan <mark>fr</mark> att f mnn<mark>i</mark>skor <mark>p</mark> fall, synda och m<mark>i</mark>ssa mlet)</span>. Det gr <mark>i</mark>nte att undv<mark>i</mark>ka att snaror <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(<mark>fr</mark><mark>fr</mark>elser, frestelser)</span> kommer, men ve den mnn<mark>i</mark>ska genom v<mark>i</mark>lken de kommer. <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Jesus knner sorg och bedrvelse ver den som <mark>fr</mark>leder andra men <mark>fr</mark>dmer ocks dessa handl<mark>i</mark>ngar.]</span>
<br>Om d<mark>i</mark>n hand <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[frestar d<mark>i</mark>g att gra fel]</span> eller d<mark>i</mark>n fot <mark>fr</mark>leder d<mark>i</mark>g <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[att g t<mark>i</mark>ll en plats som frestar d<mark>i</mark>g att synda]</span>, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;hugg <mark>av</mark> den och kasta bort den. <br>Det r bttre <mark>fr</mark> d<mark>i</mark>g att g <mark>i</mark>n <mark>i</mark> l<mark>i</mark>vet stympad eller lam <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n att ha tv hnder eller tv ftter och bl<mark>i</mark> kastad <mark>i</mark> den ev<mark>i</mark>ga elden.
Om d<mark>i</mark>tt ga <mark>fr</mark>leder d<mark>i</mark>g <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[att se <mark>p</mark> ngot som frestar d<mark>i</mark>g att synda]</span>, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s r<mark>i</mark>v ut gat och kasta bort det. <br>Det r bttre <mark>fr</mark> d<mark>i</mark>g att g <mark>i</mark>n <mark>i</mark> l<mark>i</mark>vet engd <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n att ha tv gon och kastas <mark>i</mark> det br<mark>i</mark>nnande Gehenna <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(helvetet)</span>. <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Jesus lr <mark>i</mark>nte ut sjlvstympn<mark>i</mark>ng, utan talar om att det r ndvnd<mark>i</mark>gt att ta bort sdant som <mark>fr</mark>leder oss, ven om det r krt <mark>fr</mark> oss.]</span>
<mark>P</mark> samma stt ska m<mark>i</mark>n h<mark>i</mark>mmelske Fader gra med er, om n<mark>i</mark> <mark>i</mark>nte fr<mark>i</mark>tt <mark>fr</mark>lter er broder <mark>frn</mark> hjrtat.&quot;
Nr Jesus hade <mark>av</mark>slutat detta tal <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[om <mark>fr</mark>ltelse, se <mark>fr</mark>egende kap<mark>i</mark>tel]</span> brt han upp <mark>frn</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=532>Gal<mark>i</mark>leen</a> och kom <mark>i</mark>n <mark>i</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=756>Juden</a> <mark>frn</mark> andra <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[stra]</span> s<mark>i</mark>dan Jordan.
Han svarade: <br>&quot;Har n<mark>i</mark> <mark>i</mark>nte lst att Skaparen <mark>frn</mark> brjan gjorde dem t<mark>i</mark>ll man och kv<mark>i</mark>nna?&quot; <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[<a class='popup-verse' data-book='1' data-chapter='1' data-verse='27' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>1&nbsp;Mos&nbsp;1:27</a>]</span>
Han svarade: &quot;Dr<mark>fr</mark> att era hjrtan r s hrda t<mark>i</mark>llt Mose er att sk<mark>i</mark>ljas <mark>frn</mark> era hustrur, men <mark>frn</mark> begynnelsen var det <mark>i</mark>nte s.
Nr det bl<mark>i</mark>v<mark>i</mark>t kvll <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[klockan sex, se <a class='popup-verse' data-book='' data-chapter='' data-verse='12' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>vers&nbsp;12</a>]</span> sade v<mark>i</mark>ngrdens gare t<mark>i</mark>ll <mark>fr</mark>mannen: 'Kalla <mark>p</mark> arbetarna och betala ut deras ln. Brja med de som kom s<mark>i</mark>st och sluta med de <mark>fr</mark>sta.'
D kom Sebedeus sners mor <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Salome, se <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='27' data-verse='56' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Matt&nbsp;27:56</a>; <a class='popup-verse' data-book='41' data-chapter='15' data-verse='40' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Mark&nbsp;15:40</a>]</span> fram t<mark>i</mark>ll Jesus t<mark>i</mark>llsammans med s<mark>i</mark>na sner <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Jakob och Johannes, tv <mark>av</mark> Jesu tolv lrjungar, se <a class='popup-verse' data-book='41' data-chapter='10' data-verse='35' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Mark&nbsp;10:35</a>]</span>. Hon fll <mark>p</mark> kn och v<mark>i</mark>lle be honom om ngot.
Medan de var <mark>p</mark> vg ut <mark>frn</mark> <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[den gamla staden]</span> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=733>Jer<mark>i</mark>ko</a> fljde en stor skara honom. <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Matteus och Markus beskr<mark>i</mark>ver att Jesus &quot;var <mark>p</mark> vg ut <mark>frn</mark> Jer<mark>i</mark>ko&quot;, se <a class='popup-verse' data-book='41' data-chapter='10' data-verse='46' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Mark&nbsp;10:46</a>. Lukas dremot skr<mark>i</mark>ver att han &quot;nrmar s<mark>i</mark>g Jer<mark>i</mark>ko&quot; nr denna hndelse <mark>i</mark>ntrffar, se <a class='popup-verse' data-book='42' data-chapter='18' data-verse='35' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Luk&nbsp;18:35</a>. Detta kan <mark>fr</mark>st ses som en motsgelse, men utgrvn<mark>i</mark>ngar har v<mark>i</mark>sat att det fanns tv Jer<mark>i</mark>ko <mark>p</mark> Jesu t<mark>i</mark>d. Den gamla staden <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=733>Jer<mark>i</mark>ko</a> som omnmns <mark>i</mark> <a class='popup-verse' data-book='6' data-chapter='6' data-verse='24' data-chapterend='' data-verseend='26' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Jos&nbsp;6:24&ndash;26</a> r den mest knda, men strax sder om den byggde Herodes den store en ny stad som kallades det <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=1436>romerska Jer<mark>i</mark>ko</a>. Hr <mark>i</mark> det romerska Jer<mark>i</mark>ko fanns palats, amf<mark>i</mark>teater, bassnger osv. och Herodes t<mark>i</mark>llbr<mark>i</mark>ngade v<mark>i</mark>ntrarna hr. <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;En annan sk<mark>i</mark>llnad som <mark>i</mark>nte heller den r en motsgelse r att Matteus skr<mark>i</mark>ver att det var tv bl<mark>i</mark>nda, medan Markus och Lukas skr<mark>i</mark>ver att det var en. <mark>Av</mark> de tv mnnen som f<mark>i</mark>ck s<mark>i</mark>n syn vljer de att fokusera <mark>p</mark> den ene bl<mark>i</mark>nde som hette Bart<mark>i</mark>ma<mark>i</mark>os, se <a class='popup-verse' data-book='41' data-chapter='10' data-verse='46' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Mark&nbsp;10:46</a>; <a class='popup-verse' data-book='42' data-chapter='10' data-verse='35' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Luk&nbsp;10:35</a>.]</span>
En mycket stor folkskara bredde ut s<mark>i</mark>na mantlar <mark>p</mark> vgen, andra skar kv<mark>i</mark>star <mark>frn</mark> trden och strdde ut dem <mark>p</mark> vgen. <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Verbformen <mark>i</mark>nd<mark>i</mark>kerar att man gjorde detta under hela strckan som Jesus red <mark>i</mark>n mot <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=735>Jerusalem</a>.]</span>
Folket svarade: &quot;Detta r profeten Jesus, <mark>frn</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=34>Nasaret</a> <mark>i</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=532>Gal<mark>i</mark>leen</a>.&quot;
Jag sger er, detta r anledn<mark>i</mark>ngen t<mark>i</mark>ll att Guds r<mark>i</mark>ke ska tas <mark>i</mark><mark>frn</mark> er och ges t ett folk hos v<mark>i</mark>lket det kan bra frukt.
<mark>I</mark>ngen kunde svara <mark>p</mark> Jesu frga. <mark>Frn</mark> den dagen vgade <mark>i</mark>ngen lngre stlla fler frgor t<mark>i</mark>ll honom.
N<mark>i</mark> ormar! N<mark>i</mark> g<mark>i</mark>ftormars barn! <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Han <mark>fr</mark>kn<mark>i</mark>ppade de skr<mark>i</mark>ftlrda och far<mark>i</mark>serna med dd, och med den urgamla ormen, Satan sjlv.]</span> Hur ska n<mark>i</mark> kunna undg att dmas t<mark>i</mark>ll Gehenna <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(helvetet)</span>?
Dr<mark>fr</mark> snder jag t<mark>i</mark>ll er profeter, v<mark>i</mark>sa mn och skr<mark>i</mark>ftlrda. Ngra <mark>av</mark> dem ska n<mark>i</mark> dda och korsfsta, andra ska n<mark>i</mark> prygla hrt <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(p<mark>i</mark>ska med fyrt<mark>i</mark>o slag)</span> <mark>i</mark> era synagogor och <mark>fr</mark>flja <mark>frn</mark> stad t<mark>i</mark>ll stad.
S ska allt rttfrd<mark>i</mark>gt blod som utgjut<mark>i</mark>ts hr <mark>p</mark> jorden komma ver er, allt<mark>i</mark><mark>frn</mark> den rttfrd<mark>i</mark>ge Abels blod t<mark>i</mark>ll blodet <mark>frn</mark> Sakar<mark>i</mark>as, Berekjas son, som n<mark>i</mark> mrdade mellan templet och altaret. <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Abel var den <mark>fr</mark>sta som ddades <mark>i</mark> Gamla testamentet, se <a class='popup-verse' data-book='1' data-chapter='4' data-verse='8' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>1&nbsp;Mos&nbsp;4:8</a>. Sakar<mark>i</mark>as var den s<mark>i</mark>sta, se <a class='popup-verse' data-book='14' data-chapter='24' data-verse='20' data-chapterend='' data-verseend='22' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>2&nbsp;Krn&nbsp;24:20&ndash;22</a>. Krn<mark>i</mark>keboken r den s<mark>i</mark>sta boken <mark>i</mark> den hebre<mark>i</mark>ska B<mark>i</mark>beln. Jesu pong r att genom hela B<mark>i</mark>beln har sanna Guds efterfljare ofta bl<mark>i</mark>v<mark>i</mark>t <mark>fr</mark>fljda.]</span>
<mark>Fr</mark> jag sger er, n<mark>i</mark> ska <mark>i</mark>nte se m<mark>i</mark>g <mark>i</mark>gen <mark>fr</mark>rn den dag d n<mark>i</mark> sger: 'Vls<mark>i</mark>gnad r han som kommer <mark>i</mark> Herrens namn.' &quot; <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[<a class='popup-verse' data-book='19' data-chapter='118' data-verse='26' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Ps&nbsp;118:26</a>]</span>
<span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Detta r det femte och s<mark>i</mark>sta <mark>av</mark> de fem tal som Matteus har med <mark>i</mark> s<mark>i</mark>tt evangel<mark>i</mark>um, se <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='5' data-verse='' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>Matt&nbsp;5&ndash;7</a>; <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='10' data-verse='' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>10</a>; <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='13' data-verse='' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>13</a>; <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='18' data-verse='' data-chapterend='' data-verseend='' data-h<mark>i</mark>ghl<mark>i</mark>ght='' data-placement='auto-top' data-tr<mark>i</mark>gger='hover'>18</a>.]</span> Nr Jesus lmnade templet <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[tempelomrdet]</span> och var <mark>p</mark> vg dr<mark>i</mark><mark>frn</mark>, kom hans lrjungar fram och pekade <mark>p</mark> <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(v<mark>i</mark>lle f honom att beundra)</span> tempelbyggnaderna <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[ark<mark>i</mark>tekturen och storheten <mark>i</mark> byggnaderna]</span>.
<mark>Fr</mark> d ska det bl<mark>i</mark> en stor nd <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(gr. <<mark>i</mark>>thl<mark>i</mark>ps<mark>i</mark>s</<mark>i</mark>> <<mark>i</mark>>megale</<mark>i</mark>> ett stort betryck)</span> <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[en stor vedermda, ett vld<mark>i</mark>gt l<mark>i</mark>dande och press]</span>, vars l<mark>i</mark>ke aldr<mark>i</mark>g <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(<mark>i</mark>nte)</span> har <mark>fr</mark>ekomm<mark>i</mark>t <mark>frn</mark> vrldens brjan t<mark>i</mark>ll denna dag, och verkl<mark>i</mark>gen <mark>i</mark>nte heller ska <mark>fr</mark>ekomma <span class="textExpans<mark>i</mark>on">(aldr<mark>i</mark>g heller skulle ske)</span> <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[<mark>i</mark>gen]</span>.
<mark>Fr</mark> l<mark>i</mark>ksom bl<mark>i</mark>xten gr ut <mark>frn</mark> ster och syns <mark>i</mark> vster, s ska Mnn<mark>i</mark>skosonens ankomst vara. <span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[L<mark>i</mark>ka pltsl<mark>i</mark>g och synl<mark>i</mark>g <mark>fr</mark> alla ver hela jorden kommer Jesu andra t<mark>i</mark>llkommelse att vara.]</span>
<span class="textExplanat<mark>i</mark>on">[Jesus gr nu t<mark>i</mark>llbaka t<mark>i</mark>ll den andra frgan om tecknen <mark>fr</mark>e hans andra t<mark>i</mark>llkommelse. Den dagen d Jesus kommer t<mark>i</mark>llbaka <mark>fr</mark> att upprtta s<mark>i</mark>tt r<mark>i</mark>ke <mark>p</mark> jorden kommer <mark>i</mark>nte att g ngon obemrkt <mark>fr</mark>b<mark>i</mark>. Stora tecken ska ske <mark>i</mark>nnan Jesus stter s<mark>i</mark>na ftter <mark>p</mark> <a href="#modalB<mark>i</mark>blePlace" class="b<mark>i</mark>blePlace" data-toggle="modal" data-place-<mark>i</mark>d=10>