Om Sefanja

Sefanja är den nionde av de tolv mindre profeterna. Namnet Sefanja betyder "Jahve gömmer och skyddar". Sefanja var verksam under kung Josias regeringstid. Han var den sista rättfärdiga kungen som ledde folket tillbaka till Herren innan templets förstörelse. Man kan ana att Sefanja var delaktig i att få folket att vända tillbaka till Gud under denna tid. Boken nämner uttrycket "Herrens dag" mer än någon annan bok i GT.

Struktur


Skrivet: Ca 640-630 f.Kr. Förutsäger domen över Nineve i Sef 2:13-15 som sker 625 f.Kr.

Berör tidsperioden: Kung Josias regeringstid 642 – 611 f.Kr.

Författare: Sefanja

Citeras i NT: Sef 3:13 citeras i Upp 14:5

Sefanja

1Herrens (Jahves) ord som kom till Sefanja, son till Koshi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Chiskia i Josias dagar, son till Amon, kung i Juda.

Herrens dag

Dom över jorden

2Jag vill fullständigt svepa bort allt från jordens yta säger Herren (Jahve). 3Jag vill svepa bort människor och djur, jag vill svepa bort himmelens fåglar och havens fiskar liksom alla snubbelstenar, de onda. Jag vill hugga av mänskligheten från jordens yta (bokstavligt ansikte) säger Herren (Jahve).

Dom över Juda

4Jag vill sträcka ut min hand över Juda och över alla invånare i Jerusalem. Jag vill hugga av kvarlevan av Baal från denna plats, namnen på avgudaprästerna tillsammans med prästerna, 5dessa som böjer sig ner på taken inför himmelens härskaror (de demoniska makterna) dessa som böjer sig och svär vid Herren (Jahve) och samtidigt svär vid Molok, 6dessa som vänder sig bort från att följa Herren (Jahve), inte söker Herren (Jahve) eller rådfrågar Honom. 7Bli stilla, tyst, inför Herrens Guds (Adonai Jahves) ansikte, närvaro. För Herrens (Jahves) dag är här. Herren (Jahve) har förberett ett offer, Han har helgat sina gäster. 8På dagen för Herrens (Jahves) offer ska jag straffa furstarna, kungens söner och alla de som klär sig i främmande kläder. 9På den dagen ska jag straffa alla som hoppar över tröskeln [detta syftar på att ett blodsförbund kan ingås genom att gå över en tröskel, att hoppa över tröskeln är ett sätt att vanhelga förbundet] medan de fyller sin herres hus med ondska och bedrägeri. 10På den dagen säger Herren (Jahve), ska det höras skrik från Fiskporten, klagan från det andra området och ett stort brak från kullarna. 11Klaga ni invånare i Maktesh över alla köpmän som inte finns, alla de som varit nedtyngda av silver är avhuggna. 12Och det ska ske på den tiden att jag ska genomsöka Jerusalem med lampor och jag ska straffa de män vars ande har förhärdats (alternativ översättning som bor på dess botten) och som säger i sina hjärtan: Herren (Jahve) kan varken göra gott eller ont. 13Deras tillgångar ska bli plundrade, deras hus ruiner. De ska bygga hus men inte bo i dem. De ska plantera vingårdar men inte dricka dess vin.

Herrens stora dag

14Herrens (Jahves) stora dag är nära. Den är nära och kommer med hast. Ljudet från Herrens (Jahves) dag är bittert, ropet av stridsmän är där. 15Den dagen är en dag av vrede, en dag av bekymmer och ångest, en dag av förödande stormar och ödeläggelse, en dag av mörker och dysterhet, en dag av tjocka moln och intensivt mörker, 16en dag av larm mot befästa städer och mot de höga hörntornen. 17Jag ska komma med sådan ångest över mänskligheten att de ska vandra som blinda därför att de har syndat mot Herren (Jahve). Deras blod ska utgjutas som damm och deras kött som dynga. 18Varken deras silver eller deras guld ska kunna rädda dem på Herrens (Jahves) vredes dag. Med hans brinnande avundsjuka ska hela jorden förtäras, för han ska komma med en fullständig, fruktansvärd förintelse av alla jordens invånare.

En dag för omvändelse

2Samla ihop dig själv, ja samla ihop dig du skamlösa nation, 2innan påbudet går ut, innan dagen försvinner som agnar, innan Herrens (Jahves) brinnande vrede kommer över dig, innan Herrens (Jahves) vredes dag kommer över dig. 3Sök Herren (Jahve) alla ni ödmjuka i landet som har verkställt hans domar. Sök rättfärdighet. Sök saktmod. Kanske ska ni bli undangömda på Herrens (Jahves) vredes dag. [Denna vers talar om att vi inte nödvändigtvis behöver vara här, men i vart fall kommer att vara beskyddade så att vi inte drabbas, när Herrens vrede drar fram över jorden.]

Dom mot nationer

Filistéernas land

4Gasa ska bli övergivet och Ashkelon ska bli en ödemark. Ashdod ska fördrivas mitt på dagen och Ekron ska ryckas upp. 5Ve över invånarna längs havet, Keretims land. Herrens (Jahves) ord är emot er. Kanaan, Filistéernas land och jag ska fördärva dig tills det inte längre finns några invånare hos dig. 6Havskusten ska bli en betesmark med ängar för herdarna och fållor för hjordarna. 7Kusten ska tillhöra kvarlevan av Juda hus och där ska de beta. I Ashkelons hus ska de lägga sig ner på kvällen, för Herren deras Gud (Jahve Elohim) ska besöka dem och föra tillbaks dem från fångenskapen.

Moab och Ammon

8Jag har hört hånet från Moab och hånskratten från Ammons barn som har hånat mitt folk och ifrågasatt deras gränser. 9Därför, så sant jag lever, säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) Israels Gud (Elohim). Moab ska bli som Sodom och Ammon som Gomorra de ska bli en besittning för ogräs och en salthåla, ett evigt ödeland. Kvarlevan av mitt folk ska plundra dem. Kvarlevan av mitt folk ska avfolka dem. 10Detta är lönen för deras stolthet, för de har hånat och trängt Härskarornas Herres (Jahve Sebaot) folk. 11Herren (Jahve) ska vara skrämmande mot dem. Alla jordens gudar ska han låta tyna bort. Inför Honom ska var och en från sin plats knäböja, även önationerna.

Kush – Etiopien/Sudan

12Du Kush (Etiopien och Sudan) ska också bli slaktat av mitt svärd.

Assyrien

13Han ska sträcka ut sin hand mot norr och ödelägga Assyrien och göra Nineve till en ödemark, torr som öknen. 14Hjordar ska ligga ner i hennes mitt, alla sorters vilda djur, både små ugglor och stora ugglor ska ha sina bon på hennes pelare. En röst ska ropa i fönstret, dörröppningen ska vara i ruiner, cederplankorna ska avslöjas. [Här tecknas bilden av ett putsat hus som har en stomme av cederträ som nu blir synligt när huset har lagts i ruiner. Ceder är ett starkt virke som förmultnar väldigt långsamt och kan därför synas flera årtionden bland ruinerna såvida inte huset brinner.] 15Detta är den glada staden som lever bekymmerslöst och tryggt och säger i sitt hjärta: Det är jag, jag och ingen annan. Hur har hon blivit en ruin, en viloplats för vilddjuren? Alla som går förbi henne väser och skakar näven (mot henne).

Jerusalems framtid

Förgörelse för de ogudaktiga

3Ve över den förtryckta staden [Jerusalem], befläckad (oren, snuskig) och besudlad. 2Hon lyssnade inte på rösten (som förmanade, var inte lydig), hon tog ingen korrigering, hon litade inte på Herren (El), hon drog sig inte nära Gud (Elohim). 3Hennes furstar (prinsar) därinne är rytande lejon, hennes domare är nattens vargar, de lämnar ingenting på benet till morgonen (de äter upp all märg). 4Hennes profeter är hänsynslösa, förrädiska män. Hennes präster har vanhelgat det som är heligt. De gör våld på undervisningen (Torah).

5Herren (Jahve) är rättfärdig i hennes mitt. Han vill inte göra något orättfärdigt. Morgon efter morgon tar han fram sin rättvisa i ljuset. Han sviker inte. Likväl känner de orättfärdiga ingen skam. 6Jag har huggit av länder. Deras torn har blivit öde. Jag har fördärvat deras gator, så att ingen går förbi. Deras städer ligger öde, där finns ingen människa, ingen bor i dem. 7Jag säger: Sannerligen ska du frukta mig, du ska ta emot korrigering och tillrättavisning så att hennes boning inte ska bli borthuggen, allt det som jag bestämt mot henne. Men de stiger upp tidigt och utför alla sina sysslor korrumperat.

8"Därför måste du tålmodigt vänta på mig," säger Herren. "Vänta på den dag när jag reser mig upp till anfall för att plundra [och ta tillbaka det som tillhör mig]. Jag har beslutat mig för att samla hednafolk och riken [för att attackera Jerusalem, Sak 14:2], så att jag kan tömma min vrede över dem, all min kokande ilska, för den dagen ska hela jorden förtäras av min svartsjuka eld.

Befrielse för de rättfärdiga

9Då ska jag förvandla folken så att de talar ett rent språk från rena läppar, så att de alla i bön kan ropa Herrens namn, och tillbe (tjäna) honom skuldra vid skuldra (enade). 10Ända från andra sidan floderna i Kush (nuvarande Etiopen och Sudan), ska de som ber till mig komma med offer till mig [i stället för till Baal eller Milkom]. 11På den dagen ska du inte längre skämmas för alla synder som du begått mot mig. Då ska jag befria dig från de stolta och högmodiga (de som gläder sig i sin stolthet), och ni ska aldrig mer uppträda arrogant på mitt heliga berg. 12Jag ska lämna kvar mitt ibland dig ett ödmjukt folk, och de ska ha sin tillflykt (trygghet, säkerhet) i Herrens namn (i Herrens närhet). 13De som då är kvar i Israel ska inte synda mer. De ska inte ljuga, och några falska ord ska aldrig komma ur deras mun. Ja, de ska få beta fridfullt som får på grönbete, och kunna ligga ner, utan någon som helst fara."

Glädje i staden

14Jubla (sjung), dotter Sion [en kärleksfull titel på staden Jerusalem]!
    Ropa i glädje, Israel!
Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta,
    dotter Jerusalem!
15Herren har tagit bort domarna mot dig,
    han har kastat ut fienden.
Herren, Israels Konung, bor mitt ibland er,
    ni ska inte längre frukta (uppleva) något ont.

16På den dagen [då Jesus kommer tillbaka för att regera i tusenårsriket] ska det sägas till Jerusalem:
"Frukta inte, Sion,
    låt inte dina händer falla (tappa inte modet, frimodigheten)!"
17Herren, din Gud är mitt ibland dig,
    han är en mäktig hjälte (krigare) som kan frälsa (rädda).
Han känner stor glädje över dig (gläder sig över dig med jubel),
    han vilar stilla i sin kärlek (han förnyar dig genom sin kärlek),
    han fröjdar sig (dansar) över dig med sång (jubelsång)."
18Jag ska samla dem bland er som sörjer över högtiderna (Herrens avtalade möten med oss på bestämda tider), det är en skammens börda på er. 19Se, på den tiden ska jag ta hand om (oskadliggöra och döma) dem som förtrycker dig. Jag ska frälsa (rädda) den lame och samla in de bortdrivna (kringspridda). Jag ska göra dem till lov (någon som man talar väl om) och ett namn (som nämns med respekt) i alla länder där de (tidigare) har lidit skam och vanära. 20På den tiden ska jag samla in er. På den tiden ska ni bli insamlade. För jag ska ge er ryktbarhet och ära bland alla jordens folk när jag återbördar dina fångar inför deras ögon, säger Herren (Jahve).
© 2021 Svenska Kärnbibeln