Om Obadja

Obadja är den fjärde av de tolv mindre profeterna. Obadjas namn betyder på hebreiska "Guds tjänare" eller "en som prisar Gud". Boken består bara av 21 verser är den kortaste i hela Gamla testamentet. Boken handlar om Edom, vars folk härstammar från Esau, Jakobs bror. Edom har alltid varit en ärkefiende till Israel. Det är oklart när Obadja levde men mycket talar ändå för att det kan ha varit strax efter templets förstörelse, då Edom kom in i de södra delarna av Israel och bosatte sig där efter att judarna förts bort till Babylon. Se också vers 11-14 som tydligt talar om hur Edom såg på och ägnade sig åt skadeglädje när Jerusalem erövrades. En del anser också att det kan vara så att Edom förrådde Juda så att de kom i den babyloniska maktens våld. Se Ps 137:7; Jes 34:5-17.




Berör tidsperioden: Troligtvis 587 – 500 f.Kr.

Författare: Obadja

Obadja

Herren ska straffa edomiterna

1Obadjas syn (vision).

Detta säger Herren Gud (Adonai Jahve) till Edom [edomiterna var ättlingar till Jakobs tvillingbror Esau, se 1 Mos 25]:

Vi har hört budskapet från Herren (Jahve)
    och en budbärare (ambassadör) är utsänd till nationerna:
    "Stå upp och låt oss dra upp mot henne i krig."

2Se, jag gör dig liten bland länderna,
    du är mycket föraktad.
3Ditt hjärtas stolthet har tjusat (lurat, narrat) dig,
    du som bodde i klippans skrevor,
    (som hade) dina boningar högt uppe [som ett örnnäste högst upp på en klippavsats],
som sade i ditt hjärta:
    "Vem skulle kunna slå ner mig till marken?"
4Trots att du gör (bygger) ditt bo lika högt som örnens [bildligt för stolthet],
    och placerar det bland stjärnorna
    så ska jag slå ner det därifrån, förkunnar Herren (Jahve).

5Om tjuvar kommer till dig,
    om rövare (kommer) på natten,
hur är du avskuren (ensligt placerad, en utsatt position),
    skulle de inte stjäla till dess de fått nog?
Om druvplockare kommer till dig
    skulle de inte lämna lite efterskörd [åt de fattiga]?
6Hur är inte Esau genomsökt,
    hur är inte hans gömställen avslöjade!
7Alla sammansvärjningens män förde dig till gränsen,
    männen som hade fred med dig har bedragit dig och besegrat dig.
De som åt ditt bröd
    lade ut en snara under dig
    i vilken det inte finns någon urskiljning.
    [Alla som hamnar i snaran fångas av den.]

8Ska inte jag på den dagen
    säger Herren (Jahve)
utrota Edoms kloka män
    och skilja ut Esaus berg?
9Dina mäktiga män, [staden] Teman, ska bli bestörta till slutet,
    för att varenda en ska huggas av från Esaus berg genom slakt.

Edoms brott

10På grund av det våld som du bedrivit mot din bror Jakob
    ska skam täcka dig
    och du ska bli avhuggen för evigt.
11På den dag då du stod vid sidan om (avskilt),
    dagen då främlingar bar iväg det värdefulla
och utlänningar gick in i hans portar och kastade lott om Jerusalem,
    då var också du en av dem.
12Du skulle inte ha stirrat (sett med skadeglädje) på din bror [Israel] när katastrofen kom,
    på deras lidande på deras olyckas dag!
Inte heller skulle du ha fröjdat dig över Juda söner
    den dag fördärvet drabbade dem!
Du skulle inte heller ha talat i stolthet (med stolta ord)
    på deras olyckas dag!
13Du skulle inte ha gått in i mitt folks portar
    på deras olyckas dag!
Du skulle inte ha stirrat (sett med skadeglädje) på deras lidande
    på deras olyckas dag!
Inte heller skulle du ha lagt dina händer på deras ägodelar
    på deras olyckas dag!
14Inte heller skulle du ha stått i vägskälen
    för att slå ner dem som lyckats undfly!
Du skulle inte heller åter ha fängslat dem som var kvar
    [den lilla kvarlevan som inte blev bortförd till Babylon]
    på deras olyckas dag!

Guds straff mot Israels fiender

[Edoms stolthet och fall är en bild på alla nationers stolthet och fall. Obadja breddar bilden från Israels granne i söder till ett större perspektiv. Det hebreiska ordet för Edom består av tre bokstäver: Alf, Dalet och Mem. Samma bokstäver som ordet Adam som betyder människa och mänsklighet. Edom blir som en bild på hur Gud en dag ska döma all mänsklighetens stolthet, förräderi och våld.]

15För Herrens dag [med dom, då han griper in mot Edom] närmar sig för alla folk.
Som du har handlat mot andra,
    så ska du själv behandlas,
    dina [onda] gärningar ska drabba dig själv. [Joel 3:14]
16Så som ni har druckit på mitt heliga berg,
    så ska alla hedningar dricka oavbrutet (kontinuerligt),
ja de ska dricka och bälga i sig
    och bli som om de aldrig hade existerat (funnits till).

Guds välsignelser över Israel

[På samma sätt som de två tidigare profetböckerna, Joel och Amos, beskrivit vad som ska hända efter Herrens dag, beskrivs nu hur Gud ska resa upp Davids hus, se Joel 2-3 och Amos 9:11-15.]

17Men på Sions berg [tempelberget i Jerusalem] ska de vara
    som har undflytt och det ska vara heligt,
och Jakobs hus ska återbesätta
    sina besittningar (komma tillbaka och bo i sina områden).
18Jakobs hus ska vara en eld
    och Josefs hus en flamma
    [Josefs söner är Efraim och Manasse, de är Jakobs barnbarn och representerar det norra riket]
och Esaus hus ska bli som stickor
    som man antänder och de ska slukas (av elden).
Ingenting ska bli kvar av Esaus hus,
    för Herren (Jahve) har talat.
19De i söder (Negev) ska
    besätta Esaus berg
och de från filistéernas lågland
    ska besätta Efraims fält och Samariens fält
    och Benjamin ska besätta Gilead.
20De fångna av Israels söner
    som är bland kananiterna ända till Tsarefat och de Jerusalems fångar som är i Sefarat
    ska besitta städerna i söder (Negev).
21Frälsare (räddare) [mäktiga stridsmän, de som blivit befriade] ska komma upp på berget Sion [tempelberget i Jerusalem]
    för att döma Esaus berg,
    och kungariket (herraväldet) ska vara Herrens (Jahves).




© 2021 Svenska Kärnbibeln