Om Haggai

Haggai är den tionde av de tolv mindre profeterna. Namnet Haggai betyder på hebreiska "mina högtider". Vi vet inte så mycket om Haggai, men han kan ha varit en av dem som fördes bort i exil av Nebukadnessar 586 f.Kr. och sedan kom tillbaka i den första vågen med Serubbabel 537 f.Kr. Haggai verkar hösten 520 f.Kr. och han är samtida med Sakarja. Det har gått 16 år sedan de första judarna kommit tillbaka, templet låg fortfarande i ruiner, samtidigt som man byggde på sina egna hus. Den första ivern att bygga upp templet har försvunnit hos folket som återvänt. I en serie av fyra budskap under hösten 520 f.Kr. uppmanar Haggai folket att förändra sina prioriteringar och sätta Guds hus först.

Struktur: Tre centrala datum och fyra budskap:

1:a Elul (29 augusti 520 f.Kr.)
1. Profetisk uppmaning att bygga upp templet, Hag 1

21:a Tishri (17 oktober 520 f.Kr.)
2. Profetisk uppmaning att vara stark och frimodig, Hag 2:1–9

24:e Kislev (18 december 520 f.Kr.)
3. Orenhet/välsignelse, Hag 2:10–19
4. Ett profetiskt ord till Serubbabel, Hag 2:20–23Innehållsförteckning


Personer BETA


Platser  Skrivet: Hösten 520 f.Kr.

Berör tidsperioden: 29 augusti till 18 december 520 f.Kr.

Författare: Haggai

Citeras: Hag 2:6, 21 citeras i Heb 12:26

Relaterade böcker:
Sakarja
Esra
Nehemja

Lästid: ca 10 minuter

Gå djupare – läs grundtexten BETA

Nu finns även en interlinjär version kopplad till Haggai och vi håller på och bygger upp det hebreiska lexikonet. Dessa och fler verktyg (som atlas, tidslinje, familjeträd osv.) finns under menyn "Gå djupare". Klicka på versnummret eller skriv en vers i sökrutan, t.ex. Hag 1:1 så kommer du till den interlinjära versionen.

Tips! För att göra det lättare att slå upp behöver du inte skriva kolon mellan kapitel och vers, det går bra med mellanslag "Hag 1 1".

Haggai

Första budskapet – bygg upp templet!

11I kung Darejavesh andra regeringsår, i sjätte månaden [Elul] på den första dagen [29 augusti 520 f.Kr.], kom Herrens (Jahves) ord genom profeten Haggais hand till:
    Serubbabel (Zerubbavel), son till Shealtiel, guvernör i Juda [Esra 2:2; 3:2; Sak 6:9–14]
    och till Jehoshua (Josua), son till Jehotsadak, översteprästen [Esra 2:2; 3:2; 5:2; Sak 3:1–10].

[Budskapet riktas först till ledarna, det är först och främst deras ansvar, men det profetiska ordet riktas även till folket, se vers 3–4.]

Han sade [Haggai profeterade]:

Folkets likgiltighet

2Så talar Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) och säger: "Detta folk säger att tiden inte har kommit då Herrens hus ska bli uppbyggt."
3[Fråga]
Så Herrens (Jahves) ord kom genom profeten Haggai, han sade:
4"Är det tid för er själva att bo i [lyxiga och påkostade] panelade hus medan detta hus ligger öde?
[Samma ord som används i 1 Kung 6:9 för hur templet var dekorerat på kung Salomos tid.]
5[Mycket/lite]
Vet därför att Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) säger:
'Tänk noga över (begrunda i era hjärtan) era vägar.
6Ni har sått mycket men skördat lite,
ni äter men har inte tillräckligt,
ni dricker men blir inte otörstiga,
ni klär er men blir inte varma
och den som får lön, får lönen i en trasig påse.' "
[Fem gånger använder Haggai uttrycket "tänk noga över", se Hag 1:5, 7; 2:15, 18 (två gånger). Olydnadens konsekvenser var inte okända, se 3 Mos 26:18–20; 5 Mos 28:38–40.]
7[Kiasmens centrum:]
Så säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot):
    "Tänk noga över (begrunda i era hjärtan) era vägar.
     8Gå upp till bergsbygden och hämta virke och bygg huset (templet).
    Jag ska ha min glädje i det och jag ska bli ärad,"
säger Herren (Jahve).
9[Mycket/lite]
"Ni sökte efter mycket men fann lite
och när ni tog hem det blåste jag på det."
[Fråga]
"Varför?" förkunnar (säger, proklamerar) Härskarornas Herre (Jahve Sebaot).
"Eftersom mitt hus ligger öde, medan var och en har fullt upp med sitt eget hus."
10"Därför har himlen hållit tillbaka sin dagg och jorden sin gröda. 11Jag har kallat på torka över landet och över bergen och över säden och över vinet, oljan och det som jorden ger, över människor och boskap och över alla som arbetar med sina händer."

Folkets respons

12Serubbabel (Zerubbavel), son till Shealtiel,
    och Josua, son till Josadak (Jehotsadak), översteprästen,
    tillsammans med kvarlevan av folket
lyssnade till Herren, deras Guds (Jahve Elohims) röst och till profeten Haggais ord som Herren, deras Gud (Jahve Elohim) hade sänt till honom, och folket kom i vördnad (gudsfruktan) inför (framför ansiktet på) Herren (Jahve).

13Då talade Haggai, Herrens (Jahves) budbärare, Herrens budskap till folket och sade: "Jag är med er!"
förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).

14Herren (Jahve) uppväckte Serubbabels ande, son till Shealtiel, guvernör i Juda och Jehoshuas ande, son till Jehotsadak, översteprästen, och anden hos hela kvarlevan av folket, och de kom och tog del i arbetet på deras Guds (Elohims), Härskarornas Herres (Jahve Sebaots) hus. 15Detta skedde den tjugofjärde dagen i den sjätte månaden [Elul] i kung Darejavesh andra år [21 september 520 f.Kr.].

[Drygt 3 veckor efter det första budskapet från Haggai (första Elul, se vers 1) påbörjades arbetet nu med templet. Bygget skulle komma att fortsätta under de kommande fem åren för att bli klart den 3:e Adar i Darius 6:e år. Det motsvarar 12 mars 515 f.Kr. i vår kalender, jmf Esra 6:15.]

Andra budskapet – uppmuntran

2[Lövhyddohögtiden (Sukkot) firas från kvällen den 15:e Tishri och sju dagar. Det har nu gått knappt två månader sedan Haggais första budskap. Det andra budskapet kommer den 21:a dagen i månaden, vilket är den sjunde dagen i högtiden. Detta är ett passande sammanträffande eftersom Haggais namn (hebr. chaggai) just betyder "mina högtider". Det är också exakt 440 år sedan 960 f.Kr. då Salomo färdigställde det första templet, se 1 Kung 6:38; 8:2.]

1I den sjunde månaden [Tishri] på den tjugoförsta dagen i månaden [17 oktober 520 f.Kr.], kom Herrens (Jahves) ord till Haggais, profetens hand, han sade: 2Tala nu till Serubbabel, son till Shealtiel, guvernör i Juda och Josua, son till Jehotsadak, översteprästen, och till kvarlevan [Hag 1:12] av folket och säg:

3[Forna templets glans:]
"Vem av er är kvar som har sett detta hus i sin forna glans, och hur ser det ut nu, är det inte som vore det ingenting i era ögon?"
4[Uppmuntran:]
"Var nu stark (frimodig) Serubbabel,"
     förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).
"Och var stark (frimodig) Josua, son till Jehotsadak, översteprästen,
    och var starka (frimodiga) hela landets folk,"
förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).
"Och arbeta för jag är med er,"
    förkunnar (säger, proklamerar) Härskarornas Herre (Jahve Sebaot).
5[Central vers:]
"Ordet [de tio budorden, se 2 Mos 20] som jag gick i förbund med er på, när ni kom ut ur Egypten,
har jag stadfäst och min Ande förblir ibland er – frukta inte."
6Så säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot):
    "Ännu en liten tid och jag ska skaka himlarna och jorden och havet och torra land.
     7Jag ska skaka alla länder och det utvalda från alla länder ska komma
    och jag ska fylla detta hus med härlighet,"
säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot).
8"Mitt är silvret och mitt är guldet,"
förkunnar (säger, proklamerar) Härskarornas Herre (Jahve Sebaot).
9[Det kommande templets glans:]
"Härligheten i detta senare hus ska bli större än den i det förra,"
säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot).
"Och på denna plats [Jerusalem] ska jag ge frid (fullständig harmoni; ska fred och frid råda – hebr. shalom),"
förkunnar (säger, proklamerar) Härskarornas Herre (Jahve Sebaot).

[Det hebreiska namnet på Jerusalem är Jeroshalajim. Hebreiskan har förutom singular och plural även dual som innebär två, ändelsen ajim indikerar detta. Dual-formen på Jerusalem har ibland tolkats som de två berg som staden vilar på, men går också bokstavligt att se som att staden betyder dubbel frid. Frid, shalom, är en ordlek med Jerusalem. Friden är ett resultat av den kommande kungen, se Sak 9:9–10.]

Tredje budskapet – välsignelse och orenhet

10På tjugofjärde dagen i den nionde månaden [Kislev] i kung Darejavesh andra år [18 december 520 f.Kr.], kom Herrens (Jahves) ord till Haggai, profeten, han sade:
11"Så säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot): Fråga nu prästerna efter undervisning (hebr. Torah) och säg: 12Om någon bär helgat kött i sin mantelflik och med sin mantel råkar vidröra bröd eller något som är kokat eller vin eller olja eller någon annan mat, blir den då helig?"
Prästerna svarar och säger: "Nej."

13Sedan frågade Haggai: "Om någon som är [ceremoniellt] oren genom en död kropp, rör något av detta ska det då anses som orent?"
    Prästerna svarade och sade: "Det ska vara orent."

14Då svarade Haggai och sade: "Så är detta folk och så är detta land framför mitt ansikte (inför mig)."
förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).
"Och så är allt arbete som deras händer gör och det som de offrar, det är orent. 15Nu ber jag er betänka (begrunda i era hjärtan) från denna dag och framöver, innan sten lades på sten i Herrens (Jahves) tempel 16genom alla tider.
När ni kom till sädeshögen med 20 mått,
    fanns där bara 10,
och när ni kom till vinkaret för att pressa ut 50 mått
    fanns där bara 20.

[Texten specificerar inte måttenheten. Spannmål mättes ofta i chomer (så mycket en åsna kunde bära, se Hos 3:2) eller efa (22-36 liter 1 Sam 17:17; en tiondels chomer, se 2 Mos 16:36). Vätska mättes i batt- och kormått (Hes 45:14). Poängen är att spannmålsskörden var bara hälften av det förväntade och vinproduktionen bara 40% av det normala.]
17Jag har slagit er med fördärv och med mögel och med hagel i allt era händer arbetar med, och ändå vänder ni inte om till mig,"
förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).

18"Jag ber er betänka (begrunda i era hjärtan) från denna dag och framöver,
    från den tjugofjärde dagen i den nionde månaden [Kisev],
    från den dagen då grunden till Herrens (Jahves) tempel blev lagd,
betänk (begrunda) det.

19Är säden ännu i ladan [från vårens skörd]? [Nej!]
Vinet
    och fikonträdet
    och granatäppelträdet
    och olivträdet har inte gett någon frukt [denna höst],
men från denna dag ska jag välsigna dig."

[Frågorna här antyder ett negativt svar. Spannmålsskörden togs in under våren. Man sår på hösten och det bör vara gjort vid den här tiden på hösten i december. Tiden för att skörda frukt är också över. Situationen var hopplös, dåliga skördar, inget i ladan, och inget hopp om någon mer skörd. Då kommer Guds ord med hopp om välsignelse från denna dag.]

Fjärde budskapet – ett ord till Serubbabel

20Herrens ord kom för andra gången till Haggai på den tjugofjärde dagen i den nionde månaden [Kislev; samma dag som det tredje budskapet, se vers 10 – 18:e december 520 f.Kr.], han sade:
21Tala till Serubbabel, guvernör i Juda, och säg:

"Jag ska skaka himlarna
    och jorden,
22och jag ska omstörta tronerna
    i kungariken
och jag ska fördärva kungarikenas styrka
    i länderna
och jag ska omstörta deras vagnar
    och dem som far i dem,
och hästarna
    och deras ryttare
ska falla varenda en,
    genom sin brors svärd."

23"På den dagen,"
    förkunnar (säger, proklamerar) Härskarornas Herre (Jahve Sebaot),
"ska jag ta dig Serubbabel, min tjänare, son till Shealtiel,"
förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve)
"och göra dig till en signetring, för jag har utvalt dig,"
förkunnar (säger, proklamerar) Härskarornas Herre (Jahve Sebaot).
© 2023 Svenska Kärnbibeln