| 2022-01-06 | Kärnbibeln

Vad är en Kiasm?

Kiasmer är en vanlig stilistisk form i Bibeln och antika verk av t.ex. Shakespeare och Homeros. Även om begreppet kiasm inte är så bekant i dag, känner de flesta igen stilfiguren. John F. Kennedy myntade t.ex. ett känt kiastiskt uttryck:

”Fråga inte vad ditt land kan göra för dig
– fråga vad du kan göra för ditt land.”

Även enskilda ord och korta fraser kan ha en kiastisk form och den närbesläktade formen kallas då palindrom. Det är ord eller meningar som kan läsas både framifrån och bakifrån. Några exempel är "ABBA", "girig" och "Sirap i Paris". Palindromen har ofta humoristiska drag medan kiasmen fyller en verklig funktion i litteraturen och retoriken.

I en kiasm hör temat i första stycket ihop med temat i det sista, temat i andra stycket med näst sista osv. Centralt finns ofta huvudpoängen. Man kan likna en kiasm vid en sandwich med flera lager! Eftersom vi är vana att läsa en text linjärt med en inledning följt av några punkter och sist en slutsats, är det inte alltid lätt att upptäcka de kiastiska mönstren i Bibeln.

Ordet kiasm kommer från den 22:a bokstaven Chi (χ) i det grekiska alfabetet.

Psalm 23

Psalm 23 är ett bra exempel på en kiasm. Nedan är texten inskjuten i flera steg och även markerad med färger för att visa mönstret.

Fyra huvudteman framträder: Ⓐ Herren, Ⓑ omsorg, Ⓒ ledning och Ⓓ Guds närvaro hos människan. Prova gärna att läsa psalmen korsvis. Börja med sektion A (vers 1 sedan vers 6). Fortsätt vidare in mot centrum med sektion B, C och D och se hur fint texten hör ihop tematiskt! Läs Psalm 23 i Kärnbibeln.

Ⓐ Tema: Herren

Det hebreiska personliga Gudsnamnet Jahve förekommer bara i första och sista raden och ramar in hela psalmen. Herren är min herde (vers 1) och jag vill alltid bo i Herrens hus (vers 6). När vi överlämnar vårt liv till Herren och låter honom vara vår herde, behöver vi inte sakna någonting. Hans godhet och trofasthet följer oss varje dag.

Ⓑ Tema: Omsorg

I vers två används bilden av en herde som för fåren på vall till gröna ängar och stilla vatten. Samma tema med mat och dryck återkommer i den andra versen från slutet (vers 5) med det dukade bordet och den fyllda bägaren.

Ⓒ Tema: Guds ledning

Det tredje temat är Guds ledning. Han leder mig på rätta vägar (vers 3– 4a). I den tredje delen från slutet återfinns samma tema där käppen beskyddade fåren och herdestaven pekade ut riktningen (vers 4c).

Ⓓ Kiasmens centrum

Kiasmens centrum och höjdpunkt finns i vers 4b. Hade David skrivit psalmen i dag som ett mail skulle den raden varit fetmarkerad med röd text:
Du är med mig.

Huvudbudskapet är att vi inte får glömma att även i svårigheter och kriser (dödsskuggans dal) finns Gud med. Här sker också ett skifte i psalmen. Gud tilltalas nu på ett personligt sätt, Gud är nu "du" och inte "han". Det verkar som om prövningen, vandringen genom dödsskuggans dal, gör att vår relation med Gud förvandlas och blir djupare.

Kiasmer finns på många ställen

Det förekommer kiasmer i hela Bibeln. Både i kortare och längre stycken och även i flera nivåer.

Den som har läst Paulus första brev till Korint kanske har lagt märke till hur Paulus ”upprepar” sig. Både kapitel 12 och 14 handlar om andliga gåvor och däremellan kommer något centralt – kärlekens lov. Även den kända beskrivningen av kärleken har ett kiastiskt mönster. Den börjar och slutar med positiva beskrivningar, medan åtta punkter i mitten definierar kärlek genom att skriva vad den inte är, se 1 Kor 13:4-7. Tänk om Paulus svarar på korintiernas frågor och samtidigt också konstruerar texten som en kiasm där varje del hjälper oss i förståelsen av den andra? Korset (kap 1- 4) hör ju tematiskt ihop med uppståndelsen (kap 15). Nästa stora stycke handlar om kvinnor och män i familjen (kap 4–7) och andra stycket från slutet handlar om män och kvinnor i gudstjänsten (kap 11–14). Centralt behandlas frågan hur man lever som kristen i en fallen värld (kap 8–11).

I Kärnbibeln indikeras stycken som har tydliga kiastiska drag med inskjutningar och nyckelord och teman kommenterars. Även om kiasmer inte är en exakt vetenskap är det något som ofta hjälper oss i förståelsen av en text.

Exempel på kiasmer

Matt 6:24
Joh 1:1-18
Rom 1:6-11
1 Kor 12-14
1 Kor 13:4-7
Ef 5:26-27
2 Tim 1:3-5
Jud 1:12-13
2 Joh 1:1b-3
Upp 12:14