Om Första KrönikebokenInnehållsförteckning


Personer BETA
Gå djupare – läs grundtexten BETA

Nu finns även en interlinjär version kopplad till 1 Krönikeboken och vi håller på och bygger upp det hebreiska lexikonet. Dessa och fler verktyg (som atlas, tidslinje, familjeträd osv.) finns under menyn "Gå djupare". Klicka på versnummret eller skriv en vers i sökrutan, t.ex. 1 Krön 1:1 så kommer du till den interlinjära versionen.

Tips! För att göra det lättare att slå upp behöver du inte skriva kolon mellan kapitel och vers, det går bra med mellanslag "1 Krön 1 1".

Första Krönikeboken

11 2 3Henok (Chanoch), Metoshelach, Lemech, 4 5 6 7 8Chams (Hams) söner var:
    Kush [afrikanska riket Nubia; nuvarande södra Egypten, Etiopien och Sudan]
och Mitsrajim [Egypten]
och Pot (Put) [motsvarar nuvarande Libyen, se Jer 46:9; Hes 30:5; 38:4–6]
och Kanaan [nuvarande Israel].

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Pedajas söner var:
    Serubbabel (Zerubbavel) och Simei.

Serubbabels söner var Mesullam och Hananja (Chananjah), och deras syter var Selomit, 20 21 22 23 24 41 2 3 4 5 6 7 8 9Jabes var mer ansedd (ärofylld, aktad, hade mer dignitet) än sina bröder, hans mor hade gett honom namnet Jabes [som betyder smärta], för hon sade: "Jag har fött honom med smärta." 10Jabes ropade (bad, åkallade) Israels Gud och sade:
  • Om du bara ville välsigna mig stort
  • utvidga mitt område (min gräns).
  • Låt din hand vara med mig (låt mig vara nära dig)
  • bevara mig från ondska, så att jag inte smärtar mig
Gud lät det ske som han begärde (önskade). 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 91 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 161 2 3 4 5 6

Davids tacksägelsepsalm

7På den dagen gav David för första gången denna sång av lovprisning till Herren (Jahve) till Asaf och hans bröder:

[Denna psalm, vers 8–36, är sammanställd med innehåll från flera olika psalmer. Vers 8–22 återfinns i Ps 105:1–15; vers 23–33 i Ps 96:1–13; vers 34 i Ps 106:1; vers 35–36 i Ps 106:47–48.]

8Tacka Herren (Jahve), åkalla hans namn;
    kungör hans gärningar bland folken.
9 10Beröm er i hans heliga namn,
    gläd er av hjärtat de som söker Herren (Jahve).
11Fråga efter (sök; ta er tillflykt till; träd ofta fram inför) Herren (Jahve) och hans styrka (makt) [frälsning],
    sök (leta, be; längta efter) hans ansikte (närvaro) ständigt (dagligen, alltid, för evigt). [Ps 105:5]

[I hebreiskan används två synonyma verb för att söka: darash och baqash. Darash beskriver ett noggrant sökande och består av de tre bokstäverna Dalet, Resh och Shin. De hebreiska piktogrammen förstärker ordens betydelse. Bokstaven Dalet avbildar en dörr och har ofta att göra med val och beslut. Resh beskriver framsidan av ett huvud och den sista bokstaven, Shin, föreställer en tand, dvs. något som krossar. Ordet darash låter oss förstå att det handlar om ett aktivt vägval där man regelbundet söker Guds ansikte och hans kraft.
    Baqash har också tre bokstäver (Bet, Qof och Shin), där Shin, som illustrerar Guds kraft (precis som i Darash) står sist. Bet är en bild på ett hus och Qof utgör baksidan av ett huvud. Baqash skildrar ett sökande som utgår från en hemvist och som därmed för med sig Guds perspektiv på tillvaron. Ordningen spelar roll. Det första steget är att söka efter Herren och hans styrka – hos honom finns frälsningen, se Ps 3:9. Utifrån den positionen är sedan bönen att få vara kvar i Guds närvaro. Den ursprungliga innebörden av det sista hebreiska ordet tamid kommer från verbet för "att sträcka/tänja", dvs. att konstant, ideligen, alltid och för evigt söka Gud. Herren, hans ansikte och hans styrka hör ihop. Om Gud själv vänder sitt ansikte till oss, vem kan då vara emot oss, se 4 Mos 6:26; Rom 8:31.]


12Kom ihåg …13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Temat i Davids tacksägelse, för att arken har förts in i tabernaklet i Jerusalem, ändrar tema från att ha handlat om Israel till hur Gud regerar över hela världen. Följande stycke, vers 23–29, hämtar mycket stoff från Ps 96:1–13.]

23Sjung till Herrens (Jahves) ära,
    hela jorden.
Proklamera (kungör det glada segerbudskapet om) hur han räddar oss (hans frälsning)
    varje dag (från dag till dag)!
24Gör hans ära (mäktiga närvaro) känd bland folken,
    berätta om hans under (mirakulösa, underbara gärningar) för alla människor.
25För stor (storslagen) är Herren (Jahve), högt är han prisad,
    värd att frukta i vördnadsfull tillbedjan, mer än alla gudar (elohim).
26För alla hednafolkens gudar (elohim) är tomhet (hebr. elilim, snarlikt ordet för gudar, användandet ),
    men Herren (Jahve) är den som gjort (format) himlarna.
27Majestät och härlighet är inför hans ansikte (omger honom),
    styrka (makt, kraft att segra) och glädje finns i hans boning.
    [Gud är källan till vår styrka och glädje!] 28 29 30 31 32 33

34Tacka [med öppna händer – prisa, hylla och erkänn] Herren (Jahve), för han är god,
    för evigt (i evighet) varar hans nåd (omsorgsfulla kärlek – hebr. chesed). [Ps 106:1; 107:1; 118:1; 136:1]
35 36 37 38 39 40 41och dem tillsammans med Heman
    och Jedutun och de övriga namngivna
för att de skulle tacka [med öppna händer – prisa, hylla och erkänn] Herren (Jahve),
    för han är god,
    för evigt (i evighet) varar hans nåd (omsorgsfulla kärlek – hebr. chesed).
42 43 171 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Jag ska vara hans fader och han ska vara min son, och min nåd (omsorgsfulla kärlek – hebr. chesed) ska jag inte låta vika av från honom, som jag lät den vika av från din företrädare [Saul]. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 191 2… nåd (omsorgsfulla kärlek – hebr. chesed) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 221 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 231 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 251 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 261 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 271 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28… Låglandet [hebr. Shefela – låglandet mellan Medelhavskusten och Juda bergsbygd] 29 30 31 32 33 34 281 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 291 2 3 4 5 6 7 8 9

Davids lovprisning

[Man har gjort en insamling till bygget av templet, och folket har först och främst gett sig själva och sina hjärtan till Herren, se vers 5. Man har sedan frikostigt gett av sina medel till bygget. Utöver den stora gåva David redan har gett tillkommer nu 168 ton guld, 337 ton silver, 606 ton brons och 3 365 ton järn, se 1 Krön 28:7.]

10Därför [överväldigad av folkets hängivenhet till Herren och deras generösa gåvor] prisade David Herren inför hela församlingen:
"Prisad vare du, Herre (Jahve), vår fader Israels Gud (Elohim),
    från evighet till evighet.
11Din, Herre (Jahve), är [dig tillhör]
storheten
och makten
och härligheten
och glansen
och majestätet (prakten).
Ja, allt [som är] i himlarna och på jorden.
Ditt är [dig tillhör] riket (kungariket), Herre (Jahve),
    och du är den upphöjde härskaren (han som lyfter upp sig själv till huvud) över allting.
12Både rikedom och ära kommer från dig,
    och du råder över allt.
I din hand är kraft och styrka,
    det står i din hand att göra vad som helst,
    stort och starkt.
13Nu, därför tackar vi dig vår Gud (Elohim),
    och vi lovar ditt härliga namn."
14Men vem är jag och vad är mitt folk att vi själva skulle kunna ge sådana [stora] frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt. Det vi gett dig har vi ju fått ur din hand. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
© 2022 Svenska Kärnbibeln