Om Andra Timoteusbrevet

De tre pastoralbreven, första och andra brevet till Timoteus och Titusbrevet, är riktade till församlingsledare. Detta är Paulus sista brev. Han skriver från det kalla underjordiska fängelset i Rom omkring 67 e.Kr. Nero är kejsare och driver en hetsjakt mot de kristna. Enligt tradition blev Paulus halshuggen kort efter detta brev. Här skriver han sina sista hälsningar till Timoteus som finns i Efesos. Brevet är skrivet som ett andligt testamente.

Struktur:
1. Tjäna Kristus i nuet - kap 1-2.
2. Gör dig redo att möta framtiden - kap 3-4.


Skrivet: Troligen 67 e.Kr.

Till: Timoteus, se vers 2, och församlingen i Efesos.

Från: Rom, 2 Tim 1:17.

Författare: Paulus, se 2 Tim 1:1.

Andra Timoteusbrevet

Hälsning

1[Från:] Paulus, Kristi Jesu apostel (sändebud, ambassadör)
    på uppdrag av Gud, vår Frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp.

2[Till:] Timoteus,
    mitt äkta (sanna) barn.
[Grekiska ordet för barn som används här är inte "huios", en vuxen son, utan "teknon". Ordet betyder ordagrant "att vara född av någon" och betonar relationen mellan föräldern och barnet, en älskad familjemedlem. Timoteus kom från Derbe, i nuvarande centrala Turkiet, där Paulus träffade honom under sin första missionsresa. Timoteus mor var judinna och hans far var grek, se Apg 16:1. Han följde med på flera av Paulus resor och blev hans närmaste medarbetare. Paulus var hans andliga far.]
Nåd (kraft, gudomlig favör),
    barmhärtighet (medlidande uttryckt i handling)
    och frid
        från Gud Fadern och Kristus Jesus, vår Herre.

[Uttrycket nåd och frid är vanligt hos Paulus, dock finns tillägget med "barmhärtighet" bara här i pastoralbreven. Jesus talade i Bergspredikan om att den som ger barmhärtighet kommer att möta barmhärtighet, se Matt 5:7.]

Tacksägelse för Timoteus

3[Vers 3-5 är symmetriskt strukturerade i en form som kallas kiasm. Detta innebär att temat i första raden hör ihop med temat i den sista, temat i andra raden med näst sista osv. I en kiasm återkommer ofta ord och fraser. Paulus skriver om sina förfäder i vers 3, vilket hör ihop med Timoteus mor och mormor i vers 5, ordet "kommer ihåg" i vers 3 hör ihop med "påmind" i vers 5, osv. Centralt i vers 4 finns höjdpunkten och själva huvudpoängen: längtan att få se Timoteus! För att visualisera kiasmen är texten inskjuten i olika steg.]

Jag [Paulus] känner sådan tacksamhet till Gud,
som jag liksom mina förfäder tjänar (tillber, gör helig tjänst inför) med rent samvete,
när jag kommer ihåg (ständigt tänker på) dig [Timoteus] i mina böner,
    både natt och dag.
4När jag minns dina tårar
    längtar jag efter att se dig igen,
så att jag kan fyllas av glädje.
5Jag har blivit påmind om din uppriktiga (äkta, oförfalskade) tro,
som först fanns i din mormor Lois, din mor Eunice,
och som jag är helt övertygad om finns även i dig.

[Timoteus mor var en judinna som blivit kristen, hans far var däremot grek och uppenbarligen inte troende, se Apg 16:1.]

Evangeliet

6[Vers 6-14 formar en kiasm. Den yttre ramen handlar om Guds gåva, den helige Ande, och ordet kärlek, se vers 6-7 och 13-14. Vers 8a och 12b handlar om att "inte skämmas". Vers 8b och 12 om "lidande". Vers 9 använder ordet "frälst" och i vers 10 återkommer "frälsare". Centralt i vers 9b finns evangeliets kärna: frälsning inte på grund av gärningar utan genom nåd!]

Det är därför jag påminner dig att åter igen tända (väcka, blåsa liv och hålla brinnande) den nådegåva från Gud,
    den [inre glöd och eld] som finns inom dig och som du fick genom min handpåläggning.

7För Gud gav oss inte en rädslans (skygghetens, blyghetens, försagdhetens, lättskrämdhetens, ängslans, feghetens) ande, utan [han har gett oss en ande av]
    kraft (styrka, möjlighet)
    och kärlek (som är osjälvisk och utgivande)
    och ett lugnt, välbalanserat sinne (självkontroll, disciplin).

8Därför ska ni inte nu börja skämmas för vittnesbördet om vår Herre,
    och inte heller för mig som är fånge för hans skull.
Dela i stället genom Guds kraft mitt lidande
    för evangeliet (låt oss hålla ut tillsammans genom svårigheter).
9Han är den som frälst (befriat, räddat, helat, bevarat, upprättat) oss
    med en helig kallelse [som leder till helighet, ett liv avskilt till tjänst för Honom].

Inte på grund av våra gärningar,
    utan efter hans beslut och nåd,
    som gavs till oss i Kristus Jesus redan före tidens början,
[kiasmens centrum]

10men som nu har blivit synlig när vår Frälsare Kristus Jesus har trätt fram.
Han har brutit dödens makt och fört fram liv och oförgänglighet (immunitet från evig död)
    i ljuset genom evangeliet.
11Detta är jag satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare.
12Det är därför jag får lida allt detta.
Jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att han har makt att bevara det som blivit anförtrott till mig, och som jag har överlåtit [till Honom] fram till denna dag.

13Som mönster för en sund förkunnelse ska du ha de ord som du har hört av mig, i tro och kärlek i Kristus Jesus.

14Bevara det goda som anförtrotts dig
    genom den helige Ande som bor i oss.

Onesiforus sökte och fann mig

15[Vers 15-18 är formad som en kiasm som ramas in av uttrycket "du vet", se vers 15 och 18. Andra stycket nämner området "Asien", och andra stycket från slutet nämner staden "Efesos" som var huvudorten i Asien. Vers 16 använder ordet "barmhärtighet" som också återfinns i vers 18. Centralt finns vers 17 där Onesiforus sökte och fann Paulus i Rom!]

Som du vet
har alla i [provinsen] Asien [nuvarande västra Turkiet, där Efesos - där Timoteus befann sig - var huvudorten]
    vänt sig bort ifrån mig,
    bland dem Fygelus och Hermogenes.

[Timoteus kände till Fygelus och Hermogenes, kanske var de kristna ledare i Efesos. Det är troligt att de avvikit både i fråga om band till Paulus och i den sanna läran. Paulus nämner även Hymeneus och Filetus lite senare, se 2 Tim 2:17-18.]

16[Till skillnad från dessa två exempel vänder sig Paulus till ett positivt exempel.]
Må Herren visa barmhärtighet
    mot Onesiforus familj.
Han gav mig ofta nytt mod (ordagrant "var som frisk luft")
    och skämdes inte för mina bojor.
17Tvärtom, när han kom till Rom
    sökte han ivrigt efter mig och fann mig också.

[Denna centrala vers i detta stycke, motsvarar centrumet ovan i vers 4, och förstärker Paulus önskan att få se Timoteus en sista gång.]
18Må Herren låta honom finna barmhärtighet
    hos Herren på den dagen [då Jesus kommer att döma alla människor, se 2 Tim 4:1].
Hur mycket han hjälpte mig i Efesos,
det vet du mycket väl.

[Troligen var Onesiforus död. Hans familj nämns igen i de avslutande hälsningarna, se 2 Tim 4:19.]

Praktiska uppmaningar - var uthållig

Träna nästa generation

2[Varje generation ansvarar för att föra den kristna tron vidare till nästa generation. Paulus var Timoteus andlige far, och nu uppmanar han Timoteus att träna yngre ledare.]

När det gäller dig [Timoteus], mitt barn [följ Onesiforus exempel, se 2 Tim 1:16-17], hämta nu kraft (få ständigt, gång på gång styrka) i den nåd (Guds oförtjänta favör, kraft) som finns hos Kristus Jesus. 2Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro (ge vidare) åt pålitliga (trogna) personer som i sin tur ska kunna undervisa andra.

[Paulus kommer senare i brevet att be Timoteus lämna Efesos och komma till honom i Rom, se 2 Tim 4:9, 21. Det är viktigt att det finns pålitliga personer som kan föra trons grunder vidare. Ordet anförtro har betydelsen av att ställa fram något intill en person, det används i betydelsen att duka upp mat i Mark 6:41. Ordet användes även för en insättning på ett bankkonto.]

Tre liknelser

3[Den som vill följa Jesus kommer att möta på motstånd. Paulus illustrerar detta genom att lyfta fram särdragen i tre yrkesgrupper: en soldat i strid tappar inte koncentrationen, en atlet måste hålla sig till reglerna för att vinna, och en jordbrukare måste arbeta hårt och vara tålmodig för att få en skörd. Detta var välkända bilder för Timoteus och församlingen i Efesos. Romerska soldater fanns i varje stad, de olympiska spelen i södra Grekland var välkända och många arbetade inom jordbruket. Samma tre grupper används i brevet till Korint som var skrivet just från Efesos, se 1 Kor 9:7, 24.]

Dela lidandet tillsammans med andra som en god Kristi Jesu soldat. [Några av Paulus strapatser räknas upp i 2 Kor 11:23-29.] 4Ingen soldat som är i tjänst tillåter sig att bli involverad (engagerar, snärjer in sig) i civila angelägenheter [blir helt upptagen bara med arbete, familj eller fritid], för han vill tjäna den [befälhavare] som värvade honom till att bli soldat.

5Om någon tävlar [som en atlet] så vinner han inte segerpriset (blir inte krönt) om han inte följer de föreskriva reglerna [inte följer eller hanterar Guds ord rätt, se vers 15].

6Det är den hårt arbetande jordbrukaren [som plöjer och sår] som bör vara den förste som får sin del av skörden.

7Fundera på (tänk över detta gång på gång, förstå) det jag säger, för Herren ska ge dig full förståelse i allt.

Kristus som exempel

8[Vers 8-10 formar en kiasm som ramas in av att Paulus först blickar tillbaka på Jesus Kristus, för att här sist se fram emot en evighet tillsammans med honom. Centralt finns temat att evangeliet inte går att hindra - det är inte bundet!]

Kom ihåg (tänk ständigt på) Jesus Kristus [hans mänskliga sida],
    som uppstånden från de döda (uppstånden och nu levande),
    av Davids släktled (säd). [2 Sam 7:12-16]
[I detta brev nämns "Kristus" tretton gånger. Tolv av dessa i uttrycket "Kristus Jesus" vilket betonar Jesu gudomlighet som Guds smorde. Här i denna vers är ordföljden omvänd. Uttrycket "Jesus Kristus" betonar Jesu mänskliga sida. Under prövningar, lidande och hårt arbete hjälper det att tänka på att Jesus har varit människa, se Heb 4:15. Att Jesus var från Davids släktled visar också att han var en människa, men också att han uppfyllde de messianska förväntningarna.
    Verbformen perfekt particip, som används för "uppstånden", betonar att en händelse som har skett i det förflutna fortfarande verkar i nuet. Jesus har uppstått och lever fortfarande, vilket påverkar oss i dag!]
Detta är mitt evangelium,
9som jag får utstå lidande för,
    till och med att bli fängslad (bära kedjor och bojor) som en kriminell,
    men Guds ord är inte bundet (har inte kedjor och bojor).
10Därför uthärdar jag (står jag fast, vacklar jag inte) för de utvaldas skull,
för att de också ska få befrielse (frälsning)
i Kristus Jesus
    tillsammans med evig härlighet (ära, glans).

Ett ord att lita på

11Detta är ett ord att lita på:
Om vi har dött med honom (vilket vi gjort),
    ska vi också leva med honom.
12Om vi står fast (blir kvar i tron, vilket vi gör),
    ska vi få regera som kungar med honom.

Om vi förnekar (aktivt tar avstånd från honom, har som livsstil att förneka honom),
    så ska han förneka oss. [Luk 12:8-9]
13Om vi är otrogna (inte tror),
    så är han trogen [sitt ord, se Mark 16:16],
för han kan inte förneka sig själv.
[Detta är antagligen en tidig kristen hymn eller dikt. Den första delen är en uppmuntran till de troende, medan den andra delen är en varning för de som aktivt tagit avstånd från Jesus. Uttrycket "detta är ett ord att lita på" används totalt fem gånger i pastoralbreven. De övriga fyra är: 1 Tim 1:15; 1 Tim 3:1; 1 Tim 4:9; Tit 3:8. Det är fundamentala sanningar i den kristna tron.]

En trogen tjänare

14Fortsätt (gång på gång) att påminna dem [församlingen] om detta [att stå fasta, undervisa i evangeliets kärna, se vers 2, 8, 12-13].

Varna dem inför Gud att undvika ordstrider, för sådant är
    meningslöst (helt utan vinst)
    och förödande (grekiska "katastrophe", omkullkastande, ödeläggande)
för dem som hör på. 15Gör allt du kan (ställ dig till tjänst) för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte har någon anledning att skämmas, och som hanterar sanningens ord på rätt sätt (anlägger en rak och rätt väg).

[Ordet "rätt hantera", grekiska "orthotomein", används bara här i NT. Det används dock två gånger i den grekiska översättningen av GT och översätts "gör vägen rak", se Ords 3:6; 11:5. Grundbetydelsen har att göra med att bygga en rak väg. Ordet betyder även att "skära rakt" och används när man plöjde rakt eller skar till ett stenblock. Irrlärare försökte leda bort på andra vägar, men Timoteus uppmanas att anlägga en rätt väg. Användningen här anspelar också på att vandra den rätta vägen, att själv göra det rätta och följa sanningen i sitt eget liv.
    När en romersk väg anlades spände man upp ett snöre mellan två punkter för att få en rät linje. I sammanhanget talas det om uppståndelsen av de döda, se vers 18. De två punkter som en sund kristen undervisning kan fästas upp på är Jesu första och andra tillkommelse. Ensidigt fokus på att han har kommit kan leda till världslighet, och ensidigt fokus på hans andra tillkommelse kan leda till överandlighet.]


16Men oandligt, tomt prat ska du ständigt akta dig för. De som ägnar sig åt sådant kommer att gå allt längre i ogudaktighet [bort från Gud, från den rätta vägen], 17och deras ord kommer att sprida sig som gangrän (kallbrand).

[Gangrän är en sjukdom där kroppens vävnad dör på grund av dålig blodförsörjning. Den kan uppstå av illa skötta sårskador eller som en infektion med köttätande bakterier. Den sprider sig och amputation är enda botemedlet.]

Till dem hör Hymeneus [ett ovanligare namn, sannolikt samma man som struntat i Paulus tidigare varning, se 1 Tim 1:20, och troligen fått lämna gemenskapen] och Filetus, 18som har kommit bort från sanningen. De vänder upp och ner på tron för vissa när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

[Bibeln är tydlig med att det kommer en framtida, fysisk uppståndelse, se 1 Kor 15. Det är troligt att dessa falska lärare i Efesos hade anammat tidiga gnostiska läror och talade om en slags andlig uppståndelse där de i anden redan befann sig i himlen.]

19Men Guds fasta grund [församlingen som är sanningens pelare och grund, se 1 Tim 3:15] består och har detta sigill:
"Herren känner de sina."

[Citat från 4 Mos 16:5, som handlar om Korans, Datans och Abirams uppror mot Mose och församlingen. På samma sätt som Gud då skilde mellan de som var falska lärare och de som var lojala, uppmuntras Timoteus att förtrösta på Gud som skiljer mellan äkta och falska lärare.]

"Var och en som åkallar (bekänner sig till) Herrens namn
    ska hålla sig borta från orättfärdighet."

[Inte ordagrant citat, men samma tankegångar som finns i Ps 34:14 och Ords 3:7.]

Var ett rent kärl som Gud kan använda

20Men i ett stort hus [i en stor församling] finns det
inte bara kärl av guld och silver
    utan också av trä och lera,

några till hedrande ändamål,
    andra till mindre hedrande.
21Den som nu renar sig från detta
    [de falska lärorna, vänder sig bort från orättfärdighet, vers 19]
blir ett kärl till hedrande ändamål,
    helgat,
    användbart för sin herre
    och redo för varje god gärning.

[Ordet "detta", som ibland översätts "dessa", är i formen neutrum, och syftar inte på människor. Strax kommer Paulus uppmana Timoteus att vara vänlig mot alla och i ödmjukhet tillrättavisa motståndarna, se vers 24-26.]

Stegen för att gå till rätta med felaktig undervisning

22Fly ungdomens (omogna) onda begär.

[Det syftar troligen på ungdomlig omogenhet, otålighet, stridigheter och egna ambitioner, se vers 23-24. Det inkluderar även sexuella frestelser, även om inte det är huvudtemat här. Orden fly och följ är samma som i 1 Tim 6:11. I antiken fanns inte begreppet tonåren och ordet ung betydde inte samma sak som i dag. Livet delades upp i två faser, antingen var man ung eller gammal, och gränsen gick vid 40 års ålder. Timoteus är troligtvis i 30-årsåldern när Paulus skriver detta brev till honom, se 1 Tim 4:12.]

Följ (sträva) i stället efter:
    rättfärdighet (att leva rätt, i fullkomlig harmoni med Guds vilja),
    tro,
    kärlek (som är osjälvisk och utgivande)
    och frid
tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta.

23Däremot ska du avvisa (undvika, vägra att gå in i) dumma och meningslösa (odisciplinerade, barnsliga) dispyter, du vet att de bara föder strider (tvister, konflikter).

24En Herrens tjänare (livegen slav) ska
    inte strida (skapa konflikter, bråk)
utan vara
    vänlig mot alla,
    skicklig att undervisa,
    beredd att kunna bli illa behandlad utan att bli bitter (inte vara lättstött),
     25i mildhet (vänlighet, känslomässig stabilitet utan att brusa upp) kunna tillrättavisa (disciplinera) dem som opponerar sig [mot den sanna läran].
Kanske låter Gud dem omvända sig, så att de kommer till full insikt om sanningen 26och nyktrar till ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.
[Falska läror och alla negativa konsekvenser som följer med dem har sitt ursprung hos Satan, men genom Guds nåd kan kristuslika tjänare vara med och föra tillbaka dessa personer.
    Uttrycket "kanske låter Gud dem omvända sig" betonar att sann omvändelse måste vare ett Guds verk i en människas hjärta. Jesus sade att ingen kan komma till mig, om inte Fadern drar honom till sig, se Joh 6:44. Gud vill frälsning, se Hes 33:11; 2 Pet 3:9.]


Den sista tiden

3Du ska veta (måste förstå) att i de sista dagarna blir det svåra tider.

[Uttrycket "de sista dagarna" används i NT för hela perioden från Jesu död och uppståndelse fram till hans återkomst, se Petrus tal i Apg 2:16-39 och Heb 1:2.]

2Människorna kommer att vara:
egenkära (själviska, älska sig själva, allt centrerar kring egna jaget),
penningkära (älska pengar, leva för materialism, ordagrant "vän med silvermynt"),

skrytsamma (arroganta),
stolta,
hånfulla,
[Nu följer fem allitterationer - en retorisk stilfigur där flera ord börjar med samma ljud. Det kan jämföras med rim, där ord slutar med samma ljud. De följande fem orden börjar alla med den grekiska bokstaven alfa, som reverserar ordets betydelse. Den svenska motsvarigheten är "o". Denna grupp verkar alla ha att göra med familjerelationer.]
olydiga (upproriska)
    mot sina föräldrar,
otacksamma,
gudlösa,
3hjärtlösa (känslokalla, kärlekslösa mot sina närmaste, utan familjeband),
oförsonliga (går inte in i förbund, förbundsbrytare, vägrar att överkomma meningsskiljaktigheter),
djävulska (skvallrare, förtalare, ordagrant "diabolos", djävulens namn, någon som söndrar och splittrar och agerar djävulskt),

[Detta är listans centrum - källan för allt detta är djävulen. Nu följer på nytt tre allitterationer där alla orden börjar på alfa, se vers 2.]
obehärskade (utan självkontroll),
omilda (otämjda, råa, brutala, djuriska),
fientliga
    mot det goda (helt utan intresse för det goda),

4falska (sådana som förråder),
hänsynslösa (förhastade, kastar sig huvudstupa in till sitt förfall)
högmodiga (förblindade).

De kommer att älska njutning (ordagrant "vän med hedonism"),
    mer än de älskar Gud (ordagrant "vän med Gud")
5och ha ett sken (en yttre form) av gudsfruktan
    men förneka dess kraft.

[Denna lista med arton punkter börjar och slutar med självcentreringen. Kärleken till sig själv, i stället för Gud, ramar in hela detta stycke.]
Håll dig borta från (undvik) dem!

[Paulus har tidigare uppmanat Timoteus att vara vänlig mot alla, se 2 Tim 2:24. Det gällde även dessa människor som verkade finnas i församlingens krets. När Paulus var fånge i Caesarea kom den romerske ståthållaren Felix ofta och lyssnade på honom, och Paulus fick ett tillfälle att dela evangeliet, se Apg 24:24-27. Se även Rom 16:17.]

6Bland dem [som drivs av egoism, se vers 2-5, och även de falska lärarna i Efesos] finns sådana som smyger (ålar) sig in i hemmen och snärjer (får kontroll över, tillfångatar):
    svaga kvinnor,
    tyngda av [obekända, tidigare] synder [som nu tynger dem],
    drivna av många slags begär,
     7ständigt undervisade,
    men lyckas aldrig komma till insikt (praktisk kunskap) om sanningen.

8Liksom [de egyptiska trollkarlarna] Jannes och Jambres trotsade Mose,
    trotsar dessa män sanningen.
De [dessa falska lärare] är människor med fördärvat sinne,
    deras tro är inte äkta.
9Men de ska inte ha någon mer framgång. [De går längre och längre i sin ogudaktighet, se 2 Tim 2:16.]
Deras galenskap ska bli uppenbar för alla,
    så som det också blev med de två [Jannes och Jambres].

[Jannes och Jambres var, enligt den judiska traditionen, namnet på Faraos två trollkarlar som gjorde falska tecken, se 2 Mos 7:11; 9:11.]

Uppmaning till Timoteus

Var trofast trots förföljelse

10[Till skillnad från falska lärare som smyger sig in, visar Paulus på en öppenhet. Timoteus har följt och sett Paulus under en lång tid, hans liv är öppet och transparent.]

Men du har följt (varit närvarande, noga sett) min
undervisning (lära),
livsstil (mitt liv),
målsättning,
tro,
tålmodighet (balanserade temperament, överseende med andra när de gör fel),
kärlek (som är osjälvisk, utgivande),
uthållighet (karaktär som står fast även under prövningar),
11förföljelser
och lidanden.
Förföljelser i
    Antiokia [Apg 13:14-52, där Paulus och Barnabas fördrevs från staden],
    Ikonium [Apg 14:1-5, där de var nära att bli stenade, men hann fly från staden]
    och Lystra [Apg 14:6-20, där Paulus blev stenad och släpades ut ur staden till synes död].
Vilka förföljelser har jag inte fått utstå,
    men Herren har räddat mig ur dem alla.
[Syftar på Ps 34:20.]
12Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. 13Men onda människor och bedragare [charlataner, illusionister, har ett sken av att vara goda] ska gå allt längre i sin ondska, de bedrar (vandrar bort från sanningen) och är själva bedragna.

[All synd har sitt ursprung i att vara förledd. Att känna sanningen sätter människor fria, se Joh 8:31-32.]

Var trofast Guds ord

14Men du måste hålla fast vid det du lärt dig (intellektuellt förstått) och som du är övertygad om (förvissad, trogen i). Du känner ju personligen de som har lärt (undervisat) dig. [Paulus syftade på Timoteus mor Eunice och hans mormor Lois, se 2 Tim 1:5, och även sig själv, se 2 Tim 1:13; 2:2. Kanske tänkte även Paulus på flera pålitliga lärare som han har nämnt, se 2 Tim 2:2.] 15Du har redan som litet barn fått kunskap om de heliga Skrifterna, som kan ge dig vishet, så att du blir frälst (helad, upprättad, befriad) genom tron i Kristus Jesus.

16Hela Skriften [syftar här primärt på de trettionio Skrifterna i GT, men även NT som tillkom under det första århundradet] är utandad (inspirerad) av Gud och nyttig till
    undervisning [sanningen om Gud, människan, världen vi lever i och den som ska komma],
    tillrättavisning [visar där vi gjort fel],
    upprättelse [visar vägen tillbaka]
    och fostran (träning) i rättfärdighet [visar hur man lever rätt],
17så att gudsmänniskan (den som tillhör Gud) blir fullt färdig,
    väl rustad för varje god gärning.
4Jag [Paulus] uppmanar dig [Timoteus] allvarligt inför (i närvaro av) Gud och Kristus Jesus, han som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse [andra tillkommelse] och hans kungarike:
2Predika ordet (gör budskapet allmänt känt),
    var redo i tid och otid (oavsett omständigheter).

Förmana (överbevisa om synd och uppmana till omvändelse),
tillrättavisa skarpt (ge tydlig varning) och
uppmuntra (trösta, hjälp, inbjud) med
    outtröttligt tålamod (balanserat temperament som har överseende när någon gör fel) och
    undervisning (doktrin, tydliga instruktionerom hur man gör det rätta).

[I uppmuntran ingår att tålmodigt förklara och instruera om vad Bibeln säger i olika frågor. När någon förmanas eller tillrättavisas måste denne få reda på anledningen till detta, och bli uppmuntrad och få undervisning om hur denne ska ändra sitt beteende. De tre verben förmana, tillrättavisa och uppmuntra har inte och-tecken mellan sig i grundtexten. Detta skrivsätt betonar själva slutsatsen och anledningen som kommer i vers 3-5.]
3För det kommer en tid då människor inte längre kommer att tolerera (acceptera, stå ut med) att höra den sunda läran. I stället kommer de allteftersom det behagar dem (kliar dem i öronen) samla på sig lärare efter lärare som talar vad deras begär (längtan efter det förbjudna) vill höra. 4De kommer att vända sig bort från att höra sanningen, och i stället vända sig till myter (mänskligt påhittade historier).

5Men du:
Var ständigt nykter (samlad, alert i sinnet, ha självkontroll) i allting.

Acceptera att det kommer svårigheter (var inte rädd för att lida).

Utför en evangelists arbete.
    [Låt ditt arbete som pastor ha en evangelists karaktärsdrag, var ivrig att leda andra till Kristus!]

Fullfölj din tjänst (lämna inget ogjort).


Paulus exempel

6

Paulus halshuggning. Målning av den spanske konstnären Simonet, 1887.

För själv är jag på väg att offras,
    och tiden för mitt uppbrott har kommit.
[Bibeln säger inte när Paulus dog, men det mesta pekar på att det skedde några år efter branden i Rom 64 e.Kr., då förföljelsen av de kristna ökade. Enligt traditionen fick Paulus sitta i det underjordiska Mamertinska fängelset för att sedan bli halshuggen av Nero omkring 67 e.Kr.]
7Jag har kämpat den goda kampen.
    [Som en atlet i de grekiska spelen har jag vunnit, och vilar nu i den segern.]
Jag har fullbordat mitt lopp.
    [Som en löpare i ett sprinterlopp, och vilar nu i den segern.]
Jag har hållit fast (beskyddat) tron.
    [Som en soldat har jag försvarat och skyddat tron, och vilar nu i den segern.]

8Framför mig väntar nu rättfärdighetens segerkrans,
    som Herren, den rättfärdige domaren,
        ska ge mig på den dagen [då jag får möta honom],
och inte bara mig
    utan alla som har älskat hans återkomst.

Personliga hälsningar

9[Följande stycke ramas in av Paulus önskan om att Timoteus ska komma till honom i Rom, se vers 9 och 21. Paulus visste att han snart skulle dö, men förväntade sig vissa dröjsmål i den romerska processen. Om Timoteus snart lämnade Efesos skulle han anlända till Rom om tre till fyra månader. Med tanke på Timoteus säkerhet önskar Paulus att Timoteus skulle komma innan vintern, då det blev farligt att resa på Medelhavet. Paulus andliga och mänskliga behov blir synliga i detta brev. Han behövde skriftrullarna med Guds ord, men även sällskap och sin mantel för att hålla sig varm i den kalla fängelsehålan i Rom.]

Skynda dig (gör allt du kan för) att komma till mig snart.

Uppdatering om personer i Rom

10Demas har övergett mig,
    han fick kärlek till den här världen och reste till Tessalonike.
Crescens
    har rest till Galatien [i Mindre Asien, centrala Turkiet].
Titus
    har rest till Dalmatien [region norr om Makedonien, nuvarande sydvästra Kroatien].
[Demas, som är en kortare form av namnet Demitrus, hade tidigare varit en nära medarbetare till Paulus, se Filemon 1:24. Han var inte en jude, se Kol 4:11, 14. Han hade övergivit Paulus i Rom och flyttat till Tessalonike som troligen var hans hemstad. Crescens och Titus var utsända på nya uppdrag. Tidigare hade Paulus skrivit till Titus på Kreta och bett honom spendera vintern i Nikopolis, se Tit 3:12.]
11Lukas är den ende som är kvar hos mig.
[Lukas var hos Paulus även under den första fängelsevistelsen i Rom, se Kol 4:14; Filemon 1:24.]
Ta med dig Markus hit,
    han är till god hjälp i min tjänst.
[Johannes-Markus reste tillsammans med Paulus och Barnabas, men han avbröt resan i Perge, se Apg 13:13. Det har skett en upprättelse och Paulus talar väl om honom här. Han fanns även hos Paulus under den första fångenskapen, se Kol 4:10.]
12Tychikus har jag sänt till Efesos.
[Tychikus var en av Paulus trogna reskamrater, se Apg 20:4. Timoteus kunde känna sig trygg att lämna Efesos när han visste att Tychikus var på väg till Efesos och församlingen.]
13När du [Timoteus] kommer, ta med dig manteln som jag lämnade hos Karpus i Troas [på vägen från Efesos till Rom]. Ta också med böckerna, framför allt pergamentskrifterna. [Det blir snart vinter och Paulus behöver sin mantel för att inte frysa.]

Herren ger styrka trots motstånd

14Kopparsmeden Alexander [i Efesos] har gjort mig mycket ont. Herren ska ge honom efter hans gärningar. 15Du själv måste också vara på din vakt mot honom, för han har gjort kraftigt motstånd mot vår förkunnelse.

[Alexander var ett vanligt namn. Det kan vara samma man som omnämns i Apg 19:33-34, eller mer troligt personen i 1 Tim 1:20.]

16När jag försvarade mig första gången var det ingen som kom till min hjälp, utan alla övergav mig, låt det inte tillräknas dem. 17Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft, för att förkunnelsen genom mig skulle fullföljas och alla folk skulle få höra den. Så blev jag räddad ur lejonets gap.

[Paulus uppdaterar Timoteus med detaljer kring vad som hänt sedan de senast sågs. Paulus uttryck "när jag försvarade mig första gången" syftar troligen på "prima action", som är de preliminära förhör som hade hållits nu under hans andra fångenskap i Rom. Lukas hade inte hunnit komma till honom ännu.]

18Herren ska också rädda mig från alla onda anslag
    och frälsa mig till sitt himmelska rike.
Hans är äran
    i evigheters evighet.
Amen.

Uppdatering om personer i närheten av Efesos

19Hälsa till Prisca och [hennes man] Aquila
    och Onesiforus familj.
[Alla dessa personer fanns i Efesos. I Apostlagärningarna används det mer informella namnet Priscilla i stället för Prisca.]
20Erastus
    stannade kvar i Korint [väster om Efesos, på andra sidan Egeiska havet],
men Trofimus
    lämnade jag i Miletos [strax söder om Efesos], eftersom han var sjuk.

21Skynda dig hit [till Rom] före vintern.

[Stycket ramas in av uppmaningen "skynda dig hit", se vers 9.]

Ytterligare hälsningar från Rom

Följande [personer, tre män och en kvinna] hälsar också till dig:
    Eubulus,
    Pudens,
    Linus,
    Claudia
    och alla syskonen (bröderna och systrarna i tron).

Välsignelse

22[Brevet avslutas med en dubbel välsignelse. Paulus välsignar först Timoteus personligen och sedan också hela församlingen. Detta är troligen Paulus sista brev. I så fall är dessa rader Paulus sista hälsning.]

Herren
    vare med din ande [Timoteus].
Nåden (Guds favör, kraft)
    vare med er [hela församlingen i Efesos].
© 2018 Svenska Kärnbibeln