Om Ordspråks­boken

Ordspråksboken är en praktisk bok. Den innehåller samlingar av ordspråk för att leva vist. Ordspråken lyfter ofta fram positiva och negativa konsekvenser av livsval. Den spänner över praktiskt taget livets alla områden, inklusive äktenskap, barnuppfostran, affärsrelationer, arbetsmoral, tal, inre attityder, gudstjänstliv, planering av framtiden, hur de fattiga ska hjälpas, hur fiender ska behandlas, osv.

Ordspråksboken följer en pedagogisk modell där den som undervisar är en "far" och den tänkte läsaren/lyssnaren är dennes son. På sin väg genom livet ställs sonen inför en mängd olika val. Ordspråksboken driver tesen att det avgörande valet står mellan visheten och dårskapen. Dessa båda personifieras som kvinnor som lockar sonen att välja väg. Visheten börjar med att frukta och vörda Gud, medan dårskapen på ett eller annat sätt alltid är förknippad med avgudadyrkan eller trolöshet mot Gud. hebreiskan har flera ord för dåre. Följande fem ord används i Ordspråksboken, i ökad grad av dårskap:

1. Den enkle/öppne dåren (hebr. peti ) – saknar kunskap, är okunnig, öppen och lättledd, men kan förändra sig (Ords 1:4, 22).

2. Den babblande dåren (hebr. evil) – pratar strunt (Ords 10:8, 10, 14, 21), kan tas för vis om han är tyst (Ords 17:28), tror hans egen väg är rätt (Ords 12:15).

3. Den oresonlige dåren (hebr. kesil) – vägrar ta till sig Guds vishet (Ords 1:22, 32; 3:35; 8:5; 10:1, 18, 23; 12:23; 13:16, 19, 20; 14:7, 8, 16, 24, 33; 15:2, 7, 14, 20; 17:10, 12, 16, 21, 24, 25; 18:2, 6, 7; 19:1, 10, 13, 29; 21:20; 23:9; 26:1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 28:26; 29:11, 20).

4. Den hånfulle dåren (hebr. lets) – föraktar Gud och lär ut dårskap (Ps 1:1), vägrar ta till sig tillrättavisning (Ords 1:22; 13:1).

5. Den ondskefulle dåren (hebr. naval) – lever helt utan Gud (Ps 14:1), är en sorg för sina föräldrar (Ords 17:7, 21). Ordet härstammar från navel som beskriver något som tynar bort, faller ner och vissnar. Detta ord för dåre beskriver inte någon som är dum eller ointelligent. Istället handlar det om moralisk dårskap. Den som gång på gång går emot sitt samvete dör till sist inombords och kväver sitt andliga liv. Bilden som målas upp är en moral som skrumpnar och förtvinar. I Första Samuelsboken berättas om en man som just hette Naval (Nabal på svenska). Under en period när David var på flykt från Saul ville Naval inte kännas vid David trots att David varit god mot honom, se 1 Sam 25:25. Denne man, med samma namn, personifierar dårskap.Innehållsförteckning


Personer BETAGenre: Visdomslitteratur

  Skrivet: Omkring år 1 000 f.Kr. (vissa delar kan ha sammanställts senare av kung Hiskia, år 726-698 f.Kr.)

Författare: Salomo.

Kap 25-29 är troligvis bearbetade av Hiskias män, se Ords 25:1.

Kap 30-31 har ordspråk från Agur, se Ords 30:1, och Lemuel, se Ords 31:1, som kan varit pseudonymer för Salomo.

Lästid: ca 3 timmar

Gå djupare – läs grundtexten BETA

Nu finns även en interlinjär version kopplad till Ordspråksboken och vi håller på och bygger upp det hebreiska lexikonet. Dessa och fler verktyg (som atlas, tidslinje, familjeträd osv.) finns under menyn "Gå djupare". Klicka på versnummret eller skriv en vers i sökrutan, t.ex. Ords 1:1 så kommer du till den interlinjära versionen.

Tips! För att göra det lättare att slå upp behöver du inte skriva kolon mellan kapitel och vers, det går bra med mellanslag "Ords 1 1".

Ordspråks­boken

FÖRSTA SAMLINGEN: En manual för livet (kap 1-9)

11Detta är ordspråk (liknelser, bilder, talesätt, sanningar – hebr. mashal)
    av Israels kung Salomo, Davids son.
2[Nu följer fem orsaker till boken som översätts "För att ge". I Hebreiskan definieras det tydligt med prepositionen Lamed på fem verb i vers 1, 2a, 2b, 3a, 4a, 6a. Centralt finns resultatet och huvudpunkten i vers 3 som är rättfärdighet, rättvisa och integritet.]

För att ge (lära känna) vishet och undervisning (fostran).

För att förstå (begripa) visa (insiktsfulla) ord.

3För att ge undervisning om hur man agerar med vishet (hur man får självdisciplin, och hur man handlar rätt i moraliska frågor), resultatet blir:
    rättfärdighet (att man följer Guds standard) och
    rättvisa (att man tar rättvisa beslut) och
    integritet (vad man säger och vad man gör överensstämmer, att man lever moraliskt rätt, vandrar rakt fram).

4För att ge den oerfarne (naive) förstånd (vaksamhet, gott omdöme),
    den unge kunskap för att planera sitt liv (kunskap om bästa sättet för att kunna leva ett vist liv).
5Men även den som redan är vis kan lyssna och ta till sig mer kunskap.
    En förståndig människa tar till sig goda (moraliska) råd (så han kan styra sitt liv rätt).

6För att ge förståelse (insikt att tolka den djupare meningen) av ordspråk (hebr. mashal),
    de visas ord och mysterier (frågeställningar; mörka och förbryllande ord – hebr. chida).
7Fruktan (bävan, vördnad, respekt) för Herren (Jahve) är början (begynnelsen; det allra första steget) till kunskap – [bara] dårar föraktar vishet och tillrättavisning (fostran, undervisning).

[Detta är första gången av totalt 14 som ordet fruktan (hebr. jirah) används i Ordspråksboken. Talet 14 (2 x 7) står för dubbel perfektion (påskalammet slaktas den 14:e Nisan, se 2 Mos 12:5–6; släktleden har 14 led, se Matt 1:17). Här används samma ord för "början/begynnelsen" (hebr. reshit) som i 1 Mos 1:1. Hur en sund och rätt gudsfruktan utgör första steget till vishet utvidgas i kapitel 8-9, se särskilt Ords 9:10.]

Lyssna på undervisning

8Min son (mitt barn, min vän), lyssna på tillrättavisning från din far,
    förkasta (överge) inte din mors undervisning (instruktioner – hebr. Torah).
9För de är som en ljuvlig krans av favör (gillande, nåd) på ditt huvud,
    och som en kedja runt din hals [symbol på ära och framgång].

Säg nej till dåligt sällskap

10Min son (mitt barn, min vän), om syndare frestar (lockar, förleder) dig,
    följ inte med dem (håll inte med om vad de säger, och längta inte att vara med dem).
11Om de säger:
"Kom med oss,
    vi ska överfalla oskyldiga utan orsak.
12Låt oss sluka dem levande, som Sheol (graven, underjorden – de dödas plats),
    fast de är mitt i livet får de sänkas ner i graven.
13Vi letar upp allt av värde
    och vi fyller våra hus med stöldgods.
14Bli en av oss,
    vi delar allt (av gemensamma tillgångar, stöldgods)".
15Min son (mitt barn, min vän), följ inte med dem,
    avhåll din fot ifrån deras stig.
16För deras fötter skyndar (rusar) till allt vad ont är,
    de är kvicka att utgjuta blod.
17För visst är det lönlöst att breda ut nätet [för att fånga]
    inför ögonen på en fågel.
18Det är precis vad de gör, de sätter upp en fälla för andra,
    men det är deras egen undergång de förbereder.
19Så går det (så är de välkända stigarna) för varje människa som är girig för orätt vinning,
    livet kommer att tas ifrån honom.

Visheten talar

[Att ge ett abstrakt begrepp mänskliga egenskaper är en vanlig poetisk stil i Ordspråksboken. I stället för att bara faktamässigt beskriva visheten personifieras den här som en kvinna och en mer levande grafisk bild målas upp för läsaren.]

20Visheten går ut på gatan och ropar,
    på torgen (öppna platser) höjer hon sin röst.
21I stökiga korsningar ropar hon ut,
    i stadsportarna talar hon:
22"Ni oförståndiga, hur länge ska ni älska ert meningslösa liv,
    och ni cyniker er negativism,
    och ni [högfärdiga] dårar hur länge ska ni hata kunskap?
23Om ni vänder om [ångrar er] och lyssnar till min tillrättavisning,
    då ska jag [visheten personifierad] låta min ande komma över er;
    jag ska låta mina ord bli kända för er.

24Ni vägrade att svara när jag [visheten personifierad] ropade,
    och brydde er inte om när jag räckte ut min hand.
25Ni ignorerade mina råd
    och ville inte ta emot min tillrättavisning.
26Därför ska jag [visheten personifierad] skratta åt er olycka,
    och håna er när förskräckelse (fruktan) kommer över er,
27när den kommer över er likt en storm,
    när er undergång kommer som en virvelvind,
    när svårigheter (själslig vånda) drabbar er.

[Bilden som målas upp här är dårarna som hatar och förlöjligar visheten. Till sist leder deras väg till fördärvet, och då är det i stället visheten som skrattar åt dem. Detta förstärker absurditeten i att trots upprepade varningar välja en dåraktig väg. Jag i den här versen syftar på den personifierade visheten, inte Gud. Han skrattar inte över olycka, han om någon kan sympatisera med mänskligt lidande. Han släcker inte ut en tynande låga, Jes 42:3, Jesus gråter över Jerusalem, se Luk 19:41, osv.]

28Då kommer de att ropa på mig [visheten personifierad],
    men jag ska inte svara.
Då kommer de att söka mig ihärdigt,
    men utan att hitta mig.
29Därför att de hatade kunskap
    och valde att inte frukta (att inte i vördnad tillbe) Herren (Jahve),
30eftersom de vägrade att följa mina råd,
    och avslog alla tillfällen då jag ville tillrättavisa (lära) dem,
31därför ska de äta [den bittra] frukten av sin egen väg (beslut, handlingar)
    och mättas av sina onda planer.

32För de oförståndigas avfällighet blir deras död,
    och framgången (välgången) hos de [självsäkra] dårarna blir deras undergång (död).
33Men den som hör (lyssnar, lyder, håller med, uttalar och säger samma sak som) mig [visheten]
    kan vara lugn och trygg utan rädsla för olycka (fara)."

Prioritera Guds vishet

21Min son (barn, vän):
om du tar emot mina ord
    och bevarar mina bud inom dig,
2genom att aktivt (uppmärksamt) lyssna till visheten
    och böja ditt hjärta till klokheten (insikten, förståndet)
        [ödmjukar dig inför Guds kunskap, och sträcker dig emot den med all din kraft],

3om du ropar efter förståelse (urskillningsförmåga)
    och höjer din röst för att kalla på klokhet (insikt, förståelse),

4om du söker efter den som efter silver
    och letar efter den som efter en gömd skatt,
5då kommer du att förstå vad det är att frukta (vörda, respektera) Herren (Jahve),
    och finna (nå fram till) kunskapen om Gud.

6För Herren (Jahve) ger vishet,
    från hans mun kommer kunskap och förstånd (insikt).
7Han bygger upp ett förråd av sund visdom (till framgång) för de rättfärdiga,
    och är som en sköld [beskyddare] för de som vandrar med integritet (oskyldigt, ostraffligt),
8för han beskyddar de rättfärdigas stigar,
    och bevarar vägen för dem som är trogna (lojala, älskar) honom.

9Då ska du förstå rättfärdighet (hur man kan följa Guds standard),
    rättvisa (hur man tar rättvisa beslut)
        och integritet (hur man kan leva moraliskt rätt, stå upprätt, vandra rakt fram utan att svänga av åt höger eller vänster),
    ja alla goda (moraliskt rätta) vägar.
10För visheten ska komma in i (fylla) ditt hjärta,
    och [moralisk] kunskap ska bli attraktiv (ljuvlig) för dig.
11Omdöme (eftertänksamhet) ska vaka över dig,
    och klokhet ska beskydda dig.

Vishet räddar dig från frestelser

12[Visheten räddar från två stora frestelser för en ung man, lättförtjänta oärliga pengar och lösaktiga förhållanden med kvinnor.]

De [vishet, kunskap och omdöme] ska rädda (rycka bort) dig från onda män,
    från dem som talar perversiteter (osanning, omoral),
13som överger de rätta stigarna (välkända, upptrampade gångvägarna)
    för att vandra på mörkrets vägar,
14som finner nöje i att vara onda,
    och jublar över (firar) ondskans perversiteter (förvrängningar),
15vars stigar (välkända upptrampade gångvägar) är krokiga
    och vägar är bedrägliga (moraliskt förvrängda).

16De [vishet, kunskap och omdöme] ska rädda (rycka bort) dig [från onda kvinnor]
    från den främmande (prostituerade) kvinnan,
    från den sexuellt frigjorda kvinnan (äktenskapsbrytaren, din nästas hustru) som frestar med förföriskt tal,
17hon har lämnat sin man som varit med henne sedan ungdomen,
    och ignorerat (glömt) det äktenskapsförbund hon ingick inför Gud.
18Hennes hus (familj) sjunker ner till döden,
    hennes vägar (spår) leder till skuggorna (de dödas andar – hebr. rafaim).
19Ingen som går in till henne kommer tillbaka (hittar tillbaka),
    eller hittar livets stigar (välkända upptrampade gångvägar). [De hittar inte glädje och välsignelse.]

Slutord

20Därför ska du vandra på de moraliskt goda människornas väg,
    och hålla dig på de rättfärdigas stigar (välkända upptrampade gångvägar).
21För de rättfärdiga ska bo i landet
    och de med integritet (utan skuld, renhjärtade) får stanna där.
22Däremot ska de ogudaktiga (moraliskt fördärvade) tas bort ifrån landet,
    de som ständigt agerar otroget (har som livsstil att förråda, vara otrogna i äktenskap, relationer, saknar integritet)
        ska bli uppryckta [som ogräs].

Bevara visheten i ditt hjärta

31Min son (mitt barn, min vän),
    glöm inte min undervisning (mina instruktioner – hebr. Torah),
    och bevara (beskydda, vakta) mina budord (bud – hebr. mitzvot) i ditt hjärta,
         2för hög ålder (dagars längd)
        och ett långt liv [många levnadsår]
        och frid (fred; fullständig harmoni)
    ger de (ska de tillägga/addera till) dig.
3Låt aldrig nåd (kärleksfull omsorg) och sanning (stabilitet, fasthet, trofasthet) lämna dig –
    bind dem runt din hals [som påminnelsetecken, se 5 Mos 6:8; 4 Mos 15:38],
    skriv (gravera in) dem [rista in deras initialer] på ditt hjärtas tavla [Jer 31:33; Rom 2:15],
4så får (finner, förvärvar, uppnår) du nåd (favör) och gott förstånd (anseende)
    [både] i Guds och människors ögon.

[Nåd och sanning i vers 3 (hebr. chesed ve emet) hör oskiljaktigt ihop. De presenteras alltid i samma inbördes ordning (Ords 14:22; 16:6; 20:28) och återfinns i Guds eget vittnesbörd, se 2 Mos 34:6. Nåd utan sanning blir uddlös, medan sanning utan nåd blir obarmhärtig. Nåd och sanning verkar tillsammans så att Guds ord kan överbevisa om synd och visa på vägen som leder till liv.]

Förtrösta på Herren i allt

5Förtrösta på (luta dig mot; lita på) Herren (Jahve) av hela ditt hjärta,
    och förlita (stöd) dig inte på ditt eget förstånd (din egen kompetens/bedömningsförmåga).

6På alla dina vägar [på din färd genom livet]
    – erkänn (bli intimt förtrogen med; sök lära känna) honom
    så ska han jämna (räta ut)
dina stigar [dina välkända, upptrampade gångvägar].
[Verbet jämna (hebr. yashar) har betydelsen att räta ut, dvs. det leder till att något blir rätt och välbehagligt.]

7Var inte vis i dina egna ögon;
    frukta (vörda, respektera) Herren (Jahve) och fly (vänd helt om/vik av från) det onda.
8Det kommer att ge hälsa åt din kropp
    och styrka (märg) [ny energi] åt dina [åt alla dess] ben [då finns det bot och helande för hela din varelse].

9Ära Herren (Jahve) med allt du äger,
    ge honom den första (och bästa) delen av din skörd (inkomst).
    [2 Mos 23:19; 3 Mos 23:9–14; 4 Mos 18:4; 28:8; Mal 3:10–12]
10Då kommer dina lador att fyllas i överflöd (till brädden)
    och dina vinfat (vinpressar) flöda över med nytt vin.

11Min son (mitt barn, min vän),
    förakta inte (stå inte emot; ta inte avstånd från) Herrens (Jahves) fostran (disciplinering, tuktan)
        [avvisa inte "Herrens skola"],
    och bli inte frustrerad (känn ingen rädsla; förarga dig inte) över hans tillrättavisning
        (korrigering, bestraffning; utlåtande dom) [som en juridisk argumentation].
12För den Herren (Jahve) älskar (hyser ömhet för; visar tillgivenhet; håller av)
    den tillrättavisar (korrigerar, bestraffar; över/motbevisar) han [genom att lägga fram en rättvis dom],
    precis som en far [resonerande tillrättavisar] sonen han har kär (gläder sig över; är belåten med).

[I Heb 12:5–6 citeras dessa två verser för att visa på hur lidandet i tjänst för Gud är ett bevis på barnaskapet – att Gud bryr sig och att Gud är en god Far. Uttrycket finns ursprungligen i Job 5:17. De hebreiska orden för att tillrättavisa tochachat i vers 11 och jachach i vers 12 används inom juridiken för att lägga fram bevis och över/motbevisa, se Ords 22:6. I det sistnämnda finns också betydelsen att bestraffa. Sammanhanget här, och det faktum att Job var fysiskt prövad, gör att det troligtvis har att göra med någon form av fysisk tuktan. Den grekiska översättningen Septuaginta väljer det starkare ordet prygla, som beskriver ett hårt straff. Den tolkar också den bakomliggande hebreiskan i den sista strofen lite annorlunda.]

Sök efter vishet

13Lycklig (välsignad, glad, avundsvärd) är den som hittar visheten,
    och den som införskaffar (drar till sig, bygger upp) kunskap (förstånd).
14För värdet av att känna henne är högre än värdet av silver,
    ja vinsten är bättre än guld.
15Hon är mer värdefull än rubiner,
    av allt du kan önska (längta efter) [av rikedom i den här världen] kan ingenting jämföras med henne.
16I högra handen har hon långt liv (längd av dagar)
    i den vänstra rikedom och ära.
17Hennes vägar är ljuvliga (nåderika, behagliga, angenäma),
    hennes stigar är trygga (fridsamma, framgångsrika).
18Hon är ett livets träd [ger livskraft och ett rikt liv] för dem som får tag i (greppar, tar ett stadigt tag om) henne,
    och lycklig (välsignad, glad, avundsvärd) är den som håller sig kvar hos henne.

Jorden skapades genom vishet

19Genom vishet har Herren (Jahve) lagt jordens grund,
    med förstånd har han fastställt (berett) himlarna.
20Hans kunskap fick djupen (vattenkällorna) att öppna sig
    och molnen att fälla sin dagg.
    [Både i den våldsamma uppdelningen av land och vatten, och i det stilla regnet finns Guds vishet.]

Behåll ditt sunda förnuft

21Min son (mitt barn, min vän), skydda (vakta) sunt förnuft och ett gott omdöme (urskillningsförmåga),
    släpp inte blicken från dem.
22De ska ge liv till din inre människa,
    och nåd (oförtjänt kärlek) [som ett dyrbart smycke] kring din hals.
23Då ska du vandra säkert på din väg
    utan att snubbla (snava eller slå emot din fot).
24När du lägger dig ska du inte vara rädd,
    när du ligger ner ska din sömn vara god.
25Var inte rädd för plötslig (oväntad) terror (panik, skräck, alarmerande rapporter),
    eller för den kommande stormen (förstörelsen, undergången) av de ogudaktiga.
26För Herren (Jahve) är din förtröstan (tillit, säkra hopp),
    han kommer att beskydda din fot från att fastna (tillfångatas) [i fällan].

Undanhåll inte gott

27Undanhåll inte gott (glädje, välgång, framgång)
    till någon som har rätt till det [dess rättmätiga ägare],
    när det står i din makt att ge det.
28Säg inte till din granne:
    "Gå, kom tillbaka imorgon, då ska jag ge dig det",
    när du redan nu har det [han frågar efter].
29Planera inte (hitta inte på, gräv inte efter) ondska mot din granne,
    som tror sig vara trygg i din närhet.
30Bråka (tvista) inte med någon utan orsak,
    när han inte har gjort dig något ont.

Herren välsignar den rättfärdiges boning

31Avundas inte en våldsam man (en grym förtryckare)
    och välj inte någon av hans vägar.
32För den som avvikit från den rätta vägen (handlar mot Guds moral)
    är avskyvärd i Herrens (Jahves) ögon.
Men de rättfärdiga
    talar han förtroligt (delar han sina planer) med.
33Herrens (Jahves) förbannelse är över den gudlöses (kriminelle, syndarens) hus (familj),
    men han välsignar den rättfärdiges boning.
34Han hånar (föraktar) de som ständigt är hånfulla
    (arroganta, nedlåtande, de som har som livsstil att vara översittare och förakta andra),
    men ger sin nåd (favör, gillande) till de ödmjuka.
35De visa får ta emot ära som arv
    medan [de självsäkra högfärdiga] dårarnas "befordran" blir skam (vanära).

Ditt liv står på spel

41Lyssna, mina söner (barn, vänner), till er fars förmaning (instruktion),
    lyssna uppmärksamt så att ni kan lära er insikt (förstånd, urskillningsförmåga i andliga frågor).
2För jag ger er god lärdom (goda doktriner),
    lämna (överge) inte min undervisning (instruktioner – hebr. Torah).
3När jag [Salomo] själv bara var ett barn inför min far [David],
    och i min mors [Batsebas] ögon hennes ömt älskade enda son,
4då undervisade han mig och sade:
"Låt ditt hjärta få tag på (hålla fast vid) mina ord,
    håll mina bud (befallningar), så du får leva [länge, väl, fri från missmod].
5Införskaffa (sök, förvärva) vishet, införskaffa förstånd (urskillningsförmåga).
    Glöm inte och vänd dig inte bort från min muns ord.
6Överge inte visheten, hon ska bevara (försvara, skydda) dig, älska henne,
    och hon ska skydda dig.
7Början till vishet (det första och mest viktiga, över och före allt annat) är:
    Införskaffa [Guds] vishet, och med allt du har, inhämta förstånd (urskillningsförmåga).
8Värdera vishet högt och upphöj henne,
    så ska hon upphöja dig; hon kommer att ge dig ära när du omfamnar henne.
9Hon ska ge dig en blomsterkrans av nåd på ditt huvud [frid i sinnet],
    skänka dig en vacker krans av ära [ett gott ärofyllt liv]."

Vishetens väg

10Min son (vän, barn), lyssna och ta emot mina ord (löften, bud),
    så ska du få leva många år.
11Jag ska undervisa (instruera) dig på vishetens väg [som ger full förståelse om Guds syften och vägar],
    jag ska leda dig på [moraliskt] rätta vägar (spår).
12När du går ska dina steg inte hindras (få kramp, vara fastbundna, bekymrade, bedrövade),
    när du springer ska du inte falla (snava).
13Ta ett stadigt tag om min förmaning (tillrättavisning, fostran, förädlingsprocess),
    släpp den inte, för den är ditt liv.
    [Vik inte undan för prövning utan låt den få göra sitt verk i dig.]

Vandra på Guds väg

14Gå inte in på de ogudaktigas stig (välkända, upptrampade gångväg),
    vandra inte på de ondas väg.
15Undvik (avhåll dig från) den, gå inte in på den,
    [men om du gjort ett misstag] vänd om och vandra vidare [på Guds väg för ditt liv].
16De [ogudaktiga] kan inte sova om de inte gjort något ont,
    sömnen tas ifrån dem om de inte fått någon på fall.
17Deras bröd [vad de lever av, matar sig med] är ogudaktighet
    och deras vin [vad som gör dem glada] är våld.
18Men de rättfärdigas stig (välkända upptrampade gångvägar) är som gryningsljuset,
    som blir starkare och starkare (ljusare och klarare) tills det blir full dag.
19Däremot de ogudaktigas väg är som djupaste mörker,
    de vet inte ens vad som orsakade deras fall.

Bevara ditt hjärta

20Min son (mitt barn, min vän), lyssna på (ta till dig, förstå, bli ett med) mina ord
    vänd ditt öra (lyssna noga) till mitt tal.
21Släpp dem inte med blicken,
    bevara (skydda, memorera) dem djupt i ditt hjärta.
22För de [Guds ord] är liv (levande, livgivande) för dem som hittar dem,
    helande (hälsa, livgivande) för hela kroppen.
23Mer än allt [annat] ska du [som en skyddande väktare] troget vakta [bevara] ditt hjärta,
    för därifrån utgår liv [flödar livets källor; är upprinnelsen till liv].

[På samma sätt som hjärtat pumpar ut livgivande blod är en människas inre liv, tankar och moral avgörande för varje beslut och handlande, se Matt 12:35; 15:19; 2 Kor 13:5; Fil 4:6–7. Substantivet för "utflöden/utgångar" (hebr. totsaah) används här som ett verb (utgår). Även ordet för "liv" (hebr. chajim) står i plural, men böjs som singular. Det är ett sätt att visa livets många skiften och skeenden, se 1 Mos 2:7.]

24Ta bort falskt (oärligt) tal från din mun,
    låt perverst tal vara långt ifrån dina läppar.
25Låt dina ögon se rakt fram,
    fokusera (fixera) din blick på vad som ligger framför dig.
    [Låt dig inte distraheras av vad som händer runt omkring eller vad som har hänt tidigare på din väg.]
26Låt vägen (spåret) för din fot vara jämn (balanserad, rättfärdig),
    så blir alla dina vägar väl övervägda (rätta).
27Vik inte av till höger eller vänster,
    och håll din fot borta från det onda.

Låt dig inte bli förförd

51Min son (vän, barn), var uppmärksam på min vishet
    [Guds vishet som jag, Salomo, har lärt mig av egna, ofta kostsamma erfarenheter],
    vänd ditt öra till mitt förstånd (lyssna noga),
2så att du behåller din urskillningsförmåga (omdöme)
    och låter dina läppar bevara (skydda, vaka över) kunskap (insikt, visa svar) [när frestelser kommer].

3En prostituerad kvinnas läppar dryper av honung [är söta och smickrande],
    hennes tunga är hal som olja,
4men utgången [om du faller för hennes förföriska tal] är att hon blir bitter (besk) som malört
    och skarp som ett tveeggat (dödande) svärd.
5Hennes fötter leder till döden,
    hennes steg går raka vägen till Sheol (graven, underjorden – de dödas plats).
6Hon undviker att vandra på livets stig, hennes vägar (spår) är ostabila (föränderliga, flyktiga),
    och hon vet inte ens om det.

7Lyssna nu på mig söner (vänner, barn),
    överge (lämna) inte vad jag säger:
8Låt din väg vara långt borta från henne,
    gå inte nära dörren till hennes hus.
9Annars ger du din ära (sexuell energi, styrka, rikedom) till andra
    och dina år (ditt liv) till en hänsynslöst grym person,
10och låter främmande människor (äktenskapsbrytare) frossa (vältra sig) i din styrka (välstånd)
    och vinsten av ditt hårda arbete går till ett främmande hushåll.
    [Ett hem som är främmande inför både Gud och rättfärdighet.]
11Då kommer du att jämra dig (stöna, vråla i smärta) när allt kommer till ett slut,
    när din kropp och ditt inre (skelett, blod) förgås.
    [Uttrycket beskriver hur ett utsvävande liv påverkar den fysiska hälsan. I 6:32 beskrivs hur den också fördärvar själen.]
12Då säger du: "Jag hatade disciplin,
    och i mitt hjärta föraktade (avskydde, hatade) jag tillrättavisning.
13Varför lydde jag inte mina lärare
    och lyssnade på dem som undervisade mig?
14Jag var involverad i nästan alla sorters synder (ondska) [Mitt liv var ruinerat],
    och alla i församlingen (samhället) visste om det."

15Drick vatten från din egen reservoar (cistern, behållare, tank) [i ett rent äktenskapsförhållande]
    och färskt rinnande vatten från din egen brunn.
16Ska din avkomma bli spridd utanför [ditt hem]
    som vatten i gatans rännstenar?
17[Håll dig till din hustru.] Låt dina barn tillhöra dig
    och ingen främling [till familjen].
18Låt ditt intima samliv med din hustru vara välsignat,
    henne som du gifte dig med som ung, gläd er tillsammans.
19Låt henne vara lika vacker som hjorten och lika charmig (behaglig, hänförande, förtrollande) som rådjuret,
    låt hennes bröst alltid behaga (tillfredsställa) dig och var alltid förlorad (berusad) av lust till henne.
20Varför ska du, min vän, ha lust till en lösaktig kvinna (äktenskapsbrytare),
    och omfamna en prostituerad?
21Herrens (Jahves) ögon ser en människas alla vägar (karaktär, handlande),
    och han beaktar (väger) noggrant alla val (vägval, spår).
22Den ogudaktige fångas av sin egen synd (omoral),
    han snärjer in sig i sin egen synd som binder honom.
23Han dör i brist på uppfostran (tillrättavisning),
    mängden av dårskap (oförstånd, galenskap) gör att han går vilse (stapplar, faller).

Om borgen och avtal

61Min son (mitt barn, min vän), om du gått i borgen för din granne,
    eller [förhastat] skrivit på ett avtal med en främling,
2då är du förpliktigad eftersom du har gett ditt ord,
    du är fångad av dina egna ord.
3Du själv har försatt dig i situationen att din granne har makt över dig,
    men gör så här för att bli fri [agera på en gång]:
Ödmjuka dig,
    gå och böna och be din granne (tjata på honom).
    [Så att han betalar sin skuld och därigenom frigör dig från ditt åläggande mot fordringsägarna.]
4Unna inte ögonen någon sömn,
    stäng inte ögonlocken.
5Rädda (ryck bort) dig själv som en gasell från en jägares bössa,
    som en fågel ur fågelfångarens grepp.

Se på myran

6Du som är lat (slö), gå och titta på myran,
    begrunda (se, undersök, förstå, tänk på) dess liv (handlingar, moral, väg) och bli vis.
7Den har ingen furste (chef), ingen konstant påpassning av en tillsyningsman (överordnad)
    eller en härskare (en som dikterar lagar och bestämmer allt),
8ändå förbereder den sin föda under sommaren
    och samlar in sin mat när det är skördetid.

9Latmask, hur länge ska du ligga där i sängen,
    när ska du vakna upp från din sömn?
10Ännu lite mer sömn, slumra (vila) lite till,
    lägg armarna i kors för att vila ännu mera.
    [Vet du vad som står på tur?]
11Fattigdomen kommer marscherande [steg för steg]
    och misär (nöd, brist) kommer som en beväpnad man [och du tvingas lyda honom].

12En fördärvlig människa, ja en gudlös person,
    är den som har en livsstil med förljuget (förvridet, perverst) tal.
13En sådan blinkar med ögonen, stampar med fötterna [ger hemliga signaler],
    och ger tecken med fingrarna [allt för att missleda och förleda].
14Svek (perversa, förvridna och förljugna ting) finns i hans hjärta,
    han smider alltid (arbetar/ristar gång på gång in) onda planer [planerar olycka och bedrövelse mot andra],
    han sår (sprider; släpper lös; ger fritt spelrum åt) osämja (split, oenighet).
15Därför ska plötsligt olycka (katastrof) komma över honom,
    plötsligt blir han krossad utan räddning.

Sju saker Gud avskyr

16Här är sex ting som Herren (Jahve) hatar,
    ja, sju saker som är en styggelse för honom (något han anser vara avskyvärt, motbjudande och vidrigt):
 1. 17Stolta ögon (en högfärdig blick och arrogant attityd).
 2. En lögnaktig (falsk) tunga.
 3. Händer som utgjuter oskyldigt blod.
 4. 18Ett hjärta som smider (planerar) onda planer (tankar).
 5. Fötter som kvickt rusar (hastar, snabbt löper) mot ondska (elände, katastrof, olycka).
 6. 19Ett falskt vittne som häver ur sig (andas; flåsar ut) lögner [en som talar osanning i allt han säger, även under ed].
 7. En som sår (sprider; släpper lös; ger fritt spelrum åt) osämja (disharmoni, splittring) bland (mellan sina) bröder.
[Denna uppräkning är skriven för att lätt kunna memoreras. De första fem punkterna illustreras med hjälp av fem kroppsdelar som nämns uppifrån och ner (ögon, tunga, händer, hjärta och fötter) – de två sista beskriver två karaktärstyper (ett falskt vittne och den som skapar splittring).
    Om Gud hatar dessa sju saker så är deras motsatser välsignade och önskvärda. Gud vill se: ödmjukhet, sanning, upprätthållande av liv, rena tankar, iver att göra gott, ärliga vittnen och försoning. Dessa punkter – och fler, tar Jesus upp i Bergspredikan, se Matt 5. Den första punkten i Jesu undervisning (om "fattiga i anden", se Matt 5:5) utgör motsatsen till den första punkten här (om "stolta ögon", se vers 17), och det Jesus lyfter fram som sjunde punkt i sin predikan (om "fredsmäklare", se Matt 5:7) har också här sin motpol (om "att så osämja", se vers 19) på sjunde plats.]

Varning för äktenskapsbrott

20Min son (mitt barn, min vän), bevara din fars bud [hebr. mitzvah – givna från Gud]
    och förkasta (lämna, överge) inte din mors undervisning (hebr. Torah) [från Guds ord].
21Bind dem ständigt (kontinuerligt, gång på gång) runt ditt hjärta,
    och knyt dem runt din hals.
22När du går,
    ska de [orden från dina föräldrars Gud] leda dig;
när du sover
    ska de vaka över (skydda, bevara) dig;
när du vaknar
    ska de tala till dig [få dig att begrunda, tänka och reflektera över dem.]
23För budet (hebr mitzva) är en lykta [oljelampa], och undervisningen (Torah) ett ljus,
    och förmanande tillrättavisning (tuktan som leder till disciplin, ordning och lydnad) är vägen till livet.
    [Den judiska traditionen har identifierat 613 mitzvot (plural av mitzvah) i Torah – de fem Moseböckerna. Ordet Torah används också allmänt om undervisning och innefattar hela GT.]
24De bevarar dig från den onda (prostituerade) kvinnan
    och från den lösaktiga kvinnans (äktenskapsbryterskans) förföriska (inställsamma, smickrande) tal.
25Låt inte ditt hjärta ha lust till hennes skönhet,
    låt dig inte fångas av hennes blickar.
26För den prostituerade kvinnan är en man inte mer värd än ett mål mat,
    men den otrogna kvinnan (äktenskapsbrytaren) däremot jagar (är ute) efter ditt dyrbara (ärbara) liv.
27Kan man bära eld (brinnande ved) i famnen
    utan att kläderna tar eld?
28Kan man gå [barfota] på glödande kol
    utan att fötterna blir svedda?
29Så är det med den som går in till (har sexuellt umgänge med) sin nästas hustru,
    den som rör henne går inte ostraffad.

30Man kan förstå (ha medlidande med) en tjuv
    som stjäl mat när han är hungrig,
31men om han ertappas måste han ändå betala tillbaka sjufalt,
    han kan tvingas lämna allt han äger i sitt hus.
32Men den som däremot begår äktenskapsbrott saknar förstånd (moral, förståelse),
    han förstör (förintar, fördärvar, förvränger) sin egen själ (och sitt liv).
33Sår (sjukdom, plåga) och skam (förödmjukelse, degradering) är vad han får,
    och hans vanära (förakt, låga status) utplånas inte.
34För mannens [den otrogna kvinnans man] svartsjuka gör honom rasande,
    han kommer inte att visa någon nåd då [otrohetsaffären uppdagas och] han hämnas.
35Han kommer inte ens att överväga någon typ av kompensation,
    han kommer att vägra ta emot något av dig oavsett hur stor summa du erbjuder.

Hur kan man bevaras?

71Min son (mitt barn, min vän), håll fast vid (skydda) mina ord,
    och bevara (bygg upp ett förråd av) dem inom dig.
2Håll mina bud så får du leva (då får du leva ett överflödande liv),
    följ min undervisning (hebr. Torah) och skydda den som en ögonsten.
3Bind dem på dina fingrar [ha alltid buden i ditt blickfång som en vigselring],
    och skriv dem på ditt hjärtas tavla [memorera dem].
4Säg till visheten "Du är min syster,"
    och kalla förståndet (insikten, urskillningsförmågan) din förtrogna vän.
5De kan bevara dig från både den främmande kvinnan (den prostituerade),
    och den lösaktiga kvinnan (äktenskapsbrytaren) som talar så förföriskt (smickrande, inställsamt).

En historia om en ung man som låter sig förledas

6När jag stod vid fönstret i mitt hus,
    och såg ut genom gallret.
7såg jag bland de oerfarna (lättledda, naiva, dåraktiga), bland ungdomarna lade jag märke till,
    en ung man utan något omdöme (förstånd, hjärta, samvete, kurage).
8Han passerade på gatan nära [den prostituerade] kvinnans hörn
    och gick stolt (uppblåst) vidare in på vägen till hennes hus.
9Skymningen blev kväll, det blev nattsvart (ordagrant "nattens ögonsten", den mörkaste delen av pupillen, midnatt) och mörkt. [Skymningen blev kväll, kvällen blev natt och ett djupt mörker drog in över den unga mannens liv.]

10Plötsligt kom en kvinna och mötte honom,
    hon var klädd som en prostituerad och hade ett slugt (listigt) hjärta.
11Hon var högljudd (oanständig, grov) och impulsiv (oberäknelig, rebellisk),
    hennes fötter hade ingen ro i hennes eget hus.
12I stället var hon på gatan, på torgen,
    vid varje gathörn stod hon på lur [frestelsen ligger i bakhåll, redo att överfalla].
13Hon kastade sina armar om honom och kysste honom,
    och utan minsta skam sade hon:

14"Jag har tackoffer med mig,
    i dag har jag uppfyllt mina [religiösa] löften.
    [Hon ger ett sken av att vara gudfruktig och helig.]
15Därför gick jag ut för att möta dig,
    jag sökte efter just dig och jag fann dig.
16Jag har bäddat min säng med nya rena lakan,
    exklusiva importerade tyger.
17Jag har parfymerat sängen,
    med sköna exotiska dofter (ordagrant "myrra, aloe och kanel").
18Kom låt oss berusa oss med kärlek ända till morgonen,
    låt oss njuta av varandra i kärlek.
19Min man är inte hemma,
    han är borta på en lång resa.
20Han tog med sig mycket pengar
    och kommer inte hem förrän nästa fullmåne."

21
(Ords 7:21)

Med många övertygande (frestande, lockande) argument förleder hon honom,
    med hennes förföriska tal övertalar hon honom [att överkomma sitt samvete och omdöme] och får honom med sig.
22Plötsligt (på en gång) följer han henne,
    som en oxe på väg att bli slaktad,
    som dåren som förs bort i bojor för att bli straffad,
23som en fågel som snabbt flyger (hetsas, jagas upp för att flyga) rakt in i ett nät
    och inte vet att det kommer att kosta den livet, förrän pilen (spjutet) tränger in i hans lever (innersta, vitala delar).

24Lyssna nu på mig mina barn (vänner),
    lyssna uppmärksamt (aktivt) på orden från min mun.
25Låt inte era hjärtan vika av på hennes vägar,
    irra inte in på hennes stigar.
26För hon har slagit ner och sårat många,
    ja en stor mängd har hon dödat.
27Hennes hus är vägen till Sheol (graven, underjorden – de dödas plats),
    den leder (mer och mer okontrollerat) ner mot dödens salar (kammare).

Fru vishet ropar

81Är det inte så att fru vishet ropar,
    och fröken förstånd höjer sin röst?
    [I motsats till den lösaktiga kvinnan i kapitlet innan så är det inget hemlighetsmakeri,
    inbjudan att ta emot vishet och förstånd går ut helt öppet till alla.]

2Uppe på höjderna står hon,
    vid vägen, där stigarna möts (vid vägskälet).
3Intill portarna,
    vid ingången till staden ropar hon (klart och tydligt):

4"Ni människor, jag ropar på er,
    och jag riktar mig till alla människor.
5Ni oförståndiga, lär er klokhet (lär er urskilja vishet),
    ni [självgoda arroganta] dårar, skaffa ett hjärta av förstånd (vishet, urskillningsförmåga).
6Lyssna, för jag vill berätta om fantastiska (förträffliga, överlägsna) saker,
    när jag öppnar min mun så talar jag det som är rätt.
7Min mun talar (mumlar i låg ton) vad som är sant (fast, bestående),
    eftersom mina läppar hatar (avskyr) ondska.
8Alla ord från min mun är rättfärdiga,
    i dem finns inget motstridigt (falskt, avogt) eller förvridet (fördärvat, korrupt, slingrande, perverst).
9De är uppenbara (självklara, lättillgängliga) för den som förstår,
    och rätta för den som ständigt lär sig (hittar, fördjupar sin kunskap).
10Ta hellre emot min undervisning (förmaning) än [strävan efter] silver,
    och [min] kunskap hellre än utvalt guld.
11Vishet är bättre än rubiner och pärlor,
    ingenting som du kan tänkas önska dig går upp emot henne.

12Jag, visheten bor tillsammans med förstånd,
    jag visar vägen till (ger klarhet, lär ut, äger) kunskap och insikt (gott omdöme).
13Att frukta (vörda, respektera) Herren (Jahve) är att hata (och inte göra) det onda;
    Jag hatar [arrogant] stolthet,
    onda vägar och perverst (falskt, förvridet) tal."

Sök vishet

14"Jag [visheten personifierad] har alla råd (anvisningar, rekommendationer),
    jag är förstånd, jag har makt (kraft).
15Genom mig regerar kungar (ledare)
    och dömer furstar rättvist (genom vishet kan rättvisa lagar skapas).
16Genom mig regerar härskare (ledare),
    och stormän, ja alla rättfärdiga ledare (domare) på jorden.
17Jag älskar dem som älskar mig,
    och de som söker mig tidigt (som första prioritet, med ett ärligt hjärta, intensivt) finner mig.
18Rikedom och ära finns hos mig,
    bestående välgång (framgång i varje område och relation) och rättfärdighet.
19Min frukt är bättre än guld, ja bättre än finaste guld,
    den vinning (utdelning, förtjänst) jag ger är bättre än utvalt silver.
20Jag går på rättfärdighetens väg,
    mitt på rättvisans stigar (välkända upptrampade gångvägar),
21för att förse de som älskar mig (har som livsstil att älska mig) med tillgångar (rikedomar, arv),
    och fylla deras förrådshus."

Vishetens ursprung

22"Herren (Jahve) förvärvade (födde, skapade) mig [visheten personifierad] först av allt,
    först av hans forntida skapelseverk.
23Jag blev tillsatt [fick min position] från evighet,
    från starten (först, som huvud), ja redan innan jorden fanns.
24När det ännu inte fanns oceaners djup, föddes jag,
    när det ännu inte fanns källor som flödade över med vatten.
25Innan bergen fick sin form (grund),
    innan höjderna hade skapats, föddes jag.
26Innan han hade skapat öppet land
    och fälten eller jordens (markens) första stoft (partiklar).

27När han beredde (fastställde) himlarna, fanns jag [visheten personifierad] där,
    när han ritade en cirkel över [vatten] djupen.
28När han skapade molnen i ovan,
    då de underjordiska vattenkällorna växte sig starka.
29När han satte upp havets kustlinjer så att de inte skulle överträda hans befallning,
    när han fastställde jordens grund (fundament, grundval).

30Då var jag [visheten personifierad] bredvid honom som en mästare (koordinator av arbetet),
    och jag var dagligen hans ögonsten, och jag gladde mig alltid inför honom.
31Jag gladde mig (njöt, var förtjust) på den bebodda delen av jorden,
    jag fann nöje i (roades av) att vara bland människorna."

Visheten vill välsigna

32"Lyssna nu därför på mig [visheten personifierad], mina vänner (barn):
    Välsignade (glada, lyckliga, avundsvärda) är de som håller sig till mina vägar.
33Ta till er min tillrättavisning (förmaning) och bli visa,
    ignorera (förkasta, vägra) den inte.
34Välsignad (salig, lycklig, avundsvärd) är den som lyssnar på mig,
    som dagligen vakar vid mina portar och väntar utanför dörrposterna.
35För den som ständigt finner mig [visheten personifierad],
    hittar livet och får (producerar, drar till sig) Herrens (Jahves) favör (glädje, fröjd, gillande, acceptans).
36Men den som undviker (syndar mot) mig skadar sin egen själ,
    alla som hatar (avvisar) mig älskar döden."

Visheten inbjuder till fest

91Visheten har byggt sig ett hus,
    hon har huggit ut sju pelare.
    [Sju är fullkomlighetens tal, och är det som bär upp byggnaden.]
2Hon har förberett maten (slaktat boskap),
    blandat sitt vin och dukat sitt bord.
3Hon har skickat ut sina unga tjänsteflickor [för att bjuda in till fest],
    hon ropar från de högsta platserna i staden:
4"Den som är okunnig (osäker), kom hit!"
    Till den som behöver (saknar, är i behov av) förstånd (kunskap), säger hon:
5"Kom och ät av mitt bröd!
    Drick av det vin som jag har blandat.
6Lämna oförståndet och lev! [Kan översättas "lämna dåligt sällskap" eller "var inte naiv, och låt dig inte bli förledd".]
    Vandra på förståndets (insiktens) väg."

7Den som korrigerar en hädare (bespottare, en människa full av förakt) blir bara förolämpad (kränkt),
    den som tillrättavisar en galen (ogudaktig) man får själv blåmärken.
8Om du tillrättavisar en hädare, kommer han att hata dig.
    Tillrättavisa en vis människa och han kommer att älska [respektera] dig.
9Ge [undervisning] till en vis man och han växer i vishet.
    Lär en rättfärdig man och han lär sig ännu mer.

10Början till (startpunkten; en grundförutsättning för) vishet är fruktan (vördnadsfull respekt) för Herren (Jahve)
    och kunskapen om (att intimt känna) den Helige är förstånd [ger förståelse, insikt, omdöme och mening].

[Versen liknar Ords 1:7, men har en annan ordföljd och ett annat hebreiskt ord för "början". Ordet techillah – som inleder meningen – betyder startpunkt eller grundförutsättning och kommer från verbet chalal (att falla, att bli vanärad/slagen eller att få ett dödligt sår). Det beskriver någon som nått botten och som är i behov av en nystart. Den Helige (hebr. Kedoshim) är i plural vilket förstärker Guds majestätiska natur, se Jes 6:3. Ett rätt perspektiv på Guds helighet ger en sund gudsfruktan, vilket i sin tur ger rätt utgångsläge till att inhämta förstånd och vishet.]

11För genom mig [visheten från Gud] förökas (multipliceras) dina dagar,
    och år läggs till ditt liv.
12Om du är vis, hjälper visheten dig,
    men om du hädar (föraktar, hånar) får du själv bära straffet [ensam bära konsekvenserna].

En falsk vishet ropar också

13Det finns en annan kvinna som kallas dårskapen, hon är rastlös (bullrig, stökig),
    hon är lättsinnig (agerar utan tanke; är öppen för alla former av ondska) och vet inget.
    [Hon är omedveten om allt som är av evighetsvärde.]
14Hon sitter vid ingången till sitt hus,
    på en stol (tron) över stadens höjder (iögonfallande),
15och ropar till dem som passerar,
    till dem som går rakt fram på sin stig [sin välkända, upptrampade gångväg]:
16"Den som är okunnig (lättledd, osäker), kom hit!"
    Till den som behöver (saknar, är i behov av) kunskap (mod), säger hon:
17"Stulet vatten [sex utanför äktenskapet] är sött (ger tillfredsställelse)
    och bröd givet i hemlighet är underbart gott (behagligt, tilltalande)."
18Han [som följer hennes råd] inser inte att de döda är där,
    att hennes [den prostituerades] gäster redan har sjunkit ner i Sheols (gravens, underjordens) djup.

[Hebr. sheol beskriver de dödas plats, ordet kommer från shaal som betyder "fråga efter". Det finns en dragningskraft i detta destruktiva. Se även 1 Pet 5:9; Jak 4:7–10.]

ANDRA SAMLINGEN: 375 av Salomos ordspråk (10:1-22:16)

101Salomos ordspråk. [Det numeriska värdet av de hebreiska bokstäverna i ordet Salomo är totalt 375 – det exakta antalet verser i 10:1-22:16.]

En vis son (barn) är en glädje för sin far,
    men en självsäker dåre till son (barn) är en sorg (bedrövelse, smärta, tyngd) för sin mor.

Om arbetsmoral

2Välstånd (skatter, rikedom) som införskaffats på ett orättfärdigt sätt ger ingen behållning (nytta, gagn),
    men rättfärdighet (i både andliga och moraliska frågor) räddar från undergång (död).
3Herren (Jahve) tillåter inte den rättfärdige att hungra,
    men han tar undan (driver bort) aptiten hos syndaren (den skyldige, kriminelle).
4Den som arbetar med lata händer blir fattig,
    men de flitigas (arbetsammas) händer producerar välgång (rikedom).
5Den som samlar in [skörden] under sommaren är en vis son,
    men den som sover under skördetiden är en skam [för sin far och för sig själv].

Rättfärdighetens överlägsenhet

6Välsignelser (gåvor och goda ord från både människor och Gud) kommer över den rättfärdiges huvud,
    men orden från en syndare gömmer (är en täckmantel för) våld (ondska).
7Den rättfärdiges minne välsignas (lovordas),
    medan syndarens namn (rykte) förmultnar bort.
8Den som har ett vist hjärta tar emot (följer, accepterar) buden,
    men en pladdrande dåre faller framstupa (går under).
9Den som är rättfärdig vandrar säkert (tryggt),
    men den som viker av från [den rätta] vägen (medvetet går omvägar, förvränger sanningen, handlar omoraliskt och ohederligt) kommer att bli avslöjad.
10Den som blinkar med ögonen [har för vana att i hemlighet planera ondska] skapar sorg (smärta, sår),
    och den som talar dårskap (utan förstånd) kommer att falla.
11Den rättfärdiges mun (ord) är en källa till liv,
    men en syndares tal är en täckmantel för ondska (våld).

Kärlek i stället för hat

12Hat väcker (driver, eggar, rör upp) strider (tvister, ordstrider, tävlan, gräl),
    men kärlek täcker (skyler, gömmer) [genom förlåtelse och överseende] alla synder.
13På läpparna (talet) hos den som har gott omdöme hittar man [Guds] kunskap (insikt, förståelse, medömkan),
    men tillrättavisning och spö [straff] väntar den som saknar kunskap (insikt, förståelse, medömkan).
14Visa människor bevarar (samlar, gömmer, bygger upp ett förråd av) kunskap [i sitt hjärta och sinne för framtiden],
    men dårens mun (tal) är en nära (överhängande risk för) olycka (förstörelse).
15Den rike mannens förmögenhet (rikedom, överflöd) är som en befäst stad [hans säkerhet och trygghet],
    men de fattiga faller (raseras) på grund av sin brist [på materiella tillgångar].
16Den rättfärdiges inkomst leder till liv,
    men syndarens (den skyldiges, kriminelles) vinst leder bara till mer synd.
17Den som tar emot tillrättavisning befinner sig på livets stig (välkänd, upptrampade gångväg),
    men den som nonchalerar tillrättavisning går vilse.
18Den som gömmer hat inom sig sprider lögner,
    den som sprider förtal är en dåre.

[Sista delen, vers 19–32, är symmetriskt strukturerad i en poetisk form som kallas kiasm. Detta innebär att temat i första stycket hör ihop med temat i den sista, temat i andra stycket med näst sista stycket osv. Texten är inskjuten för att åskådliggöra det mönstret nedan.]

Tungan

19Där det talas många ord [i upprört tillstånd], där saknas inte synd,
    men den som håller tillbaka (lägger band på, tyglar) sina läppar är vis.
20Den rättfärdiges tunga är som utvalt silver,
    men en ond (ogudaktig) människas förstånd (inre människa, hjärta, tankar) är utan värde.
21Läpparna från en rättfärdig matar (vägleder, lotsar) många,
    men dårarna dör i brist på förstånd (vishet, medömkan).

Gudsfruktans välsignelser

22Herrens (Jahves) välsignelse gör en människa rik,
    och det utan sorg (smärta, hårt arbete, lidande).
23En [oresonlig] dåre ser det som en sport att tänka ut (planera, uppfinna) ondska,
    men den förståndige finner nöje i [gläder sig i stället åt och uppskattar] vishet.
24Den ogudaktige drabbas av det han fruktar. [Konsekvenserna av hans handlande kommer till sist ifatt honom.]
    Däremot blir de rättfärdigas önskan uppfylld (de får vad de längtar efter).
25När stormvinden passerar så sveps de ogudaktiga bort,
    men de rättfärdiga har en grund som består i evighet.

Lathet

26Som vinäger för tänderna och rök för ögonen,
    så är en lat person för en arbetsgivare som har sänt ut honom.

Gudsfruktans välsignelser

27Att frukta (respektera, vörda) Herren (Jahve) förlänger livet (ger fler dagar),
    men de ogudaktigas år (livslängd) förkortas.
28Den rättfärdiges hopp [om en evighet med Gud och om Guds rättvisa dom] ger glädje,
    däremot uppfylls inte de ogudaktigas förväntan.
29Herrens (Jahves) vägar är ett värn (en tillflykt, skydd, försvar, en säker fästning) för de ärliga (de som har integritet),
    men är undergång (olycka, skräck) för syndarna (för dem som har som livsstil att planera och utföra ondska).
30Den rättfärdige ska aldrig vackla [när världen skakar av oro],
    men de ogudaktiga ska inte bo kvar i landet.

Tungan

31Den rättfärdiges mun [som är i harmoni med Guds ord] bär vishet som frukt,
    men en tunga med förvridet tal huggs ner [som ett fruktlöst, dött, ruttet träd].
32Den rättfärdiges läppar vet [och säger därför] vad som är behagligt (vackert),
    men de orättfärdigas mun känner bara till [och talar därför bara] det som är förvridet (omoraliskt).

Vad Herren avskyr och gläder sig över

11[Den första och sista versen i detta stycke använder ordet "avskyvärd". Det grupperar tjugo verser som handlar om sådant som Herren avskyr och gläder sig över.]

1En falsk balansvåg är avskyvärd (motbjudande, vidrig) för Herren (Jahve),
    men omanipulerade (felfria, kompletta, fulla) vikter behagar honom.

2När stolthet (högfärd, övermod, fräckhet) kommer [har infunnit sig], då kommer skam (vanära, förödmjukelse),
    men hos de ödmjuka finns [med de anspråkslösa och blygsamma kommer] vishet.

3De oskyldigas integritet vägleder dem [framåt på Guds väg],
    men de otrognas falskhet leder till deras undergång.

4Rikedomar hjälper inte (är ingen säkerhet) på vredens (domens) dag,
    men rättfärdighet räddar (rycker bort; lyfter dig) från döden.

5Rättfärdigheten hos den oskyldige jämnar vägen (gör den rak),
    men syndaren faller på grund av sin egen synd (ogudaktighet, ondska).

6Rättfärdigheten hos de som tänker och handlar moraliskt rätt (de ärliga) räddar dem,
    men de otrogna fångas av sina egna giriga begär (lystnad; lust till ondska).

7När en skyldig (kriminell) människa dör, går hans hopp [för framtiden] om intet,
    det onda han hoppades på blir det inget av.

8Den rättfärdige räddas från problem,
    syndaren drabbas i stället.

9Med sin mun ödelägger (förstör, raserar) den gudlöse (skenhelige, hycklaren) sin granne,
    men genom kunskap (insikt, förståelse) [av Guds sanna ord] blir de rättfärdiga räddade.

10När det går bra för de rättfärdiga gläder sig staden,
    och när syndaren (den skyldige, kriminelle) förgås (tas undan), då höjs glädjerop.

11De rättfärdigas inflytande välsignar (bygger upp) en stad,
    men syndares ord (tal, råd, mun) slår omkull den.

12Den som är utan vett förringar sin granne (värderar sin landsman lägre än vad som är rättvist),
    medan den som har insikt (förstånd) bevarar lugnet (sprider inte rykten).

13Den som pratar bredvid munnen berättar hemligheter (vad som sagts i förtroende),
    men den som är pålitlig (trogen i sitt hjärta) bevarar ett förtroende (en hemlighet).

14Utan vist ledarskap (styre), faller nationen (folket blir utslaget eller deserterar),
    men många [goda och visa] rådgivare ger trygghet (säkerhet, befrielse).

15Den som går in med en garanti (går i borgen) för ett lån till en främling kommer med säkerhet att få lida,
    men den som vägrar (undviker) att skaka hand (skriva under) är säker.

16En generös (nåderik, god, vänlig) kvinna vinner ära (respekt),
    hänsynslösa (våldsverkare) vinner [bara materiella] rikedomar.

17En man som ger sig själv nåd (omsorgsfull kärlek) gör sig själv gott (får tillbaka välsignelse),
    men den som är hård [grym mot andra] skadar sin egen kropp.

18Den ogudaktiges vinst är bedräglig (falsk, imaginär),
    men den som sår rättfärdighet skördar en säker lön.

19Sann rättfärdighet leder till liv,
    men den som ständigt strävar (söker) efter ondska jagar den till sin egen död (den leder till döden).

20De som medvetet har ett falskt (förvridet) hjärta är avskyvärda (motbjudande, vidriga) i Herrens (Jahves) ögon,
    men de som vandrar med integritet (ostraffligt, utan skuld) är hans glädje (behag).

Dom och befrielse

21Var säker på att de onda inte blir ostraffade,
    men de rättfärdigas barn blir befriade.

22Som en guldring i svinets tryne
    är skönhet hos en kvinna utan vett (omdöme, bedömningsförmåga, stadga).

23Vad de rättfärdiga längtar efter (hoppas på) är bara gott,
    men vad de ogudaktiga (onda, syndiga) kan förvänta sig är vrede.

Guds ekonomi

24Den finns som [frikostigt] sprider (strör, sår) ut,
    och [hela tiden] får mer och mer,
och den finns som undanhåller (snålar; sparar på) mer än vad som är rätt (rättvist, passande)
    – vilket bara leder till fattigdom (brist, armod, nöd).
[Genom att ge av sina tillgångar förökas allt och blir tillgodosett då det ständigt fylls på.]

25Den som välsignar (en generös själ; en givmild person)
    blir framgångsrik (rikt mättad; även: smord, se Ps 23:5),
och den som vederkvicker andra (släcker andras törst; frikostigt vattnar andra),
    ja, han blir [själv] översköljd (vattnad; rikligt välsignad med regn) [från ovan].

[Ordet "vederkvickt" (hebr. ravah) handlar om att fylla andras behov och släcka andras törst. "Översköljd" är i grundtexten det ovanligare ordet yara, som bara går att finna här och i profetboken Hosea, där det dels beskriver fysiskt höst- och vårregn som vattnar jorden, se Hos 6:3, men också används bildligt för Guds rättfärdighet som "regnar" över Israel, se Hos 10:12. Här i Ordspråksboken antyds en skillnad både i proportion och riktning. Den som frikostigt delar med sig av lite vatten från egen brunn till andra människor vill Gud kompensera med rikliga välsignelser från ovan, speciellt genom den så nödvändiga nederbörden. De två subjekten översätts "den", även om "själ" på hebreiska är i feminin form och det i grundtexten står "han som vederkvicker". Versen innehåller andliga principer som gäller alla människor.]

26Folket förbannar den som medvetet håller tillbaka sin säd [när folket behöver få mat],
    men den som säljer blir välsignad [av både Gud och människor].

27Den som ihärdigt (flitigt, omsorgsfullt; som första prioritet) söker det goda
        får [Guds och människors] favör (gillande, godkännande),
    men den som frågar efter (flitigt söker; kräver; tar sin tillflykt till) det onda,
        kommer själv att få det över sig [Ords 5:22; Ps 7:17].

28Den som förtröstar på (sätter sitt hopp till) rikedomar kommer att falla,
    men den rättfärdige ska grönska som en växande kvist (blomstrande trädkrona).

29Den som ställer till med olycka i sin egen familj, hans arv blir som vinden (tomhet, den är som bortblåst),
    och dåren kommer att få tjäna (vara slav till) de som har visa hjärtan.

30De rättfärdigas frukt (resultat, vinst) är som ett livets träd,
    och den som vinner hjärtan är vis.
    [Den grekiska översättningen Septuaginta har i stället för den synonyma parallellen "vinner hjärtan", ett motsatsförhållande: "men våld utsläcker liv".]

31Se (lägg noga märke till detta), om den rättfärdige får sin belöning redan här på jorden
        [alla våra handlingar får konsekvenser, rättfärdighet ger välsignelse, frid och framgång, men även felsteg ger konsekvenser],
    hur mycket mer då den ogudaktige och syndaren.

[Detta är den enda av alla verser i Ordspråksboken som börjar med ordet "Se". Det ger extra fokus och belyser att versen har ett viktigt budskap. Hebreiska ordet för belöna, "shalam", kommer från ordet shalom och kan användas både i positiv och negativ bemärkelse. Detta gör att versen kan tolkas på två sätt. Den rättfärdige belönas med frid, välsignelse redan här på jorden, men kan också behöva ta konsekvenserna av de felsteg han gör. Oavsett tolkning så är grundbudskapet klart och sammanfattas i 1 Pet 4:18: "Om den rättfärdige knappt blir räddad, hur ska det gå för den orättfärdige?"]

Älska kunskap med tillhörande korrigering

121Den som älskar korrigering (rättning, fostran) han älskar kunskap (insikt, förståelse),
    men den som hatar tillrättavisning är helt omdömeslös (enfaldig, dum).

2En god människa får nåd (favör, accepterande, uppskattning) av Herren,
    men Herren (Jahve) dömer en människa med onda planer.

3Ingen människa kan bestå (vara säker) genom [att göra] ondska,
    men de rättfärdiga står stadigt (är djupt rotade) och kan inte rubbas.

4En skicklig (effektiv, alert, hederlig) hustru (med stark karaktär och initiativförmåga) är sin makes krona,
    men en maka som orsakar skam (förvirring, oreda) är som röta (förruttnelse) i hans ben.

Tankar och planer

5Tankarna (planerna) hos de rättfärdiga är ärliga (pålitliga),
    men råden från de ogudaktiga (syndarna, kriminella) är bara svek (bedrägeri).

6Orden från de ogudaktiga är som ett dödligt bakhåll,
    men de rättfärdiga räddas (rycks bort) [från överfallet] genom sina ord.

7De ogudaktiga blir omkullkastade (störtade, fällda), det är slutet för dem,
    men de rättfärdigas hus (boning, familj) består.

8En människa blir dömd [av både Gud och människor] i förhållande till sitt förstånd
        [insikt och förmåga att förstå],
    men den som har ett medvetet fördärvat (förvridet) hjärta blir föraktad.

Visa omsorg över dina tjänare, djur och mark

9Bättre ha ett lågt anseende (vara ringaktad, föraktad av människor) och ha en tjänare,
    än att skryta om sin status (och sig själv) men inte ha mat för dagen.

10Den rättfärdige tar hand om sina djur (känner och har medlidande med dem),
    men den ogudaktiges "barmhärtighet" ("nåd") är grymhet.

11Den som brukar sin jord får överflöd av mat,
    men den som springer efter (söker, följer) tomhet (fantiserar om lättförtjänta pengar) saknar förstånd.

12De ogudaktiga har begär efter onda människors byte [vinst som fåtts på orättfärdigt sätt],
    men de rättfärdiga står stadigt (djupt rotade) och bär [rikare långsiktig] frukt.

Den som är vis lyssnar på råd

13Den som är ond fångas av sitt eget syndfulla tal,
    men de rättfärdiga tar sig ur (hittar en väg ur) problem (oro, svåra situationer).

14En [rättfärdig] människa får själv glädja (fröjda) sig och ta del av (fyllas upp av) resultatet av sina ord,
    och arbetet som hennes händer utför kommer tillbaka till henne [som en skörd av det goda som har såtts].

15En dåres väg är rätt i hans egna ögon,
    men den som är vis lyssnar på råd.

16En dåres ilska (heta temperament) blir synligt på en gång,
    men den som är förståndig (välbetänkt, aktsam) ignorerar en förolämpning (har överseende och brusar inte upp och ger igen när han blir förorättad).

17Den som vittnar sant talar sanning (uppenbarar hela sanningen),
    men ett falskt vittne bedrar (talar osanning).

18Den som talar först och tänker sedan (är snabb att ge svar på tal),
    hans ord skär (sticker, genomborrar) som ett svärd, men de visas tunga är helande (läkedom).

19Läppar som talar sanning står fast för evigt,
    en tunga som ljuger hörs bara för ett ögonblick.

20Svek (bedrägeri) finns i hjärtat hos dem som planerar ondska,
    men de som verkar för (medlar mellan parter för att skapa) fred får glädje [i hjärtat].

21Ingen ondska [som resultat från en ogudaktig livsstil] kan drabba den rättfärdige,
    men de ogudaktiga får uppleva mycket olycka (elände, bedrövelse, bekymmer, oro, plåga, sjukdom) [eftersom de medvetet har valt bort Gud].

22Läppar som ljuger är motbjudande (avskyvärda, vidriga) för Herren (Jahve),
    men de [människor] som är rättvisa (trogna, som motstår frestelser) är hans glädje (behag).

23En förståndig (välbetänkt, försiktig, aktsam) människa stoltserar inte med sin kunskap,
    medan dårars hjärtan ropar (skriker) ut sin dårskap (oförstånd, galenskap).

24De som är arbetsamma (flitiga) når ledande positioner,
    medan den late tvingas arbeta hårt (arbeta som slav åt en annan herre).

25Bekymmer (oro, rädsla) i en mans hjärta tynger ner det [orsakar depression],
    men ett gott (uppmuntrande, vänligt) ord gör det glatt.

26Den rättfärdige leder sin vän (nästa, granne) rätt,
    men de ondas väg leder [dem själva och andra] vilse.

27Den late (bedragaren) jagar inte sitt eget byte och tillreder det inte,
    till skillnad från den arbetsamme (noggranne, som inte ljuger) som får värdefulla tillgångar (ära, dyrbara diamanter).
    [Han har glädje över dem, tillreder med gott samvete köttet han själv jagat så att det smakar gott.]

28På rättfärdighetens stig (välkända, upptrampade gångväg) finns liv,
    och på den vägen finns ingen död utan evigt liv.

Vandra med de visa

131En vis son tar till sig sin fars korrigering (tuktan, tillrättavisning, justering),
    men en dåre lyssnar inte ens på tillrättavisning.

2En [rättfärdig] människa får äta god frukt från sina ord,
    men de trolösa (de som har som livsstil att svika sina löften) hungrar efter våld (och får äta upp det onda de sagt).

3Den som vaktar sin mun bevarar sitt liv (sin själ),
    men för den som brer på med sina läppar (pratar vitt och brett) kommer undergång (förödelse, ödeläggelse, terror).
    [Ords 10:14, 19; 18:21]

4Den late har stor aptit men äger inget,
    den arbetsammes aptit blir rikligen mättad.

5Den rättfärdige hatar lögnaktigt tal [falska och bedrägliga ord],
    men den ogudaktige (onde) stinker (hebr. rajash) och vanhedrar [sig själv och andra].

[Den som stinker sprider odör – dvs. osmakliga rykten och skandaler; samma ord som i 2 Mos 7:18. Ordet finns också inkodat med sex bokstävers mellanrum i Est 3:11–12 som ger frasen: "Haman och Satan stinker". Se även Ps 14:3; Dan 6:14; Rom 3:13.]

6Rättfärdighet beskyddar (vaktar, bevarar) den vars väg är fullkomlig (hel, oskyldig – hebr. tam),
    men ondska (synd, orätt) [särskilt lögnaktigt tal, se vers 5] fäller (omkullkastar, fördärvar, förvanskar) syndaren.

[Sättet en människa lever på liknas vid en väg. Det hebreiska ordet tam har en rik innebörd. Här beskriver det en helhjärtad person med integritet som håller sig till det som är sunt, rätt och sant. En människa som orubbligt vandrar i ärlighet och redbarhet har inga dolda motiv. När inte ord och handlingar överensstämmer undermineras grunden och orsakar att man faller i synd, se Ords 11:3, 5–6; Jak 3:2.]

Rikedomens bedräglighet

7Somliga agerar som om de var rika men har ingenting,
    andra anser sig vara fattiga men har stora rikedomar.

8Den rike kan behöva betala lösen för sitt liv,
    men den fattige får inte ens några hot.

9De rättfärdigas ljus [ande] brinner frimodigt (med glädje),
    medan de ogudaktigas lampa [ande] ska bli utsläckt.

10Högmod skapar bara strider (tvister, ordstrider, tävlan, gräl),
    men hos dem som tar emot råd (är läraktiga) finner man vishet.
    [De har en ödmjuk inställning, erkänner att de inte vet allt och är villiga att lära sig mer.]

11Rikedom vunnen snabbt (genom fåfänglighet; utan substans – hebr. hevel) försvinner bort (minskar; blir inget kvar),
    men den som samlar efter hand (arbetar med händerna; samlar lite i taget) ska få mycket [öka sin rikedom].

Uppfylld önskan

12Hopp (förväntan) som drar ut på tiden gör hjärtat sjukt (sorgset, svagt),
    men en uppfylld önskan (längtan) är ett livets träd [återupplivar och ger styrka].

13Den som föraktar ordet [råd och undervisning från Gud och människor] blir utplånad (förstörd),
    men den som fruktar (respekterar, värdesätter) budet (hebr. mitzvah) blir belönad.

14En vis människas undervisning (hebr. Torah) är en källa av liv
    som gör det möjligt att undvika dödens fällor.

15Ett gott förstånd (insikt, förståelse) ger favör (nåd, förståelse, gott anseende, uppskattning),
    men vägen för de trolösa (falska, svekfulla) är ständigt svår.

16Den eftertänksamme (förståndige, vise) agerar med kunskap i allt,
    men en [oresonlig] dåre exponerar öppet sin dårskap.

17En ogudaktig budbärare faller i olycka,
    men en trogen ambassadör kommer med helande.

18Fattigdom och skam får den som vägrar ta emot tillrättavisning (undervisning),
    men den som tar till sig korrigering blir ärad.

19När en önskan går i uppfyllelse så är det ljuvligt (tillfredsställande, ger det en god känsla) för själen,
    därför är det mycket upprörande (svårt) för en [oresonlig] dåre att överge sin ondska
    [eftersom hans hjärta är inställt på att göra ont].

Rätt umgänge

20Den som vandrar med (umgås och är förtrolig med; går i samma riktning som) de visa, blir själv vis [lär av de visa],
    men den som slår sig ihop (associerar sig; blir kompanjon) med dårar kommer att ta skada (bli fördärvad; drabbas av olycka).
    [Som en konsekvens av att man rör sig bland dårar blir man själv en dåre och får lida för sitt val.]

21Olycka följer (förföljer) syndare,
    men de rättfärdiga får goda saker (lycka, framgång, rikedom, överflöd) som lön.

Ett gott arv

22En god man lämnar ett arv till sina barnbarn,
    syndarens rikedomar är förvarade (magasinerade i det fördolda) åt de rättfärdiga.

23De fattigas åkrar kan ge mycket god avkastning [mat],
    men många förgörs på grund av orättvisa.

24Den som spar på riset hatar sin son,
    men den som älskar honom är noga med att tillrättavisa (disciplinera) honom tidigt (i unga år).

25Den rättfärdige äter så han blir mätt,
    men de ogudaktiga (syndarna, kriminella) har en tom mage.

Vishet och dårskap

141En vis kvinna bygger ständigt upp sitt hem,
    men den dåraktiga river ner (slår sönder) det med sina egna händer.

2Den som vandrar i rättfärdighet fruktar (vördar, respekterar) Herren (Jahve),
    men den som går krokiga vägar (är moraliskt fördärvad; lämnar den rätta vägen) föraktar honom.

3I en dåres mun växer högmod [lika snabbt] som en planta skjuter nya skott
        [de uppblåsta orden ger god näring för högmodet],
    men de visa beskyddas av sina [ödmjuka] ord.

4Där det inte finns några oxar, är stallet rent,
    men en oxes styrka möjliggör en stor vinst (stor skörd).

5Ett ärligt vittne ljuger inte,
    men ett falskt vittne andas ut lögner [ljuger lika ofta och naturligt som han andas].

6En dåre (som hånar Gud) söker vishet men finner den inte [hans attityd hindrar honom],
    men kunskap kommer lätt för den som har förstånd (insikt, förståelse).

7Håll dig på avstånd från en dåraktig (självgod) människa,
    du kommer inte höra något vettigt från den personen.

Se inte bara på fasaden

8Visheten hos en förståndig (välbetänkt, försiktig, aktsam) människa gör att hon vet vart hon går,
    men dårskapen hos dårarna leder dem vilse.

9Dårarna hånar (skrattar, gör sig löjliga över) skuldoffer (bekännelse av och upprättelse från en synd som ingen annan vet om),
    men hos de rättfärdiga finns Guds favör (gillande).

10Hjärtat känner bäst sin egen bitterhet (oförsonlighet, hårdhet),
    och ingen främling kan heller dela dess glädje.

11De ogudaktigas hus (permanenta boningar, familjer) ska bli ödelagda,
    men de rättfärdigas tält (nomaders temporära tält, boningar, familjer) ska blomstra.

12Det finns en väg som verkar rätt för en människa,
    men till slut kan den leda till döden [Ords 16:25].

13Även mitt i ett skratt kan hjärtat vara sorgset (värka),
    och slutet på [en sådan ytlig] glädje är sorg (tyngd).

Väg varje ord

14Den som har vänt om från den rätta vägen i sitt hjärta (den som är opålitlig, har lämnat Gud)
        får betala för sina val [mättas av frukten av sina egna vägar],
    däremot blir en god människa belönad för sina beslut.

15Den oförståndige (omedvetne, dåraktige, utan hämningar) tror på varje ord han hör,
    men den förståndige tittar (aktar, överväger, är medveten om) vart han går.

16Den vise fruktar [inser konsekvenserna av ondska, misstänker fara] och undviker ondska,
    men [den oresonlige] dåren är våghalsig (självsäker) och handlar övermodigt.

17Den som är hetlevrad handlar dåraktigt,
    en man som har onda planer är hatad.

Krönt med kunskap

18De oförståndiga (dåraktiga, hämningslösa) ärver (samlar på sig) oförstånd (dårskap),
    men den förståndige är krönt (ärad) med kunskap (insikt, förståelse).

19Ondskan måste böja sig inför det goda,
    och de ogudaktiga människorna [står bönfallande och bedjande] vid de rättfärdigas portar (dörr, stad).

20Den fattige är hatad även av sina egna grannar,
    men de rika har många [som vill vara deras] vänner.

21Den som föraktar sin granne syndar [mot Gud, sin granne, och sig själv],
    men glad (lycklig, välsignad) är den som förbarmar sig över (visar nåd; är vänlig mot) de ödmjuka (betryckta, på grund av orättvisor).

22Är det inte så att de som planerar ondska själva vandrar vilse,
    men de som planerar (tänker ut) godhet möter nåd (omsorgsfull kärlek) och sanning (trofasthet).

[Nåd och sanning (hebr. chesed ve emet) hör oskiljaktigt ihop. De presenteras alltid i samma inbördes ordning och återfinns i Guds eget vittnesbörd, se 2 Mos 34:6. Nåd utan sanning blir uddlös, medan sanning utan nåd blir obarmhärtig.]

23I allt arbete så finns det en vinst (förtjänst),
    men tomt prat leder bara till fattigdom (behov).

24De visas krona (ära) är deras rikedom,
    medan dårskapen hos de självsäkra dårarna inte är annat än enfald (oförnuft, dårskap).

25Ett vittne som talar sanning [i rätten] räddar liv,
    medan ett falskt (manipulerande) vittne talar lögner [och sätter oskyldigas liv i fara].

26Den som fruktar (vördar, respekterar, ärar) Herren (Jahve) har stor trygghet (frimodighet, säkerhet),
    hans barn har alltid en säker tillflyktsplats.

27Att frukta (vörda, respektera, ära) Herren (Jahve) är en källa till liv,
    den gör att dödliga fällor kan undvikas.

Rättfärdighet upphöjer ett folk

28En konungs ära (majestät, skönhet) beror på hur många undersåtar han har,
    är det brist på människor [i hans tjänst] så blir det hans fall.

29Den som är sen till vrede har stor kunskap (insikt, förståelse),
    men den som är hetlevrad exponerar sin dåraktighet och gör den ännu mer uppenbar.

30Ett sunt (friskt) sinne (hjärta) ger liv och hälsa i kroppen,
    men avundsjuka (missunnsamhet, bitterhet) är som röta (förruttnelse) i benen.

31Den som förtrycker den fattige, utmanar (trotsar, förolämpar) hans skapare,
    men den som är vänlig (visar nåd; ger favör; är god) mot den utsatte (fattige, den som lider nöd), ärar Gud.
    [Ordagrant "ärar honom", vilket syftar på Gud som skapat alla människor.]

32Den ogudaktige trycks ned (drivs i väg) på grund av sin egen ondska,
    men den rättfärdige har hopp och är frimodig ända in i döden.

33Vishet bor (vilar utan att göra väsen av sig) i hjärtat på den som har förstånd (insikt, förståelse),
    men i det inre hos dårar måste visheten ständigt göra sig påmind (uppenbara sig) [den är kvävd hos dåren].

34Rättfärdighet (andligt och moraliskt, på alla områden och i alla relationer) upphöjer en nation,
    men synd nedvärderar (förminskar, degraderar, är en skam för) ett folk.

35En tjänare med förstånd får kungens favör (gillande, accepterande, uppskattning),
    men hans vrede kommer över den som skämmer ut honom.

Gud ser allt

151Ett mjukt (stilla) svar tar bort vrede (ursinne, raseri),
    men ett hårt (sårande) ord rör upp ilska.

2De visas tunga talar kunskap på ett rätt sätt,
    men dårens mun spyr ut dårskap.

3Herrens (Jahves) ögon finns på varje plats,
    och de ser både det onda och det goda.

4Den tunga som talar helande (läkande, uppbyggande) ord är ett livets träd,
    men när den avsiktligt är falsk (förvanskande, förvriden) krossar den anden.
    [Hos både den som lyssnar och den som talar.]

5En dåre föraktar sin fars tillrättavisning och straff,
    men den som tar till sig tillrättavisning är klok.

6De rättfärdigas hem har många skatter (stor rikedom),
    men de ogudaktigas inkomst för bara med sig olycka (problem, oro, förvirring, oordning).

7Läpparna hos de visa sållar medvetet [bland sina tankar] och sprider bara kunskap,
    så är det inte med de självgoda dårarna som saknar urskillningsförmåga redan i sitt hjärta.

8De ogudaktigas [religiösa] offer är avskyvärt (motbjudande, vidrigt) inför Herren (Jahve),
    men bönerna från de rättfärdiga är hans glädje (tillfredsställelse, lycka, behag).

9Avskyvärd (motbjudande, vidrig) är den ogudaktiges väg inför Herren (Jahve),
    men han älskar den som söker hans rättfärdighet.

10För den som överger Guds stig (välkända, upptrampade gångväg) väntar sträng bestraffning,
    den som hatar (vägrar att ta emot) tillrättavisning kommer att dö [fysiskt, moraliskt och andligt].

11Sheol (graven, underjorden – de dödas plats) och Abaddon (avgrunden, förgörelsens plats, se Ords 27:20; Job 26:6; Upp 9:11) är båda synliga (öppna, uppenbara) inför Herren (Jahve),
    hur mycket synligare är då inte människors hjärtan?

Hjärtat är centralt

12En dåre ogillar den som tillrättavisar honom,
    han går inte till de visa [för att fråga om råd].

13Ett lyckligt hjärta ger ett glatt ansiktsuttryck,
    men hjärtesorg krossar (bryter ner) anden.

14Hjärtat hos den som har förstånd söker (frågar efter, kräver) kunskap,
    men munnen hos [den självgode] dåren njuter av (har aptit för) dårskap.

15För den bedrövade (nedslagne, olycklige, fattige), är varje dag ond (svår, eländig),
    men den som har ett glatt hjärta har en ständig fest.

16Det är bättre att ha lite [en liten material tillgång] och frukta (vörda, respektera) Herren (Jahve),
    än stor rikedom med den förvirring (tumult, oro) som den för med sig
    [genom det ogudaktiga sätt den införskaffats och förvaltats på].

17Det är bättre att äta en enkel sallad i en kärleksfull gemenskap,
    än en gödd oxe där det är hat [mellan människor och Gud].

18En hetlevrad man orsakar strider (tvister, gräl, trätor),
    men den som är sen till vrede (tålmodig) stillar (dämpar, kväver) dispyter (konflikter).

19Den lates väg är överväxt med törne [vildväxande rosenbuske med taggar som sticker, sårar och snärjer],
    men den rättfärdiges stig (välkända, upptrampade gångväg) är säker och väl utstakad.

20En vis son gör sin far glad,
    bara en dåre föraktar sin moder.

21Dårskap tilltalar den som saknar hjärta och förstånd,
    men den som har förståelse (insikt, förstånd) går sin väg rakt fram.

22Utan överläggning (rådläggning, debatt) blir det inte som planerat (planerna blir utan syfte och mål),
    men där man rådgör tillsammans (utbyter erfarenheter, frågar rådgivare) grundas (fastläggs) planerna.

23Det ger glädje att kunna ge [ett bra konstruktivt, hjälpande] svar,
    och ett ord talat i rätt tid (tillfälle) – det är välsignat.
    [Ett gott råd i rätt tid välsignar både den som får och den som ger det.]

24Den förståndige vandrar uppåt [mot himmelen] på livets stig (välkända, upptrampade gångväg),
    och på så vis undviker han Sheol (underjorden – de dödas plats) därnere.

25Herren (Jahve) river ner den högmodiges hus (familj, liv),
    men han bevarar änkans tomtmarkeringar (gränslinjer).

26Onda planer (tankar) är något avskyvärt (motbjudande, vidrigt) i Herrens (Jahves) ögon,
    men vänliga (nåderika, vackra) ord är rena [inför honom].

27Den som är girig efter orätt vinning (genom ojusta metoder eller våld) för in olycka (problem, oro, förvirring, oordning) i sitt eget hem,
    men den som hatar mutor ska leva (inte dö en för tidig död, leva i framgång, leva för evigt i himlen).

28Den rättfärdiges hjärta överväger [hebr. hagah – talar i låg ton; dvs. har tankemässigt gått igenom, är förberedd på] hur han ska svara,
    men de ogudaktigas mun spyr ut ondska.

29Herren (Jahve) är långt borta (fjärran) från de ogudaktiga (syndare, kriminella),
    men han hör bönerna från de rättfärdiga.

30Ögon som utstrålar ljus [från ett glatt fridfullt inre] gläder hjärtan [hos andra människor],
    och goda nyheter ger näring åt benen [ger inre styrka].

31Det öra som lyssnar på livgivande tillrättavisning
    kommer att bli kvar bland de visa.

32Den som vägrar ta emot tillrättavisning (tuktan, disciplin) föraktar (ogillar, tar avstånd ifrån) sig själv,
    men den som tillåter sig att bli tillrättavisad (tar emot korrigering) växer i förståelse (insikt).

33Att frukta (vörda, respektera, ära) Herren (Jahve) är vägen till vishet (det fostrar och disciplinerar),
    och ödmjukhet (att underordna sig Herren) är vägen till ära (upphöjelse, respekt).

Allt har sin tid och plats

161En människa ansvarar för alla planer i sitt hjärta (att bearbeta och strukturera dem),
    men det [visa] svar som tungan till sist ger kommer från Herren (Jahve).

2Alla människans vägar är rena (rätta) i hennes egna ögon,
    men Herren (Jahve) prövar (mäter, väger, bedömer) anden (inre tankar, hjärtats motiv).

3Överlämna (anförtro; "rulla över") dina verk [allt du gör och vill att göra] till Herren (Jahve),
    så ska dina planer (tankar, syften, mål) ha framgång (bestå; stå fasta; bli grundligt etablerade).
    [Dela dina planer med Herren så går det dig väl!]

4Herren (Jahve) har gjort allting [för att fullfölja och bidra] till sitt syfte,
    även de ogudaktiga [passar i rollen] för den onda dagen.

5Varje människa som är stolt (arrogant) i sitt hjärta är avskyvärd (motbjudande, vidrig) för Herren (Jahve),
    du kan vara säker på att sådana inte undgår sitt straff.

6Genom nåd (omsorgsfull kärlek, trofasthet) och sanning (pålitlighet, fasthet, stabilitet)
        [till Gud och människor – inte genom religiösa offer], sonas (övertäcks) straffet för synd,
    och genom att frukta (vörda, respektera) Herren (Jahve) [genom att ha en sund gudsfruktan]
        undviker människor ondska (fara).

[Nåd och sanning (hebr. chesed ve emet) hör oskiljaktigt ihop. De presenteras alltid i samma inbördes ordning och återfinns i Guds eget vittnesbörd, se 2 Mos 34:6. Nåd utan sanning blir uddlös, medan sanning utan nåd blir obarmhärtig.]

7När en människas vägar (sätt att leva) tilltalar (behagar) Herren (Jahve),
    gör han även så att hans fiender försonas (sluter fred) med honom.

8Bättre att ha litet med rättfärdighet,
    än stor rikedom med tumult (förvirring, problem, oro)
    [som kommer på grund av det orättfärdiga sättet den införskaffats och förvaltats på].

9Människans hjärta tänker ut (planerar) sin väg ["väver samman" och utarbetar sitt sätt att leva],
    men Herren (Jahve) styr (leder) hennes steg (i singular; levnadslopp, jordevandring).
    [Väg avser här troligen främst karaktär och moral, se Ords 16:2, 7, 17, 25.]

Väg dina ord noga

10Gudomligt inspirerade beslut finns på konungens läppar,
    därför måste hans mun vara trofast när han dömer.

11En rätt [omanipulerad] balansvåg och medföljande vikter kommer från Herren (Jahve),
    alla vikter i viktlådan har sitt ursprung från honom.

12En kung som är ond är något avskyvärt (motbjudande, vidrigt) [inför både människor och Gud],
    tronen befästs genom rättfärdighet [på alla områden och i alla relationer].

13Rättfärdiga läppar är en glädje för kungar,
    och de älskar den som talar det som är rätt (sant, rättframt, uppriktigt).

14Kungens vrede är en dödens budbärare,
    men en vis man lugnar (stillar) den.

15I skenet av kungens närvaro finns liv,
    och hans favör (gillande) är som ett moln som ger sent regn (vårregn – hebr. malqosh).
    [Det sista regnet innan skörden som ger näring åt frukten, till skillnad från höstregnet (hebr. jore) som gör så att sådden gror.]

Ödmjukhet och vishet

16Hur mycket bättre är det inte att skaffa vishet än guld!
    Ja, hellre än silver, välj att få förstånd (insikt, förståelse).

17De rättfärdigas huvudväg (upphöjda väg) undviker ondska,
    den som aktar (skyddar) sin väg, bevarar sitt liv (sin själ).

[Två olika hebreiska ord för väg används här. Det första är mesila – en välbyggd huvudväg där hinder har röjts bort. Det är en upphöjd väg utan stötestenar, se Jes 40:3; 62:10. Det andra ordet för väg är det mer vanligt förekommande derech, som ofta används om livsval och personlig vandringsväg.]

18Stolthet går före undergång,
    och en arrogant (högmodig) ande före fall (olycka).

19Bättre att vara bland de fattiga och ha en ödmjuk ande,
    än att dela byte [från orätt vinning] med de stolta (högmodiga).

20Den som agerar vist (följer Guds ord) får framgång,
    den som förtröstar på Herren (Jahve) blir Välsignad (salig, lycklig, avundsvärd).

21De som är visa i hjärtat kallas förståndiga (välbetänkta, insiktsfulla),
    ett gott (behagligt, ljuvligt, väldoftande) tal ökar kunskapen (mottagligheten, förmågan att ta in kunskap).
    [Både för den som talar och den som lyssnar.]

22Sunt förnuft (kunskap, insikt, förståelse) är en livets källa för dem som äger det,
    men de oförnuftiga straffas av sin egen dårskap.

23Hjärtat hos den vise lär tungan [vad den ska tala],
    och hans läppar ökar i kunskap (förmåga att lära ut, gott tal).

24Vänliga (nåderika, milda, vackra) ord är som en [rinnande och klibbig] honungskaka [Ords 15:26; Ps 19:11]
    sött (en sötma) för själen och hälsosamt (en läkedom) för kroppen [benen i kroppen].

[Honung står för något gott och hälsobringande och utgör (tillsammans med mjölk) ett kännetecken på det välsignade löfteslandet, se 5 Mos 6:3.]

25Det finns en väg som ser ut att vara rätt (ligger rakt fram utan hinder) för en människa,
    men den leder till döden [Ords 14:12].

26En arbetares aptit (matlust, hunger) verkar fördelaktigt på honom,
    den egna munnens hunger pressar honom [att arbeta].

27En ogudaktig (ond) människa gräver upp ondska [skvallrar och letar efter skandaler hos andra],
    den är som brännande eld på hans läppar.

28En falsk människa sår (släpper lös; ger fritt spelrum åt) osämja (splittring, oenighet),
    en skvallrare (ryktesspridare, baktalare) skiljer [till och med nära] vänner åt. [Ords 6:14; 10:31; 17:9; 18:8; 26:20]

29En våldsverkare (grym man) förför (lurar) sin vän (granne, bror)
    och leder honom in på en ond väg.

30Den som medvetet kisar med ögonen (sluter sina ögon) planerar ondska,
    och den som stänger sin mun [från att tala sanning], han låter ondska få verka fullt ut.

31Det gråa håret är en ärekrona [det kröner en äldre person och inger respekt och vördnad],
    om den kommer från vandringen på de rättfärdigas väg.

32Den som kontrollerar sitt temperament är bättre än en krigshjälte,
    och den som kontrollerar sin [egen] ande är bättre än den som intar en hel stad.

33Lotten kastas i knäet,
    men beslutet kommer från Herren (Jahve).

Goda relationer viktigare än rikedom

171Bättre en torr brödkaka [som kan ätas] i lugn (frid, ro)
    än ett hem fyllt av mat men med stridigheter.

2En vis tjänare får regera över en son som orsakar skam (förvirring, oreda),
    och han får dela arvet med bröderna.

3Smältdegeln är till för [att förädla] silver, och smältugnen för [att förädla] guld,
    på samma sätt prövar (undersöker, testar) Herren (Jahve) hjärtan.

4En ond människa lyssnar på (uppmärksammar) ondskefulla läppar (tomt prat),
    och en lögnare lyssnar på förödande (destruktivt, oanständigt) tal.

5Den som ser ner på (förlöjligar, hånar, driver med) den fattige förolämpar (förnärmar) hans Skapare,
    den som är skadeglad (gläder sig åt andras olycka) undgår inte straff.

6Gamla mäns krona (stolthet) är deras barnbarn,
    och barnens krona är deras fäder.

7Överdrivet (stortaligt) tal lämpar sig inte för en dåre,
    och ännu mer opassande är ljugande läppar hos en ledare.

8En gåva (muta) fungerar som en skinande diamant [ordagrant "en sten som charmerar"] för den som ger den,
    varthelst han vänder sig ger den honom framgång.

[Versen kan tolkas positivt att en gåva stillar vrede, se Ords 21:14. Ordet gåva kan också översättas muta vilket inte är accepterat enligt judisk lag, och då är versen en sorglig kommentar om det mänskliga beteendet, se vers 23.]

9Den som har överseende med (skyler, förlåter) ett felsteg (överträdelse) väljer (strävar efter; söker; vill främja) kärleken,
    men den som ältar vad någon har sagt (gjort) skiljer vänner åt [driver bort en nära vän]. [Ords 10:12]

10En tillrättavisning påverkar den vise
    mer än hundra slag på dåren.

11En ond människa söker bara uppror [genom att medvetet bryta mot det som är rätt],
    därför ska en grym budbärare (ängel) skickas mot honom.

12Det är bättre att möta en björnhona som blivit separerad från sina ungar,
    än att möta en [högfärdig, arrogant] dåre i sin dårskap.

13Lönar någon gott med ont,
    viker inte ondskan från hans hus.

14Att börja ett gräl (ordväxling, konflikt) är som att öppna en dammlucka med vatten,
    stoppa därför grälet innan orden väller fram ohindrat.

15Den som rättfärdigar syndaren och den som fördömer den rättfärdige
    – båda är lika avskyvärda (motbjudande, vidriga) i Herrens (Jahves) ögon.

16Till vilken nytta är pengar i en dåres hand
    eftersom han inte har någon vilja (längtan, hjärta) att lära sig?

[Vishet kan inte köpas, se Job 28:15–19; den kommer genom att följa Guds väg och att vörda Herren, se Ords 1:28–33. En vanlig källa till konfilkt mellan vänner är pengar, temat återkommer i vers 18.]

17En vän (medmänniska – hebr. rea) älskar alltid (visar hela tiden tillgivenhet) [är trofast, hjälpsam och självuppoffrande],
    en broder finns med (föddes för att hjälpa) i motgång (nöd, trångmål – hebr. tsarah) [i en svår tid].
    [Här kan "en broder" även åsyfta någon som står nära, oavsett blodsband, se Ords 18:24.]

18En människa som saknar förstånd skriver under (ger sitt handslag),
    och går [förhastat] i borgen för sin vän (medmänniska – hebr. rea).

19Den som älskar synd,
        älskar strider (tvister, ordstrider, tävlan, gräl),
    den som bygger höga portar [som en fasad för att imponera och verka bättre än vad han är]
        försäkrar sig om sitt eget fall (ras).

20Den som har ett fördärvat (falskt) hjärta får ingen framgång (rikedom, gott),
    och den som har ett fördärvat (förvrängt, perverst) tal faller i olycka.

21Den förälder som får en [ondskefull] dåre till barn får sorg,
    en far till en [ohyfsad] dåre har ingen glädje.

22Ett glatt hjärta (själ) verkar som en god medicin,
    men en sårad (bruten) ande suger märgen ur benen (torkar ut och försvagar hela kroppen).

23Den ogudaktige (syndaren, kriminelle) tar emot mutor under bordet (i hemlighet)
    för att förvränga rättvisans stigar (välkända upptrampade gångvägar).

24En man med förstånd placerar Guds vishet framför sina ögon (fokuserar på den),
    medan en dåres ögon ser [irrar runt] på allt som finns på jorden [utom på visdom].

25En självgod, dåraktig son är en sorg för sin far
    och bitter sorg för henne som fött honom.

26Att straffa den rättfärdige är inte rätt,
    att slå (döda) personer med hög moral för deras ärlighet (övertygelse, moral, rättvisa) är också fel.

Att vara tyst…

27Den som har kunskap (vishet) är sparsam med sina ord [Jak 1:19],
    och en man med insikt (förståelse) har en dyrbar (värdefull, högt aktad) ande.

28Även en [babblande] dåre (hebr. evil) kan tas för att vara vis om han håller tyst,
    den som stänger sina läppar kan tyckas vara skärpt (skarpsinnig; ha urskillningsförmåga).

Ord kan döda och ord kan ge liv

181Den som medvetet isolerar (separerar) sig [från Gud och människor],
    ger efter för sitt eget begär, och går emot all vishet (förnuftighet, klokhet).

2En [oresonlig] dåre har ingen längtan efter förstånd (finner ingen glädje att söka insikt och vishet),
    han vill bara uttrycka sina egna åsikter.

3Där en ogudaktig finns [på en plats, i ett sällskap, eller i djupen av sin ondska],
    där finns också förakt [av allt som är ärbart och rätt].
    Inre brist på aktning leder till yttre tillrättavisning.

4Orden i en människas mun är som djupa vatten
        [kan vara svåra att förstå, men en vis man bemödar sig att hämta upp dem, se Ords 20:5],
    källan till [Guds] vishet är som en flödande bäck [ren och livgivande].

Onda läppar

5Det är avskyvärt att ta den skyldiges parti (favorisera och upphöja honom i rättssalen),
    och på så vis ta bort rätten från den oskyldige (rättfärdige).

6En dåres läppar kommer med [en oresonlig dåre vandrar rätt in i] strid (tvister, trätor)
    – ja, hans mun ropar efter slag (tigger om stryk).
     7En dåres mun blir hans undergång,
hans läppar är en snara (fälla) för hans själ (liv, känslor, sinne, vilja).

8Orden från en skvallrare (ryktesspridare) är som läckerbitar som slukas glupskt (med hast),
    de går in i kroppens innersta delar.

Säkerhet

9Den som är lat i sitt arbete (försummar det medvetet och inte ens försöker),
    är bror till den som förgör (vandaliserar, bryter ner, dödar).
    [Att bara släppa taget leder till undergång.]

10Herrens (Jahves) namn är ett starkt torn,
    den rättfärdige skyndar (rusar) dit och är beskyddad [högt upp utom fara]. [Ords 29:25]

11Den rikes tillgångar är hans mäktiga (välbefästa) borg,
    i hans egen inbillning (högfärd, stolthet, högmod) är den [hans tillgångar] en hög mur.

12Högmod (arrogans, övermod) i människans hjärta går före fall (krasch, degradering),
    ödmjukhet (beskedlighet, ett hjärta som kan underordna sig Gud och människor)
    är vägen till ära (upphöjelse, respekt).

13Den som svarar innan han hört alla fakta
    är dåraktig och får skämmas.

14Människans ande stärker (uppehåller, ger näring åt) henne under fysisk sjukdom (smärta, problem),
    men en svag och bruten ande – vem kan bära den?

[Under fysisk sjukdom finns hoppet och längtan efter att bli bättre, men under en depression är viljan att leva bruten.]

15Hjärtat hos den som har omdöme (är förståndig) förvärvar (samlar, förökar sin) kunskap,
    och de visas öron söker alltid (lyssnar, begär, frågar) efter kunskap.

16Gåvor öppnar vägen
    och leder en människa inför inflytelserika (stora) män.

17Den som först lägger fram sin sak verkar ha rätt,
    tills hans motpart frågar ut honom.

18Lottkastning sätter stopp för tvister (ordstrider, tävlan),
    och skiljer mellan oeniga, mäktiga (inflytelserika) män.

19En broder som har blivit förolämpad (kränkt, förnärmad, stött) är som en stark (befäst) stad [orubblig och svår att vinna tillbaka],
    och strider (tvister, argument, påståenden) är som en regel (bom, tvärslå)[porten till] en fästning (borg; ett torn).

Ordets makt

20Av sin muns frukt blir en människas mage mättad (fylld),
    av sina läppars skörd (avkastning) [både det goda och det onda] blir hon mättad (fylld).
21Tungan har makt över död och liv,
    de som älskar [att bruka] den får [också] äta dess frukt.

[Vers 20 och 21 hör ihop. Frukt talar om konsekvenser, se Matt 7:17. Med tungan formar vi vårt tal och vår bekännelse,, se Ords 15:3–4; Matt 12:35; Rom 10:9; Jak 3:2–12.]

22Den som finner (träffar, lär känna) en god hustru har fått något gott,
    och har vunnit Herrens (Jahves) välsignelse (fått en förmån given från Gud)

23Den fattige använder bönfallande ord (ber om nåd),
    den rike svarar däremot med hårda (aggressiva, sarkastiska, burdusa) ord.

24En människa som försöker få många ytliga vänner [en som försöker vara vän med hela världen]
    blir splittrad (bryts sönder, visar sig vara en dålig vän),
    men en äkta vän är mer trofast (ännu närmare) än en broder.

Ärlighet vara längst

191Bättre är vara fattig och ärlig (ha integritet)
    än att ljuga (ha ett fördärvat förvridet tal) och vara en [oresonlig] dåre.

2Det är farligt att ha en stark längtan (passion, iver) utan kunskap,
    den som rusar i väg gör dåliga val (missar målet, syndar).

3Det är en människas egen dårskap som förstör hennes vägar (får henne på fall),
    trots det blir hon ändå frustrerad (arg) på Herren (Jahve) i sitt hjärta.

4Rikedom ger många vänner (bekantskaper),
    men den fattige undviks av sin granne.

5Ett falskt vittne blir inte ostraffat,
    och den som andas ut lögner kommer inte undan [straff].

6Många frågar efter tjänster från en generös man,
    alla är vän med en givmild person.

7En fattig mans släktingar hatar honom,
    och hans vänner undviker honom.
Han söker intensivt efter dem med [tomma] löften,
    men de är borta.

8Den som skaffar vishet (ordagrant "hjärta", ett gott omdöme, förmåga att känna) älskar sitt eget liv,
    den som bevarar urskillningsförmåga (insikt) får framgång (lycka).

9Ett falskt vittne blir inte ostraffat,
    den som andas ut lögner kommer att förgås.

10Det passar sig inte för en [ondskefull] dåre att leva i lyx,
    än mindre att en tjänare skulle råda över kungar (furstar, ledare).

11En människa med gott omdöme är sen till vrede,
    det är hennes ära att ha överseende med en orätt (låta den passera).

12En konungs vrede är [lika skräckinjagande] som ett lejons rytande,
    men hans favör (gillande) är [lika livgivande och svalkande] som daggen på gräset.

En förståndig hustru kommer från Herren

13En dåraktig [självgod] son är sin fars undergång,
    en stridande hustru är som ett ständigt takdropp.

14Hus och rikedomar kommer som arv från föräldrar,
    men en förstående (insiktsfull, varsam, framgångsrik, duktig) hustru kommer från Herren (Jahve).

15Lathet gör att en människa faller i en djup sömn,
    den håglöse (som är overksam och inte tar några initiativ) får gå hungrig.

16Den som håller buden [från Gud och människor] får behålla sitt liv,
    men den som inte bryr sig om hur han lever kommer att dö i förtid.

17Den som bemöter den nödställde med nåd (oförtjänt favör) [den som böjer sig ner och hjälper den fattige]
    lånar åt (flätar/tvinnar sig samman med) Herren (Jahve)
    och han lönar honom med trygghet [hebr. shalam – dvs. han får frid i själen och alla sina behov fyllda].

[Det hebreiska ordet lava (att låna) står först i meningen och betyder ordagrant "att tvinna ihop/fläta samman". Betoningen här ligger på den som går Herrens ärenden för att hjälpa någon som hamnat i knipa (oftast av ekonomisk art). Hebr. dal (nödställd, hjälplös, svag) betyder bokstavligen minus/subtraktion och beskriver något som gått förlorat. Hebreiskan kan tolkas så att det både är den drabbade, men även den som lånar till Herren, som fullt ut återgäldas av honom.]

18Fostra din son medan det ännu finns hopp,
    låt inte din ovilja (tveksamhet) [att säga ifrån] leda till hans död.

19En man med stor ilska måste bli straffad, om du friar honom [från konsekvenserna av sina vredesutbrott],
    måste du rädda honom om och om igen.

20Lyssna på råd och ta emot tillrättavisning (tuktan, fostran),
    så att du kan bli vis till sist [ordagrant: vid ditt slut – dvs. framöver när du blir gammal].

21Många planer (ett överflöd av storslagna tankar) har en man i sitt hjärta,
    men [bara] Herrens (Jahves) råd (syfte, plan, vilja) består [kommer att fullbordas, nå sitt mål].
    [Ps 33:10–11; Ords 16:1–3, 9; Jes 46:10; Jer 10:23]

22Vad som är önskvärt i människan är godhet (nåd, omsorgsfull kärlek, trofasthet – hebr. chesed),
    och en fattig man [som är ärlig] är bättre än en [rik] lögnare.

23Att frukta (vörda, respektera, ära) Herren (Jahve) leder till liv,
    den som gör det vilar mätt (tillfredsställd, har överflöd) och undgår ondska.

24Den late lägger handen i maten,
    men förmår inte föra den tillbaka till munnen.

25Bestraffa en dåre, och den oförståndiga (omedvetne, dåraktige, utan hämningar) lär sig att handla vist.
    Tillrättavisa en man med förstånd, och hans kunskap (insikt) ökar.

26En son som utövar våld mot sin far och driver bort sin mor,
    han ger [föräldrarna] skam och drar vanära (förbannelse) över sig själv.

27Min son (mitt barn, min vän), om du inte lyssnar på tillrättavisning
    irrar du (som en berusad) bort från kunskap.

28Ett ogudaktigt vittne hånar rättsväsendet (rättvisa),
    och syndarens (den ogudaktige, kriminelles) mun sväljer glupskt ondska.

29Domen väntar (är till för) dem som hånar (föraktar Gud),
    och [spö] slag för dårarnas rygg.

201Vin är en hädare – starka drycker larmar (för oväsen, är högljudd),
    och den som låter sig ledas vilse (raglar, blir berusad) av alkohol är inte vis.

["Vin är en hädare" – den som är påverkad av det förlöjligar, hånar, driver, talar nedsättande om en sak eller en person. Under alkoholens inflytande blir människor ovisa och många misstag begås. Se även Ords 23:29–35.]

Tålamod lönar sig

2Den skräck en [upprörd, rasande] kung inger kan liknas vid rytandet av ett lejon,
    den som är orsak till hans ilska syndar mot sitt eget liv (sätter sitt liv på spel).

3Det är en ära för en människa att undvika bråk (strid, ordstrid, trätor),
    medan en dåre söker strid (exploderar i ilska, startar gräl).

4Den late plöjer inte på hösten [förbereder inte jorden för sådd],
    så när skördetiden kommer får han tigga, han söker utan att hitta någon skörd.

Ärlighet i allt

5Planerna (själva beslutsprocessen) i en människas hjärta är som djupa vatten,
    en förståndig människa drar upp dem [från källan inom sig].

6Många människor ropar ut hur nådefulla de är (säger sig ha kärleksfull omsorg – hebr. chesed), men en trofast (pålitlig) person – vem kan finna en sådan?

7Den rättfärdige vandrar (lever sitt liv) med integritet (hederlighet, fasthet, redbarhet)
    – välsignade [hur lyckliga och avundsvärda är inte] är hans barn [när de tar] efter honom!

8Kungen (ledaren) som sitter på domarstolen
    sållar bort all ondska med sin blick [håller ett öga på dem han ansvarar över].
9Vem kan säga:
    "Jag har behållit mitt hjärta rent (alla mina beslut och motiv har varit oförvitliga),
    jag är fri från min synd?"

10Olika vikter [en för försäljning och en annan för inköp] och olika mått,
    bådadera är avskyvärda (motbjudande, vidriga) i Herrens (Jahves) ögon.
    [Herren ser allvarligt på oärlighet i affärer.]

11Redan ett barn (en ung man) visar sin karaktär genom sina handlingar,
    om de är rena och ärliga [eller falska].

12Örat som hör och ögat som ser.
    Herren (Jahve) har gett oss båda.

13Älska inte sömn för då blir du fattig.
    Öppna dina ögon [vakna upp från slumrandet] och du får mat i överflöd.

14"Skräp, bara skräp", säger köparen [till den som säljer],
    men när han går därifrån skryter han belåtet [om sitt fynd].

15Man kan äga guld och mängder av juveler (pärlor),
    men läppar som har kunskap (insikt, förståelse) är den dyrbaraste klenod (ägodel) man kan ha.

16 [Domaren säger till fordringsägaren:]
Ta kläderna (manteln) från den som gått i borgen för en främling,
    panta vad han har då han är säkerhet för en okänd (en främmande kvinna).

[Den som är dåraktig och tar på sig ansvaret för en främlings skulder, vars pålitlighet inte är känd, eller en äktenskapsbrytares, vars opålitlighet är känd, blir ansvarig även om det kostar honom hans mantel som pant.]

17Stulet bröd smakar ljuvligt till en början,
    men det dröjer inte länge förrän munnen är full av grus.

18Planer (mål, riktlinjer) formas under vägledning med andra;
    för inte krig utan överläggning (gå inte ut i krig utan vis ledning).

19Den som skvallrar för vidare (avslöjar) vad som sagts i förtroende,
    anförtro dig därför inte åt människor som pratar bredvid munnen.

20Den som förbannar sin far eller sin mor,
    hans lampa (ande, liv) ska slockna i djupaste mörker (ordagrant "i mörkrets ögonsten", i den mörkaste delen av pupillen, helt omringad av mörker).

21Ett arv som [genom girighet och orätt behandlande av medarvingar] snabbt gjort någon rik
    blir i slutändan utan Guds välsignelse.

22Säg inte: "Jag ska ge igen för det onda!"
    Vänta på Herren (Jahve) [sök Herren med en ivrig förväntan] – han ska rädda dig.
    [5 Mos 32:35; Rom 12:17–21]

23Dubbla vikter är avskyvärt (motbjudande, vidrigt) i Herrens (Jahves) ögon,
    och falska vågar behagar inte honom (är av ondo).

24Varje steg en man (stridsman) [en man i sin bästa ålder] tar kommer från (har sitt ursprung från) Herren (Jahve),
    så hur kan någon själv förstå sin väg?

25Det är farligt att alltför snabbt lova en gåva (helig tjänst),
    utan att först beräkna kostnaden och tänka efter vilka konsekvenser beslutet kommer att få.

26En vis ledare (kung) identifierar och tar bort de onda [människorna från inflytelserika positioner],
    och låter tröskhjulet gå över dem.
    [Under tröskningen skiljs agnarna från vetet, de torra och döda skalen utan substans tas bort.]

27Anden i människan är en Herrens (Jahves) lykta
    som utforskar varje del av vårt inre.

28Nåd (omsorgsfull kärlek, trofasthet) och sanning (pålitlighet, fasthet, stabilitet) bevarar en kung,
    hans tron upprätthålls genom nåd (omsorgsfull kärlek, trofasthet).

[Nåd och sanning (hebr. chesed ve emet) hör oskiljaktigt ihop. De presenteras alltid i samma inbördes ordning och återfinns i Guds eget vittnesbörd, se 2 Mos 34:6. Nåd utan sanning blir uddlös, medan sanning utan nåd blir obarmhärtig.]

29De ungas stolthet är deras styrka,
    de äldres ära (prydnad) är deras gråa hår [som står för vishet och erfarenhet].

30Blodet renar ett sår [inifrån och ut],
    och en tillrättavisning når vårt innersta [renar oss inifrån].

Gud ser våra motiv

211Kungens hjärta är som vattenflöden i Herrens (Jahves) hand,
    han låter det mynna ut varhelst han vill.

[Bilden är från bevattningssystem med kanaler som än idag är vanligt i Mellanöstern. På samma sätt som trädgårdsmästaren styr vattenflödet till olika delar, kan Gud styra ledares beslut.]

2Människan anser, från sitt perspektiv, att alla hennes vägar (beslut) är rätta,
    men Herren (Jahve) prövar (väger) hjärtat.
    [Människan rättfärdigar sina handlingar men Gud ser bakomliggande motiv och intentioner.]

3Att verka i rättfärdighet och rättvisa [att leva rätt och döma rättvist]
    är mer värdefullt för Herren (Jahve) än offer.

[Herren föredrar ett liv i uppoffrande kärlek inför honom och bland människor, framför yttre plikttrogna handlingar, se Ords 15:8; Ps 40:7–8; Jes 1:11–17.]

4Stolta ögon (då man anser sig själv vara överlägsen) och ett högmodigt (arrogant) hjärta kännetecknar onda människor,
    men även de ogudaktigas plöjande är synd.
    [Ordet plöja kan också översättas "lampa", oavsett så är versens budskap klart: Den ogudaktiges hela liv, både arbete och glädjeämnen är synd i Guds ögon.]

5Att planera noggrant ger vinst i det långa loppet,
    medan hastverk (oöverlagt handlande) bara leder till förlust.

6Rikedom införskaffad genom lögn (en ljugande tunga, omoraliska metoder) är som ånga
        [som snabbt avdunstar och försvinner] och drivs hit och dit [av vinden],
    den som söker sådan rikedom söker döden.

7De ogudaktigas våld (förstörelse, skada) kommer tillbaka över dem själva,
    eftersom de vägrar handla rättfärdigt.

8För den oärlige är vägen krokig (svår),
    men den rättfärdiges arbete (handlande, inkomst från arbete) är som en rak väg (rätt).

9Det är bättre att bo i ett hörn på [det platta] hustaket
    än att dela ett hus (familj) med en grälsjuk (stridslysten, hetlevrad) kvinna.

[Det var inte ovanligt att man byggde ett gästrum på det platta hustaket, det är antagligen detta som syftas på här, se 2 Kung 4:10.]

10Ogudaktiga människor längtar (har begär) efter det onda,
    de har ingen medkänsla (visar ingen nåd) för andra människor (vänner, grannar).

11När den arrogante (skrytsamme) blir straffad,
    ser den oförståndige (en naiv människa som blivit vilseledd) detta och blir vis,
    men människor med [Guds] vishet lär sig genom att ta emot undervisning.

[Kontrasten i denna vers är mellan den oförståndige och den vise. Den arrogante förändras inte, men när han tillrättavisas så ser den oförståndige det och får vishet. Bäst är dock att ha ett öppet hjärta och ta emot undervisning och bli vis den vägen.]

12Den rättfärdige studerar de ogudaktigas hus (familj),
    hur de ogudaktigas liv [utan Guds beskydd] vänds upp och ner.

13Den som väljer att inte höra (stänger sitt öra för) den fattiges rop,
    kommer själv att ropa utan att få svar.

14En gåva från en anonym givare lugnar en irriterad person,
    en present (belöning) given i hemlighet stillar det starkaste raseri (ursinne).

15När sanningen segrar gläder sig de rättfärdiga,
    men det är de ondas skräck.

16Den som viker av ifrån den rätta vägen
    hamnar bland skuggornas (i de dödas andarnas – hebr. rafaim) sällskap.

17Den som älskar nöje (tillfredsställelse, glada dagar) blir fattig,
    den som älskar vin (alkohol) och olja [symbol på välgång och framgång] kommer aldrig att bli rik.

18Den onde blir till lösen för den rättfärdige,
    och den ogudaktige får ta den rättfärdiges plats [eftersom det onda de planerar mot de goda, drabbar dem själva].

19Bättre att leva i ödemarken
    än att bo med en tjatig (grälsjuk, stridslysten, hetlevrad) kvinna.

20Det finns dyrbara skatter och olja [symbol på välgång och framgång] i den vises hus (hem),
    men en självgod dåre gör snabbt slut på sina tillgångar (slösar bort dem).

21Den som strävar (följer, jagar) efter rättfärdighet och nåd (omsorgsfull kärlek; trofasthet),
    finner liv, rättfärdighet och ära. [Matt 10:39]
    [Versens motsats återfinns i Ords 11:27. Ära och liv återkommer i en uppräkning i Ords 22:4.]

22En vis man kan storma en mäktig stad (en stad full av krigsmän),
    och bryta ner det starka fäste som stadens invånare förtröstat på.
    [Vishet kan rent bokstavligt bryta ner starka fästen, men även mentala tankebyggnader.]

23Den som tänker efter innan han yttrar sig (vaktar sin tunga)
    slipper många bekymmer.

24Hädare kallar man en arrogant och högmodig person
    som i allt han gör agerar med måttlöst övermod.

25En lat människa dör till sist av hunger,
    därför att hans händer vägrar att arbeta.
26Han längtar ständigt efter (åtrår) det som inte är hans,
    medan de rättfärdiga ger frikostigt utan att hålla tillbaka.

27De ogudaktigas offer [religiösa yttre handlingar] är avskyvärda (motbjudande, vidriga) [inför Gud],
    hur mycket värre är det då inte när det också frambärs med onda avsikter.

28Ett falskt (oärligt, ljugande) vittne är dömt (försvinner),
    men den som lyssnar uppmärksamt [när han är kallad att vittna] får respekt, [hans vittnesbörd består] och han blir oemotsagd.

29En ogudaktig människa måste ta på sig en yttre fasad av styrka,
    medan den rättfärdige planerar (förstår) sina vägar [med en inre trygghet och tillförsikt].

30Det finns ingen mänsklig vishet,
    kunskap eller vägledning som kan mäta sig mot Herrens (Jahves) vishet.

31Stridshästen kan vara redo på stridens dag,
    men befrielse (seger) kommer från Herren (Jahve).

Ditt rykte är mer värt än rikedom

221Att välja ett namn [en god karaktär och ett gott rykte, se Pred 7:1]
    är bättre [mer eftersträvansvärt] än stor rikedom –
    bättre än silver och guld
är [att välja] ljuvlig nåd (oförtjänt kärlek, god favör).

[Vers 1 är en prolog till vers 2–5. Här finns en kiastisk struktur där "att bli utvalt" (från det hebreiska verbet bachar – "att välja") hör ihop med det sista ordet gott (hebr. tov). Centralt finns rikedom, silver och guld. I den hebreiska kulturen var namnet synonymt med personens karaktär, rykte och ställning i samhället, se även Job 30:8; Pred 7:2; Ords 3:13–15; 10:7; 16:16.]

2Den rike och den fattige har detta gemensamt:
    Herren (Jahve) har skapat dem båda.
3Den förståndige ser i förväg faran och tar skydd,
    men den oförståndige går rakt fram och får sitt straff.

4Till slut är ödmjukhet (saktmod, mildhet) [då den har fått blomma ut i sin fullhet]
    att frukta (respektera, vörda) Herren (Jahve)[det för också med sig]
    rikedom (ymnigt välstånd) och ära (härlighet) och [evigt] liv. [Ords 21:21]

[Hebr. ekev som här översatts "till slut" betyder ordagrant häl och delar rot med namnet Jakob (hebr. Jakov). Det beskriver ofta något som "följer i fotspåren", men kan även översättas "eftersom" (1 Mos 22:18) eller "lön/resultat" (Ps 19:12). Att ödmjuka sig inför Gud både förutsätter och ger en sund gudsfruktan – ödmjukhet är att vörda Herren. Rikedom och ära står i singular. Hebr. kavod beskriver den tyngd av härlighet och ära som fanns i Guds närvaro i det allra heligaste i tabernaklet och templet. Det sista hebreiska ordet chajim, som betyder liv, står alltid i plural och beskriver livet i dess fullaste mått och innefattar därför även evigt liv, se 2 Mos 2:7.]

5Törnen och fällor (snaror) finns längs med den obstinates (falskes, egensinniges) väg,
    den som värdesätter sitt liv håller distans till sådana människor.

6Fostra (träna, instruera) ynglingen med din mun [dvs. genom att samtala] om hans [indivuella] vägval
    [resonera med den unge om vikten av goda vanor och att gå på Guds "smala" vägar]
    så viker han inte av från det (det goda sättet) när han är gammal (vuxen, äldre).

[Ordet för yngling (hebr. naar) kan syfta på ett litet barn, men också på hela uppväxtperioden upp till tjugoårsåldern, se 1 Sam 1:24; 1 Mos 22:12; 37:2; 34:19. Ordet för fostra, vänja och träna är ovanligt och används också om att inviga ett hus, se 5 Mos 20:5; 1 Kung 8:63. Här blir betydelsen att tidigt inviga den unge i det Gud initierat och förberett för honom. Väg (hebr. derech) är i singular, vilket också visar på att visa den unge på sin egen unika livsväg. Versens inledning kan även översättas: "Gör vägen smal för ynglingen". Den nyansen ger ännu ett djup i betydelsen, med tanke på Jesu undervisning om den breda vägen till fördärvet och den smala vägen som leder till livet, se Matt 7:14.]

7Den rike regerar över den fattige,
    och den som lånat är slav till den som givit lånet.

8Den som sår synd får skörda sorg (problem, oro),
    det är slut på den makt han utövat över andra genom sin ilska.

[Ordagrant "hans stav av ilska är över", dvs. det är nu slut på det inflytande han haft över andra människor som var rädda för hans lynniga temperament. Den grekiska översättningen Septuaginta har även en fortsättning med ytterligare ett ordspråk som Paulus citerar i 2 Kor 9:7: "Gud välsignar en glad och givmild man, men gör slut på hans gärningars tomhet."]

9Den som är generös blir välsignad (upphöjd),
    för han delar med sig av sitt bröd (mat, tillgångar) till den fattige.

10Kör ut bråkmakaren så blir det lugnt,
    ja då upphör bråken och skällsorden (förolämpningarna, hånandet, mobbningen).

11Den som älskar renhet (har ett rent hjärta, goda intentioner) och talar godhet (nåd, vänliga ord)
    får kungen som vän.

12Herrens (Jahves) ögon skyddar [den som har] kunskap (insikt, förståelse),
    men han omkullkastar den trolöses (bedragarens) ord.

13Den late säger:
    "Det är ett lejon där ute!
    Jag blir dödad om jag går ut på gatan."
    [Den late hittar på ursäkter för att slippa arbeta.]

14En prostituerads mun är som en djup grop [som används för att fånga vilda djur].
    Den Herren (Jahve) är vred på faller i den.
    [Den som strider mot Gud förlorar hans beskydd och faller offer för smickrande ord.]

15Dårskapen (viljan att trotsa och göra uppror) är fastbundet i ett barns hjärta,
    men tillrättavisning och disciplin (uppfostran) driver bort den.
    [Upproriskhet är en konsekvens av syndafallet, och kommer därför naturligt hos barnet.]

16Den som suger ut den fattige för att själv bli rik,
    och den som ger till den rike [köper in sig hos honom],
        båda blir med säkerhet fattiga (går med förlust).

TREDJE SAMLINGEN: 30 visa råd (22:17-24:22)

17Lyssna noggrant till de visas ord,
    och ta min kunskap till ditt hjärta.
18Du kommer att uppskatta dess ljuvlighet (behaglighet, som underbar sång och vacker musik)
    om du bevarar dem djupt inom dig och har dem redo (fast förankrade) på dina läppar.
19För att din förtröstan (tro, hopp, tillförsikt, förtroende) ska vara hos Herren (Jahve),
    därför undervisar jag dig just i dag.
20Jag har skrivit trettio punkter (regler)
    för att ge råd (planer, strategier)
    och kunskap (insikt, urskillningsförmåga).
21Dessa gör att du med absolut säkerhet (exakthet) kan veta vad sanningens tillförlitliga ord är,
    så att du kan svara med ord av sanning till dem som sänds till dig [eller som du är utsänd av].

1) Ta inte pengar från den fattige

22Råna inte den fattige bara för att han är fattig,
    och använd inte din position för att förtrycka den svage i porten [där stadens domstol hölls].
23Herren (Jahve) för deras talan (är deras försvarare)
    och berövar (tar undan) livet från dem som plundrar [den fattige].

2) Umgås inte med lättretade personer

24Umgås inte (associera dig inte, var inte vän) med arga (lättretade) personer,
    vandra inte [ha ingenting att göra] med en hetlevrad person.
25Om du gör det, så kan du lära dig (ta efter) hans stigar (välkända upptrampade gångvägar)
    och gillra en fälla för dig själv.

3) Gå inte i borgen för dem som redan har skulder

26Gå inte i borgen
    för den som redan har skulder [och äventyra din familjs framtid].
27För om du inte har medlen att betala,
    kommer de [indrivarna att även] ta ifrån dig sängen du ligger på.

4) Flytta inte på gränslinjer

28Flytta inte på gränslinjer
    som dina förfäder har satt upp.

5) Observera och lär

29Observera en människa som är skicklig i sitt arbete. Han kommer att stå inför (tjäna, arbeta för) kungar,
    han ska inte stå inför (tjäna, arbeta för) tvivelaktiga (låga, obetydliga) män.

6) Uppför dig på en fin middag

231När du blir bjuden på middag hos en inflytelserik person,
    tänk på hur du uppför dig.
2Sätt en kniv på din strupe
    om du har stor aptit [behärska dig].
3Åtrå inte hans delikatesser,
    det kan finnas dolda motiv [till att du blev bjuden].

7) Lägg inte all din energi på att jaga rikedom

4Trötta inte ut dig för att bli rik,
    lita inte på din egna [mänskliga, begränsade] förståelse (insikt).
5Om du bara fäster din blick på (fokuserar på) materiell rikedom,
    så är den plötsligt borta. Den har fått vingar och flyger i väg som en örn mot himlen.

8) Låt dig inte luras av smickrande ord

6Ät inte den missunnsammes (hårdes, avundsjukes) mat,
    sukta inte efter hans delikatesser (smakliga rätter).
7För som han tänker i hjärtat, sådan är han.
    Beräknande säger han till dig,
varsågod ta för dig,
    men menar inte ett ord av vad han säger.
8Det lilla du ätit får du spy upp,
    och dina ljuvliga (vänliga) ord (hebr. davar) [komplimanger] är bortkastade (förspillda).

9) Det är omöjligt att tala en självgod dåre tillrätta

9Bemöda dig inte att tala en dåre tillrätta
        [ordagrant "tala inte i hans öron", dvs. i ett försök att få hans fulla uppmärksamhet],
    han föraktar (gör sig lustig över) dina kloka (insiktsfulla) ord (resonemang – hebr. mileh).

10) De fattiga har en stjärnadvokat

10Flytta inte på gamla (forntida) tomtmarkeringar (gränslinjer)
    och gör inte intrång på de faderlösas (änkors, föräldralösas) åkrar.
11Deras försvarare (återlösare) är mäktig;
    Han [Gud själv] kommer att föra deras talan mot dig.

11) Ta emot råd och kritik

12Öppna ditt hjärta (sinne) för fostran,
    och öppna dina öron för kunskapens ord.
    [Var öppen och formbar till kritik, och lyssna noga på visa ord.]

12) Var inte rädd för att tillrättavisa dina barn

13Undanhåll inte tillrättavisning (korrigering, disciplinering) från ett barn;
    om du bestraffar [olydighet] med riset (spöstraff) ska han inte dö [kommer inte att ta fysik skada].
14Det är du som ska använda riset [låta olydnad få konsekvenser]
    och rädda honom från Sheol (underjorden – de dödas plats).

13) När barn tar till sig vishet ger det föräldrarna glädje

15Mitt barn, om ditt hjärta (själ, sinne) fylls med vishet,
    då fylls också mitt hjärta av glädje.
16Mitt innersta kommer att spritta av glädje
    när dina läppar talar det som är rätt.

14) Avundas inte syndare

17Låt inte ditt hjärta avundas syndare,
    fortsätt i stället att dagligen i vördnadsfull tillbedjan frukta Herren (Jahve).
18Det finns en framtid [för dig],
    ditt hopp ska inte tas ifrån dig (vara om intet).

15) Varning för fylleri och frosseri

19Lyssna på mig kära barn, bli vis
    och låt ditt hjärta ledas på Guds vägar.
20Umgås inte (associera dig inte) med alkoholmissbrukare
    eller med dem som frossar i kött [var inte delaktig i deras fester].
21Alkoholister och frossare blir fattiga,
    dåsighet [resultatet av att bara äta och dricka] klär en människa i trasor.

16) Respektera dina föräldrar

22Lyssna på din far, som fött dig (gett dig livet),
    och förakta inte (se inte ner på) din mor när hon är gammal.
23Införskaffa sanning och sälj den inte,
    införskaffa också vishet, disciplin och gott omdöme (insikt, förståelse).
24Den rättfärdiges far får fröjda sig [under dans och jubel].
    Den som föder ett vist (klokt) barn, ska ha sin glädje (njutning, behag) i det.
25Låt din far och mor få glädjas,
    och hon som har fött dig vara lycklig (jubla i glädje och dans).

[I denna sektion nämns "far" tre gånger och "mor" två gånger. Tre gånger används också ordet joled om den som fött dig. I vers 22 används det om "din far" och i vers 25 är det feminin form och syftar på "din mor". Centralt i vers 24 står det "den som föder" vilket på ett fint sätt syftar båda föräldrarna, och kan även anspela på Gud som är den som ger livet, se 1 Mos 2:7; Job 33:4; 1 Tim 6:13.]

17) Var vaksam, många har fallit på det sexuella området

26Mitt barn ge mig din fulla uppmärksamhet,
    ta mig som en förebild.
27En prostituerad är som en djup grop,
    och en främmande (lösaktig, förbjuden) kvinna är en trång brunn.
28Hon ligger på lur för att fånga sitt byte,
    lockar fler och fler till otrohet.

18) Alkoholen är bedräglig

29Vem har jämmer (olycka, elände)?
    Vem har sorg (ångest och känner hopplöshet)?
Vem har ständigt trätor (tjat, gnat, ordstrider) [runt omkring sig]?
    Vem klagar hela tiden (talar tomhet och nonsens)?
Vem blir slagen utan orsak (får sår och märken)?
    Vem har dimmig syn (blodsprängda ögon)?
30Jo, det är de som sitter länge vid vinet,
    de som prövar (undersöker, testar) olika vinsorter.
31Titta inte på vinet när det är rött,
    när det glittrar i vinglaset,
    när det lätt rinner ner.
    [Bedöm inte vinet efter årgången, märket eller smaken, utan efter dess effekt:]
32Till sist biter det som en orm,
    ja det hugger som en giftorm.
33Du börjar se konstiga saker [under alkoholens inverkan]
    och ditt sinne börjar fantisera förvirrade, fördärvliga tankar.
34Ja, du blir [lika ostadig] som en som flyter på havet
    och [lika utsatt för en katastrof] som en som ligger på toppen på en mast.
35Du säger: "De slog mig, men jag blev inte skadad,
    de misshandlade mig men jag kände inget.
När ska jag vakna upp,
    så jag kan dricka igen [för att fly verkligheten]."

19) Var inte avundsjuk på onda människor

241Var inte avundsjuk på onda människor,
    längta inte efter att vara med dem.
2Deras hjärtan överväger [hebr. hagah – talar i låg ton; dvs. planerar] ont (våldshandlingar),
    från deras mun kommer bara nedsättande (ondskefullt) tal. [Jmf Ords 15:28]

20) Bygg ditt hus med vishet

3Det krävs skicklighet och vishet för att bygga ett hus (hem, en familj),
    och det krävs förstånd (insikt, förmåga att förstå) att bygga det på en god grund.
4Genom kunskap (vishet, urskillningsförmåga) möbleras varje rum
    med värdefulla och vackra (ljuvliga, för ögonen sköna) rikedomar.

21) Vishet gör dig stark

5En vis man (stridsman) [en man i sin bästa ålder] är stark,
    ja en man med kunskap (insikt, förståelse) växer i styrka.
6Utan visa råd (utan en plan och en strategi) kan du inte föra krig,
    och med många rådgivare blir det seger (säkerhet, trygghet, befrielse).

22) Vishet segrar alltid över dårskap

7Vishet är ouppnåelig för en dåre,
    han blir mållös i porten [där rätt skipades och etik och moral diskuterades].

23) Planera inte ondska

8En som tänker ut onda planer
    får snart rykte om sig att vara ondskefull.
9Att smida onda planer (planera dårskap) är synd,
    den som hädar (talar nedsättande om allt och alla) blir till sist avskydd av alla människor.

24) Prövningen visar på din styrka

10Om du förlorar modet (blir tyst, drar dig tillbaka) på nödens dag [då du blir trängd och möter svårigheter]
    så är din styrka svag.
[Då var det inte så mycket med din styrka från början. Det som prövar styrka är motgångar, då visar det sig hur stark en person egentligen är, se Jak 1:2.]

25) Rädda dem som håller på att gå under

11Rädda (ryck bort) dem som släpas i väg mot döden,
    undsätt dem som förs bort till slakten.
12Säg inte: "Vi visste ingenting."
    Tror du att han som ser in i ditt hjärta kommer att godta den ursäkten?
Han som bevarar ditt liv, vet han inte allt?
    Ska inte han kompensera (belöna, betala) [dig och] var och en efter sina gärningar.

26) Vishet är som honung för själen

13Min son, ät honung, för det är gott,
    självrunnen honung smälter i munnen.
14På samma sätt ska du veta att vishet är ljuvligt för din själ (ditt liv),
    om du tar till dig den så finns en framtid för dig,
    och det du hoppas på (längtar efter) är inte förgäves.

27) Den rättfärdige tar sig igenom svårigheter och ger aldrig upp

15Ligg inte på lur vid den rättfärdiges hem, som den ogudaktige gör.
    Försök inte förstöra den rättfärdiges boning (få den på fall).
16För även om en rättfärdig man skulle falla sju gånger (skulle stöta på många problem och motgångar),
    så reser han sig upp igen, de ogudaktiga däremot faller handlöst när de möter svårigheter.

28) Gläd dig inte när din fiende faller

17Gläd dig inte när din fiende faller,
    låt inte ditt hjärta glädja sig (fröjda sig i dans) när han störtar (lider nederlag).
18Herren (Jahve) ser vad du gör och det är ont i hans ögon (det orsakar sorg och smärta hos honom),
    och han vänder sin vrede från honom
    [och riktar den på dig, som begår ett ännu värre brott genom ditt hån].

29) De onda har ingen framtid

19Irritera (reta, gräm) dig inte på ondskefulla människor,
    var inte avundsjuk på de ogudaktiga.
20För de som är onda har ingen framtid,
    lampan (livsanden) hos de ogudaktiga ska slockna.

30) Frukta Gud i vördnadsfull tillbedjan

21Min son (barn), frukta Herren (Jahve) och kungen,
    och associera dig inte med rebeller (upprorsmän).
22För deras undergång kommer plötsligt,
    vem vet vilket straff som Herren och kungen låter komma över dem.

Fler visa ord (24:23-34)

23Detta är också de visas ord:

Att diskriminera (vara partisk) när man dömer
    är fasansfullt (fruktansvärt).

24Den som säger till den skyldige: "Du är oskyldig,"
    blir förbannad av folket, och avskydd av nationerna.
25Men för de [rättfärdiga domare] som går tillrätta med de ogudaktiga går det väl,
    de blir rikt välsignade (de får framgång).

26Som en kyss på läpparna [lika önskvärd],
    är ett rättframt (ärligt, enkelt) svar.

27Ordna först allt där ute, förbered marken [plöj och så],
    sedan kan du bygga ditt hus (hem).
    [Bokstavligt bygga hus eller bilda familj.]

28Vittna inte mot din nästa (granne) utan orsak,
    på så sätt bedrar du med dina läppar. 29Säg inte: "Jag ska ge igen för vad han gjort mot mig,
    jag ska ge honom vad han förtjänar."

30Jag gick förbi en lat mans åker,
    förbi en vingård som tillhörde en oförståndig man (en utan hjärta).
31Den var överväxt med tistlar, och markytan var täckt av nässlor (ogräs),
    och dess stenmur var nedriven.
32Jag betraktade och tänkte noga på vad jag såg,
    jag drog följande lärdom från vad jag sett:
33"Lite mer sömn, en liten tupplur,
    lägg armarna i kors för att sova lite till,
34och fattigdomen kommer marscherande till dig,
    nöden överraskar dig som en invaderande soldat."

FJÄRDE SAMLINGEN:
130 ordspråk sammanställda av Hiskias män (kap 25 – 29)

25[Följande sektion, kap 25-29, består av ordspråk som Salomo har skrivit. Kung Hiskia och hans medarbetare har sedan sammanställt dem på 700 f.Kr. Det går att dela upp dem i 130 ordspråk, vilket motsvarar det numeriska värdet av de hebreiska bokstäverna i namnet Hiskia som det är stavat här – Hizqiyah.]

1Dessa ordspråk är också av Salomo,
    som Judas kung Hiskias män har kopierat (överfört).

Kungens ära

2Gud får ära genom att dölja en sak,
    kungar får ära genom att undersöka en sak.
    [Gud får ära därför att människan inte kan förstå universum och hur han styr det,
    däremot får kungar här på jorden ära när de avslöjar sanningen och styr rättvist.]


3Som himmelen är [ofattbart] hög och jorden [enormt] djup,
    på samma sätt är kungars hjärtan (tankar) omöjliga att utforska.

4Ta bort slagget (orenheten) från silvret,
    då får silversmeden ett rent material att arbeta med.
    [Han kan arbeta med materialet och göra en vacker klenod av det.]
5Ta [på samma sätt] bort de ogudaktiga från kungens närvaro,
    då blir hans tron befäst i rättfärdighet (då råder det andligt och moraliskt hög standard på alla områden i landet).

6Var inte framfusig (påflugen, skrytsam) i kungens närvaro,
    ta inte självmant plats bland de mäktiga (hedersplatserna längst fram);
7Det är bättre att bli ombedd: "Kom upp här,"
    än att bli nedflyttad i kungens närvaro, vars ögon redan sett dig [när du ogenerat befordrade dig själv].

Om strider

8Rusa inte in i en dispyt (diskussion, ordstrid, rättslig prövning),
    för vad ska du göra när den är över och din motpart [kanske visar sig ha rätt och] får dig att komma på skam?
9Diskutera i stället [uppmanade] och lägg fram din åsikt (problem, oenighet),
    men berätta inte vad en annan person har sagt i förtroende till dig
    [använd inte sådan personlig information för att stödja din sak].
10För om den personen [som talat i förtroende till dig] hör det,
    kommer du på skam och det blir inget slut på ditt dåliga rykte.

11Ett ord talat i rätt tid (situation, omständighet) är [lika vackert och tilltalande]
    som guldäpplen i en silverskål.
12Som ett örhänge av guld eller ett halsband av rent guld,
    så är den vises korrigering (vägledning, hjälp) i ett hörsamt öra.

13Som kylan från snö [från en nordlig vind från bergen] under skördetidens hetta,
    så är en trogen budbärare för den som sänt honom, han friskar upp sin herres själ (liv, ande).

14Som moln och vind utan regn,
    så är den som skryter om gåvor man aldrig ger.

15Genom tålamod kan en furste (ledare) vinnas över,
    ett mjukt tal kan bryta ner det mest benhårda motstånd.

Grannsämja

16Om du hittar honung, ät bara det du behöver,
    om du äter för mycket blir du övermätt och mår illa.
17[På samma sätt är det med grannar.]
Besök inte din grannes hus (familj) för ofta (låt din fot vara eftertraktad, uppskattad, värdesatt),
    annars kan han bli trött på dig och börja hata dig.

18En klubba, ett svärd och en vass pil [dvs. ett dödligt vapen]
    är den som vittnar falskt mot sin vän (sprider lögner om sin granne).

19Att sätta sitt hopp till en otrogen (falsk, svekfull) människa i tider av problem (motgångar, prövningar),
    är som att ha tandvärk eller en fot ur led.
    [Det är lika smärtsamt som tandvärk, och lika omöjligt att få stöd av den opålitlige som att stödja sig på en fot ur led.]

20Som att ta av sig kläder en kylig dag [vilket gör att man fryser ännu mer]
    eller som att blanda vinäger och lut (natrium-karbonat)
        [som är en helt opassande blandning],
så är det att sjunga [glada] sånger
    till ett tungt (sorgset) hjärta.

21Om din fiende är hungrig, ge honom mat att äta,
    och om han är törstig, ge honom vatten att dricka.
22Genom att göra det samlar du glödande kol [av skam] på hans huvud,
    och Herren (Jahve) ska belöna (upprätta) dig. [Rom 12:20]

23På samma sätt som en nordlig vind ger regn,
    för en skvallrande (förtalande) tunga med sig mörka ansiktsuttryck.
    [När det skvallras så blir människor arga.]

24Det är bättre att bo i ett hörn på [det platta] hustaket
    än att dela hus med en grälsjuk (stridslysten, hetlevrad) kvinna.
    [Det var inte ovanligt att man byggde ett gästrum på det platta hustaket, det är antagligen detta som det syftas på här, se 2 Kung 4:10.]

25Som kallt vatten för en törstig själ,
    så är goda nyheter från ett fjärran [hem] land.

26Som en grumlad vattenkälla och en förgiftad brunn,
    så är en rättfärdig man som ger efter för den ogudaktige.
    [Om den rättfärdige kompromissar med sin integritet av rädsla för den orättfärdige, eller genom mutor, eller i ett försök att ställa in sig hos honom, då är han inte längre en ren källa.]

27Det är inte bra att äta för mycket honung,
    det är osmakligt när någon söker sin egen ära.
    [Det går att översätta på flera sätt: "att söka sin egen ära är ingen ära värd att ha", eller "det är inte bra att ge för mycket beröm till någon."]

28Den människa som inte kan styra över (behärska) sitt sinne (hjärta)
    är som en stad med nedbrutna murar.

Dåren

261Som snö på sommaren och regn under skörden,
    lika opassande är ära (respekt, hög status) för en dåre.

2Som sparven när den flyger förbi, som svalan flyger bort,
    så är det med en grundlös (oförtjänt) förbannelse, den landar inte [på den som är oskyldig].

3Piskan för hästen, betslet för åsnan
    och riset för dårarnas rygg.

[Hur ska dåren bemötas? Varje situation är unik och det krävs vishet för att veta om man antingen ska ignorera eller bemöta dårskap:]

4Svara inte en [självgod, arrogant] dåre på hans dåraktiga sätt,
    då befinner du dig själv på hans [låga] nivå.
    [Ibland är det inte värt att ge sig in i en diskussion med en dåre.]

5Svara en [självgod, arrogant] dåre på hans dåraktiga sätt,
    så att han inte blir självgod och tror sig vara vis.
    [Högmod är en värre synd än dårskap, och ibland måste dårskap bemötas och avslöjas.]

6Att sända ett bud med en dåre
    är som att hugga av sig fötterna och utmana olyckan.
    [Utan fötter kommer inte budet fram, och bjuder in olycka i sitt liv, ordagrant "får dricka våld."]

7Som benen på den lame hänger kraftlösa,
    så är ett ordspråk i munnen på en dåre.

8Som att binda fast en sten i en slunga [lika fel och oanvändbart],
    är det att ge ära till en dåre.

9Som en törntagg går in i en drucken mans hand,
    så är ett ordspråk i en [oresonlig] dåres mun.
    [En dåre kan läsa och tala ordspråk, men kan inte hantera det.]

10Som en bågskytt snurrar runt [skjuter vilt omkring sig] och skadar alla,
    på samma sätt är det med den som lejer en dåre eller vem som helst som går förbi.

11Som hunden vänder tillbaka till sin spya,
    så återupprepar en dåre sin dårskap.

12Ser du en man som tror att han är vis
    – det är mer hopp om dåren än för honom.

Den late är full av ursäkter

13Den late säger: "Det är ett lejon på vägen!
    Ett lejon på gatorna!"
    [så därför kan jag inte gå framåt eller utföra ett arbete].

14Som dörren svänger på gångjärnen,
    så vänder sig den late i sin säng.
    [På samma sätt som dörren sitter fast på gångjärnen och inte rör sig från sin plats, är den late fast i sin säng.]

15Den late sätter handen i maten,
    men är för trött för att föra upp den till munnen igen.

16En lat man anser sig vara visare i sina egna ögon
    än sju män som kan ge logiska slutledningar (förståndiga svar, resonera).

Lägg dig inte i andras bråk

17Den som stannar upp för att lägga sig i andras angelägenheter
        (brusar upp och ventilerar sina personliga åsikter överallt där han går fram),
    han är som en som rycker en vildhund i öronen [han skapar oreda].

18Som en galning (vettvilling) som skjuter (slänger, kastar)
    brinnande pilar och bringar död,
19så är en man som lurar sin granne
    för att sedan säga: Det vara bara ett skämt.

Förtal leder till sorg

20Utan ved slocknar elden,
    om ingen skvallrar (baktalar, förtalar) så dör grälet ut (tystnar bråk, trätor).
21Som [mer] kol på glödande kol, och [mer] trä till en brinnande eld,
    så är en grälsjuk (stridslysten, hetlevrad) person som skapar bråk.

22Orden från en skvallrare (ryktesspridare) är som läckerbitar som slukas glupskt (med hast),
    de går in i kroppens innersta delar.

23Som glasyr över ett lerkärl är brinnande läppar [som uttalar varma kärleksfulla ord]
    men där hjärtat [på insidan] är fullt av ondska.

24Den som hatar förställer sitt tal [för att smickra],
    men inom sig bär (lagrar, funderar) han på svekfulla (falska, förrädiska) tankar.
25När han talar älskvärt (ljuvligt, inställsamt),
    så tro inte på honom för sjufaldiga avskyvärdheter (otäckheter, vidrigheter) finns i hans hjärta.
26Hans hat kanske kan döljas genom list,
    men hans ondska (galenskap, bedrövliga tillstånd) blir till sist uppenbar för alla (helt synlig i församlingen).

27Den som gräver en grop [för en annan människa] faller själv i den,
    och den som rullar en sten [för att orsaka skada] får den över sig själv.

28En ljugande (falsk) tunga hatar sina offer,
    och en förförisk mun orsakar förödelse (skada, undergång).

Låt andra berömma dig

271Skryt inte om din framtid [prisa och upphöj inte dig själv och dina planer],
    du vet ju inte [ens] vad den här dagen bär i sitt sköte.
2Låt någon annan berömma (prisa, skryta över) dig,
    inte din egen mun. En främmande (någon utanför dina egna kretsar), inte dina egna läppar.

En dåres ilska

3Sten väger mycket och sand är tungt,
    men ännu tyngre (mycket svårare att bära) är en dåres oprovocerade ilska.
    [Jämförelsen är mellan fysiskt arbete – att lyfta sten och sand – och den stress och mentala tyngd det innebär att hantera en dåres ilska.]

4Ett vredesutbrott kan orsaka stor skada, de upprörda känslorna kan välla fram som en vårflod,
    men vem kan stå mot svartsjuka (avundsjuka)?
    [Att utsättas för svartsjuka, eller själv vara svartsjuk, är långt värre än ett öppet vredesutbrott.]

En sann vän säger sanningen

5Bättre med öppen tillrättavisning,
    än dold kärlek.
    [Välmenad konstruktiv kritik tillhör äkta kärlek, men när någon är för försiktig, eller för rädd för att säga ifrån,
    visar sig aldrig kärleken och den förblir dold.]


6Såren orsakade av en vän är utförda med ett syfte (de är välmenande, har ett syfte och går att lita på),
    men kyssarna av en ovän är många och vilseledande.
    [Om man bara hör komplimanger, som här liknas vid kyssar, så är de inte äkta, en vän säger alltid sanningen.]

7Den som är mätt [har mättat sin själ med sensuella upplevelser] trampar (stampar, förkastar) honung under fötterna,
    men för den hungrige smakar även det som är bittert sött.

8Som en fågel som är på flykt från sitt näste [exponerad för fara och ett obevakat bo],
    på samma sätt är det med en människa som irrar omkring borta från sitt hem.

9Olja och parfym gör hjärtat glatt,
    på samma sätt fördjupas vänskapen när en vän ger uppriktiga råd från sitt hjärta
    (de ger god eftersmak).

10Överge inte din och din fars vän. [De har varit trogna länge, lämna inte dem om de behöver din hjälp.]
    Gå inte till din broders hus (familj) när du drabbas av olycka.
Bättre med en nära granne
    än en broder som är långt borta.
    [De släktmässiga banden mellan människor kan ibland vara mindre pålitliga än genuin vänskap.]

Gå inte bara på, tänk efter innan du agerar

11Mitt barn, var vis och gör mitt hjärta glatt,
    så att jag kan svara inför mina kritiker [de som anklagar mig för att vara en dålig lärare].

12Den förståndige ser faran och tar skydd,
    men de oförståndiga (omedvetna, frigjorda, utan hämningar) går på och blir straffade (får böta, betala).

13 [Domaren säger till fordringsägaren:]
Ta kläderna (manteln) från den som gått i borgen för en främling,
    panta vad han har då han är säkerhet för en okänd (en främmande kvinna).
    [Den som är dåraktig och tar på sig ansvaret för en främlings skulder, vars pålitlighet inte är känd,
    eller en äktenskapsbrytares, vars opålitlighet är känd, blir ansvarig även om det kostar honom hans mantel som pant.]


14Den som [inställsamt] lovordar (prisar) sin granne med hög röst tidigt på morgonen,
    blir till en förbannelse.

15Ett kontinuerligt droppande från ett läckande tak en dag med häftigt skyfall
    och en tjatande (gnatande, ordstridande) kvinna,
        båda är lika [illa].
16Den som försöker lugna ner (lägga band på) henne kan lika gärna försöka stoppa vinden,
    hans högra hand möter olja [som är hal och omöjlig att få ett grepp om].

Järn skärper järn

17Som järn skärper järn,
    så skärper en människa sin väns karaktär (uppsyn; ordagrant: ansikte).
    [Järn skärper järn, den ena människan skärper den andra.]

18Den som vårdar (beskyddar) sitt fikonträd får äta dess frukt,
    den som sköter om (är noggrann, troget skyddar) sin mästare blir ärad.

19På samma sätt som ansiktet speglas i vattnet,
    så speglar hjärtat människan.

[Hjärtat reflekterar hur man verkligen är. Versen kan appliceras på flera sätt. Ett ogudaktigt hjärta reflekterar det jordiska, medan ett rättfärdigt hjärta reflekterar det gudomliga. Vi kan också få självinsikt genom att studera våra val, attityder, vilja och längtan – allt detta är reflektioner av vad som finns i hjärtat.]

20Sheol (underjorden – de dödas plats) och Abaddon (avgrunden, förgörelsens plats, se Ords 27:20; Job 26:6; Upp 9:11) mättas aldrig,
    på samma sätt mättas aldrig [lusten i] människans ögon.

21Degeln används för [att pröva och förädla] silver och smältugnen för guld,
    på samma sätt prövas en människa genom [sin reaktion på] smickrande tal.

22Även om du skulle stöta en dåre bland grynen i en mortel,
    skulle hans oförnuft inte lämna honom.

Var skicklig i ditt arbete

23Var skicklig (vis, lär dig genom erfarenhet) att veta tillståndet (se ansiktet) på din fårhjord (flock av småboskap),
    ha omsorg (ett hjärta) för dina boskapsflockar,
24för rikedom (välfärd) [ofta mätt i mängden boskap] varar inte för evigt.
    Består en krona [makten i ett land] från generation till generation?

25Efter att skörden har bärgats kommer nytt gräs upp
    och när fodret samlas in från bergen,
26då kommer lammen att ge dig [ull till] kläder,
    och bockarna kan säljas och ge pengar till att köpa ett fält.
27Och där [på det nyinköpta fältet] ska getterna mjölka tillräckligt med mat
    till dig, din familj och till underhåll för dina tjänarinnor.

Överge inte lagen

281Den onde flyr även när ingen förföljer honom,
    men de rättfärdiga är oförskräckta (frimodiga) som lejon.

2När ett land syndar (gör uppror mot Gud), får det många ledare
        [som kämpar om makten, eftersom Guds välsignelse och beskydd är borta],
    men när ledaren är en man med förstånd (kunskap, insikt), blir det långvarig stabilitet.

3En fattig stridsman (en stark man) som förtrycker de svaga (andra fattiga människor)
    är som ett skyfall som förstör skörden [plundrar dem på allt de har].

4De som överger undervisningen (hebr. Torah) lovordar (talar väl, prisar och upphöjer) syndaren,
    men de som håller fast vid undervisningen [Guds lag, Bibelns instruktioner] tar upp striden mot de ogudaktiga.

5Onda människor förstår inte hur man dömer rättvist (vad dom och rätt är),
    men de som söker (hänger sig åt, frågar efter) Herren (Jahve) får full insikt.

6Bättre en fattig man som är ärlig (har integritet och vandrar upprätt),
    än en rik man som medvetet vandrar på felaktiga vägar.

7Ett vist barn håller buden [lagen, följer instruktionerna från sina föräldrar och Gud],
    men den som umgås (associerar sig) med slösaktiga (impulsiva) människor är en skam för sin far.

8Den som ökar sin rikedom genom att ta ut ockerräntor (skyhöga räntor, använder tvivelaktiga metoder, utpressning),
    samlar sin förmögenhet till någon som kommer att ta sig an (visa nåd mot) de fattiga [och ge tillbaka pengarna].

[Prefixet i det hebreiska ordet för ockerränta, "be-neshech" indikerar att motivet för att ge lånet är just räntan. Ordet kommer från verbet "att bita" och beskriver hur den som lånar ut får en andel av summan. Att utnyttja någon i beroendeställning på detta sätt är något avskyvärt, se Hes 18:13. Mose lag uppmanar att låna ut pengar utan ränta till sina landsmän, dock är det tillåtet att ta tillbörlig ränta av en utlänning, se 3 Mos 25:35–37; 2 Mos 22:25; 5 Mos 23:19–20.]

9Den som vänder bort sitt öra från att höra lagen [vägrar att lyssna och leva efter Guds bud],
    även hans bön är avskyvärd [inför Gud].

Den som gräver en grop …

10Den som leder de rättfärdiga in på en ond väg faller själv i sin grop,
    men de renhjärtade kommer att få ett gott arv.

11Den rike är vis i sina egna ögon [tror sig ha gjort allt rätt],
    men en fattig man med förstånd genomskådar honom.

12När de rättfärdiga triumferar är det underbart (glädje, fest),
    men när de ogudaktiga reser sig upp [och får makt], håller folk sig undan.

Den som bekänner och lämnar sina synder får nåd

13Den som gömmer (täcker över, döljer) sina synder har ingen framgång (lycka, välgång, ekonomisk välsignelse),
    men den som bekänner och ångrar sina synder (lämnar dem) får nåd.

14Välsignad (salig, lycklig, avundsvärd) är den som i vördnadsfull tillbedjan alltid fruktar Herren [oavsett omständigheter],
    men den som förhärdar sitt hjärta [mot Gud] störtar i olycka (råkar ut för svårigheter).

15Som ett rytande lejon eller en vild (rasande) björn
    är en ogudaktig ledare över ett fattigt folk.

16En furste (ledare) som saknar förstånd (insikt, förståelse) är en grym tyrann,
     men den [ledare] som hatar orättfärdiga inkomster (avskyr girighet) ska leva länge.

17Om en man medvetet utgjuter en människas blod [mördar någon],
    blir han en flykting ända till sin egen grav,
    låt ingen understödja (hjälpa, försörja) honom.

18Den som vandrar rättfärdigt (har integritet) ska bli räddad (befriad, frälst),
    men den som går orätta vägar (säger en sak men gör en annan),
    hans fall kommer plötsligt.

Om arbete och rikedom

19Den som odlar sin jord
        får en rik skörd,
    men den som ivrigt (passionerat) jagar fåfänglighet (moraliskt fördärvade personer, meningslösa mål, snabba pengar)
        mättas med fattigdom.

20En som är trogen får överflödande välsignelser (framgångar, gåvor, frid),
    men den som snabbt vill bli rik [oavsett pris] ska inte bli ostraffad.

21Att vara partisk (ha anseende) till personer [i en rättslig tvist, på grund av deras status eller ställning] är aldrig rätt,
    trots det kan en del synda [köpas för att vittna falskt] bara för en bit bröd.

22Den som har ett ont öga (fullt av begär) rusar fram för att bli rik,
    omedveten om att fattigdomen hinner ikapp honom.

Sätt ditt hopp till Herren

23Den som tillrättavisar [i kärlek går till rätta med] någon
    får efteråt mer uppskattning än den som bara smickrar med tungan.

24Den som rånar sin far och mor och säger: "Det är ingen synd!"
    Han är kompanjon med den som förgör (raserar, dödar).

25Den som har ett girigt hjärta rör upp trätor (startar tvister),
    men den som sätter sitt hopp till Herren (Jahve) blir välsignad (får framgång och blir mättad).

26Den som bara förlitar sig på sitt förstånd (hjärta, inre) är en dåre,
    men den som vandrar i [Guds] vishet blir befriad [från många fällor].

27Den som ger till den fattige behöver inte sakna någonting,
    men den som vänder bort blicken [för att inte se deras behov] får många förbannelser.

28När de ogudaktiga reser sig upp [och får makt], gömmer sig folk (man blir försiktig och varsam i allt man gör),
    men när de ogudaktiga förgås, ökar de rättfärdiga i antal.

När de rättfärdiga regerar gläder sig folket

291Den som gång på gång tillrättavisas men vägrar att ta emot några råd (förblir hårdnackad),
    han kommer plötsligt att krossas (bli helt förgjord), och är helt utan räddning (kan inte återhämta sig).

2När de rättfärdiga regerar (är i auktoritet, har majoritet), gläder sig folket,
    men när den ogudaktige (syndaren, den kriminelle) regerar då suckar (sörjer) folket.

3Den som älskar vishet gläder sin far,
    men den som är med prostituerade slösar hans rikedom.

4En kung ger stabilitet till ett land genom rättvisa,
    men den som övertaxerar han ödelägger det.

5Den som smickrar sin nästa [ordagrant "slätar ut" eller "utjämnar", dvs. inte tar upp saker som behöver redas ut]
    breder ut ett nät framför sina egna fötter.
    [Konsekvensen av att säga att allt är väl och smickra någon, när det i själva verket inte är sanningen gör att det blir trassel i relationer.]

6En ond persons överträdelse för med sig en snara,
    men den rättfärdige sjunger och gläder sig.
    [Den rättfärdige har en tillförsikt och trygghet i Gud som gör att han kan glädja sig.]

7Den rättfärdige bryr sig om (engagerar sig och tänker på) de svagas rättigheter,
    men en ond man har inget intresse av sådan kunskap.

Var vis och lyssna inte på lögner

8Dårar kan uppvigla (skapa upplopp i) en stad,
    men visa män får vreden att lägga sig.

9Om en vis man går till rätta (argumenterar) med en dåre,
    då möts han av ilska och hånskratt om vartannat, och det blir aldrig en lugn stund.
    [Det är omöjligt att komma överens med en dåre och få ett avslut på en tvist oavsett vilket humör dåren är på.]

10De blodtörstiga hatar den som är oskyldig (den som är ren och vill leva rätt),
    men de rättfärdiga skyddar hans liv.

11En [självgod högfärdig] dåre ventilerar alla sina känslor (har ingen självkontroll),
    men den vise behärskar sig [stillar sina känslor].

12Om en ledare (furste) har för vana att lyssna på (uppmärksamma, ta till sig) lögner,
    då blir hans undersåtar också ohederliga (ogudaktiga, överträder lagar, begår brott, ljuger).

13Den fattige och den som förtrycker människor har detta gemensamt:
    Herren (Jahve) ger deras ögon ljus. [Alla människor har fått livet som en gåva.]

14Den kung (ledare) som behandlar de svaga rättvist [dömer rättvist oavsett status],
    hans tron ska bestå för alltid.

15Bestraffning och tillrättavisning ger vishet,
    men ett barn lämnat till sig själv [utan uppfostran och tillsyn] drar skam över sin mor.

16När de ogudaktiga (syndarna, kriminella) blir fler (i antal och auktoritet) då ökar också synden (överträdelserna),
    men de rättfärdiga ska se deras fall.
    [Oavsett hur djupt synden har nått så finns det hopp, de rättfärdiga ska en dag se rättfärdigheten segra!]

17Tillrättavisa din son [undervisa och träna honom i det som är rätt],
    så får du lugn och ro (vila, frid). Ja, han blir en glädje för dig.

Utan profetisk uppenbarelse släpper folket sina hämningar

18Där det inte finns någon profetisk uppenbarelse (vision, klarsyn, ingen uppenbarelse om Gud och hans ord),
    där släpper folket sina hämningar (behärskning, självkontroll, återhållsamhet),
men den som håller undervisningen [följer Guds instruktioner – hebr. Torah],
    han är välsignad (lycklig, avundsvärd).
    [Om det inte finns något högre mål och mening i en människas liv, då finns det ingen anledning att kämpa för det rätta,
    då lever man bara för dagen och släpper sina hämningar.]


19En tjänare blir inte tillrättavisad med bara ord,
    han kanske förstår, men kommer inte att gensvara.

20Ser du en människa som är alltför ivrig att tala (talar i tid och otid)?
    Det finns större hopp för en självgod dåre än för honom.

21Om en tjänare skäms bort från ungdomen,
    då blir han uppstudsig med tiden.
    [Han blir till sist otacksam och glömmer bort varifrån han kom, han blir svag och till en sorg för kungen.]

22En ilsken man rör upp trätor (ordstrider),
    den som är hetlevrad begår många synder.

23En människas högmod tvingar denne att böja (ödmjuka) sig,
    medan den som har en ödmjuk ande kommer att äras.

24Den som delar stöldgods med en tjuv hatar sitt eget liv (hälaren är sin egen fiende).
    Han hör eden [i rättssalen], men säger inget.

25Människofruktan för med sig en snara [Ords 29:6],
    men den som förtröstar på (sätter sitt hopp till; tar sin tillflykt till) Herren (Jahve)
    blir beskyddad [satt i säkerhet på en oåtkomlig höjd].

[Ständig oro och vaksamhet gentemot människor liknas vid en snara, medan en upphöjd och säker plats ger ro och frihet att se verkligheten utifrån Guds perspektiv.]

26Många söker (kräver) att få komma inför en ledare [för att få bekräftelse, rättvisa, förmåner],
    men Herren (Jahve) är den som [rättvist] dömer varje människa.

27En orättfärdig man är avskyvärd (motbjudande) för de rättfärdiga,
    på samma sätt är den som har en god moral (vandrar rätt) avskyvärd (motbjudande) för den ogudaktige.

FEMTE SAMLINGEN: Agurs ord (kap 30)

301Gudomligt inspirerade ord (profetiska ord) från Agur, Jakes son.
Så förkunnade (deklarerarade, proklamerade) han till Itiel
    – till Itiel och Ukal.

[Agur var antagligen en vis man. Detta kapitel skiljer sig från resten av Ordspråksboken och har inte strikta ordspråk, kanske är det Salomo som kallar sig Agur och hans far David är Jakes. Alla hebreiska namn har också en betydelse, därför finns det även översättningar som översätter betydelsen och då får en friare tolkning.
 • Agur betyder: "en som samlar ihop".
 • Jakes betyder: "utan skuld".
 • Itiel betyder: "Gud är med mig".
 • Ukal betyder: "uppslukad".
Frasen "Gudomligt inspirerade ord", är på hebreiska ordagrant massa som också kan syfta på en plats, och i så fall är det den staden Agur kom från.]


2Jag [Agur] är för oförnuftig för att kallas människa (jag är urskillningslös som ett vilt djur)
    och har inte insikt och förståelse [för all min världsliga kunskap är ingenting värd i förhållande till Guds vishet].

3Jag har inte lärt mig Guds vishet
    så att jag kan ha kunskap om den Helige.

4Vem har stigit upp till himmelen och kommit ner igen?
    Vem har fångat vinden i sina händer?
Vem har omslutit vattnet i sin mantel?
    Vem har fastställt jordens gränser?
Vad är hans namn, och vad är hans sons namn,
    vet du det?

5Varje ord från Gud (Eloha) [Elohim i singular – den ende Guden] är prövat och renat;
    Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt (sätter sitt hopp) till honom.
6Lägg inte till något till hans ord, då tillrättavisar (dömer) han dig,
    och det visar sig att du är en lögnare.

7Två saker frågar (önskar, ber) jag [dig Gud],
    vägra mig dem inte innan jag dör.
8Låt fåfänglighet (tomhet, tomt prat, lögn) vara långt borta från mig.
    Ge mig varken fattigdom eller rikedom;
    Låt mig få den mat jag behöver.
9Om jag har överflöd kanske jag skulle förneka dig och säga "Vem är Herren (Jahve)?",
    eller om jag var fattig kanske jag skulle stjäla och på så sätt vanära Guds (Elohims) namn.

10Förtala inte en tjänare inför hans herre,
    då kommer han att förbanna dig [p.g.a. din falska anklagelse mot honom],
    och du är skyldig [får böta, betala priset för ditt förtal].
11Det finns en typ av människor (en generation, ett släkte)
    som förbannar sina fäder och inte välsignar sina mödrar.
12Det finns en generation (ett släkte) som är rena i sina egna ögon,
    men som inte är renade från sin smuts.
13Det finns en generation (ett släkte)
    – hur stolta är deras ögon, och deras blickar är fulla av högmod.
14Det finns en generation (ett släkte) vars tänder är som svärd,
    ja deras framtänder är som knivar.
    De slukar de svaga från landet (marken) och de fattiga från människosläktet.

Fyra saker som aldrig blir mättade

15Blodigeln har två döttrar som ropar:
    "Ge mig, ge mig".
Det finns tre saker som aldrig mättas,
    ja fyra saker som aldrig säger: "Nu räcker det":

 1. 16Sheol (graven, underjorden – de dödas plats).
 2. Det ofruktsamma skötet.
 3. Jorden som inte kan mättas med vatten,
 4. Elden, som aldrig säger: "Nu räcker det."

17Ögat som hånar sin far
    och föraktar att lyda sin mor
ska dalens korpar hacka ut,
    och de unga örnarna ska sluka det.

Fyra saker som går mig över huvudet

18Det finns tre saker som går mig över huvudet,
    ja fyra som jag inte kan förstå:

 1. 19Örnens väg (bana) i luften.
 2. Ormens väg över klippan.
 3. En val (stor fisks, eller fartygs) väg mitt i havet.
 4. En mans väg hos en kvinna. [Gemensam nämnare för alla dess fyra är att de lämnar inget synligt yttre spår, man kan inte se att en örn har flugit, en orm har slingrat på klippan, ett skepp har passerat, och kärleken mellan en man och en kvinna]

20På samma sätt är det med äktenskapsbrytaren,
    hon äter, torkar sig om munnen
    och säger: "jag har inte gjort något fel."

Fyra saker som får jorden att darra

21Tre saker får jorden att darra,
    ja fyra som den inte kan uthärda:

 1. 22En tjänare som regerar.
 2. En dåre när han har ätit sig mätt.
 3. 23En hatad (oälskad och frånstötande) kvinna som blir gift.
 4. En tjänstekvinna som tränger undan frun.

Fyra små men visa djur

24Det finns fyra små varelser på jorden,
    men de är väldigt visa:

 1. 25Myrorna är inte ett starkt folk, trots det samlar de in mat under sommaren.
 2. 26Klippdassarna [klipphyraxen – typ av grävling] är ett klent folk, ändå bygger de sina hus i berget.
 3. 27Gräshopporna har ingen kung [över sig], ändå går de ut avdelade (formaterade) som en vältränad armé.
 4. 28Spindeln kan du fånga med händerna, ändå finns den i kungliga palats.

Fyra med ståtlig gång

29Tre ting rör sig fram ståtligt,
    ja fyra är det som har en ståtlig gång:

 1. 30Lejonet, som är det mäktigaste bland djuren, som inte väjer för något.
 2. 31Stridshästen.
 3. Bocken.
 4. Kungen [när hans armé är med honom] och det inte är uppror.

32Om du har agerat dåraktigt (agerat utan att tänka) och upphöjt dig själv,
    eller om du medvetet planerat synd, lägg handen på munnen [sluta omedelbart].
33På samma sätt som mjölk (grädde) blir till smör (ost) när man stöter det,
    och ett slag på näsan orsakar näsblod,
    så frambringar vrede (ilska) gräl (dispyter, ordväxling, tvister, konflikter).

SJÄTTE SAMLINGEN:
En mors förmaningar till en blivande kung (31:1-9)

311Detta är konung Lemuels gudomligt inspirerade ord,
    förmaningar som hans mor gav honom.
    [Lemuel betyder "tillhör Herren". Det är troligt att det syftar på Salomo, och då är det hans mor Batseba som gett honom dessa ord.]

2Hör upp min son,
    lyssna min son som jag har fött,
    lyssna min son som jag har fått som löfte från Gud.
    [Batseba ropar tre gånger på Salomo för att ge honom följande råd.]

1) Lev inte ett utsvävande liv

3Ge inte din kraft till lösaktiga kvinnor,
    lev inte på ett sådant sätt som utblottar (avsätter, förintar) en kung.

2) Akta dig för alkohol

4Det passar sig inte för kungar, O Lemuel,
    det passar sig inte för kungar att dricka vin,
    eller för ledare att sukta (ha en stark längtan) efter rusdrycker (alkohol).
5Sådana [kungar] kan, i fyllan, inte skilja på rätt och fel,
    och människorna som är beroende av dem råkar illa ut.

6Ge [i stället] starka drycker [som medicin] till dem som är på väg att dö,
    och vin till den som har smärta.
7Låt dessa få dricka,
    så att de glömmer sitt bedrövliga tillstånd (nöd, fattigdom) och sina bekymmer.

3) Använd din makt för att hjälpa de hjälplösa

8Öppna din mun för alla som inte kan föra sin egen talan,
    för alla dem som är hjälplösa.
9Öppna din mun, döm rättvist,
    för den betrycktes och fattiges talan.

Alef-Bet för ett bra äktenskap

10[Detta avslutande stycke är dels en beskrivning av en god hustru, och familjerelationer. Samtidigt är det också en sammanfattning av hela Ordspråksboken och en hyllning till den personifierade visheten.
    Stycket är skrivet som poesi i en alfabetisk form. I en sådan s.k. akrostisk dikt utgår varje rad från de tjugotvå hebreiska konsonanterna i ordningsföljd. De hebreiska bokstäverna är mer än bara bokstäver, de är symboler och har också ett talvärde. Ofta förstärker symbolen versen och gör betydelsen ännu mer tydlig. Svenska Kärnbibeln tar med symbolen och skriver också inom hakklammer vad den symboliserar. Det ord som börjar med den aktuella bokstaven skrivs också i fetstil för att indikera att det är ett extra viktigt ord just i den versen.]

א – Alef

Vem kan hitta en ärbar kvinna (som är driftig, duktig, intelligent och har god karaktär)?
    Hon är långt mycket mer dyrbar än juveler (rubiner, pärlor).

[Den första hebreiska bokstaven är: א – Alef. Tecknet föreställer en oxe. Bokstaven symboliserar styrka, ledaren, den första och det viktigaste. I denna vers är det frasen "en ärbar kvinna" som börjar med denna bokstav. Detta förstärker att den viktigaste egenskapen hos en kvinna är hennes karaktär. Att få en ärbar hustru är mycket värdefullare än materiell rikedom. På samma sätt är det med visheten, den är det viktigaste att finna.]

ב – Bet

11Hennes man litar fullständigt på henne i allt
    och behöver inte sakna någonting. [Ordagrant "har inget behov av plundring". I samband med äktenskap kan det syfta på att han inte behöver söka kärlek och tillgivenhet hos andra kvinnor.]

[Den andra hebreiska bokstaven är: ב – Bet. Tecknet avbildar ett tält eller ett hus. Bokstaven symboliserar den plats man bor på, eller de som är i huset – sin familj. I den här versen är det ordet "litar" som börjar med denna bokstav. Tecknet förstärker hur viktig gemenskapen och den absoluta tilliten mellan man och hustru är.]

ג – Gimel

12Hon gör det som är gott för honom, inte det som är ont,
    i alla sina livsdagar.

[Den tredje hebreiska bokstaven är: ג – Gimel. Tecknet avbildar en kamel. Bokstaven symboliserar rikedom och storhet. Verbet "Hon gör det som är gott" börjar med denna bokstav, och förstärker att hon är en positiv kraft som för med sig välgång och framgång, och inte smärta och förödelse.]

ד – Dalet

13Hon söker (frågar efter – engagerar sig för att få fram) ull [till varma kläder på vintern] och lin [som är svalt på sommaren],
    och ser fram emot att arbeta och göra kläder av det.

[Den fjärde hebreiska bokstaven är: ד – Dalet. Tecknet avbildar en dörr. Bokstaven representerar att kunna fatta beslut och välja rätt väg. Frasen "Hon söker" börjar med denna bokstav och förstärker hur hon väljer rätt beslut.]

ה – He

14Hon är som ett handelsskepp fyllt med exotiska varor,
    hon tar hem dem [till sin familj] från andra sidan jorden.

[Den femte hebreiska bokstaven är: ה – He. Tecknet avbildar en människa med uppsträckta händer. Bokstavens betydelse är att se, titta, andas och att få uppenbarad insikt om något stort och viktigt som pekats ut. Det symboliserar ofta att se och ha perspektiv. I denna vers är det "Hon är" som börjar med denna bokstav, detta belyser hur hon till och med lyckas med internationella affärer. Hon är företagsam och har vision och framåtanda.]

ו – Vav

15Och hon går upp tidigt på morgonen,
    och förbereder mat [även andlig mat] till familjen
    och ger de anställda (tjänsteflickorna) sina portioner (delegerar arbetsuppgifterna).

[Den sjätte hebreiska bokstaven är: ו – Vav. Tecknet avbildar en tältpinne, en krok eller hängare. Rent praktiskt var det tältpinnen som höll tältduken uppe. Den binder ihop olika saker. På samma sätt används bokstaven i grammatiken för att binda ihop ord till meningar. Orden "och", "men", "alltså" osv. börjar med "vav". I denna vers är det orden "och" som börjar med denna bokstav. Detta förstärker sambandet med versen innan. Att hon både tänker på andra och familjens behov.]

ז – Zajin

16Hon planerar för en åker,
    från hennes egen inkomst planterar hon en vingård.

[Den sjunde hebreiska bokstaven är: ז – Zajin. Tecknet avbildar ett svärd och symboliserar rörelse och iver. Bokstaven används i verbet "Hon planerar för" och betonar att hon är duktig och alert, hon investerar familjens resurser så de växer.]

ח – Chet

17Hon är fylld med kraft [andlig, mental och fysisk],
    och kavlar ivrigt upp ärmarna för att sätta igång.

[Den åttonde hebreiska bokstaven är: ח – Chet. Tecknet avbildar ett staket. Bokstaven symboliserar något som binder samman och inhägnar, rent fysiskt som ett staket eller en mur, eller socialt som vänskap och kärlek. I denna vers är det ordet "kavlar ivrigt upp ärmarna" som börjar med den bokstaven. Att just denna bokstav används här belyser hur hon engagerar sig för familjen med hela sin kraft. Hon älskar familjen och gör allt för att hålla ihop den.]

ט – Tet

18Hon försäkrar sig om att resultatet av arbetet är bra,
        [Ordagrant "hon smakar på arbetet", hon har en känslighet och vet vad som är bra och dåligt för familjen.]
    hennes lampa (ande, livslust) slocknar inte på natten.
        [Natt kan symbolisera tider av problem, sorg och oro. Trots svårigheter ger hon inte upp.]

[Den nionde hebreiska bokstaven är: ט – Tet. Tecknet avbildar ett huvud och en svans och föreställer antingen en orm i en korg eller en människa böjd i ödmjukhet. Paradoxalt nog kan bokstaven symbolisera både ont och gott – antingen rebelliskhet eller godhet. I den här versen börjar verbet "Hon försäkrar sig om" med denna bokstav. Här förstärker det att hon vet vad som är gott och vad som är dåligt. Hon är andligt vaksam och vet vad som för familjen samman och vad som splittrar den.]

י – Jod

19Sina händer sträcker hon mot sländtrissan,
    ja, hennes händer (hebr. kaf) fattar (har fått ett stadigt grepp) om sländan.

[Den tionde och minsta hebreiska bokstaven är: י – Jod. Tecknet avbildar en arm eller en sluten hand. Handen symboliserar styrka och kraft. Det hebreiska ordet för "sina händer" börjar med denna bokstav, vilket förstärker att hon inte är rädd för att arbeta. Slända och sländtrissa används för att manuellt framställa tråd och garn.]

כ – Kaf

20Sin hand öppnar hon för (har hon sträckt/räckt ut till) den fattige (den betryckte),
    ja, sina händer (armar – hebr. jad) sträcker hon ut (har hon räckt fram) mot den behövande [till den som är i nöd].

[Den elfte hebreiska bokstaven är: כ – Kaf. Tecknet avbildar en handflata och symboliserar givmildhet. I denna vers börjar det hebreiska ordet för "sin hand" på Kaf, vilket förstärker att hon ger frikostigt. Hon fyller både materiella och själsliga behov. Hebreiskans vanligaste två ord för hand, kaf och jad, förekommer bägge varsin gång både i vers 19 och 20. Tre av dessa fyra gånger används den hebreiska dualformen som beskriver två händer. Notera att det står "den fattige" och "den behövande" i singular. Hjälpen är personlig – ingen kan hjälpa alla, men alla har vi någon behövande vi kan sträcka ut våra händer mot.]

ל – Lamed

21Hon är inte rädd för snön (vinter och kyla),
    för hela hennes familj är klädd i dubbla lager av röda kläder.

[Den tolfte hebreiska bokstaven är: ל – Lamed. Tecknet avbildar en herdestav eller oxpiska. Den beskriver ofta auktoritet, eller något som motiverar och gör så att något sker. Ordet "inte" i det sammansatta ordet "Hon är inte rädd" börjar med denna bokstav och förstärker att hon inte är rädd för framtiden, hon är förberedd att möta vintern.]

מ – Mem

22Hon bäddar sängen med mjuka lakan,
    och hennes nattlinne är purpurfärgat av finaste silkestyg.

[Den trettonde hebreiska bokstaven är: מ – Mem. Bokstaven står för vatten, folk, nationer och språk. I samband med äktenskap representerar det även sexualitet. Ordet "mjuka lakan" börjar med denna bokstav, och förstärker att Gud har skapat sexualiteten och att det är något fint som tillhör äktenskapet.]

נ – Nun

23Hennes man är högt respekterad i sitt arbete,
    han sitter bland de äldste i porten [där rätt skipades och etik och moral diskuterades].

[Den fjortonde hebreiska bokstaven är: נ – Nun. Tecknet avbildar ett sädeskorn som börjat gro, och beskriver ofta avkomma och kontinuitet. Ibland förknippas det också med en fisk eller en orm. Det används ofta för att beskriva en fortsättning och kontinuitet. I den här versen börjar ordet "högt respekterad" på denna bokstav och förstärker att hennes man i vishet leder landet framåt och ger en bra framtid för kommande generationer.]

ס – Samech

24Hon tillverkar fina linneskjortor (dräkter, klänningar) och säljer dem,
    hon förser köpmännen med bälten.
    [Antagligen fina broderade matchande bälten i silke som användes till linneskjortorna.]

[Den femtonde hebreiska bokstaven är: ס – Samech. Tecknet avbildar en pelare och symboliserar stöd och stabilitet. I den här versen är det ordet "linneskjortor" som börjar med denna bokstav, och förstärker att familjen är försörjd och har ekonomisk stabilitet.]

ע – Ajin

25Styrka och värdighet är hennes klädnad (hennes position är säker och stark),
    och hon gläder sig över framtiden.
    [Eftersom hon vet att hon och hennes familj är redo att möta den.]

[Den sextonde hebreiska bokstaven är: ע – Ajin. Tecknet avbildar ett öga eller en vattenkälla. Den symboliserar ofta profetisk klarsyn och uppenbarelse. Här är det ordet "Styrka" som börjar med denna bokstav, och förstärker att hennes styrka kommer inifrån, hon vet vem hon är och är trygg i sin identitet.]

פ – Pe

26När hon öppnar sin mun talar hon vishet (andlig vishet talad med färdighet),
    på hennes tunga finns nådens (den omsorgsfulla kärlekens) lag (hon ger vänliga förmaningar, hennes råd ges i en ande av kärlek, godhet och trofasthet).

[Den sjuttonde hebreiska bokstaven är: פ – Pe. Tecknet avbildar en mun. Symboliserar ofta tal och relationer. Här är det ordet "sin mun" som börjar med denna bokstav. I den här versen förstärks hur viktig kommunikation är i ett äktenskap, och att den sker i kärlek.]

צ – Tsade

27Hon är uppmärksam (vakar) på allt som sker i hemmet (ordagrant "vakar över vägarna till och från huset", hon är andligt alert på vad som tillåts komma in i hemmet)
    och lathetens bröd (skvaller, missnöje, självömkan) tar hon inte i sin mun.

[Den artonde hebreiska bokstaven är: צ – Tsade. Tecknet avbildar en fiskkrok. Symboliserar ofta rättfärdighet och här är det just verbet "Hon är uppmärksam" som börjar med denna bokstav. Ett ovanligt ord för vägar används här. I Job 6:19 beskriver det resande köpmän och i Ps 68:25 "kungens segermarsch". Det är viktigt att vara uppmärksam på vad man tillåter komma in och ske i sitt hem, att man inte bjuder in orättfärdighet. Det man sår får man skörda. Brödet är den färdiga produkten från vetet som har såtts. Uttrycket "lathetens bröd" är alltså resultatet av likgiltighet och ouppmärksamhet på vad som kommer in i hemmet.]

ק – Qof

28Hennes barn växer upp,
    och välsignar henne.
Hennes man
    skryter också över (talar gott, lovordar) henne:

[Den nittonde hebreiska bokstaven är: ק – Qof. Tecknet avbildar ett nålsöga eller baksidan på ett huvud och är också en bild på att stå bakom någon och hjälpa. I den här versen är det orden "växer upp" som börjar på den bokstaven. Tacksamhet och uppskattning för vad kvinnan gör kommer inte alltid direkt, framifrån, utan ofta senare bakom ryggen av kvinnan. Det är först när barnen växt upp de tackar för en god uppfostran.]

ר – Resh

29"Många kvinnor är ärbara (nobla, duktiga),
    men du överträffar varenda en av dem."

[Den tjugonde hebreiska bokstaven är: ר – Resh: Tecknet avbildar ett huvud från sidan och symboliserar förmågan att se. Ordet "Många" börjar med denna bokstav och förstärker att många kommer att se hur ärbar hon är. Versen indikerar också att uppskattning och lovprisning kommer direkt till henne från hennes make. Detta till skillnad från barnen, se föregående vers, som först när de växt upp visar sin uppskattning.]

ש – Shin

30Charm kan förleda och skönhet är kortflyktig,
    men en kvinna som fruktar (vördar, respekterar) Herren (Jahve), hon ska prisas (uppskattas, äras).

[Den tjugoförsta hebreiska bokstaven är: ש – Shin. Tecknet avbildar två tänder, och symboliserar ofta att krossa och att förgöra något. I denna vers är det ordet "förleda" som börjar med denna bokstav och förstärker att yttre skönhet och charm är något som förgår.]

ת – Tav

31Ge henne erkännande för vad hon gör (låt henne ta del av vinsten).
    Ryktet om allt gott hon gör kommer att sprida sig i hela stan (stadsportarna)
    och hon blir en respekterad (älskad, uppskattad) kvinna.

[Den tjugoandra hebreiska bokstaven är: ת – Tav. Tecknet föreställer en punkt, en signatur eller ett kors. Som den sista bokstaven är detta en signatur och symboliserar ofta det som avslutar och fulländar. Verbet "Ge henne" börjar med denna bokstav, och förstärker hur viktigt det är att ge kvinnan erkännande. Som den sista punkten är detta en signatur av Batseba som avslutar råden till Salomo.]
© 2022 Svenska Kärnbibeln