Om Malaki

Detta är den sista av de tolv böckerna som brukar kallas de tolv mindre profeterna. Namnet Malaki betyder min budbärare eller min ängel. Några menar att Malaki är ett alias för Esra, som han använde under senare delen av livet men detta kan inte med säkerhet beläggas. Namnet är så pass ovanligt att många ändå tror att hans rätta namn är ett annat än Malaki. Malaki levde och verkade ett antal år efter återkomsten från Babylon, osäkert exakt när, men glädjen hos de första återvändarna från Babylon till landet och Jerusalem har försvunnit när Malaki är verksam.

Struktur

I en ren sekventiell struktur består boken av sex stycken tal följt av två appendix.

Tal 1 – Guds kärlek, 1:2-5
Tal 2 – Prästerskapet respekterar inte Gud, 1:6-2:9
Tal 3 – Skilsmässa, 2:10-16
Tal 4 – Guds rättvisa, 2:17-3:5
Tal 5 – Tiondegivande, 3:6-12
Tal 6 – Domens dag, 3:13-4:3
Appendix 1 – Följ Guds lag, 4:4
Appendix 2 – Elia som ska komma, 4:5-6

Det går också att se ett kiastiskt mönster som centrerar kring tre rubriker:

1. Prästerna ska ära Gud, 1:2-2:9
2. Juda uppmanas till trohet, 2:10-3:6
3. Juda uppmanas att återvända till Gud, 3:7-4:6

Svenska och engelska biblar har fyra kapitel, medan den hebreiska texten delar in den i tre kapitel. Den sista delen som finns i Mal 4:1-6 återfinns som vers 19-24 i kapitel 3.


Skrivet: Ca 450 f.Kr.

Berör tidsperioden: Ca 450 f.Kr. Någon gång efter att det andra templet blivit klart (516 f.Kr.) och då Nehemja verkade (444-432 f.Kr.)

Författare: Malaki, eventuellt Esra

Citeras i NT: Citeras 15 ggr i NT.
Mal 1:2 citeras i Rom 9:13
Mal 3:1 citeras i Mat 11:10; Mark 1:2; Luk 7:27
Mal 3:17
citeras i 1 Pet 2:9
Mal 4:5 citeras i Matt 17:10; Mark 9:1

Malaki

1Detta budskap (profetord, denna börda) är Herrens (Jahves) ord till Israel genom Malakis hand.

[Det hebreiska ordet "massa" som inleder Malaki är en vanlig term inom profetisk litteratur som introducerar ett budskap från Gud, se Sak 9:1; 12:1. Ordet härstammar från ett verb med betydelsen "att bära" vilket gör att det finns en antydan i ordets betydelse att det är budskap som också är krävande och i viss mån betungande.]

Prästerna ska ära Gud

Guds kärlek

2Jag har älskat dig säger Herren (Jahve).

Likväl säger ni: Hur har du älskat oss? Var inte Esau Jakobs bror? Är det verkligen Herrens (Jahves) ord att Jag älskade Jakob 3men jag hatade Esau? [1 Mos 25:19-34; Rom 9:13] Jag gjorde hans höjder ogästvänliga och gav hans arv till ödemarkens schakaler.

4Eftersom Edom säger: "Vi har blivit nedslagna men vi ska återvända och bygga upp ruinerna."
    Så säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot): De må bygga upp men jag river ner. De ska kallas för ett ont och ogudaktigt område, folket som Herren (Jahve) fördömer för alltid (evigt). 5Så ska ni se och säga: Må Herren (Jahve) bli upphöjd och stor långt utanför Israels gränser.

Prästernas avfall

6En son hedrar sin far och en tjänare sin herre. Så om jag är far, var är min heder? Om jag är Herre, var är min vördnad ni präster som föraktar mitt namn? säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot). Men ni säger: Hur har vi föraktat ditt namn? 7Genom att offra besudlat bröd på mitt altare. Men ni säger: Hur har vi besudlat dig? När ni säger: Herrens (Jahves) bord är ömkligt. 8När ni för fram ett blint offerdjur, är det inte fel? Eller när ni för fram ett lamt eller sjukt djur, är inte det fel? Offra sådant till er ledare, [då kommer ni att förstå att det inte duger] skulle han bli nöjd med det? Eller skulle han behandla er välvilligt? Säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot). 9Så be nu enträget om Guds (Els) nåd (hebr. chen oförtjänta kärlek, jämför gr. "agape"). Eftersom detta har kommit från era egna händer, skulle han verkligen acceptera något från er? Säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot). [Gud kan aldrig ta emot en mänsklig gåva som inte kommer från ett rent uppsåt.]

Offer förgäves

10Om bara en enda av er ville stänga dörrarna och inte tända elden på mitt altare förgäves. Jag finner ingen glädje, tillfredsställelse i det, säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot). Jag ska inte heller ta emot något offer från er hand.

Vanhelga inte Guds namn

11Från solens uppgång till dess nedgång ska mitt namn vara stort bland folken och på varje plats ska rökelse offras till mitt namn med ett rent matoffer, för mitt namn ska vara stort bland folken, säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot). 12Men ni orenar det när ni säger: Herrens (Adonais) bord är förorenat [här används ordet "goal" i betydelsen blodsskuld] och dess frukt och dess mat är vämjelig. 13Ni säger också: Se så värdelöst det är och ni sniffar, luktar på det, [här anar man att doften av köttet inte är frisk utan snarare rutten] säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot), och ni för fram det stulna, lama och sjuka som ett offer. Skulle jag ta emot det från er hand? (aldrig, det är inte möjligt) Säger Herren (Jahve). 14Men förbannad är bedragaren som har ett handjur i sin flock och ger ett löfte men offrar något som är vanställt till Herren (Adonai). För jag är en stor kung, säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot), och mitt namn ska bli aktat bland folken.

Olydnadens konsekvenser

2Och nu är denna befallning till er, ni präster. 2Om ni inte lyssnar och om ni inte tar till ert hjärta att ge ära till mitt namn, säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot), då ska jag sända förbannelser över er och jag ska förbanna era välsignelser. Ja, jag ska sannerligen förbanna dem, eftersom ni inte tar detta till ert hjärta. 3Se, jag bestraffar er säd på grund av er och jag ska sprida dynga över era ansikten, dyngan från era högtidsoffer, och föra bort er tillsammans med den. 4Så ska ni veta att jag har sänt denna befallning till er för att det ska vara mitt förbund med Levi, säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot). 5Mitt förbund med honom var för livet och friden (fullheten på alla områden – shalom) och jag gav dem till honom som vördnad. Han vördade mig och han var betagen av vördnad för mitt namn. 6Sanningens undervisning var i hans mun. Orättfärdighet gick inte att finna på hans läppar. I shalom och rättrådighet vandrade han med mig och han omvände många från synd. 7Prästens läppar ska vara kunskapens väktare och undervisning måste sökas från hans mun. Han är en budbärare åt Härskarornas Herre (Jahve Sebaot). 8Men ni har vikit av från vägen. Ni har fått många att snubbla genom ert sätt att förmedla undervisning (Torah) [instruktionerna från de fem Moseböckerna]. Ni har korrumperat leviternas förbund, säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot). 9Så har jag också gjort er föraktade och låga [som någon man ser ner på] inför allt folket eftersom ni inte håller mina vägar utan visar anseende till personen i undervisningen.

Juda uppmanas till trohet

Andlig enhet

10Har vi inte alla en fader?
Har inte en Gud (El) skapat oss?

Trolöshet

Varför behandlar vi varandra förrädiskt, en man mot sin bror, och besudlar fädernas förbund? 11Juda har agerat förrädiskt, en styggelse gjord i Israel, till och med i Jerusalem. För Juda har förorenat Herrens (Jahves) helgedom, som Han älskar, och äktat, gift sig med, främmande gudars döttrar. 12Herren (Jahve) ska hugga av (avskilja) den man som gör detta, till dess han är utkastad från Jakobs tält och från möjligheten att offra en gåva till Härskarornas Herre (Jahve Sebaot). 13Dessutom (för det andra) gör ni detta (onda): ni övertäcker Herrens (Jahves) altare med er gråt och jämmer eftersom Han inte längre accepterar era offer eller tar emot dem med välvilja från er hand. 14Likväl säger ni: Varför? Eftersom Herren (Jahve) vittnar mellan dig och din ungdoms hustru, som du har behandlat bedrägligt. Ändå har hon blivit din kompanjon och hustru genom förbund. 15Och ingen har gjort så som har en kvarleva av ande (i sig) [fortfarande är vid liv]. Vad söker den ende om inte avkomma från Gud (Elohim).

Sluta agera trolöst

Skydda och bevara din ande så att du inte bedrar din ungdoms hustru. 16Jag hatar skilsmässa, säger Herren (Jahve) Israels Gud (Elohim), och dem som täcker sin mantel i orättfärdighet, säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot). Så skydda och bevara din ande så att du inte handlar bedrägligt.

Klagan över Guds orättvisa

17Du har tröttat ut Herren (Jahve) med dina ord. Likväl säger du: Hur har vi tröttat ut honom? När du säger: Alla som gör det onda är goda i Herrens (Jahves) ögon och han har behag till dem, eller; Var är den dömande Guden (Elohim)?

Juda uppmanas att återvända till Gud

Kommande budbärare

3"Se, jag sänder min budbärare [Johannes Döparen], och han ska förbereda vägen för mig. Plötsligt ska han komma till sitt tempel, den Herre [Adonai, dvs. Messias, Jesus] som ni ber om, den förbundets budbärare som ni begär. Se, han kommer", säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot). 2Vem kan uthärda den dag då han kommer? Vem kan stå upprätt då han uppenbaras? [se Matt 3:10-12] Han är som guldsmedens eld [som renar metallen från orenhet], som tvättarnas lut [som renar kläderna]. 3Han ska sitta ner som en guldsmed och smälta och rena silvret.

[Jesus liknas vid en guldsmed som sitter ned, han hastar inte runt, utan arbetar kärleksfullt och låter arbetet ta sin tid. Han håller sitt hantverk i elden till dess att slaggen och orenheterna har kommit ut, och han kan se sin egen spegelbild i den glödande metallen.]

Han ska rena Levis söner (leviterna), luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram offer till Herren i rättfärdighet. 4Då ska offergåvorna från Juda och Jerusalem behaga Herren som i forna dagar och gångna år. 5Då ska jag komma till er för att döma och jag ska vara ett snabbt vittne mot trollkarlarna och mot äktenskapsbrytarna och mot dem som svär falskt och mot dem som undanhåller arbetaren hans lön och mot dem som förtrycker änkan och den faderlöse, och mot dem som vilseleder främlingen. De fruktar inte mig, säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot). 6För jag är Herren (Jahve) och jag förändras inte. Ni Jakobs söner (barn) det är inte ute med er.

Återvänd med tionde och offer

7Från era fäders dagar har ni vänt er bort från mina bud och har inte hållit dem. Vänd om till mig och jag ska vända mig till er säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot). Men ni säger: Hur ska vi vända om? 8Ska en människa röva, stjäla från Gud (Elohim)? Likväl rövar, stjäl ni från mig. Men ni säger: Hur har vi rövat, stulit från Dig? Med tionde och offer. 9Ni har drabbats av förbannelsen, ändå fortsätter ni att röva och stjäla från mig, hela landet. 10För fullt tionde till förrådshuset, då ska det finnas mat i mitt hus. Pröva och testa mig sedan i detta, säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot).

Framtida välsignelser

Om jag inte ska öppna himlens fönster för er och vräka ut [Detta ord används bara här och i 1 Mos 7 om syndafloden] välsignelser över er till dess att ingen saknar överflöd (alla har mer än nog, alla behov är fyllda med råge)

[Det hebreiska uttrycket "ad bli dai" är svårt att översätta men talar om något som är i så rikt mått att det inte finns några behov mer, så mycket mer att det inte går att mäta].

11Jag ska bestraffa pesten som förtär dig, så att den inte ska förstöra landets frukt, inte heller ska din vinstock bli utan druvor på fältet, säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot). 12Alla länder ska kalla dig välsignad, för du ska vara ett land som man njuter av, säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot).

Självbelåtenhet

13Era ord mot mig är smärtsamma säger Herren (Jahve). Likväl säger ni: Vad har vi sagt mot dig? 14Ni säger: Det är meningslöst att tjäna Gud (Elohim), även; Vad gör det för nytta att vi tjänar honom eller vandrar som sörjande inför Härskarornas Herre (Jahve Sebaot)?

En kommande domens dag

15Nu kallar vi de stolta för välsignade. De som praktiserar det onda blir stärkta. Sannerligen, de har prövat Gud (Elohim) och har kommit undan. 16Men de som vördar Herren (Jahve) har talat med varandra och Herren (Jahve) har lagt märke till dem och lyssnat. Och en bokrulle till åminnelse blev skriven inför honom, för dem som vördar Herren (Jahve) och dem som tänkte på, kom ihåg hans namn. 17De ska vara mina säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot). På den dagen ska jag göra dem till min egen särskilda egendom. Jag ska skona dem som man skonar sin son som tjänar honom. 18Sedan ska ni komma tillbaka och skilja mellan de rättfärdiga och de onda, mellan dem som tjänar Gud (Elohim) och dem som inte tjänar honom.

4"Den dagen kommer utan tvekan, brinnande som en ugn [en kontrollerad eld], och alla arroganta (högmodiga människor som föraktar Gud) och alla som gör det onda (handlar ogudaktigt) ska bli som agnar (stubb, det som är kvar på åkern efter skörd). Den kommande dagen ska bränna upp dem", säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot). "Den ska inte lämna kvar vare sig en enda rot eller lövverk (gren, kvist). 2Men för er som respekterar (vördar, fruktar) mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom (helande) under sina vingar. Ni ska bli fria och hoppa som kalvar som släpps ut från sitt bås. 3Ni ska trampa ner de laglösa, för de ska vara som aska under sulorna på era fötter på den dag då jag gör detta," säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot).

Kom ihåg undervisningen

4"Kom ihåg (tänk på) min tjänare Mose undervisning (Torah) [de fem Moseböckerna med instruktioner] som jag gav honom befallning om på [berget] Horeb, stadgarna och föreskrifterna för hela Israel. 5Jag ska sända er profeten Elia innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. 6Han ska uppmuntra fäder och deras barn att återvända till mig [alt. översättning "Han ska vända fäders hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder"], så att jag inte kommer och förbannar landet (slår landet med dom)".

[På samma sätt som sista boken i GT här beskriver Herrens dag, beskrivs den i mer detalj i Uppenbarelseboken som är sista boken i NT. Johannes Döparen hade Elia ande och uppfyllde profetian i Mal 3:1, men han var inte Elia, se Joh 1:21. Denna profetia syftar antagligen på de två vittnena som ska komma och göra att många omvänder sig innan Jesus kommer tillbaka, se Upp 11:1-13.]
© 2021 Svenska Kärnbibeln