0399 – ἀναφέρω (anaphero)

bära fram offer, offra


Typ:
VERB
Grekiska: ἀναφέρω (anaphero)
Uttal: an-af-er-o
Talvärde: 1457 (1 + 50 + 1 + 500 + 5 + 100 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G0303 och G5342
Användning: 10 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till anaphero :

בּוֹאboH0935komma, gå in, gå, föra fram
חָטָאchataH2398synda, missa målet
יָבַלjavalH2986leda, föra
יָרַדjaradH3381gå ner, stiga ner, slå sig ner, slå ner
מִפְתָּחmiftachH4669upplåta
נוּףnofH5130astänka
נָשָׂאnasaH5375lyfta
סָבַלsavalH5445bära
סְלֵקseleqA5559stiga upp
עָבַרavarH5674apassera
עָלָהalahH5927höja, dra upp, stå upp
עָשָׂהasahH6213agöra, insätta, tillförordna, forma, tillverka, skapa, handla enligt
קָטַרqatarH6999aoffra
קָרַבqaravH7126komma nära, närma sig, gå in
שׁוּבshovH7725återvända, bemöta

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

offer up (3), "bear" (2), "offer" (2), "bring up" (1), "lead up" (1), "carry up" (1)

Engelsk beskrivning

 1. To carry or bring up, to lead up.
  1. Men to a higher place.
 2. To put upon the altar, to bring to the altar, to offer.
 3. To lift up one's self, to take upon one's self.
  1. To place on one's self anything as a load to be carried.
  2. To sustain, i.e. their punishment.
 • 400"499.

  Fler lexikon

  BlueletterBible.org
  BibleHub.com
 • Referenser (10 st i TR)


  Matteusevangeliet (1)

  Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes upp på ett högt berg där de kunde vara för sig själva (i enskildhet). [Enligt tradition är det berget Tabor, men det är mer troligt att det är berget Hermon i närheten av Caesarea Filippi, som är den senaste platsen som Jesus besökte, se Matt 16:13. Det är troligt att Matteus knyter an till hur Mose gick upp på berget Sinai och efter sex dagar fick se Gud, se 2 Mos 24:15. Jesus är den andre Mose som det talas om i 5 Mos 18:15 och den som fullbordar Moses kallelse.]

  Markusevangeliet (1)

  Sex dagar efter detta tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg, ensamma i avskildhet. [Bibeln anger inte på vilket berg detta sker. De har nyligen varit i Caesarea Filippi i norr, se Mark 8:27, och efteråt nämns det att de är i Galileen, se Mark 9:30. De två vanligaste alternativen som bibelforskare föreslår är det höga berget Hermon i norr, inte långt från Caesarea Filippi, eller berget Tabor i södra Galileen som man kan nå på fyra dagar från Caesarea Filippi.]Hans yttre förvandlades inför dem,

  Lukasevangeliet (1)

  Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen.

  Hebreerbrevet (4)

  Han behöver inte göra de dagliga offren, som de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan folkets. Detta gjorde han en gång för alla, när han offrade sig själv.
  så blev den Smorde (Messias, Kristus) offrad en gång för att bära mångas synder [Jes 53:12]. Han ska bli synlig (träda fram) en andra gång, inte för att bära synd utan för att frälsa (befria) dem som väntar på (längtar innerligt med förväntan efter) honom.
  Genom honom får vi därför ständigt [oavsett omständighet] frambära lovets offer till Gud [ära och upphöja honom med sång] – det är (det vill säga) en frukt från läppar som [med tacksamhet och i full överenskommelse öppet] bekänner [sig till] (bejakar, prisar) hans namn.

  Jakobs brev (1)

  [Två exempel hur tro och gärningar hör ihop tas från GT. Abraham – en jude, och Rahab – en hedning.] Blev inte vår far Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? [Abraham var israeliternas stamfar, se 1 Mos 12:1–3. Han var villig att offra sin ende son, Isak, se 1 Mos 22.]

  1 Petrusbrevet (2)

  då blir även ni som levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap som offrar andliga offer som är välbehagliga för Gud genom Jesus den Smorde (Messias, Kristus).
  Han bar personligen våra synder i sin egen kropp [Jes 53:4, 12] på korsets trä, så att vi kan dö bort från synderna och leva för rättfärdighet. Genom hans sår har ni blivit helade.  Grekiskt/svenskt lexikon BETA

  Lexikonet är under uppbyggnad.