2986 – יָבַל (javal)

leda, föra


Typ:
VERB
Rotord
Hebreiska: יָבַל (javal)
Uttal: ja-val
Talvärde: 42 (10 + 2 + 30)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 21 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet javal till följande:

ἄγωagoG0071föra, leda, gå, för fram
ἀνάγωanagoG0321fördes, leddes, tog med, segla
ἀναφέρωanapheroG0399bära fram offer, offra
ἀπάγωapagoG0520leder till, förde
ἀπαλλάσσωapallassoG0525förlika, lämna, befria
ἀποφέρωapopheroG0667föras bort, fördela, överlämna
ἐμπορεύομαιemporeuomaiG1710göra affärer, utnyttja
παραῤῥυέωpararrhueoG3901driva bort, gå förlorad
φέρωpheroG5342bära

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to conduct
bring (forth), carry, lead (forth)

Engelsk beskrivning

1) to bring, lead, carry, conduct, bear along
1a) (Hiphil)
1a1) to bear along, bring
1a2) to carry away, lead away
1a3) to lead, conduct
1b) (Hophal)
1b1) to be borne along
1b2) to be borne (to the grave)
1b3) to be brought, be led, be conducted


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


3
3
6
4
2
2
1
Totalt    21

Referenser (21 st)


Esra (3)

Dessutom lät kung Kyros hämta från templet i Babel de kärl av guld och silver som hade tillhört Guds hus men som Nebukadnessar hade tagit från templet i Jerusalem och fört till templet i Babel. Kung Koresh överlämnade dem åt en man vid namn Sheshbassar, som han hade tillsatt som ståthållare,
De kärl av guld och silver från Guds hus som Nebukadnessar tog ur templet i Jerusalem och förde till Babel [Dan 1:13] ska också lämnas tillbaka. De ska på nytt komma till sin rätta plats i templet i Jerusalem och sättas in i Guds hus."
Du ska föra dit silver och guld som kungen och hans rådgivare frivilligt har gett till Israels Gud som bor i Jerusalem.

Job (3)

Som vem inte levande jag lever,
    från moderlivet till graven leds jag.
Eftersom en ond man är bevarad för ondskans dag
    och de leds fram till vredens dag?
Och han är ämnad till gravarna
    och en vakt vakar över graven.

Psaltaren (6)

vackert broderad i många färger,
    blir förd till kungen.
Brudtärnor bakom henne, hennes vänner,
    förs fram till dig.
Under glädje och jubel leds de fram;
    de tågar in i kungens palats.
Vem ska föra in mig i den befästa staden?
    Vem ska leda mig till Edom?
från ditt tempel –
    upp till Jerusalem kommer kungar med gåvor till dig.
Gör löften till Herren din Gud (Jahve Elohim) och uppfyll dem.
    Låt alla runtomkring honom ge hyllning till den Ende som är värd att fruktas (vördas).
Vem ska föra in mig i den befästa staden?
    Vem ska leda mig till Edom?

Jesaja (4)

På den tiden ska en hyllningsgärd bäras fram till Härskarornas Herre (Jahve Sebaot)
    från ett folk som är högrest och med blank hud,
    
    och från ett folk fruktansvärt från begynnelsen till idag (ett folk som alltid varit känt för sin ondska och råhet),
    ett land som är kraftigt och trampar ner,
    
    vars land delas av floderna,
till platsen för Härskarornas Herres (Jahve Sebaots) namn, berget Sion (tempelplatsen i Jerusalem).
Är detta er glada stad vars fötter i forna tider, i förgångna dagar, bar henne långt bort på resor?
[Nu följer tre verser som tematiskt hör ihop med vers 1–3. Där förklarades mysteriet med rotskottet, här används bilden av ett lamm som är tyst på väg till slakt. Jesus argumenterade inte mot sina opponenter, se Apg 8:32; Matt 26:63; Mark 14:61; Joh 19:9; 1 Pet 2:23] Han blev pinad (nedtyngd) och han ödmjukade sig själv,
    han öppnade inte sin mun,
som ett lamm som leds iväg till att slaktas
    och som ett får som är tyst framför den som klipper det,
    han öppnade inte sin mun.
För ni ska gå ut med fröjd
    och ledas framåt i frid (fullständig harmoni; helhet på alla områden – hebr. shalom).
Bergen och kullarna ska brista ut i sång
    och fältets alla träd ska klappa sina händer.

Jeremia (2)

Men jag var som ett fogligt lamm som leds till slakten och jag visste inte att de hade listiga rådslag mot mig: Låt oss fördärva trädet med dess frukt och låt oss hugga av honom från de levandes land så att hans namn inte mer blir ihågkommet.
De ska komma tillbaka gråtande [i ånger för tidigare synder],
    under bön om nåd (oförtjänt kärlek) ska jag föra dem tillbaka.
Jag ska leda dem längs med vattenbäckar [Ps 23:2],
    på en jämn väg där de inte ska stappla.
Jag ska göra detta eftersom jag är en fader för Israel,
    och Efraim är min förstfödde son.

Hosea (2)

Också den [den gjutna avgudakalven i Betel] ska bäras bort till Assyrien,
    som en gåva till kung Jarev.
Efraim ska ta emot skam
    och Israel ska skämmas för sina egna råd.
Efraim strävar efter vind och följer efter östanvinden,
    hela dagen förökar han lögn och förödelse,
och de skär ett förbund med Assyrien
    och olja bärs till Egypten.

Sefanja (1)

Ända från andra sidan floderna i Kush [nuvarande Etiopien och Sudan],
    ska de som ber till mig komma med offer till mig [i stället för till Baal eller Milkom/Molok].Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.