5375 – נָשָׂא (nasa)

lyfta, bära, flytta


Typ:
Verb Verb
 
Rotord
Hebreiska: נָשָׂא (nasa)
Uttal: na-sa    Lyssna
Talvärde: 351 (50 + 300 + 1)    ord med samma talvärde
Ursprung: or נָסָה (Psalm 4:6 (H0007 (אֲבַד))), en ursprunglig rot
Användning: 655 ggr i GT

Beskrivning

Betydesen av roten är att lyfta och stiga. Ordet används om att lyfta något, men också att bära, flytta och ta bort. Ordet kan användas om att lyfta upp en hand för att ge en ed, se 5 Mos 32:40; Hes 20; 5. Det kan också användas för att "lyfta/bära bort" synd, se 3 Mos 5:1; 17:7; 7:18. Första förekomsten i 1 Mos 4:13 används det i kains klagan att skulden/missgärningen är större än vad han kan "bära".

Ordstam

Ord med nasa som rot:

יִשָּׂשכָרJisashcharH3485Isaskar
מַשָּׂאmasaH4853abörda
מַשֹּׂאmasoH4856anseende
מַשָּׂאָהmasaahH4858rökmoln
מַשְׂאֵתmasetH4864stigning, portion
מִתְנַשֵּׂאmitnasseH4984upphöja
נִשֵּׂאתnisetH5379vinning, fördel
נָשִׂיאnasiH5387aledare
שְׂאֵתseetH7613resning, svullnad, upphöjning

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet nasa till följande:

αἱρετίζωhairetizoG0140utvälja
αἴρωairoG0142ta upp, lyfta upp, plocka bort
αἰσχύνομαιaischunoG0153skäms för, skämmas
ἀναβλέπωanablepoG0308får sin syn, såg upp
ἀναβοάωanaboaoG0310ropa med hög röst
ἀναιρέωanaireoG0337döda, ta bort, röja ur vägen
ἀνακύπτωanakuptoG0352resa sig upp, lyfta blicken
ἀναλαμβάνωanalambanoG0353ta upp, ta, ta in
ἀναφέρωanapheroG0399bära fram offer, offra, ta med upp
ἀνίημιaniemiG0447lösa, lösgöra, lämna
ἀνίστημιanistemiG0450stå upp, uppstå, resa sig upp
ἀντιλαμβάνομαιantilambanomaiG0482hjälpa, stödja, ta hand om
ἀντιτάσσομαιantitassomaiG0498sätta sig upp emot, gick emot, opponerade sig
ἀντλέωantleoG0501ösa upp, hämta
ἀξιόωaxiooG0515tillräkna värdighet, anse sig värdig, lämlig.
ἀπαίρωapairoG0522ta ifrån
ἀπέρχομαιaperchomaiG0565gå, gå sin väg, gå iväg,
ἀποφέρωapopheroG0667föra, föra bort, fördela, överlämna
αὐξάνωauxanoG0837växa, växa upp
ἀφαιρέωaphaireoG0851ta ifrån, ta bort, hugga av
ἀφίημιaphiemiG0863lämna, förlåta, tillåta, försaka
βάλλωballoG0906kasta, hälla, kasta ut
βαστάζωbastazoG0941bära
βοάωboaoG0994ropa
βούλημαboulemaG1013plan
γέμωgemoG1073fylla, bli full
γνωρίζωgnorizoG1107låtit veta, göra känd,
γυνήguneG1135kvinna, hustru
δέχομαιdechomaiG1209ta emot, tro det
δίδωμιdidomiG1325ge
δοκέωdokeoG1380anse, anse sig veta
δόμαdomaG1390gåva
δοξάζωdoxazoG1392prisa, ära
ἐκκόπτωekkoptoG1581avhugget, hugga ner, hugga av
ἑκουσίωςhekousiosG1596med berått mod, medvetet, frivilligt
ἐκτείνωekteinoG1614räcka fram, räcka ut, sträcka ut, kasta
ἐκφέρωekpheroG1627ta fram, bar bort, ta med
ἐλπίζωelpizoG1679hoppas på
ἐξαίρωexairoG1808driva bort
ἐξέρχομαιexerchomaiG1831gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vidare, passera, komma
ἐπάγωepagoG1863komma, komma över
ἐπαίρωepairoG1869lyfta upp, resa sig, ta upp
ἐπαισχύνομαιepaischunomaiG1870skämmas
ἐπιβάλλωepiballoG1911lägga, sätta på, lägga på, slå, tillfalla, gripa
ἐπιτίθημιepitithemiG2007lägga på, lägga till
ἐσθίωesthioG2068äta
εὑρίσκωheuriskoG2147finna, befinnas vara
εὐφροσύνηeuphrosuneG2167glädje
εὔχομαιeuchomaiG2172önska, be, skulle önska,
ἔχωechoG2192ha, hålla, äga, hålla i sin hand.
ζημιόωzemiooG2210förlora, gå miste om, gå förlorad, tagit skada
θαυμάζωthaumazoG2296förundra, förvåna
ἵλεωςhileosG2436låt det vara fjärran, barmhärtig
καταδυναστεύωkatadunasteuoG2616vara i någons våld
καταλαμβάνωkatalambanoG2638få tag i, gripa tag i, fatta (förstå), övervinna, vinna, förstå, överraska
κατεσθίωkatesthio, kataphagoG2719äta upp
κινέωkineoG2795röra, skaka, flytta
κομίζωkomizoG2865få igen, ta med
λαμβάνωlambanoG2983ta emot, få, välkomna, ta
λήθηletheG3024glömska
λύωluoG3089lösa, bryta, riva
μεταίρωmetairoG3332gå därifrån
μετεωρίζωmeteorizoG3349vara orolig
μιμνῄσκωmimneskoG3403tänka på, komma ihåg
παιδεύωpaideuoG3811fostras, prygla, undervisa, tillrättavisa
παραδέχομαιparadechomaiG3858ta till sig
περιτίθημιperitithemiG4060sätta omkring, klä på, hänga på
πληρόωplerooG4137uppfylla
προπορεύομαιproporeuomaiG4313gå före
προσδέχομαιprosdechomaiG4327vänta
προσφέρωprospheroG4374offra
σάλοςsalosG4535vågor
σημειόωsemeiooG4593notera, ge noga akt på
συναντιλαμβάνομαιsunantilambanomaiG4878hjälpa
τάσσωtassoG5021bestämma, sätta iordning
τίθημιtithemiG5087sätta, lägga
τιμάωtimaoG5091hedra
τροποφορέωtropophoreoG5159stå ut med
ὑπεραίρομαιhuperairomaiG5229förhäva
ὑπέχωhupechoG5254genomlida
ὑποφέρωhupopheroG5297bära, hålla ut
ὑψηλόςhupselosG5308högt
ὑψόωhupsooG5312upphöja
φέρωpheroG5342bära
φωνέωphoneoG5455kalla
χωρέωchoreoG5562passera, gå igenom, ta emot

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Verb Verb
nifal nifal
-2
Verb Verb
qal qal
-44
Verb Verb
nifal particip aktiv pl. nifal particip aktiv maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
qal particip aktiv pl. qal particip aktiv maskulinum pluralis
-14
Verb Verb
qal particip aktiv sing. qal particip aktiv maskulinum singularis
-24
Verb Verb
particip aktiv sing. particip aktiv maskulinum singularis
-2
Verb Verb
hifil 3p pl. hifil tredje person pluralis
-2
Verb Verb
nifal 3p sing. nifal tredje person maskulinum singularis
-6
Verb Verb
nifal particip aktiv sing. nifal particip aktiv maskulinum singularis
-6
Verb Verb
nifal 2p pl. nifal andra person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
nifal vajjiqtol 3p sing. nifal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
piel 3p pl. piel tredje person pluralis
-1
Verb Verb
piel 3p sing. piel tredje person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
piel 2p sing. piel andra person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
piel vajjiqtol 3p sing. piel vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis
-2
Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis
-1
Verb Verb
qal 2p pl. qal andra person maskulinum pluralis
-2
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis
-6
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person pluralis
-13
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis
-22
Verb Verb
qal particip aktiv sing. qal particip aktiv maskulinum singularis
-19
Verb Verb
qal particip passiv sing. qal particip passiv maskulinum singularis
-6
Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis
-3
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person femininum pluralis
-1
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person femininum singularis
-11
Verb Verb
qal 2p pl. qal andra person maskulinum pluralis
-23
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis
-24
Verb Verb
qal vajjiqtol 1p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) första person singularis
-14
Verb Verb
qal vajjiqtol 2p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) andra person maskulinum singularis
-3
Verb Verb
qal vajjiqtol 3p pl. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person femininum pluralis
-3
Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person femininum singularis
-14
Verb Verb
qal vajjiqtol 3p pl. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum pluralis
-49
Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis
-45
Verb Verb
3p sing. tredje person femininum singularis
-1
Subst. Substantiv
pl. femininum pluralis
-1
Verb Verb
-2
Verb Verb
nifal particip aktiv pl. nifal particip aktiv femininum pluralis
-1
Verb Verb
qal particip passiv pl. qal particip passiv maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis
-44
Verb Verb
nifal 1p sing. nifal första person singularis
-1
Verb Verb
nifal 2p pl. nifal andra person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
nifal 3p pl. nifal tredje person femininum pluralis
-1
Verb Verb
nifal 3p pl. nifal tredje person maskulinum pluralis
-6
Verb Verb
nifal 3p sing. nifal tredje person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
nifal qatal 3p sing. nifal qatal (perfekt) tredje person femininum singularis
-1
Verb Verb
nifal qatal 3p sing. nifal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
nifal particip aktiv sing. nifal particip aktiv femininum singularis
-3
Verb Verb
nifal 2p sing. nifal andra person maskulinum singularis
-2
Verb Verb
piel 3p pl. piel tredje person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
piel qatal 3p sing. piel qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis
-3
Verb Verb
piel particip aktiv pl. piel particip aktiv maskulinum pluralis
-3
Verb Verb
qal qal
-4
Verb Verb
qal 1p pl. qal första person pluralis
-1
Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis
-24
Verb Verb
qal 2p pl. qal andra person femininum pluralis
-1
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person femininum singularis
-3
Verb Verb
qal 2p pl. qal andra person maskulinum pluralis
-13
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis
-24
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person femininum singularis
-4
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person maskulinum pluralis
-31
Verb Verb
qal qatal 1p sing. qal qatal (perfekt) första person singularis
-19
Verb Verb
qal qatal 2p sing. qal qatal (perfekt) andra person femininum singularis
-1
Verb Verb
qal qatal 2p pl. qal qatal (perfekt) andra person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
qal qatal 2p sing. qal qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis
-6
Verb Verb
qal qatal 3p pl. qal qatal (perfekt) tredje person pluralis
-11
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person femininum singularis
-3
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis
-30
Verb Verb
qal particip aktiv pl. qal particip aktiv femininum pluralis
-2
Verb Verb
qal particip aktiv sing. qal particip aktiv femininum singularis
-2
Verb Verb
qal particip aktiv pl. qal particip aktiv maskulinum pluralis
-28
Verb Verb
qal particip passiv sing. qal particip passiv maskulinum singularis
-1
Verb Verb
2p pl. andra person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
3p sing. tredje person femininum singularis
-1
Verb Verb
3p sing. tredje person maskulinum singularis
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Användning i GT


1 Moseboken
46
2 Moseboken
33
3 Moseboken
22
4 Moseboken
47
5 Moseboken
20
Josua
24
Domarboken
10
Rut
4
1 Samuelsboken
32
2 Samuelsboken
24
1 Kungaboken
13
2 Kungaboken
23
1 Krönikeboken
25
2 Krönikeboken
16
Esra
5
Nehemja
4
Ester
7
Job
28
Psaltaren
49
Ordspråksboken
9
Predikaren
2
Höga Visan
1
Jesaja
58
Jeremia
26
Klagovisorna
5
Hesekiel
76
Daniel
5
Hosea
6
Joel
1
Amos
4
Jona
2
Mika
7
Nahum
1
Habackuk
3
Haggai
2
Sakarja
11
Malaki
4
Totalt    655

Referenser (655 förekomster i 612 verser), nedan visas 250 verser i taget

Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.