4815 – συλλαμβάνω (sullambano)

ta, hjälpas åt tillsammans, tillfångata, bli befruktad


Typ:
Grekiska: συλλαμβάνω
Med latinska bokstäver:     sullambano
Fonetiskt: sool·lam·ban·o
Ursprung: Från 4862 och 2983
Användning: 16 ggr i NT

Beskrivning

Ordets möjliga betydelser är väldigt olika. Ordet kommer från gr. sun och gr. lambano och blir ordagrant: "med ta". Att ordet kan översättas till att "bli befruktad" har att göra med att moderlivet "fångar/tar emot" säden.

Engelsk översättning (i KJV version)

take (8), "c(1)ive" (5), "help" (2), "catch" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To seize, take: one as prisoner.
  2. To conceive, of a woman.
    1. Metaphor, of lust whose impulses a man indulges.
  3. To seize for one's self.
    1. In a hostile sense, to make (one a permanent) prisoner.
  4. To take hold together with one, to assist, help, to succour.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (16 st i TR)


I samma stund sade Jesus till folkskaran: "Som mot en brottsling (rövare som rånade och överföll människor) har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Dag efter dag satt jag i templet och undervisade utan att ni grep mig.
Jesus sade till dem: "Som mot en brottsling (rövare som rånade och överföll människor) har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig.
Efter en tid blev hans hustru Elisabet gravid, och i fem månader höll hon sig i avskildhet (dold). Hon sade till sig själv:
Se, du ska bli gravid (Lukas använder en medicinsk term, bli befruktad i moderlivet) och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus.
Se, din släkting Elisabet [kanske kusin] väntar barn trots sin höga ålder. Hon som man har kallat den barnlösa är nu gravid i sjätte månaden.
När åtta dagar hade gått och han skulle omskäras, fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan han blev till i moderlivet. [Namngivningen var en del av den judiska ceremonin då en pojke omskars. Det skedde hemma hos familjen. Fler detaljer beskrivs när Johannes Döparen gick igenom samma ritual, se ta-book='42' data-chapter='1' data-verse='59' data-chapterend='' data-verseend='66' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 1:59‑66. Namnet Jesus härstammar från namnet Josua, som på hebreiska är sammansatt av två ord. Den första delen är Jahve som är Guds namn, och den sista Hosea som betyder "en som räddar, frälser". Namnet Jesus betyder bokstavligen "Gud är frälsning".]
Då signalerade de till sina kompanjoner [Jakob och Johannes] i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom, och fyllde båda båtarna så att de började sjunka.
Han och alla som var med honom var helt förundrade (mållösa, stela av en förundran som gränsade till rädsla) på grund av mängden fiskar de fått.
Då grep de Jesus och förde honom till översteprästens hus. [Han fördes till Hannas, svärfar till Kaifas, som var överstepräst det året, se ta-book='43' data-chapter='18' data-verse='13' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 18:13.] Petrus följde efter på avstånd. [Johannes följde också med. Eftersom hans familj var bekanta med översteprästen, pratade han med tjänstekvinnan vid porten, som då också släppte in Petrus, se ta-book='43' data-chapter='18' data-verse='15' data-chapterend='' data-verseend='16' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 18:15‑16.]
Den romerska bataljonen (kohorten) med sin kapten och de judiska tempeltjänarna grep nu Jesus och band honom.
"Män, bröder [och riktar sig antagligen främst till apostlarna]: Skriftens ord måste uppfyllas, det som den helige Ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas [Iskariot], han som ledde dem som grep Jesus.
När han såg att detta behagade judarna, fortsatte han och lät fängsla Petrus också. Detta skedde under det osyrade brödets högtid. [Om det väckte avsky bland de messiastroende judarna att även hedningar kunde bli kristna, se ta-book='44' data-chapter='11' data-verse='1' data-chapterend='' data-verseend='4' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 11:1‑4, är det lätt att förstå att den romerska förföljelsen mot de kristna mottogs väl bland det judiska ledarskapet i ta-toggle="modal" data-place-id=735>Jerusalem. Under våren firas endags-högtiden Pesach, påskhögtiden, direkt följt av den sju dagar långa osyrade brödets högtid, totalt alltså åtta helgdagar. Det är troligt att Petrus grips innan, eller i början på, denna period.]
Den här mannen hade gripits av judarna, och de skulle just ta livet av honom när jag kom med min trupp och befriade honom. Jag hade fått reda på att han var romersk medborgare.
Det var därför som judarna grep mig i templet och försökte döda mig.
Ja, även dig, trofaste medarbetare [gr. syzygus – kan vara ett namn på en man i församlingen, eller möjligen Epafroditus, men syftar troligtvis uppmanande personligt till den som hörde brevet läsas upp], ber jag: hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst [att komma överens], tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. [Clemens var ett vanligt namn. Ibland har han antagits vara den tredje biskopen i ta-toggle="modal" data-place-id=1111>Rom som skrev Första Clemensbrevet till församlingen i ta-toggle="modal" data-place-id=405>Korint omkring 95 e.Kr.]
När begäret sedan blir havande, föder det synd, och när synden blivit fullt utvecklad (fullvuxen) leder den till död [ta-book='45' data-chapter='6' data-verse='23' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Rom 6:23].Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.