4814 – συλλαλέω (sullaleo)

samtala med


Typ:
VERB
Grekiska: συλλαλέω (sullaleo)
Uttal: sool-lal-eh-o
Talvärde: 1496 (200 + 400 + 30 + 30 + 1 + 30 + 5 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G4862 och G2980
Användning: 6 ggr i NT

Synonymer

συλλαλέωsullaleoG4814
(6 ggr)
samtala med
ἀντέπωantepoG0471
(0 ggr)
motsäga
ἀντιβάλλωantiballoG0474
(1 ggr)
föra dialog
ἀποκρίνομαιapokrinomaiG0611
(231 ggr)
svara
ἀπολογέομαιapologeomaiG0626
(10 ggr)
svara, svara för sig själv, försvara sig
διαλαλέωdialaleoG1255
(2 ggr)
samtala, diskutera, föra en dialog
διαλέγομαιdialegomaiG1256
(13 ggr)
argumentera, samtala, föra en dialog
διαλογίζομαιdialogizomaiG1260
(16 ggr)
diskutera, överväga, samtala, föra en dialog
ἔπωepoG2036
(1024 ggr)
tala, skicka ut ljud
λαλέωlaleoG2980
(296 ggr)
tala, säga, predika, uttala
λέγωlegoG3004
(1329 ggr)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnämna
ὁμιλέωhomileoG3656
(4 ggr)
samtala
προείδωproeido, prooraoG4275
(0 ggr)
förutse
προφητεύωpropheteuoG4395
(28 ggr)
profetera
συνομιλέωsunomileoG4926
(1 ggr)
samtala med
*Staplarna visar hur många gånger ordet används i Nya testamentet.

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

talk with (2), "talk" (1), "speak" (1), "commune with" (1), "confer" (1)

Engelsk beskrivning

To talk with.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (6 st i TR)


Matteusevangeliet (1)

Plötsligt fick de se Mose och Elia samtala med honom.

Markusevangeliet (1)

Sedan visade sig Elia för dem tillsammans med Mose, och de samtalade med Jesus. [Sex dagar efter Petrus ord att Jesus är Messias, se Mark 8:29, får tre av hans lärjungar se hur Jesu mänskliga natur förbleknar och Jesu gudomlighet skiner igenom. Mose och Elia representerar Gamla Testamentet. Tillsammans bekräftar de att Jesus är den som uppfyller undervisningen (Torah) och profeternas löften.]

Lukasevangeliet (3)

Alla förundrades (blev helt mållösa, stela av en förundran som gränsade till rädsla) och frågade varandra: "Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och de far ut."
Plötsligt var där två män som samtalade med honom. Det var Mose och Elia
Han gick i väg och samtalade med översteprästerna och befälhavarna för tempelvakten om hur han skulle kunna utlämna Jesus (förråda och överlämna honom åt dem).

Apostlagärningarna (1)

Festus överlade med sitt råd och svarade sedan: "Till kejsaren har du vädjat, till kejsaren ska du fara."Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.