2983 – λαμβάνω (lambano)

ta emot, få, välkomna, ta


Typ:
Verb
Grekiska: λαμβάνω (lambano)
Uttal: lam-ban-o
Talvärde: 924 (30 + 1 + 40 + 2 + 1 + 50 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: En förlängd form av a primary verb, which is use only as an alternate in certain tenses
Användning: 258 ggr i NT

Beskrivning

Att aktivt ta emot eller aktivt ta tag i.

Ordstam

Ord med lambano som rot:

ἀναλαμβάνωanalambanoG0353ta upp, ta, ta in
ἀπολαμβάνωapolambanoG0618ge igen, få ut, ta åt sidan
ἀπροσωπολήπτωςaprosopoleptosG0678opartisk, utan anseende till person
δεξιολάβοςdexiolabosG1187spjutmän
ἐπιλαμβάνομαιepilambanomaiG1949ta, gripa tag i, få fast, gripa
εὐλαβήςeulabesG2126gudfruktig
καταλαμβάνωkatalambanoG2638få tag i, gripa tag i, fatta (förstå), övervinna, vinna, förstå, överraska
λῆμψιςlepsisG3028mottagande
μεταλαμβάνωmetalambanoG3335ta till sig, äta
παραλαμβάνωparalambanoG3880ta med, tas med, ta till sig, ta till dig, ta till
προλαμβάνωprolambanoG4301på förhand, överraskad, påkommen
προσλαμβάνωproslambanoG4355ta med
προσωπολήπτηςprosopoleptesG4381en som gör skillnad på människor
συλλαμβάνωsullambanoG4815ta, hjälpas åt tillsammans, tillfångata, bli befruktad
συμπεριλαμβάνωsumperilambanoG4843omfamna
ὑπολαμβάνωhupolambanoG5274anta

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till lambano :

אָחַזachazH0270gripa, fastna, hålla, skaffa
אָרַשׂarasH0781trolovad
בּוֹאboH0935komma, gå in, gå ut, föra fram
בּוֹשׁboshH0954skämmas, att bli fördröjd
הֵאheH1887se
הָרָהharahH2029bli gravid, gravid, havande, med barn
זָלַלzalalH2151abäva
חוּלcholH2342abäva, vänta, dansa, bli sårad, låta komma, sörja, bli till
חָזַקchazaqH2388stärka, bli stark, fast, säker, tapper
חָלַקchalaqH2505adela upp
חָרֵדcharedH2730rädd
יָצָאjatsaH3318frambringa, komma ut, komma fram, gå bort
יָרַשׁjarashH3423ärva, inta, överta, besätta
יָשַׁבjashavH3427sitta, bo, vistas
לָכַדlachadH3920inta
לָקַחlaqachH3947ta emot, ta tag i, ta bort, ta upp, ta, välja
מְכֹרָהmechorahH4351ursprung
מָלֵאmaleH4390fylla, uppfylla, fullborda
מָצָאmatsaH4672hitta, finna
נָכָהnachahH5221slå ner, slå, döda
נָסָהnasahH5254pröva, testa, försöka
נָפַלnafalH5307falla
נָשָׂאnasaH5375lyfta, bära, flytta
נָשַׂגnasagH5381hinna upp
סוּרsorH5493vika av, flytta
עָדָהadahH5710apassera
עָלָהalahH5927höja, dra upp, stå upp, stiga
פּוּקpoqH6329befrämja
צוּרtsorH6696abelägra
קַבֵּלqavelA6902ta emot
קָמָיQamajH6965aQamaj
קָרָאqaraH7121ropa, proklamera, kalla, namnge
קָרַבqaravH7126komma nära, närma sig, gå in
שָׁוָהshavahH7737alikna, gagna, tillfredställa
שׂוּםsomH7760asätta, lägga, göra
תָּפַשׂtafasH8610gripa, ta tag

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. första person pluralis
-7
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
-6
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
-12
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. andra person singularis
-2
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
-20
VERB Verb
2:a aorist aktiv ind. andra aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-21
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
-7
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
-2
VERB Verb
2:a aorist aktiv imp. andra aorist aktiv imp.
sing. tredje person singularis
-2
VERB Verb
2:a aorist aktiv inf. andra aorist aktiv infinitiv
-22
VERB Verb
2:a aorist aktiv opt. andra aorist aktiv optativ
sing. tredje person singularis
-1
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
-1
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
-1
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis femininum
-2
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
-15
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis femininum
-6
VERB Verb
2:a aorist aktiv part. andra aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
-40
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. första person pluralis
-2
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. första person singularis
-1
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
-1
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
-3
VERB Verb
2:a aorist aktiv subj. andra aorist aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
-8
VERB Verb
2:a perf. aktiv ind. andra perfekt aktiv indikativ
sing. första person singularis
-1
VERB Verb
2:a perf. aktiv ind. andra perfekt aktiv indikativ
sing. andra person singularis
-2
VERB Verb
2:a perf. aktiv ind. andra perfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-3
VERB Verb
2:a perf. aktiv part. andra perfekt aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
-1
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
pl. första person pluralis
-1
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
pl. andra person pluralis
-5
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
pl. tredje person pluralis
-4
VERB Verb
fut. medium-dep. ind. futurum medium-deponent indikativ
sing. tredje person singularis
-8
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
-1
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
-2
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
-2
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
-4
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
-1
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
-4
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-18
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
-1
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
-4
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
-5
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
-6
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
-1
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
-1
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
nom. sing. neutrum nominativ singularis neutrum
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (258 förekomster i 243 verser), nedan visas 250 verser i taget

Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.