1567 – ἐκζητέω (ekzeteo)

utkräva, söka efter


Typ:
VERB
Grekiska: ἐκζητέω (ekzeteo)
Uttal: ek-zay-teh-o
Talvärde: 1145 (5 + 20 + 7 + 8 + 300 + 5 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G1537 och G2212
Användning: 7 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till ekzeteo :

בָּקַרbaqarH1239se efter
בָּקַשׁbaqashH1245söka, utkräva, leta
דָּרַשׁdarashH1875söka, fråga, utkräva
זָבַחzavachH2076offra
חָלָהchalahH2470abli sjuk, bli svag, insjukna
חָקַרchaqarH2713utforska
יָרַשׁjarashH3423ärva, inta, överta, besätta
נָבַטnavatH5027se
נָצַרnatsarH5341vakta, bevara
נָקָהnaqahH5352fria, lösa
נָקַשׁnaqashH5367snärja
פָּקַדpaqadH6485aatt sköta, besöka, uppbåda, utse

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

require (2), "seek after" (2), "diligently" (1), "seek carefully" (1), "enquire" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To seek out, search for.
  2. To seek out, i.e. investigate, scrutinise.
  3. To seek out for one's self, beg, crave.
  4. To demand back, require.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (7 st i TR)


Lukasevangeliet (2)

Så ska detta släkte hållas ansvariga för alla profeters blod som är spillt sedan världens skapelse,
från Abels blod ända till Sakarjas blod, han som blev dödad mellan altaret och templet. [Abel dödades av sin bror Kain på grund av hans rättfärdiga offer till Gud, se 1 Mos 4:10. Det är troligen prästen Sakarja som stenades till döds vid templets förgård, se 2 Krön 24:20–25:7.]

Apostlagärningarna (1)

för att alla andra människor ska söka Herren,
    alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts.
Så säger Herren som gör detta,
    

Romarbrevet (1)

Ingen finns som förstår,
    ingen som söker Gud.

Hebreerbrevet (2)

Utan tro är det omöjligt att behaga [honom], för den som närmar sig Gud måste (behöver) tro att han existerar (är, finns) och att han belönar (ordagrant: blir en belönare åt) dem som hängivet söker (uthålligt och innerligt frågar efter) honom. [Jak 4:8] [Om tro saknas, dvs. om vi inte är trofasta mot Gud och förtröstar på honom, uppstår problem – det grekiska ordet för omöjligt kan även översättas kraftlöst, fruktlöst och oförmöget. Det går alltså över huvud taget inte alls att glädja eller behaga honom. Gud vill att vi ska söka honom med en ivrig förväntan på hans godhet, se Jak 1:6–8.]
Ni vet att när han sedan ändå ville ärva välsignelsen blev han avvisad. Han fann ingen möjlighet att ändra sig, trots att han sökte välsignelsen under tårar.

1 Petrusbrevet (1)

Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.