5352 – נָקָה (naqa)


Typ:
Hebreiska: נָקָה (naqa)
Ursprung: a primitive root
Användning: 44 ggr i GT

Engelsk översättning

to clear
acquit [idiom] at all, [idiom] altogether, be blameless, cleanse, (be) clear(-ing), cut off, be deso

Engelsk beskrivning

1) to be empty, be clear, be pure, be free, be innocent, be desolate, be cut off
1a) (Qal) to be empty, be clean, be pure
1b) (Niphal)
1b1) to be cleaned out, be purged out
1b2) to be clean, be free from guilt, be innocent
1b3) to be free, be exempt from punishment
1b4) to be free, be exempt from obligation
1c) (Piel)
1c1) to hold innocent, acquit
1c2) to leave unpunished


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (44 st)


Om kvinnan inte är villig att följa med dig ska du vara fri från min ed. Det enda du (för alltid) ska lova är att inte föra tillbaka min son dit."
Sedan ska du vara fri från din ed när du kommer till mina släktingar. Om de inte ger henne till dig ska du vara fri från min ed."
Du ska inte representera (ordagrant: "lyfta upp", "bära") Herrens namn (hans karaktär) på ett felaktigt sätt (tanklöst, i tomhet ). Herren ska inte låta den som missbrukar hans namn vara ostraffad. [Ofta har detta bud förringats till att inte nämna Guds namn på ett lättsinnigt sätt eller att inte svära. Att "bära" Herrens namn har innebörden att inte häda hans namn, men tyngdpunkten finns i att inte representera honom och hans karaktär på ett felaktigt sätt. Detta skulle kunna beskrivas som "religiös ondska" som sker i Guds namn. Om en ogudaktig begår onda handlingar är det illa. När någon som säger sig tro på Gud gör samma onda handling och säger att det är i Guds namn begår de inte bara ondska utan skadar även människors syn på Gud. Man behöver inte ha en kristen tro för att begå detta brott. En islamist som i Guds namn ropar "Allahu akbar", "Gud är större" på arabiska, och mördar gör att det är svårare för människor att tro att det kan finnas en god Gud. Ett av de vanligaste argumenten mot den kristna tron är just brott mot detta bud begångna av korsfarare förr i tiden, eller idag av islamister.]
som bevarar nåd (omsorgsfull kärlek) mot tusenden [i alla kommande släktled, för evigt],
    förlåter (lyfter upp) missgärning och överträdelse och synd. [Ordet nåd, hebr. chesed beskriver Guds nåd och trofasta kärlek. Ordet förekommer både i vers 6 och 7. Den första förekomsten beskriver Guds nåd och barmhärtighet mot Israel när han förnyar förbundet och ger dem Torah för andra gången. I vers 7 handlar det om nåd för tusenden. Det syftar på framtida släktled och även andra folk än Israel. En parallell finns i Guds löfte till Abraham i 1 Mos 12:3 där Gud lovar sin välsignelse både till honom och kommande släktled. Samma tanke finns i Joh 1:17. Nåd och sanning, hebr. chesed ve emet, hör oskiljaktigt ihop. De presenteras alltid i samma inbördes ordning (1 Mos 24:27; Ps 40:12; Ords 3:3; Ords 16:6; Jes 16:5). Nåd utan sanning blir uddlös, medan sanning utan nåd blir obarmhärtig.] Samtidigt låter han inte den skyldige bli ostraffad,
    utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn intill tredje och fjärde led." [Gud straffar inte barn och barnbarn för något som deras fäder gjort, i stället beskriver det Guds rättvisa straff för en viss synd i varje generation. Gud påminner att en generation inte kan komma undan Guds straff, eftersom Gud straffade en tidigare generation. Gud är rättvis och hans natur är både nåd och sanning, se vers 6.]
Och prästen ska låta henne avlägga en ed och säga till kvinnan. "Om ingen man har legat med dig, och om du inte har gått åt sidan till orenhet, medan du varit under din man, ska du vara fri från detta bitterhetens vatten som orsakar förbannelse,
Men om kvinnan inte är orenad, utan ren, då ska hon bli rentvådd och ska bära säd. [Märkligt nog används ordet säd här, trots att det är mannens säd som befruktar kvinnans ägg.]
Mannen ska vara ren från sin synd och den kvinnan ska bära sin egen synd.
Du ska inte ta (använda) Herren din Guds (Jahve Elohims) namn fåfängt (lättvindigt, obetänksamt), för Herren (Jahve) ska inte hålla den skuldfri som tar (använder) hans namn fåfängt (lättvindigt, obetänksamt).
[Nu kommer psalmens sista sektion. Först har naturen talat och vittnat om att det finns en Skapare, se vers 2‑7. Sedan uppenbarar Bibeln mer detaljer om vem Gud är, se vers 8‑12. Till sist kommer människans respons som blir en bön om att hela livet ska få harmonisera med universums ordning och rytm.] Vem kan förstå (märka, uppfatta, se, urskilja) alla sina felsteg (brister)? Frikänn (rena) mig från alla mina dolda (hemliga) brister [sådant jag felat i som jag kanske inte ens är medveten om],
bevara också din tjänare [hjälp din livegne att avstå] från uppenbar synd (stolthet, arrogans, fräckhet).
Låt inte sådant [både dold och uppenbar synd, och då speciellt högmod] ha kontroll (makt) över mig,
    då ska jag vara ren och oskyldig från stor (påfallande, grov) synd (överträdelse). [Ordet "sådant" syftar på synd såsom felsteg, brister och överträdelser, och då kanske främst på högmod, se Ords 16:18. Samma hebreiska ord för "dold" används medvetet både i vers 7 och 13b. Ingenting är dolt för solens hetta, värmen tränger ner i markens djup. På samma sätt tränger Guds ord in i människans inre och berör vårt samvete. Ordet för att "ha kontroll" är samma som i 1 Mos 4:7 där Gud vädjar till Kain att "kontrollera" och råda över sin ilska.]
Så är det med den som går in till (har sexuellt umgänge med) sin nästas hustru,
    den som rör henne går inte ostraffad.
Var säker på att de onda inte blir ostraffade,
    men de rättfärdigas barn blir befriade.
Varje människa som är stolt (arrogant) i sitt hjärta är avskyvärd (motbjudande, vidrig) för Herren (Jahve),
    du kan vara säker på att sådana inte undgår sitt straff.
Den som ser ner på (förlöjligar, hånar, driver med) den fattige förolämpar (förnärmar) hans Skapare,
    den som är skadeglad (gläder sig åt andras olycka) undgår inte straff.
Ett falskt vittne blir inte ostraffat,
    och den som andas ut lögner kommer inte undan [straff].
Ett falskt vittne blir inte ostraffat,
    den som andas ut lögner kommer att förgås.
En som är trogen får överflödande välsignelser (framgångar, gåvor, frid),
    men den som snabbt vill bli rik [oavsett pris] ska inte bli ostraffad.
Och hennes portar ska klaga och sörja
    och helt utblottad ska hon sitta på marken.
Jag ska frikänna dem från deras blodskuld
    som jag inte tidigare har förlåtit. Och Herren (Jahve) bor i Sion [tempelberget i Jerusalem].
Herren (Jahve) är tålmodig (sen till vrede) [2 Mos 34:6] och stor i kraft
    och ska förvisso rensa ut de skyldiga.

ב – Bet

I virvelvinden och i stormen har han sin väg,
    molnen är dammet runt hans fötter.
    [Ps 68:5; 104:3; Dan 7:13; Matt 24:30; 26:64; Upp 1:7]
Då sade han till mig: "Detta är förbannelsen som går fram över hela landets ansikte (markyta), för att alla som har stulit ska bli bortsvepta på en sida i enlighet med det (ordet i bokrullen) och alla som svär ska bli bortsvepta på den andra sidan i enlighet med det (ordet i bokrullen).Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.