3423 – יָרַשׁ (jarash)

ärva, inta, överta, besätta


Typ:
Verb Verb
 
Rotord
Hebreiska: יָרַשׁ (jarash)
Uttal: ja-rash    Lyssna
Talvärde: 510 (10 + 200 + 300)    ord med samma talvärde
Ursprung: or יָרֵשׁ en ursprunglig rot
Användning: 231 ggr i GT

Synonymer

Hebr. nachal används ofta om arv från far till son, medan jaresh avser alla former av arv mellan släktingar, även om det inte är till ens direkta avkomlingar.
יָרַשׁjarashH3423
(231 ggr)
ärva, inta, överta, besätta
נָחַלnachalH5157
(59 ggr)
ärva, äga, dela
*Staplarna visar hur många gånger ordet används i Gamla testamentet.

Ordstam

Ord med jarash som rot:

יְרֵשָׁהjereshahH3424besittning
יְרֻשָּׁהjeroshahH3425besittning
מוֹרָשׁmorashH4180tillhåll, besittning
מוֹרֶ֫שֶׁת גַּתMoreshet gatH4182Moreshet-Gat
רֶ֫שֶׁתreshetH7568galler, nät
תִּירוֹשׁtiroshH8492vin, nytt vin

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet jarash till följande:

ἀπόλλυμιapollumiG0622gå under, bli dödad, vara förlorad
ἀρχήarcheG0746begynnelsen, början, furste, först, hörn
δίδωμιdidomiG1325ge
ἐκβάλλωekballoG1544ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut
ἐκζητέωekzeteoG1567utkräva, söka efter
ἐξαίρωexairoG1808driva bort
ἐξέλκωexelkoG1828dras, lockas
ἐξολοθρεύωexolothreuoG1842bli utrotad
κατακληροδοτέωkataklerodoteoG2624fördela arv
κατακυριεύωkatakurieuoG2634utöva herravälde över, övermanna, härska över
κατέχωkatechoG2722undertrycka, hålla, behålla, äga, hålla kvar
κατοικέωkatoikeoG2730bo, bosätta, bor
κληρονομέωkleronomeoG2816ärva
κληρονομίαkleronomiaG2817arv
κληρονόμοςkleronomosG2818arvinge
κλῆροςklerosG2819lott, del, plats
κυριεύωkurieuoG2961vara herre över
λαμβάνωlambanoG2983ta emot, få, välkomna, ta
ὀλοθρεύωolothreuoG3645fördärva
παραλαμβάνωparalambanoG3880ta med, tas med, ta till sig, ta till dig, ta till
περιτίθημιperitithemiG4060sätta omkring, klä på, hänga på
πτωχεύωptocheuoG4433bli fattig

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to possess
cast out, consume, destroy, disinherit, dispossess, drive(-ing) out, enjoy, expel, [idiom] without f

Engelsk beskrivning

1) to seize, dispossess, take possession off, inherit, disinherit, occupy, impoverish, be an heir
1a) (Qal)
1a1) to take possession of
1a2) to inherit
1a3) to impoverish, come to poverty, be poor
1b) (Niphal) to be dispossessed, be impoverished, come to poverty
1c) (Piel) to devour
1d) (Hiphil)
1d1) to cause to possess or inherit
1d2) to cause others to possess or inherit
1d3) to impoverish
1d4) to dispossess
1d5) to destroy, bring to ruin, disinherit


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Verb Verb
hifil hifil
-3
Verb Verb
hifil 1p sing. hifil första person singularis
-1
Verb Verb
hifil 2p pl. hifil andra person maskulinum pluralis
-4
Verb Verb
hifil 2p sing. hifil andra person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
hifil 3p sing. hifil tredje person maskulinum singularis
-2
Verb Verb
hifil 1p sing. hifil första person singularis
-1
Verb Verb
hifil 2p sing. hifil andra person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
hifil vajjiqtol 3p sing. hifil vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis
-6
Verb Verb
qal 1p pl. qal första person pluralis
-2
Verb Verb
qal 2p pl. qal andra person maskulinum pluralis
-8
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis
-8
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person pluralis
-12
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis
-2
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis
-3
Verb Verb
qal 2p pl. qal andra person maskulinum pluralis
-2
Verb Verb
qal vajjiqtol 2p pl. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) andra person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
qal vajjiqtol 3p pl. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum pluralis
-14
Verb Verb
qal vajjiqtol 3p sing. qal vajjiqtol (imperfekt konsekutiv) tredje person maskulinum singularis
-4
Verb Verb
hifil hifil
-9
Verb Verb
qal qal
-51
Verb Verb
qal particip aktiv pl. qal particip aktiv maskulinum pluralis
-2
Verb Verb
qal particip aktiv sing. qal particip aktiv maskulinum singularis
-6
Verb Verb
piel piel
-1
Verb Verb
hifil 1p sing. hifil första person singularis
-2
Verb Verb
hifil 2p pl. hifil andra person maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
hifil 2p sing. hifil andra person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
hifil 3p sing. hifil tredje person femininum singularis
-1
Verb Verb
hifil 3p sing. hifil tredje person maskulinum singularis
-5
Verb Verb
hifil qatal 2p sing. hifil qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis
-3
Verb Verb
hifil qatal 3p pl. hifil qatal (perfekt) tredje person pluralis
-3
Verb Verb
hifil qatal 3p sing. hifil qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis
-17
Verb Verb
hifil particip aktiv sing. hifil particip aktiv maskulinum singularis
-2
Verb Verb
hifil particip aktiv sing. hifil particip aktiv maskulinum singularis
-2
Verb Verb
nifal 1p sing. nifal första person singularis
-1
Verb Verb
nifal 2p sing. nifal andra person maskulinum singularis
-2
Verb Verb
nifal 3p sing. nifal tredje person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
piel 3p sing. piel tredje person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
qal 1p pl. qal första person pluralis
-2
Verb Verb
qal 1p sing. qal första person singularis
-1
Verb Verb
qal 2p pl. qal andra person maskulinum pluralis
-5
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis
-2
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person femininum singularis
-1
Verb Verb
qal 3p pl. qal tredje person maskulinum pluralis
-13
Verb Verb
qal 3p sing. qal tredje person maskulinum singularis
-6
Verb Verb
qal qatal 1p pl. qal qatal (perfekt) första person pluralis
-1
Verb Verb
qal qatal 2p sing. qal qatal (perfekt) andra person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
qal qatal 3p pl. qal qatal (perfekt) tredje person pluralis
-3
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis
-1
Verb Verb
qal particip aktiv sing. qal particip aktiv femininum singularis
-1
Verb Verb
qal particip aktiv pl. qal particip aktiv maskulinum pluralis
-1
Verb Verb
qal particip aktiv sing. qal particip aktiv maskulinum singularis
-1
Verb Verb
qal 2p sing. qal andra person maskulinum singularis
-5


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (231 förekomster i 204 verser)

Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.