2657 – κατανοέω (katanoeo)

ge akt på, skåda, märka, se efter


Typ:
VERB
Grekiska: κατανοέω (katanoeo)
Uttal: kat-an-o-eh-o
Talvärde: 1247 (20 + 1 + 300 + 1 + 50 + 70 + 5 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G2596 och G3539
Användning: 14 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till katanoeo :

בִּיןbinH0995förstå, ge akt på
חָזֶהchazehH2373bringa
נָבַטnavatH5027se
צָפָהtsafahH6822vakta
רָאָהraahH7200se
שׂוּםsomH7760asätta, lägga, göra
שָׂכַלsachalH7919abli vis, ha framgång
שָׁמֵםshamemH8074bli öde

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

consider (7), "behold" (4), "perceive" (2), "discover" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To perceive, remark, observe, understand.
  2. To consider attentively, fix one's eyes or mind upon.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (14 st i TR)


Matteusevangeliet (1)

Varför fokuserar du på flisan (stickan, sågspånet, kornet) i din broders öga, utan att ens fundera på (vara medveten om) bjälken i ditt eget öga?

Lukasevangeliet (4)

[På tal om blindhet:]
Varför ser du flisan (stickan, sågspånet, kornet) i din broders öga,
    utan att ens fundera på (vara medveten om) bjälken i ditt eget öga?
Se reflekterande på (undersök noga, lär av) korparna.
De varken sår eller skördar,
    de har varken förråd (inre kammare med gömda skatter) eller lada,
    och ändå föder Gud dem.
Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? [Korpen var en oren fågel, se 5 Mos 14:14. I Guds svar till Job frågar han retoriskt vem det är som förser korpen med mat, se Job 39:3. Tankarna går också till Elia som fick mat på ett övernaturligt sätt av just korpar, se 1 Kung 17:6. I jämförelse med den rike mannen som byggde lador, se vers 18, har korparna inga lador – de litar på Gud. Även om fåglarna inte sår och skördar är de inte overksamma. De sjunger och lovprisar Gud, samlar mat och bygger bon. Slutsatsen är att om Gud upprätthåller fåglarna i sin skapelse, hur mycket mer ska han inte då försörja sina älskade barn.]
Se reflekterande på (undersök noga, lär av) liljorna (de vilda blommorna), hur de växer.
De arbetar inte (sliter inte hårt på gränsen till utmattning)
    eller spinner.
Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt (majestät) var klädd som en av dem [1 Kung 10:4–7].
Men han genomskådade deras list och sade till dem:

Apostlagärningarna (4)

Mose var förundrad över synen han såg, och när han gick närmare för att se efter vad det var, hördes Herrens röst:

'Jag är dina fäders Gud,
    Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.' [2 Mos 3:6] Då darrade Mose av fruktan och vågade inte se dit.
När jag såg efter och studerade den närmare, fick jag se jordens fyrfotadjur, både vilda och tama, och kräldjur och himlens fåglar. [Sådana djur som hade förklarats orena, se Apg 10:12; 3 Mos 11.]
[Maltas kust består till mesta delen av klippor, men det finns några bukter med sandstränder. På den norra kusten finns en bukt som kallas Paulus vik med en ö i som heter Paulus ö. Detta är den traditionella platsen för skeppsbrottet.]När det blev dag kände de inte igen landet, men de fick syn på en bukt med sandstrand och bestämde sig för att om möjligt låta skeppet driva upp där.

Romarbrevet (1)

Han lät sig inte försvagas i tro när han såg (betraktade) hur hans egen kropp var så gott som död, han var ju omkring hundra år gammal, och att Saras moderliv var dött.

Hebreerbrevet (2)

Därför, heliga syskon (bröder och systrar i tron), delaktiga i den himmelska kallelsen, se noga på den apostel (budbärare) och överstepräst som vi bekänner, Jesus.
Och [ja, eftersom vi nu har en sådan överstepräst, se vers 21] låt oss [då] ge akt [då borde vi ständigt och uppmärksamt tänka] på varandra,
    så att vi motiverar (sporrar, eggar) till kärlek och goda (ärbara) gärningar

Jakobs brev (2)

För om någon är ordets hörare och inte dess görare [någon som bara lyssnar utan att omsätta insikt och kunskap i handling], så liknar han (har denne blivit lik) en man som betraktar (uppmärksamt studerar; noggrant tittar på) sitt [eget] ansikte (ordagrant: sitt naturliga/medfödda ansikte) i en spegel.
[Jakob förklarar och sammanfattar:] För han har [ju] betraktat sig själv och gått därifrån och omedelbart glömt hur han såg ut (ordagrant: hurdan han var)! [Han är lik en man som på morgonen ser sitt orakade och otvättade ansikte i spegeln och som genast inleder sin hektiska dag utan att göra något åt sitt ovårdade utseende. Precis som en naturlig spegel visar vad som behöver åtgärdas, är Guds ord – ja, Jesus själv – den spegel vi ska spegla våra liv i. Det är också ordet som tvättar oss rena, se Ef 5:26.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.