7919a – שָׂכַל (sachal)

bli vis, ha framgång


Typ:
VERB
Rotord
Hebreiska: שָׂכַל (sachal)
Uttal: sa-chal
Talvärde: 350 (300 + 20 + 30)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 62 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet sachal till följande:

ἀγνοέωagnoeoG0050vara okunnig, okunnig, inte veta, inte förstå, okunnighet
ἁρμόζωharmozoG0718trolova
ἀφροσύνηaphrosuneG0877dårskap, dåre
ἄφρωνaphronG0878dåre, oförståndig
δικαιοσύνηdikaiosuneG1343rättfärdighet
ἐπιγινώσκωepiginoskoG1921känna, förnimma, känna igen, veta
ἐπίσταμαιepistamaiG1987veta, förstå
ἐπιστήμωνepistemonG1990förståndig
εὐοδόωeuodooG2137stå väl till med, ha framgång, ha en lyckosam resa
ἐφίστημιephistemiG2186komma fram till, komma, stå, stå vid
κατανοέωkatanoeoG2657ge akt på, skåda, märka, se efter
ματαιόωmataiooG3154förfalla till fåfänglighet
μωραίνωmorainoG3471förlora sältan, bli en dåre
μωρόςmorosG3474dåraktig, oförståndig
νοιέωnoeoG3539inse, förstå
σύνεσιςsunesisG4907förstånd
συνετόςsunetosG4908klok, vis, förståndig
συνίημιsuniemiG4920förstå
ὑποδείκνυμιhupodeiknumiG5263visa, varna, intala
φρονέωphroneoG5426tänka

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

be prudent
consider, expert, instruct, prosper, (deal) prudent(-ly), (give) skill(-ful), have good success, tea

Engelsk beskrivning

1) to be prudent, be circumspect, wisely understand, prosper
1a) (Qal) to be prudent, be circumspect
1b) (Hiphil)
1b1) to look at or upon, have insight
1b2) to give attention to, consider, ponder, be prudent
1b3) to have insight, have comprehension
1b3a) insight, comprehension (subst)
1b4) to cause to consider, give insight, teach
1b4a) the teachers, the wise
1b5) to act circumspectly, act prudently, act wisely
1b6) to prosper, have success
1b7) to cause to prosper


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (62 st)


1 Moseboken (1)

När kvinnan såg att trädet [hade frukt som] var gott (väl lämpat för) att äta och det var behagligt (attraktivt, en lust) för ögonen, och att det var ett begärligt (önskvärt, lockande) träd eftersom man skulle få förstånd (insikt), tog hon av dess frukt och åt. Hon gav också till sin man [som var alldeles intill] och han åt också. [I denna vers finns tre verb: såg, åt och gav. Synintrycken (såg ut att vara gott och den yttre attraktionen) tillsammans med de inre känslorna (löftet om att ge högre förstånd) ledde till ett ödesdigert beslut, se Jak 1:15; 1 Joh 2:16. Sökandet av vishet utan Gud har också att göra med stolthet, se Ords 11:2. Ordet för begärligt är samma som används i förbudet mot begär, se 2 Mos 20:17.]

5 Moseboken (2)

Håll (vakta, skydda) därför detta förbunds ord, och gör (agera, handla efter) dem, så att ni gör allting för att ha framgång.
Om de vore visa skulle de förstå detta,
    de skulle bry sig om hur det går för dem i slutändan.

Josua (2)

Var bara stark (fast, säker, tapper) och mycket frimodig (ståndaktig, alert, modig)!
    [Samma fras som i vers 6 och 9, men med adverbet "bara" och förstärkningen "mycket".]
Var noga med att beakta och följa (vaka över; se till att göra efter)
    all den undervisning (hebr. Torah) som min tjänare Mose har gett (befallt) dig.
Vik inte av från den vare sig åt höger eller åt vänster [följ instruktionerna],
    så kan du agera vist [med insikt och förstånd och ha framgång]
    
    vart du än går.
Låt inte denna skrift med undervisning (hebr. Torah) [denna instruktionsbok]
    lämna din mun.
Begrunda (reflektera över) den [upprepa den lågmält för dig själv] både dag och natt
    – så att du noga beaktar och följer (vakar över; ser till att göra) allt som är skrivet i den –
    för då ska du lyckas (ordagrant: rusa fram)
    
    på din väg
    och du kan agera vist [med insikt och förstånd och ha framgång]. [Vers 7–8 har flera parallella uttryck. Verben hör och gör (hebr. shama och asha) upprepas i varje vers. Hebreiskan har inte ordet "och" mellan dessa ord, vilket knyter dem ännu tätare tillsammans som en enhet – beakta och följ. Höger/vänster hör ihop med dag/natt och "vart du än går" hör ihop med "din väg". Begrunda (hebr. hagah) innebär att mumla och tala för sig själv i en låg ton, se även Ps 1:2. Ordet "meditera" skulle också kunna användas, men eftersom det ofta förknippas med österländsk religion är det viktigt att lyfta fram Skriftens uppmaning att enbart livnära sig på Guds Ord, se Jes 55:1–3; Joh 6:27, 35.]

1 Samuelsboken (4)

Och David gick ut dit Saul sände honom. Han hade stor framgång (var vis, intelligent – hebr. sachal), och Saul satte honom över stridsmän, och det var gott i folkets ögon och även i Sauls tjänares ögon. [De flesta grekiska översättningar har inte med 1 Sam 17:55–18:5, men det finns med i de hebreiska texterna.]
Och David hade stor framgång på alla sina vägar och Herren (Jahve) var med honom.
Och när Saul såg att han hade stor framgång fick han fruktan inför honom.
Sedan gick filistéernas furstar fram, och det hände att så ofta som de steg fram, hade David mer framgång än alla Sauls tjänare, så att hans namn blev mycket tungt (aktat, respekterat).

1 Kungaboken (1)

och var noga med att hålla (vakta, skydda, bevara) Herren din Guds (Jahve Elohims) vägar så att du vandrar på dem till att hålla (vakta, skydda, bevara) hans förordningar (ordagrant "saker inristat") hans budord (tydliga befallningar) och hans påbud (bindande juridiska beslut) och hans stadgar (vittnesbörd, Guds grundläggande regler) i enlighet med allt som är skrivet i Moses undervisning, för att du ska ha framgång i allt som du företar dig och vad du än vänder dig själv till,

2 Kungaboken (1)

Och Herren (Jahve) var med honom, vart han än gick fram hade han framgång, och han gjorde uppror mot Assyriens kung och tjänade honom inte.

1 Krönikeboken (1)

Han sade: "Allt detta har Herren visat mig genom en skrift av sin hand, allt som ska utföras enligt mönsterbilden."

2 Krönikeboken (1)

Hiskia talade vänligt till alla de leviter som hade god insikt i Herrens tjänst. Och de åt av högtidsoffren under de sju dagarna, samtidigt som de offrade gemenskapsoffer och tackade Herren, sina fäders Gud.

Nehemja (2)

Den andra dagen [9:e oktober 445 f.Kr.] samlades huvudmännen för hela folkets familjer med prästerna och leviterna hos Esra, den skriftlärde, för att studera (få insikt och förståelse) orden i undervisningen (hebr. Torah). [Ps 119:97]
Du gav dem din goda Ande för att undervisa dem. Du undanhöll inte ditt manna från deras munnar, och du gav vatten för att släcka deras törst.

Job (3)

Kan en stridsman (en man i sina bästa år – full av egen styrka och kraft) vara till nytta (hebr. sachan) för Gud (El),
    kan ens en vis ("nyttig" – hebr. sachal) man vara till nytta (hebr. sachan) för honom?
Eftersom de vände bort från att följa honom
    och inte tog notis om någon av hans vägar,
Job talar utan kunskap
    och hans ord är utan eftertanke.

Psaltaren (11)

Så därför, ta ert förnuft till fånga nu, ni kungar,
    låt er varnas (lär er och låt er bli tillrättavisade), ni domare (ledare) på jorden.
[Verbet varnas (hebr. jasar) står i den passiva hebreiska verbformen nifal, en reflexiv verbform där subjektet både utför och tar emot handlingen. Formen förstärker inbjudan att ta emot erbjudandet att omvända sig medan det ännu finns tid.]
Herren (Jahve) skådar ner från himlen
    på människosläktet (Adams barn),
för att se om det finns någon som är förståndig (lever vist),
    någon som söker (frågar efter, ta sin tillflykt till, ofta träder fram inför) Gud. [På samma sätt som föregående vers för även denna tankarna tillbaka till Första Mosebok och hur Gud kom ner för att se vad människorna gjorde när de byggde Babels torn, se 1 Mos 11:5.]
[Följande två verser kan tolkas som Herrens ord till psalmisten. Det kan också vara Davids uppmaning individuellt till var och en som hör eller läser psalmen. David har lärt sig vad bekännelse och förlåtelse innebär och vill nu föra den lärdomen vidare.] Jag vill [varsamt och medvetet] vägleda dig (lära/instruera dig; ge dig insikt) och undervisa dig
    om den väg du vandrar (peka ut din väg – den som du ska gå);
    jag vill ge dig råd – med mitt [vakande] öga över dig.
Orden i hans mun är onda och svekfulla;
    han har slutat vara vis (insiktsfull) och göra gott.
Välsignad är den som ser (reflekterar, agerar; på ett vist sätt hjälper) den fattige;
    på den onda dagen ska Herren (Jahve) rädda honom. [Det hebreiska ordet sakal betyder både att fysiskt se något, men också själva processen att tänka och fundera över situationen och slutligen också att agera. Ordet för fattig är i singular. Här avses inte alla fattiga i hela världen, utan en specifik person och dess unika situation. Bibeln blir personlig och får oss att tänka, vem i min närhet är den fattige? Det handlar om att sätta sig in i personens behov och utifrån det göra en vis bedömning av vad den andra personen bäst blir hjälpt av. Det kan innebära allt från undervisning, praktisk och ekonomisk hjälp, men också bön och att räkna med Guds ingripande, se Apg 3:6. Den andra delen "på den onda dagen ska Herren rädda honom" tolkas ibland som att det syftar på den som ser den fattige. Det blir i så fall en Gudsbild där man kan "köpa sig" frälsning. Troligare, även textmässigt, är att det är en uppmaning att se hur Gud har omsorg och räddar den fattige, ett sådant exempel är Lasarus, se Luk 16:19–31.
    Eftersom Jesus citerar från psalmen, och den har messianska undertoner i inledningen, kan vi även se en djupare innebörd här. Vi uppmanas att se, studera och begrunda Jesu liv. Han var rik men blev fattig för vår skull, se 2 Kor 8:9. Gud grep in och uppväckte Jesus och lät honom öppet visa sig, se Apg 10:40.]
Gud (Elohim) skådar ner från himlen på människosläktet (Adams barn),
    för att se om det finns någon som är förståndig (lever vist),
    någon som frågar efter (söker, tar sin tillflykt till, ofta träder fram inför) Gud. [Även denna vers för tankarna tillbaka till Första Mosebok och hur Gud kom ner för att se vad människorna gjorde när de byggde Babels torn, se 1 Mos 11:5.]
Alla människor fruktar [Ords 1:7],
    de ska erkänna (förstå, förkunna) Guds (Elohims) verk [hur han dömde de onda i vers 9]
    och begrunda (förstå) vad han har gjort. [Hebreiska ordet för att "se" i vers 9 är raa som är snarlikt ordet för "frukta" (hebr. jare) i början på vers 10. Båda orden ligger nära varandra i både uttal och betydelse. När människor får se vad Gud gör genererar det en sund gudsfruktan och vördnad för honom.]
Tänk efter, ni brutala (råa, djuriska) bland människor.
    Och ni [oresonliga] dårar, när ska ni förstå?
Jag ska studera (akta, beskåda) redbarhetens väg.
    När ska du komma till mig? Jag ska vandra med mitt hus (min familj) med redbarhet i mitt hjärta.
Våra fäder i Egypten uppmärksammade inte dina under,
    de glömde din rikliga nåd (kärleksfulla omsorg; trofasthet),
    de var upproriska vid havet, ja vid Röda havet. [Ps 78:13; 2 Mos 14–15]
Jag har mer förståelse än alla mina lärare,
    för dina stadgar (hebr. edot) är min begrundan [det jag ständigt reflekterar över].

Ordspråksboken (13)

För att ge undervisning om hur man agerar med vishet (hur man får självdisciplin, och hur man handlar rätt i moraliska frågor), resultatet blir:
    rättfärdighet (att man följer Guds standard) och
    rättvisa (att man tar rättvisa beslut) och
    integritet (vad man säger och vad man gör överensstämmer, att man lever moraliskt rätt, vandrar rakt fram).
Den som samlar in [skörden] under sommaren är en vis son,
    men den som sover under skördetiden är en skam [för sin far och för sig själv].
Där det talas många ord [i upprört tillstånd], där saknas inte synd,
    men den som håller tillbaka (lägger band på, tyglar) sina läppar är vis.
En tjänare med förstånd får kungens favör (gillande, accepterande, uppskattning),
    men hans vrede kommer över den som skämmer ut honom.
Den förståndige vandrar uppåt [mot himmelen] på livets stig (välkända, upptrampade gångväg),
    och på så vis undviker han Sheol (underjorden – de dödas plats) därnere.
Den som agerar vist (följer Guds ord) får framgång,
    den som förtröstar på Herren (Jahve) blir Välsignad (salig, lycklig, avundsvärd).
Hjärtat hos den vise lär tungan [vad den ska tala],
    och hans läppar ökar i kunskap (förmåga att lära ut, gott tal).
En vis tjänare får regera över en son som orsakar skam (förvirring, oreda),
    och han får dela arvet med bröderna.
En gåva (muta) fungerar som en skinande diamant [ordagrant "en sten som charmerar"] för den som ger den,
    varthelst han vänder sig ger den honom framgång. [Versen kan tolkas positivt att en gåva stillar vrede, se Ords 21:14. Ordet gåva kan också översättas muta vilket inte är accepterat enligt judisk lag, och då är versen en sorglig kommentar om det mänskliga beteendet, se vers 23.]
Hus och rikedomar kommer som arv från föräldrar,
    men en förstående (insiktsfull, varsam, framgångsrik, duktig) hustru kommer från Herren (Jahve).
När den arrogante (skrytsamme) blir straffad,
    ser den oförståndige (en naiv människa som blivit vilseledd) detta och blir vis,
    men människor med [Guds] vishet lär sig genom att ta emot undervisning. [Kontrasten i denna vers är mellan den oförståndige och den vise. Den arrogante förändras inte, men när han tillrättavisas så ser den oförståndige det och får vishet. Bäst är dock att ha ett öppet hjärta och ta emot undervisning och bli vis den vägen.]
Den rättfärdige studerar de ogudaktigas hus (familj),
    hur de ogudaktigas liv [utan Guds beskydd] vänds upp och ner.
Den som viker av ifrån den rätta vägen
    hamnar bland skuggornas (i de dödas andarnas – hebr. rafaim) sällskap.

Jesaja (3)

För att de ska se och veta (djup, intim kunskap)
    och överväga och tillsammans förstå,
att det är Herrens (Jahves) hand
    som har gjort detta och att det är den Helige i Israel som har skapat det.
De vet inte, inte heller förstår de,
    för deras ögon är insmorda (variga) så att de inte kan se
    och deras hjärtan så att de inte kan förstå.

Följande stycke är fint strukturerad som en kiasm där den centrala delen finns i Jes 53:4–6. A Gåtan – Herrens tjänare upphöjd men ändå förödmjukad, Jes 52:13–15
  B Förklaring – Ett rotskott, vår reaktion, Jes 53:1–3
    C Han tog all vår synd, Jes 53:4–6
  B´ Förklaring – som ett lamm, deras handlande mot honom, Jes 53:7–9
A´ Lösningen på gåtan – försoning, Jes 53:10–12

Upphöjd, men ändå förödmjukad

Se, min tjänare ska agera med stor vishet (utföra sitt uppdrag perfekt; ha framgång)!
    Han ska bli upprest (upphöjd; bli upplyft som ett offer till Gud – hebr. jarom),
    bli upplyft (lyfta upp och ta bort, förlåta synder, lida – hebr. nisa),
    och bli högt uppsatt (få den högsta positionen, regera – hebr. gava). [Jesus Messias är den lidande tjänaren som ska lyda Fadern och bara göra det han säger. Här används tre olika hebreiska ord som alla betyder att lyfta upp eller upphöja. Samtidigt har de tre orden ytterligare betydelser som lyfter fram att mitt i detta upphöjande ingår både att bli ett offer, att lida och att slutligen segra och bli den högste över allting annat.]

Jeremia (6)

Och jag ska ge er herdar efter mitt hjärta som ska föda er med kunskap och förståelse.
Utan låt den som söker ära, ha sin ära i detta [om någon ska skryta över eller berömma sig över något, låt det vara detta]: Att han förstår och känner (har en personlig erfarenhet av) mig, att jag är Herren (Jahve),
som här på jorden agerar (verkar) i:
    kärlek (lojal trofast kärlek, nåd),
    rätt (själva beslutsprocessen, dömer rättvist), och
    rättfärdighet (renhet, kärlek, godhet, trofasthet, hjälp, fred, framgång och lycka),
för i detta har jag min glädje (tillfredställelse), förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).
Eftersom herdarna har blivit råa (brutala)
    och inte frågar Herren (Jahve),
därför har de ingen framgång
    och hela deras hjord är skingrad.
Men Herren är med mig som en mäktig hjälte (fruktansvärd krigsman),
    därför ska mina fiender misslyckas (komma på fall), de ska inte segra över mig.
De ska komma på skam, eftersom de var ovisa (de misslyckades med sina planer).
    Deras skam ska aldrig glömmas.

Se, de dagar kommer, förkunnar (säger, proklamerar) Herren,
    då jag ska låta en rättfärdig gren växa upp (skjuta skott) åt David [en arvinge i hans kungliga släkt].
Han ska regera som kung och handla vist,
    och ska utföra (skapa) rätt och rättfärdighet i landet.
För se, jag ska uppvigla och få en samling av stora länder från norr att komma upp mot Babel, och de ska göra sig själva redo mot henne, därifrån ska hon bli tagen, deras bågar ska vara som en mäktig man som gjorts barnlös, ingen ska återvända fåfängt.

Daniel (10)

De skulle inte ha någon kroppslig defekt [vara i god fysisk hälsa] och vara vackra att se på. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldéernas språk [kilskriftsspråket akkadiska som används på lertavlor och arameiska som var det nya världsspråket] och litteratur. [Daniel och hans vänner var av kunglig släkt och hade växt upp i Jerusalem. De var i yngre tonåren när de tillfångatogs och deporterades till Babylon, en resa på 150 mil som tog 3-4 månader till fots med karavan. Historiska dokument visar att åldern för högre utbildning var 14 år i Babylon. Beskrivningen av Daniels långa liv i Babylon bekräftar att han måste ha varit ung när han fördes bort, se Dan 1:21.
    Väl framme i Babylon kan Daniel och hans vänner ha blivit kastrerade. Det som talar för det är att detta var vanligt bland kungens tjänare vid den här tiden. Det nämns heller aldrig att Daniel gifte sig och fick några barn. I Jesajas profetia, som skrevs 100 år innan dessa händelser, varnar han för att kärlen skulle plundras och ättlingar till kungahuset föras bort och bli eunucker i Babylon, se 2 Kung 20:12–17. I Jesaja 56, som rör återvändande judar, tas just eunucker utan barn upp som en speciell grupp, se Jes 56:3–5. Dessa bibliska referenser har gjort att denna uppfattning är vanlig inom judendomen. Det som talar emot är att det inte uttryckligen nämns att Daniel blev kastrerad. De skulle vara "utan defekt", se vers 4, vilket tvärtom kan tala för att de inte var kastrerade. Det hebreiska ordet för eunuck, "saris", har också flera betydelser. Det kan betyda kastrerad man men också högt uppsatt ledare. Potifar i Egypten var en "saris" som var gift, se 1 Mos 37:36; Matt 19:12; Apg 8:27; Jes 56:3–6.]
Gud gav dessa fyra unga män kunskap, förmågan att studera och lära sig från skrifter och vishet. Daniel [hade även en övernaturlig gåva, han] förstod också alla slags syner och drömmar. [Varje god gåva kommer från Gud, se Jak 1:17.]
Medan jag betraktade (reflekterade över) [de tio] hornen, sköt ett annat horn upp mellan dem och stötte bort tre av hornen. Det hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ting. [Stora och hädiska ord, enligt Upp 13:5.]
Just precis som det står skrivet i Mose lag (undervisning), kom allt detta onda (denna olycka) över oss. Trots detta har vi ännu inte försökt försona oss med Herren vår Gud. [Ordagrant 'blidka hans ansikte', att vända sitt ansikte mot någon är ett tecken på favör och välvilja.] Vi har inte vänt oss bort från (slutat med) våra missgärningar (synder) och börjat söka (fråga efter, lyda) din sanning [dina levnadsregler och din moral i din undervisning].
[Ängeln] Gabriel undervisade mig och sade: "Daniel, jag har kommit för att ge dig insikt och undervisning (hjälp att förstå).
[Nu delas de 70 sjuperioderna in i tre grupper: 7, 62 och 1. Den sista delen har två halvor.] Det ska du veta och förstå att från det att ett ord (en order) om att
    återställa och bygga upp Jerusalem igen,
    till en smord (messias), en furste [kommer],
    ska det vara 7 sjuperioder [49 år].
Under 62 sjuperioder [434 år]
    ska den [staden Jerusalem] på nytt bli uppbyggd,
    med torg (marknadsplats och gator) och försvarsmurar (eller vattensystem),
    även under svåra tider. [Neh 4:1; 9:36–37]
De förståndiga (visa) bland folket ska ge många insikt [förklara vad som händer]. Trots detta ska de ändå under en tid falla genom svärd och eld, genom exil (bli bortförda i fångenskap) och plundring [få sina egendomar konfiskerade].
En del av de förståndiga ska falla, och de ska luttras så att de blir rena och fläckfria fram till den sista tiden. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden.

De visa [Ords 11:30] ska skina som himlens ljus [solen och stjärnorna], och de som leder de många till rättfärdighet ska stråla som stjärnorna i evigheters evighet.
Många ska bli renade och vita och luttrade, men de ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet. Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det.

Amos (1)

Därför är den eftertänksamme tyst i en sådan tid,
    för det är en ond tid.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.