2127 – εὐλογέω (eulogeo)

välsigna, prisa


Typ:
VERB
Grekiska: εὐλογέω (eulogeo)
Uttal: yoo-log-eh-o
Talvärde: 1313 (5 + 400 + 30 + 70 + 3 + 5 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från en sammanslagning av G2095 och G3056
Användning: 41 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till eulogeo :

בָּרַךְbarachH1288välsigna
הָדַרhadarH1921vara partisk, ära
הָלַלhalalH1984askina
יָדָהjadahH3034prisa, tacka
יָרֵאjareH3372frukta, vara rädd, vörda
יָתַרjatarH3498bli kvar, förbli
כָּבֵדkavedH3513ära, hedra, skumma, svår, förhärda
נָגַןnaganH5059spela, spela harpa
רוּןronH7442aövervinna
רָצָהratsahH7521nåd, ynnest, välvillighet, att ha någon kär, villkorad nåd
שְׁבַחshevachA7624prisa

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

bless (43), "praise" (1)

Engelsk beskrivning

 1. To praise, celebrate with praises.
 2. To invoke blessings.
 3. To consecrate a thing with solemn prayers.
  1. To ask God's blessing on a thing.
  2. Pray God to bless it to one's use.
  3. Pronounce a consecratory blessing on.
 4. Of God.
  1. To cause to prosper, to make happy, to bestow blessings on.
  2. Favoured of God, blessed.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal förekomster
V-AAI-3SVerb Aorist Aktiv Indikativ tredje person Singular -18
V-AAP-NSMVerb Aorist Aktiv Particip Nominativ Singular Maskulin -10
V-FAI-1SVerb Futurum Aktiv Indikativ första person Singular -2
V-PAI-1PVerb Närvarande Aktiv Indikativ första person Plural -6
V-PAM-2PVerb Närvarande Aktiv Imperativ andra person Plural -7
V-PANVerb Närvarande Aktiv Infinitiv -2
V-PAP-ASMVerb Närvarande Aktiv Particip Ackusativ Singular Maskulin -2
V-PAP-NPMVerb Närvarande Aktiv Particip Nominativ Plural Maskulin -4
V-PAP-NSMVerb Närvarande Aktiv Particip Nominativ Singular Maskulin -4
V-PAS-2SVerb Närvarande Aktiv Subjunktiv andra person Singular -1
V-PPI-3PVerb Närvarande Passiv Indikativ tredje person Plural -2
V-PPI-3SVerb Närvarande Passiv Indikativ tredje person Singular -2
V-RAI-3SVerb Perfekt Aktiv Indikativ tredje person Singular -2
V-RPP-NSFVerb Perfekt Passiv Particip Nominativ Singular Feminin -5
V-RPP-NSMVerb Perfekt Passiv Particip Nominativ Singular Maskulin -14
V-RPP-VPMVerb Perfekt Passiv Particip Vokativ Plural Maskulin -2


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (41 st i TR)


Matteusevangeliet (5)

Men jag säger er [och fullkomnar betydelsen]: Älska era fiender [visa alltid dem som är öppet fientliga osjälvisk och utgivande kärlek] och be för dem som förföljer er. [Ords 25:21; Luk 6:27; Rom 12:14, 20]
Sedan sade han till folket att slå sig ner i gräset, och han tog de fem bröden och de två fiskarna och såg upp till himlen och välsignade dem. [Jesus bad antagligen den judiska välsignelsen Hamotzi: "Välsignad är du Herre, universums Kung, som frambringar bröd från jorden."]Han bröt bröden och gav bitarna till lärjungarna, och lärjungarna gav dem till folket.
Folkskaran som gick före honom, och de som gick efter honom, ropade högt (man sjöng gång på gång):
"Hosianna (rädda, fräls oss nu) Davids son!
    [Arvtagaren till Davids rike, Guds utlovade Messias.]
Välsignad (värd att prisas) är han som kommer i Herrens namn!
    [Den som Herren utvalt att vara vår kung.]
Hosianna i höjden (himlen)!" [Under påskhögtiden sjöng man från Psalm 113–118, de så kallade Hallel-psalmerna. Här sjunger man stroferna Ps 118:25–26, och lägger till delen "Davids son" och hyllar Jesus som Messias.]
För jag säger er, ni ska inte se mig igen förrän den dag då ni säger: 'Välsignad är han som kommer i Herrens namn.' " [Ps 118:26]
Sedan ska Kungen [Människosonen – Jesus när han ska döma alla människor] säga till dem som står på hans högra sida [fåren, se vers 33]: 'Kom, ni som är välsignade av min Fader, ärv (ta emot som ert eget) det kungarike som är förberett för er sedan världens nedkastande [gr. apo kosmos katabole – dvs. från syndafallet då Guds ordnade världssystem raserades].
Medan de åt, tog Jesus ett bröd och när han hade välsignat det, bröt han det och gav det till lärjungarna och sade: "Ta emot, ät, detta är min kropp!"

Markusevangeliet (5)

Jesus tog de fem brödstyckena och de två fiskarna och såg upp mot himlen och välsignade dem. [Jesus bad antagligen den judiska välsignelsen Hamotzi: "Välsignad är du Herre, universums Kung, som frambringar bröd från jorden."] Sedan bröt han bröden och gav dem (oupphörligen, verbformen beskriver ett kontinuerligt givande), åt lärjungarna, för att de skulle dela ut dem åt folket. [Undret skedde i Jesu händer.] Han fördelade också de två fiskarna åt alla,
De hade också några små fiskar. När han hade bett Guds välsignelse över dem sade han att de också skulle delas ut.
De som gick före [i följet tillsammans med dem som mötte honom från Jerusalem, se Joh 12:18] och de som följde honom [från Betfage och Betania] ropade [citerade från Ps 118:25–26]:
"Hosianna (Herre rädda oss)!
Välsignad (prisad) är han som kommer i Herrens namn!
Välsignat är vår fader Davids rike som kommer nu!
Hosianna i höjden!"
Medan de åt tog han ett helt bröd (en rund osyrad brödkaka), prisade (tackade) Gud och bad välsignelse över det, sedan bröt han det och gav åt dem och sade:
    "Ta emot, ät, detta är (representerar) min kropp."

Lukasevangeliet (13)

Han kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade (som blivit utvald, fått Guds välvilja och favör över ditt liv). Herren är med dig."
Hon ropade ut med hög röst (ett emotionellt utrop) och sade [sedan, när hon samlat sig]:
"Du är välsignad (lycklig, avundsvärd) framför alla andra kvinnor, [du har fått ett unikt privilegium]
    och välsignat är det barn du bär inom dig.
På en gång öppnades Sakarias mun, och hans tunga löstes. Han började tala, och prisade (tackade, lovade) Gud.
tog Symeon honom i sina armar och lovprisade Gud och sade:
Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria:
"Se, detta barn är satt till fall och upprättelse för många i Israel
    och till ett tecken som väcker motstånd (som blir motsagt).
Välsigna (tala väl om) dem som förbannar [uttrycker avsky genom att nedkalla en dom över] er
    och be för dem som skymfar (hotar, förorättar; falskt anklagar) er.
    [Ordagrant: 'be runtomkring dem', dvs. omringa dem med bön så de inte utför sina hot utan omvänder sig.]
Sedan tog han de fem bröden och de två fiskarna och såg upp mot himlen och välsignade dem. [Jesus bad antagligen den judiska välsignelsen Hamotzi: "Välsignad är du Herre, universums Kung, som frambringar bröd från jorden."] Han bröt bröden och gav (oupphörligen, verbformen beskriver ett kontinuerligt givande) åt lärjungarna, för att de skulle dela ut åt folket.
Se, nu står ert hus övergivet (tömt på sina egna resurser) [utan Guds beskydd]. Jag säger er, ni ska inte se mig igen förrän den dag då ni säger: 'Välsignad är han som kommer i Herrens namn.' " [Ps 118:26]
De sade:
"Välsignad är han som kommer, konungen,
    i Herrens namn! [Ps 118:26]
Frid (fred, fullständig harmoni) i himlen
    och ära (härlighet) i höjden [i de högsta himlarna]!" [Under påskhögtiden sjöng man från Psalm 113-118. Lukas lägger till "konungen" i citatet för att förtydliga vem det handlar om.]
När han låg till bords med dem, tog han ett bröd och tackade (välsignade) Gud, sedan bröt han det och gav det till dem. [Den inbjudne gästen Jesus, tar nu rollen som herre och leder måltiden.]
Sedan förde Jesus dem ut [från Jerusalem] nästan ända fram till Betania [som ligger strax utanför Jerusalem, vid Olivberget]. Han lyfte upp sina händer och välsignade dem.
Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen.
De var alltid i templet [varje dag då det var öppen bön, se Apg 2:46] och prisade Gud. [Lärjungarnas sorg över Jesu död var bytt i glädje, se Luk 24:17. Lukasevangeliet både börjar och slutar med att beskriva vad som sker i templet, se Luk 1:9. Berättelsen fortsätter på ett naturligt sätt i Lukas andra verk Apostlagärningarna. I Lukasevangeliet redogör han för vad Jesus började göra och lära, se Apg 1:1–2. I Apostlagärningarna är Jesus uppstånden men fortsätter att verka genom kristna i den helige Andes kraft.]

Johannesevangeliet (1)

tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom och de ropade [sjöng från Ps 118:25]:
"Hosianna (rädda, fräls, befria nu)!
Välsignad är han som kommer i Herrens namn – Israels kung." [Att vifta med palmkvistar betecknade ett varmt välkomnande. Hosianna är ursprungligen ett hebreiskt och arameiskt bönerop – här ett hyllningsrop i glädje och förväntan. Ordet har samma rot som Jesu namn på hebreiska – Jeshua.]

Apostlagärningarna (1)

Det var först och främst för er [judarna som fick välsignelsen först och skulle bli en välsignelse för allt folk] som Gud lät sin tjänare [Jesus] uppstå, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en av er bort från era onda gärningar."

Romarbrevet (2)

[Följande uppmaningar handlar om hur man ska bemöta andra människor.] Välsigna (tala väl om) dem som förföljer er,
    välsigna (tala väl om) dem och förbanna dem inte. ["Välsigna" betyder att tala väl om någon. Denna vers ger ledning i hur vi ska agera när människor, både troende och icke-troende, behandlar oss illa. Tala inte illa om dem, utan be att de får uppleva Guds välsignelser. Kärleken önskar alltid det bästa för människor oavsett vem de är. Den gamla naturen vill förbanna, men Gud önskar att vi ber honom att välsigna dem, se Matt 5:44; Luk 6:28; Apg 7:60; 1 Kor 4:12.]

1 Korintierbrevet (3)

Vi sliter och arbetar med våra händer.
    [Paulus arbetade för sitt eget uppehälle för att inte vara en börda för församlingen, se 1 Thess 2:9.]
När vi blir hånade
    välsignar vi,
när vi blir förföljda
    härdar vi ut,

Välsignelsens bägare [med vin under Herrens måltid] som vi välsignar,
    innebär inte [att dricka] den
    gemenskap (delaktighet) med den Smordes (Kristi) blod?
Brödet som vi bryter,
    innebär inte [att äta] det
    gemenskap med den Smordes (Kristi) kropp?
Om du tackar Gud i anden,
    hur ska då den oinvigde kunna säga sitt "Amen" (det är sant) till din tacksägelse,
    när han inte förstår vad du säger?

Galaterbrevet (1)

Därför blir de som är av tro (litar, lutar sig emot Gud) välsignade tillsammans med den troende Abraham (som trodde, litade, lutade sig emot Gud).

Efesierbrevet (1)

[Vers 3–14 är en enda lång mening i grekiskan, den längsta i hela Bibeln! Paulus var en lärd man, så anledningen till att han ibland skriver långa meningar beror inte på att han är okunnig i det grekiska språket. I stället är det ett sätt att uttrycka sin entusiasm. På samma sätt som en talare blir ivrigare och pratar snabbare och mer engagerat, blir Paulus engagerad när han börjar skriva om alla välsignelser Jesus har gett den troende, och låter adjektiven flöda!] Välsignad (lovad, prisad) är vår Herre Jesu den Smordes (Kristi) Gud och Fader, som har välsignat oss med varje andlig välsignelse i det himmelska [i de himmelska världarna, i den andliga dimensionen] i den Smorde (Messias, Kristus).

Hebreerbrevet (7)

Han sade:
Jag ska rikligt välsigna dig,
    och rikligt föröka dig. [1 Mos 22:17]
[Melkisedek har introducerats i tidigare kapitel. Nu sker en grundligare genomgång som visar att han är en förebild till Jesus. Melkisedek nämns bara två gånger i GT. Han dyker plötsligt upp i berättelsen om Abraham, se 1 Mos 14:18–20 och citeras i Ps 110 som är messiansk. De första tre verserna i detta kapitel är en enda vers i grekiskan.] För denne Melkisedek
    kung i Salem [kortare namnform av Jerusalem, se Ps 76:3],
    präst åt Gud den Högste,
    den som mötte Abraham på hans väg tillbaka efter segern över kungarna och välsignade honom,
Men Melkisedek, som inte var av deras släkt,
    fick tionde av Abraham
    och välsignade honom som hade fått löftena. [På samma sätt behöver inte Jesus vara från Levi stam.]
Ingen kan förneka att det är den lägre [Abraham]
    som blir välsignad av den högre [Melkisedek, som i sin tur är en förebild till Jesus].
I tro gav Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider [1 Mos 27].
I tro välsignade den döende Jakob Josefs båda söner [1 Mos 48]. Sedan tillbad han böjd mot änden av sin stav [1 Mos 47:31].

Jakobs brev (1)

Med den välsignar vi Herren och Fadern,
    och med den förbannar vi människor
    som är skapade till Guds avbild.

1 Petrusbrevet (1)

Löna inte ont med ont
    eller förolämpning (hån) med förolämpning [ge inte igen med samma mynt, se 1 Thess 5:15; 1 Pet 2:23],
utan tvärtom ska ni välsigna (tala väl, be för andras välgång), för detta blev ni kallade till för att ni ska (skulle) ärva välsignelse. [Rom 12:21]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.