1581 – ἐκκόπτω (ekkopto)

avhugget, hugga ner, hugga av


Typ:
Verb
Grekiska: ἐκκόπτω (ekkopto)
Uttal: ek-kop-to
Talvärde: 1295 (5 + 20 + 20 + 70 + 80 + 300 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G1537 och G2875
Användning: 10 ggr i NT

Ursprung

Från G1537 och G2875:

ἐκek, exG1537av, från, ut ur, med, på
κόπτωkoptoG2875sörja, jämra sig, skära ner

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till ekkopto :

גְּדַדgedadA1414hugga ner
גָּדַעgadaH1438hugga ner, hugga av
חֲבַלchavalA2255förstöra
כָּרַתkaratH3772skära, göra ett snitt, sluta ett förbund
נָכָהnachahH5221slå, döda
נָפַלnafalH5307falla
נָקַרnaqarH5365gräva
נָשָׂאnasaH5375lyfta
נָתַשׁnatashH5428rycka upp
קֵץqetsH7093slut
רֵעַreaH7453granne, vän

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

cut off (4), "hewn down" (3), "cut down" (2), "cut out" (1), "be hindered" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To cut out, cut off.
    1. Of a tree.
  2. Metaphor, to cut off occasion.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
VERB Verb
2:a aorist pass. ind. andra aorist passiv indikativ
sing. andra person singularis
-1
VERB Verb
2:a fut. pass. ind. andra futurum passiv indikativ
sing. andra person singularis
-1
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
sing. andra person singularis
-3
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. första person singularis
-1
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. andra person singularis
-1
VERB Verb
pres. pass. ind. presens passiv indikativ
sing. tredje person singularis
-3


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (10 st i TR)


Matteusevangeliet (4)

Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs ner och kastas i elden.
Om din högra hand förleder dig, hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre att du förlorar en av dina kroppsdelar än att hela din kropp kastas i Gehenna (helvetet)."
[Detta talesätt är inte bokstavligt utan en hyperbol, dvs. en överdrift. Jesus lär inte ut självstympning, för även en blind man, eller en man med en arm, kan ha orena sexuella tankar. Slutsatsen är att med alla medel motverka synden: utsätt dig inte för frestande situationer, kasta bort sådant som förleder till sexuell synd osv. Lösningen är inte att skuldbelägga kvinnan och tvinga bort henne från gudstjänstlokalen. Det är inte kvinnans skönhet, utan mannens brist på självbehärskning som är problemet. Jesus säger till mannen: "det är ditt öga", ta ansvar för det.]
Varje träd som inte bär god frukt huggs ner och kastas i elden.

Om din hand [frestar dig att göra fel] eller din fot förleder dig [att gå till en plats som frestar dig att synda],
hugg av den och kasta bort den.
Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller lam
än att ha två händer eller två fötter och bli kastad i den eviga elden.

Lukasevangeliet (3)

Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs ner och kastas i elden."
Då sa han [ägaren] till trädgårdsmästaren: 'Lyssna nu, i tre års tid [från den ålder, omkring fem år efter det var planterat, då det var normalt att förvänta sig att trädet skulle börja ge en skörd] har jag kommit och letat efter frukt på detta fikonträd, utan att hitta någon. Hugg bort det (ordagrant 'hugg ut det')! Varför ska det ta upp plats (suga ut jorden, ta solljus från andra träd)?'
Kanske bär det frukt nästa år, men om inte, kan du hugga bort det.' "
[Jesus är förebedjaren som i det längsta vädjar för sitt folk att de ska vända om och bära frukt. Lite senare i vers 34 gråter och ber Jesus över Jerusalem.]

Romarbrevet (2)

Se här Guds godhet och stränghet: stränghet mot dem som föll, Guds godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du bortskuren.
För om du blev bortskuren från vildoliven som du av naturen tillhörde och mot naturen inympad i ett äkta olivträd, hur mycket lättare ska då inte de naturliga grenarna ympas in i sitt eget olivträd?
[Varför väljer Paulus att använda ett olivträd för sin bild? Trädet är en symbol på fred. Efter syndafloden när Noa skickar ut duvan kommer den tillbaka med en kvist från just ett olivträd, se 1 Mos 8:11. Runt Medelhavet, och speciellt i Israel, är olivträdet det viktigaste av alla träd eftersom dess frukt, olivoljan, är källan till mat, ljus, hygienartiklar och helande.]

2 Korintierbrevet (1)

Och jag tänker fortsätta göra som jag gör [predika utan att ta betalt], för att hindra dem som söker ett tillfälle att framstå som våra jämlikar i vad de skryter med.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.