7703 – שָׁדַד (shadad)

förhärja


Typ:
VERB
Rotord
Hebreiska: שָׁדַד (shadad)
Uttal: sha-dad
Talvärde: 308 (300 + 4 + 4)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 58 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet shadad till följande:

ἀπόλλυμιapollumiG0622gå under, bli dödad, vara förlorad
ἀπώλειαapoleiaG0684fördärv, slöseri
ἀτιμάζωatimazoG0818förnedra, vanära, förakta
διώκωdiokoG1377förfölja, följa efter, följa, lida förföljelse
ἐξολοθρεύωexolothreuoG1842bli utrotad
καταστροφήkatastropheG2692bryta ner, fördärva
λῃστήςlestesG3027tjuv, rånare
ὄλεθροςolethrosG3639fördärv
ὀλοθρεύωolothreuoG3645fördärva
ταλαιπωρέωtalaiporeoG5003ångra sig djupt
ταλαίπωροςtalaiporosG5005eländig, olycklig, patetisk

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to ruin
dead, destroy(-er), oppress, robber, spoil(-er), [idiom] utterly, (lay) waste

Engelsk beskrivning

1) to deal violently with, despoil, devastate, ruin, destroy, spoil
1a) (Qal)
1a1) to violently destroy, devastate, despoil, assail
1a2) devastator, despoiler (participle) (subst)
1b) (Niphal) to be utterly ruined
1c) (Piel)
1c1) to assault
1c2) to devastate
1d) (Pual) to be devastated
1e) (Poel) to violently destroy
1f) (Hophal) to be devastated


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (58 st)


Domarboken (1)

Mellan hennes fötter sjönk han ihop,
    han föll,
    han låg,
mellan hennes fötter
    sjönk han,
    
    han föll,
    där han sjönk,
där föll han ner död.[Versen formar en dubbel kiasm med parallellism!]

Job (2)

Rövarnas tält har framgång och den säkre bävar,
    Gud (El) till vem kommer Gud (Eloha) i hans hand.
En skräckens röst är i hans öron,
    med framgång ska fördärvaren komma över honom.

Psaltaren (3)

[beskydda/göm mig] från de gudlösa (ogudaktiga, ondskefulla) som vill förgöra mig,
    mina dödsfiender (ordagrant "mina själsfiender", de som är ute efter mitt liv) som omringar mig. [Ordet "förgöra" används också om en armé som plundrar, bränner och förgör en stad som de belägrat och intagit. David känner sig omringad av fiender som snart stormar mot honom.]
inte för pesten som smyger (går fram) i mörkret
    eller plågan (farsoten, förödelsen) som ödelägger [härjar i hettan] mitt på dagen.
O, Babylons dotter, som måste bli fördärvad,
    lycklig (välsignad) är han som hämnas dig
    för det du gjort mot oss.

Ordspråksboken (3)

De oskyldigas integritet vägleder dem [framåt på Guds väg],
    men de otrognas falskhet leder till deras undergång.
En son som utövar våld mot sin far och driver bort sin mor,
    han ger [föräldrarna] skam och drar vanära (förbannelse) över sig själv.
Ligg inte på lur vid den rättfärdiges hem, som den ogudaktige gör.
    Försök inte förstöra den rättfärdiges boning (få den på fall).

Jesaja (11)

[Moab var Israels och Judas grannland öster om Jordanfloden. Många av de nordliga moabitiska städerna i detta kapitel tillhörde en gång i tiden Israel. Bland dem är Cheshbon och Eleale som nämns i vers 4, se 4 Mos 32:37. När Israel och Juda var starka hade de kontroll över detta område, men under Jesajas dagar stod Moab och andra länder i området under attack från Assyrien. I vers 1–4 räknas de stora städerna upp från söder och sedan norrut.] Budskap om (profetord, börda över) Moab. På en natt ödeläggs Ar [stad söder om floden Aronon, på östra sidan av Döda havet] i Moab,
    lagd i ruiner,
på en natt ödeläggs Kir [nuvarande staden Karak, också söder om Aronon] i Moab,
    lagd i ruiner.
Låt mina utstötta bo hos dig,
    som hos Moab var du ett skydd för honom från fördärvarens ansikte. För utpressningen ska ta slut,
    fördärvet upphöra,
    de som trampade ner är förtärda, ut ur landet.
En hemsk syn förkunnas för mig: "Den förrädiska köpmannen handlar förrädiskt,
    och tillspillogivaren tillspilloger.
Gå upp Elam!
    Belägra, du Medien!
Allt dess suckande har jag gjort slut på (tystat)."
Budskap om (profetord, börda över) Tyros. Ve, ni Tarshish skepp, för det är ödelagt så att där inte finns några hus, ingen ingång (hamn), från landet Kittim är det uppenbart för dem.
Ve, ni Tarshish skepp, för ert fäste är ödelagt.
[Det sjätte och sista veropet i kap 28-35.] Ve dig, som tillspilloger [de fientliga nationerna, se vers 3–4]
    och inte blir tillspillogiven,
och som agerar förrädiskt
    utan att de agerar förrädiskt mot dig.
När du har slutat med att tillspilloge,
    ska du bli tillspillogiven,
och när du har tröttnat på att agera förrädiskt
    ska de agera förrädiskt mot dig.

Jeremia (26)

Se, han kommer upp som moln och hans vagnar är som virvelvinden, hans hästar är smidigare än örnar. Ve över oss! Eftersom vi förgås.
Det ena fördärvet förkunnas efter det andra fördärvet, eftersom hela landet är förött. Plötsligt är mitt tält spolierat, mina tältdukar i ett ögonblick.
Och du, som är bortskämd vad gör du, eftersom du klär dig själv i scharlakan och täcker dig med smycken av guld och gör dina ögon stora med färg? Fåfängt har du gjort dig själv tjusig, dina älskare föraktar dig, de söker din själ (ditt liv).
Därför ska ett lejon från skogen slå dem, en varg från öknen ska förgöra dem, en leopard vakar över deras stad, alla som går ut därifrån slits i stycken, eftersom deras överträdelser är många, deras avfall har förökats.
Dotter mitt folk omgjorda dig med säcktyg och rulla dig själv i aska. Sörj som för den ende sonen, den allra bittraste klagan, eftersom fördärvaren plötsligt har kommit över oss.
Eftersom en klagande röst hörs från Sion: Hur är vi tillintetgjorda? Vi är mycket förvirrade eftersom vi har övergett landet, eftersom våra boningar har kastat ut oss.
Mitt tält är fördärvat
    och alla mina tältlinor är trasiga (avbrutna),
mina söner har gått ifrån mig och de finns inte,
    det är ingen som längre sträcker mitt tält
    och sätter upp mina tältdukar.
Över alla kala höjder [höga höjder utan vegitation] i öknen har fördärvare kommit eftersom Herrens (Jahves) svärd slukar från den ena änden av landet till den andra änden av landet, ingen shalom (fred) till allt kött.
Deras änkor har blivit fler till mig än havets sand, jag för över dem mot modern en utvald, en fördärvare mitt på dagen, jag låter ångest och skräck komma över henne plötsligt.
En röst! Herdarnas rop och jämret från flockens ledare. Eftersom Herren (Jahve) har tillspillogett deras betesmark.
Över dagen som kommer för att tillspilloge hela Filisteen,
    till att hugga av från Tyros och från Sidon varje hjälpare som återstår,
för Herren (Jahve) har tillspillogivit filistéerna,
    kvarlevan från Chaftors öar [Kreta].
    [Filistéerna tros ha sitt ursprung från Kreta, se 5 Mos 2:23; Amos 9:7.]
Till Moav. Så säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) Israels Gud (Elohim): Ve till Nevo! För det är tillspillogivet. Qirjatim måste skämmas, det är taget. Misgav måste skämmas och förskräckas.
Och fördärvaren ska komma över varje stad och ingen stad ska komma undan, dalen ska förgås och fältet ska fördärvas, som Herren (Jahve) har sagt.
Moav är tillspillogivet och de har gått upp, in i hennes städer och hennes utvalda unga män har gått ner till slakten förkunnar (säger, proklamerar) Kungen, vars namn är Härskarornas Herre (Jahve Sebaot).
Du dotter som bor i Divon, kom ner från din härlighet och sitt törstig, för Moavs fördärvare har kommit emot dig, han har brutit ner dina starka fästen.
Moav måste skämmas, för det är nedbrutet, jämra er och ropa, berätta det i Arnon, att Moav är fördärvat.
Mer än Jazers gråt ska jag gråta för dig, Sivmas vin, dina grenar nådde över havet, de sträckte sig över Jazers hav. Över din sommarskörd och över din vingård har fördärvaren fallit.
Jämra dig Cheshbon för Ai är upplöst, ropa Rabbas döttrar, omgjorda dig med säcktyg, klaga och spring hit och dit bland väggarna, för Malkam ska gå i fångenskap, hans präster och hans furstar tillsammans.
Men jag har gjort Esau naken, jag har avtäckt hans hemliga platser och han ska inte kunna gömma sig själv. Hans säd är tillspillogiven och hans bröder och hans grannar och han finns inte.
Till Qedar och till Chatsors kungarike som Nebukadnessar, Babels kung slog. Så säger Herren (Jahve): Res dig, gå upp mot Qedar och ödelägg österns söner.
Då ska himlarna och jorden och allt som är därpå sjunga av glädje över Babel, för tillspillogivarna ska komma till henne från norr förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).
Fast Babel höjer sig upp till himlarna, och hon befäster sin styrkas höjder, ska likväl tillspillogivarna från mig komma till henne förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).
För Herren (Jahve) tillspilloger Babel och fördärvar hennes stora röst, och deras vågor ryter som många vatten, ljudet av deras röst är tydlig.
För tillspillogivaren har kommit över henne, över Babel, och hennes mäktiga män är tagna, deras bågar är förskingrade, för Herren (Jahve) är en gengäldande Gud (El) han ska kompenserande kompensera.

Hesekiel (1)

Genom de mäktigas svärd ska jag låta dina skaror falla,
    de är alla folkslagens fruktade,
de ska tillspilloge Egyptens stolthet
    och alla dess skaror ska bli fördärvade.

Hosea (2)

Deras hjärta är delat,
    nu ska de bära sin skuld,
han ska bryta ner deras altaren
    och fördärva deras obelisker.
Därför ska tumult bryta ut i dina härar
    och alla dina befästningar ska ödeläggas
som Shalman ödelade Beit-Arvel i stridens dagar,
    modern slogs i bitar med sitt barn.

Joel (2)

Fälten är öde,
    landet sörjer,
för grödan har blivit förstörd,
    det nya vinet är uttorkat,
    oljan sinar (olivträdets frukt slår fel).

Obadja (1)

Om tjuvar kommer till dig,
    om rövare (kommer) på natten,
hur är du avskuren (ensligt placerad, en utsatt position),
    skulle de inte stjäla till dess de fått nog?
Om druvplockare kommer till dig
    skulle de inte lämna lite efterskörd [åt de fattiga]?

Mika (2)

På den dagen ska man ta upp ett ordspråk (liknelse) över dig
    och klaga med en sorgsen klagosång och säga:
"Vi är fullständigt utblottade,
    han ändrade mitt folks del,
hur tar han bort det från mig,
    i småbitar delar han våra fält."

Nahum (1)

Det skall ske att alla som ser på dig ska fly från dig och säga:
"Nineve är ödelagt,
    vem ska begråta henne?
Varifrån ska jag leta efter dem
    som kan trösta dig?"

Sakarja (3)

Klaga ni cypressträd för cedrarna har fallit,
    eftersom de ärorika är förspillda.
Klaga ni Basans ekar,
    för den starka skogen har fallit.
Lyssna! Herdarnas klagan,
    för att deras ära är förspilld.
Lyssna! Rytandet av unga lejon,
    för Jordans busksnår [som är deras skydd och gömslen] är fördärvade.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.