5242 – ὑπερέχω (huperecho)

ha överhet över någon, stå över någon


Typ:
Verb
Grekiska: ὑπερέχω (huperecho)
Uttal: hoop-er-ekh-o
Talvärde: 1990 (400 + 80 + 5 + 100 + 5 + 600 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G5228 och G2192
Användning: 5 ggr i NT

Ursprung

Från G5228 och G2192:

ἔχωechoG2192ha, hålla, äga, hålla i sin hand.
ὑπέρhuperG5228för

Ordstam

Ord med huperecho som rot:

ὑπεροχήhuperocheG5247excellens

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till huperecho :

אַדִּירaddirH0117väldig, tapper, magnifik, mäktig, förnäm, härlig
אָמֵץametsH0553bli stark, göra hård, att styrka, förhärda, bli frimodig
גָּדַלgadalH1431växa, bli stor, göra stor, bli mäktig, bli fullvuxen
עָדַףadafH5736återstå, bli över
עָרַךְarachH6186aställa upp, lägga i ordning, göra i ordning
שְׁנָאshenaA8133förändra

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

higher (1), "better" (1), "excellency" (1), "pass" (1), "supreme" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To have or hold over one.
  2. To stand out, rise above, overtop.
    1. To be above, be superior in rank, authority, power.
      1. The prominent men, rulers.
    2. To excel, to be superior, better than, to surpass.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
-1
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ sing. neutrum ackusativ singularis neutrum
-1
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
dativ pl. dativ pluralis femininum
-1
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
dativ sing. dativ singularis maskulinum
-1
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis femininum
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
3
1
Totalt    5

Referenser (5 st i TR)


Romarbrevet (1)

Varje människa ska underordna sig den överhet (högre auktoriteter) hon har över sig. Det finns ingen auktoritet [i himlen eller på jorden] som inte är av Gud [som inte har fått hans tillåtelse att komma till makten], och den som finns är tillsatt av Gud.
[Många judar tolkade budet mot en utländsk kung i 5 Mos 17:15 som en ursäkt för att inte lyda den romerska staten och betala skatt. Jesus besvarar tydligt frågan om det var rätt att betala skatt eller inte genom att säga "Ge Caesar det som tillhör Caesar, och Gud det som tillhör Gud", se Matt 22:17–21. Efter floden gav Gud människan auktoritet att döma i rättsliga frågor och straffa förbrytare, se 1 Mos 9:5–6. När Pilatus säger till Jesus att han har makt att frisläppa eller korsfästa svarar Jesus honom att han inte skulle ha någon makt om den inte var given från ovan, se Joh 19:10–11. Gud använde t.ex. den persiske kungen Kyros för att utföra Guds vilja, se Jes 44:28.
Det är värt att notera att Paulus uppmanar de troende att underordna sig en så pass korrupt regim som den romerska. Detta innebär inte att Paulus blundar för den orättfärdighet som finns omkring honom utan man måste se detta i ljuset av vad som skulle hända om det inte fanns någon centralmakt och inga civilrättsliga lagar alls. Då skulle anarki råda och den svage skulle bli fullständigt rättslös.]

Filipperbrevet (3)

[Nu följer stegen för att uppnå sann enhet:]
Låt ingenting ske utifrån [motiveras av] självhävdelse (rivalitet, partikäbbel, konflikt) [Fil 1:17]
och fåfänglig (tom) ära,
utan var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva.

Ja, istället räknar (anser) jag verkligen också allting vara en förlust
jämfört med det överlägsna (ofattbara)
att känna [ha en personlig relation med] den Smorde Jesus, min Herre. På grund av honom förlorade jag allt och räknar dessa saker som dynga (avskräde), så att jag kan vinna den Smorde (Messias, Kristus)
Då ska Guds frid, som övergår [som alltid är mer värd, som regerar och håller sig över] allt förstånd, skydda (bevara, vakta) era hjärtan och era tankar (sinnen) i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus.

1 Petrusbrevet (1)

[Det är värt att notera att Petrus uppmanar de troende att underordna sig en så pass korrupt regim som den romerska. Detta innebär inte att Petrus blundar för den orättfärdighet som finns omkring honom. Detta måste ses i ljuset av vad som skulle hända om det inte fanns någon centralmakt och inga civilrättsliga lagar alls. Då skulle anarki råda och den svage skulle bli fullständigt rättslös. I det längsta ska en kristen följa samhällets förordningar, men i de fall där de går emot Guds bud är det viktigare att lyda Gud än människor, se Apg 4:19.]
Underordna er (militärisk term för att inta sin plats, inta en frivillig position av samarbete med) alla mänskliga myndigheter för Herrens skull, både konungen (kejsaren) som högste härskareGrekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.