5234a – נָכַר (nachar)

känna igen


Typ:
VERB
Rotord
Hebreiska: נָכַר (nachar)
Uttal: na-char
Talvärde: 270 (50 + 20 + 200)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 42 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet nachar till följande:

αἰσχύνομαιaischunoG0153skäms för, skämmas
ἀπαλλοτριόωapallotriooG0526vara utestängd, vara främmande för
γινώσκωginoskoG1097känna, förstå
γνωρίζωgnorizoG1107låtit veta, göra känd,
ἐπιγινώσκωepiginoskoG1921känna, förnimma, känna igen, veta
ἐπινεύωepineuoG1962avböja
ἐπιτίθημιepitithemiG2007lägga på, lägga,
πιπράσκωpipraskoG4097sälja

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to recognize
acknowledge, [idiom] could, deliver, discern, dissemble, estrange, feign self to be another, know, t

Engelsk beskrivning

1) to recognise, acknowledge, know, respect, discern, regard
1a) (Niphal) to be recognised
1b) (Piel) to regard
1c) (Hiphil)
1c1) to regard, observe, pay attention to, pay regard to, notice
1c2) to recognise (as formerly known), perceive
1c3) to be willing to recognise or acknowledge, acknowledge with honour
1c4) to be acquainted with
1c5) to distinguish, understand
1d) (Hithpael) to make oneself known


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (42 st)


1 Moseboken (9)

Och han kände inte igen honom eftersom hans händer var håriga som hans bror Esaus händer, och han välsignade honom.
Men den som du hittar dina gudar hos ska inte få leva. Här inför våra släktingar får du se efter om jag har något hos mig som är ditt, och i så fall ta det." Jakob visste inte att Rakel hade stulit dem.
De skickade iväg den speciella manteln och tog den till deras far och sade: "Vi har funnit denna. Vet du om det är din sons mantel eller inte?"
Han kände igen den och sade: "Det är min sons mantel, ett vilddjur har slukat honom. Josef är utan tvekan sliten i stycken."
När hon fördes fram lät hon säga till sin svärfar: "Genom den man som dessa ting tillhör är jag gravid." Hon sade vidare: "Avgör vem som är ägare till sigillet och tråden [den flätade tråden sigillet är fäst i] och staven." [1 Mos 38:18]
Juda kände igen dem och sade: "Hon är mer rättfärdig än jag, eftersom jag inte gav henne min son Shela." Han träffade henne inte mer (hade inget sexuellt umgänge med henne).
Josef såg sina bröder och kände igen dem, men gjorde sig själv oigenkännlig för dem och talade hårt (med myndig röst) till dem och han sade till dem: "Varifrån kommer ni?" och de svarade: "Från Kanaans land för att köpa mat."
Josef kände igen sina bröder, men de kände inte igen honom.

5 Moseboken (4)

Ni ska inte ha anseende till person när ni dömer, ni ska lyssna på den lilla och den stora lika. Ni ska inte vara rädda för någon mans ansikte, för domen är Guds (Elohims), och de fall som är för svåra för er ska ni ta till mig, och jag ska lyssna på dem."

Du ska inte förvränga (ändra, anpassa, göra krokig) rätten (det rättfärdiga domslutet, beslutet).
Du ska inte ha anseende till person (ordagrant ansikten).
Du ska inte heller ta emot mutor (gåvor),
    för en muta förblindar ögat på den vise (kloke) och perverterar den rättfärdiges ord.
Han ska erkänna den förstfödde, sonen till den hatade hustrun, genom att ge honom en dubbel arvslott av allt han haft, för han är förstlingsfrukten av hans styrka. Förstfödslorätten tillhör honom.
Vem sade till sin far och till sin mor: 'Jag har inte sett honom', och till hans bröder 'vill inte kännas vid', och till hans söner 'känner dem inte', för de har hållit (vaktat, skyddat, bevarat) ditt ord och bevarat ditt förbund.

Domarboken (1)

De var i Michas hus och de kände igen ynglingens röst, leviten [Dom 17:7], och de gick åt sidan där och sade till honom: "Vem har fört dig hit? Och vad gör du här? Och vad har du här?" [Att de känner igen levitens röst kan ha att göra med att han kom från deras område vid gränsen mellan Dan och Juda. Kanske kände de honom personligen eller också hörde de att han talade deras egen dialekt.]

Rut (3)

Rut föll ned med ansiktet mot marken och sade till honom: "Varför är du så god och vänlig (nåderik) mot mig, jag är ju bara en främling?"
Hennes svärmor [Noomi] frågade henne: "Var [i hela världen] har du plockat [allt detta] idag? Var har du arbetat? Må den som såg dig vara välsignad!" [Verben i Noomis fråga är lite märkligt placerade. Anledningen är troligtvis för att skapa en ordlek. Det inledande frågande adverbet "var" är hebreiska epho som är snarlikt måttet "efa" i vers 17. Frasen uttrycker Noomis förvåning över Ruts produktivitet, och redan innan Rut hinner svara ber Noomi ut Guds välsignelse över den mannen!] Så Rut berättade för sin svärmor var hon arbetat och sade: "Namnet på mannen jag arbetat hos är Boas."
Så Rut låg kvar vid hans fötter ända till tidig morgon. Hon steg upp tidigt före gryningen, innan folk kunde känna igen varandra, för Boas hade sagt till henne: "Låt det inte bli känt att det kom en kvinna hit till tröskplatsen." [Boas är mån om att behålla Ruts anseende som en ärbar kvinna, så ingen skulle tro att hon var en prostituerad som varit där.]

1 Samuelsboken (1)

Och Saul kände igen Davids röst och sade: "Är detta din röst min son David?"
    David svarade: "Det är min röst, min herre kungen."

2 Samuelsboken (1)

Och hela folket lade märke till det och det behagade dem. Allt vad David gjorde behagade folket.

1 Kungaboken (2)

Och medan han var på väg, se då mötte han Elia och han kände igen honom och föll på sitt ansikte och sade: "Är det du min herre Elia?"
Och han skyndade och tog av sig huvudbonaden från sina ögon, och Israels kung kände igen att han var en av profeterna.

Esra (1)

så att man inte kunde skilja ljudet av glädjerop från ljudet av gråtande människor, för folket ropade för full hals, med hög röst, och ljudet hördes på långt håll.

Nehemja (2)

Jag förstod (urskiljde) [med andebedömningens gåva] att Gud (Elohim) inte hade sänt honom, eftersom han uttalade denna profetia mot mig, emedan Tovija och Sanvallat hade hyrt in honom.
Hälften av deras barn talade ashdoditiska eller de andra folkens språk [arameiska och kananeiska], och de kunde inte tala judarnas språk [hebreiska].

Job (8)

Men när de på avstånd fick se honom och inte kunde känna igen honom, brast de i gråt och rev sönder sina mantlar och kastade stoft mot himlen över sina huvuden [dåtida sed för att visa sorg].
Den stod stilla men jag kunde inte urskilja dess drag,
    en varelse var framför mina ögon, jag hörde en stilla röst:
Han kommer aldrig tillbaka till sitt hus igen,
    och hans plats känner inte längre igen honom.
Har ni inte frågat dem som går förbi längs vägen,
    har ni inte synat deras kännetecken?
Andra har blivit fiender till ljuset,
    de känner inte dess vägar (livsval – hebr. derech)
    och håller sig inte på dess stigar (upptrampad gångvägar – hebr. netivah).
för alla dem, morgonen är som djupt mörker (dödskuggan – hebr. tsalmavet) för dem,
    de är väl förtrogna (är vänner) med djupt mörker (hebr. tsalmavet).
Det tillkommer inte furstar att ta hänsyn till de rika mer än de fattiga,
    eftersom de alla är hans händers verk.
Därför granskar han deras arbete
    och han omstörtar dem på natten
    så att de krossas.

Psaltaren (2)

Vinden drar förbi över den och den är borta,
    dess plats är inte längre känd.
Titta på min högra hand och se,
    för det finns ingen som känner mig.
Jag har ingenstans att fly,
    ingen bryr sig om (söker, frågar efter) min själ (mitt liv).

Ordspråksboken (3)

Redan ett barn (en ung man) visar sin karaktär genom sina handlingar,
    om de är rena och ärliga [eller falska].
Detta är också de visas ord: Att diskriminera (vara partisk) när man dömer
    är fasansfullt (fruktansvärt).
Att vara partisk (ha anseende) till personer [i en rättslig tvist, på grund av deras status eller ställning] är aldrig rätt,
    trots det kan en del synda [köpas för att vittna falskt] bara för en bit bröd.

Jesaja (2)

Deras säd (avkomma, barn) ska bli kända bland nationerna
    och deras ättlingar bland folken.
Alla som ser dem ska erkänna dem,
    att de är säden (barnen, ättlingarna) som Herren (Jahve) har välsignat.
För du är vår far,
    Abraham kände oss inte
    och Israel hyllade oss inte.
Du Herre (Jahve) är vår far,
    vår Återlösare från evighet, är ditt namn.

Jeremia (1)

"Så säger Herren (Jahve) Israels Gud (Elohim): "Som dessa goda fikon så ska jag betrakta Judas fångar som jag har sänt bort från denna plats till kaldéernas land för godo.

Klagovisorna (1)

Deras anlete är svartare än kol,
    man känner inte igen dem (de är okända) på gatorna,
deras hud har skrumpnat över deras ben,
    den har förtvinat, den har blivit som ett visset träd. [Den åttonde hebreiska bokstaven är: ח – Chet. Tecknet avbildar ett staket. Bokstaven symboliserar något som binder samman och inhägnar, rent fysiskt som ett staket eller en mur, eller socialt som vänskap och kärlek. I denna vers är det ordet "är svartare" som börjar med den bokstaven. Det förstärker kontrasten till den föregående versen där de var där jämförelsen var med ren snö och vit mjölk.]

Daniel (1)

Med en främmande guds hjälp ska han göra vad han vill med starka befästningar. De som erkänner honom ska han visa stor ära. Han ska låta dem härska över många, och han ska dela ut land åt dem till belöning.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.