2617 – καταισχύνω (kataischuno)

skämmas, förödmjuka, vanära


Typ:
Grekiska: καταισχύνω
Med latinska bokstäver:     kataischuno
Fonetiskt: kat·ahee·skhoo·no
Ursprung: Från 2596 och 153
Användning: 13 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

ashamed (7), "confound" (3), "dishonour" (2), "shame" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To dishonour, disgrace.
  2. To put to shame, make ashamed.
    1. To be ashamed, blush with shame.
    2. One is said to be put to shame who suffers a repulse, or whom some hope has deceived.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (13 st i TR)


När han sade detta skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över alla underbara gärningar som han utförde.
Ett sådant hopp gör oss inte besvikna (skämmer aldrig ut oss), för Guds kärlek [som är rättfärdig, osjälvisk och utgivande] är (har blivit) utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som gavs åt oss.
precis som det står skrivet:
Se, jag lägger i Sion en stötesten
    och en klippa till fall. [Jes 8:14]
Men den som tror (litar, förtröstar) på honom
    ska inte stå där med skam (bli besviken). [Jes 28:16]
Skriften säger ju [i Jesajas bok]:
Ingen som tror [alltid litar och förtröstar] på honom
    ska (kommer att) komma på skam (bli besviken). [Jes 28:16]
Men det som är dåraktigt för världen valde (medvetet utvalde) Gud
    för att de [som tror sig vara] visa skulle komma på skam,
och det världen anser vara svagt
    utvalde Gud för att de [som tror sig vara] mäktiga skulle komma på skam.
Om en man ber eller profeterar med något på huvudet
    vanärar han sitt huvud.
och om en kvinna ber eller profeterar utan något på huvudet,
    så vanärar hon sitt huvud.
Det är samma sak som att ha håret avrakat.
Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka?
Eller försöker ni vanhelga Guds församling genom att få de som inte har något [inga egna hem och inte tagit med mat] att skämmas? [De rika kom tidigt, åt all mat och blev berusade. De fattiga, som arbetade, kom senare och fick ingen mat.] Vad ska jag säga till er, ska jag berömma er?
Nej, för det här får ni inget beröm.
Om jag har berömt er inför honom, så har jag inte behövt skämmas för det. Nej, liksom allt vi har sagt er är sant, så har också vårt beröm inför Titus visat sig vara sant.
Annars får vi – för att inte säga ni – stå där och skämmas när makedonierna som kommer med mig [på Paulus tredje resa till Korint, se 2 Kor 13:1] ser att ni är oförberedda trots vårt förtroende för er.
Det står ju i Skriften:
Se, jag lägger i Sion [en poetisk term för Jerusalem] en utvald (ärad), dyrbar hörnsten,
    och den som tror på den ska aldrig komma på skam (bli besviken). [Jes 28:16]
Men gör det med ödmjukhet (mildhet, saktmod) [Gal 5:23] och respekt (fruktan, vördnad), med ett gott samvete, så att de som talar illa om (baktalar, hånar) er i detta, får skämmas som förtalar ert goda levnadssätt (uppförande) i den Smorde (Messias, Kristus).Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.