5294 – ὑποτίθημι (hupotithemi)

lägga ner, riskera


Typ:
Grekiska: ὑποτίθημι
Med latinska bokstäver:     hupotithemi
Fonetiskt: hoop·ot·ith·ay·mee
Ursprung: Från 5259 och 5087
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

lay down (1), "put in remembrance" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To place under.
  2. Metaphor, to supply, suggest (supply from one's own resources).


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


De riskerade sina egna liv för mig. [Det kan syfta på upploppen i Efesos som beskrivs, se Apg 19:23‑41.] Inte bara jag, utan alla icke-judiska (hedniska) församlingar tackar dem.
När du lägger fram detta för syskonen (bröderna och systrarna i tron) är du en god tjänare till den Smorde (Messias, Kristus) Jesus som hämtar näring ur trons och den goda lärans ord som du har följt.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.