4255 – προαιρέομαι (proaireomai)

bestämma


Typ:
VERB
Grekiska: προαιρέομαι (proaireomai)
Uttal: pro-ahee-reh-om-ahee
Talvärde: 487 (80 + 100 + 70 + 1 + 10 + 100 + 5 + 70 + 40 + 1 + 10)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G4253 och G0138
Användning: 1 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till proaireomai :

בָּתַרbatarH1334stycka
חָשַׁקchashaqH2836afästa sig vid
מָאֵןmaenH3985vägra
מָאַסmaasH3988aförakta

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

purpose (1)

Engelsk beskrivning

  1. To bring forward, bring forth from one's stores.
  2. To bring forth for one's self, to choose for one's self before another, to prefer.
  3. To purpose.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Referenser (1 st i TR)


2 Korintierbrevet (1)

var och en [ska så, dvs. ge] precis [så mycket] som han har bestämt (föreslagit; lagt fram) i sitt hjärta (ordagrant: i hjärtat), inte utav olust (motvilja) eller tvång [som något obligatoriskt],
för Gud älskar (föredrar) en glad (beredvillig, förnöjsam; välvilligt inställd) givare. [Här citerar Paulus fritt från den andra delen av Ords 22:8 i den grekiska översättningen Septuaginta där det står: "Gud älskar en glad man och givare". Principen om sådd och skörd och om givandets välsignelser finns också i Ords 11:24–26 och i 5 Mos 15:7–11. Paulus sammanfattning av denna "lag" har ibland förminskats till en slug investeringsstrategi där man genom att ge mycket förväntar sig en större välsignelse tillbaka för att leva gott för egen del. Om det är drivkraften blir resultatet bara ännu djupare andlig fattigdom. Paulus gör klart att Gud vill se alla sina barns behov uppfyllda. Herren lönar generositet genom att möjliggöra för ännu mer generositet.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.