1670 – ἑλκύω (helkuo, helko)

dra


Typ:
VERB
Grekiska: ἑλκύω (helkuo, helko)
Uttal: hel-koo-o
Talvärde: 1255 (5 + 30 + 20 + 400 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: troligtvis besläktat med138
Användning: 8 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till helkuo, helko :

גָּלָהgalahH1540uppenbarar, blotta, avtäcka, föra bort, föra bort i fångenskap
גָּרַרgararH1641idissla, såga, rycka bort
מָשָׁהmashahH4871dra
מָשַׁךְmashachH4900dra
נְגַדnegadA5047flöda
נוּףnofH5130astänka
שָׁאַףshaafH7602alängta efter
שָׂדַדsadadH7702harva
שָׁלַףshalafH8025dra

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

draw (8)

Engelsk beskrivning

  1. To draw, drag off.
  2. Metaphor, to draw by inward power, lead, impel.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


5
2
1
Totalt    8

Referenser (8 st i TR)


Johannesevangeliet (5)

Ingen kan komma till mig om inte Fadern som sänt mig drar (attraherar, leder) honom. Jag ska [sedan] låta honom uppstå på den yttersta dagen. [Det är Fadern som ger längtan i människor att söka Jesus!]
När jag har blivit upphöjd från jorden [på korset] ska jag dra alla [judar och alla andra folk] till mig."
Då drog Simon Petrus ett kort svärd som han hade, och högg till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Tjänaren hette Malkus. [Läkaren Lukas beskriver hur Jesus helar honom i Luk 22:51.]
Han sade till dem: "Kasta ut nätet på högra sidan om båten så ska ni få." [Inom judisk tolkningstradtition representerar den högra sidan nåd och den vänstra dom, se Matt 25:33–34, 41.] De kastade ut nätet och fick en så stor mängd fiskar att de inte kunde (var inte starka nog att själva) dra upp nätet.
Då steg Simon Petrus i båten och drog upp nätet på land, och det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Trots att det var så många hade nätet inte gått sönder. [Två olika ord för fisk används i vers 10 och 11. Stora fiskar är grekiska ichthys med förstärkningen mega för att beskriva att de är extra stora. Småfiskar är grekiska opsarion som beskriver en mindre fisk, se också vers 9 och 13. Tidigare användes också samma ord om de två små­fiskarna vid matundret med 5 000, se Joh 6:9. Lärjungarna uppmanas ta med några av dessa nyfångade småfiskar till kolelden. Genom tiderna har många olika symboliska tolkningar gjorts på talet 153. Jerome (en av kyrkofäderna på 300-talet e.Kr.) antog att det var antal språk i världen. Andra förslag är att det handlar om antal folkslag i världen eller fiskarter som då fanns i Gennesarets sjö. Bibeltexten ger ingen förklaring, men poängen verkar vara att visa att det var en ovanligt stor fångst och att nätet trots detta inte hade brustit. Johannes, som var med, kanske var den som räknade fisken, tar med antalet i sin ögonvittnesskildring av händelsen. Han nämner även antalet stenkrukor i Kana, se Joh 2:6, som har viss symbolisk tolkning. Det kan noteras att talvärdet 153 återfinns i namnet Betsalel, den förste personen som omnämns bli fylld med Guds Ande (2 Mos 31:2–3). Även hebr. haPesach (påsken) (2 Mos 12:21) och frasen "Jag är Gud" hebr. Ani Elohim har detta talvärde.]

Apostlagärningarna (2)

När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute, grep de Paulus och Silas och släpade med dem till torget (marknadsplatsen) inför myndigheterna.
Hela staden kom i rörelse, och folk strömmade till. De grep tag i Paulus och släpade ut honom ur templet, och genast stängdes portarna.

Jakobs brev (1)

Men ni har förolämpat (föraktat) den fattige. Är det inte de rika som är era slavherrar (utövar makt, trycker ner er)? Är det inte de som släpar er till domstolarna?Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.