0898 – בָּגַד (bagad)

agera trolöst


Typ:
Hebreiska: בָּגַד (bagad)
Ursprung: a primitive root
Användning: 49 ggr i GT

Engelsk översättning

to act treacherously
deal deceitfully (treacherously, unfaithfully), offend, transgress(-or), (depart), treacherous (deal

Engelsk beskrivning

1) to act treacherously, deceitfully, deal treacherously
1a) (Qal) to act or deal treacherously, faithlessly, deceitfully, offend


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (49 st)


Förutom det [förutom tro, se vers 2, behövs också uthållighet],
    ska ingen som väntar (söker dig ivrigt, binder sig samman med dig) bli besviken
    (komma på skam, vara modlös, förvirrad eller uppgiven),
    men de som vanemässigt utan orsak handlar trolöst (sviker, bryter löften) kommer på skam (blir besvikna). [Den tredje hebreiska bokstaven är: ג – Gimel. Tecknet avbildar en kamel. Ofta symboliserar den uthållighet; en kamel går genom öknen i hetta och kyla, oavsett omständigheter håller den huvudet högt och går framåt. Det första ordet i versen är hebreiska gam, det används ofta om ett tillägg och kan översättas med "också", "dessutom" eller som här "Förutom det". Ordet binder ihop denna vers, som handlar om väntan och att vara trogen, med föregående som handlar om tro. Ordet för vänta är qavah som också betyder att tvinna sig samman som en tråd. Det är en fin bild på en aktiv väntan där den som ber blir sammanflätad med Gud.]
Därför Gud, härskarornas Gud (Jahve Elohim Sebaot), Israels Gud (Elohim),
res dig upp och straffa alla länder.
    Visa dem ingen nåd (oförtjänt kärlek) för några (inte för en enda) förrädiska överträdelser.
    [Här används ett uttryck som även kan betyda "quisling".] Sela. [Antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits.]
Om jag hade sagt: Så [här] vill jag förkunna [återge/resonera/uttala mig om detta],
    se, då skulle jag ha förrått en generation av dina barn (svikit dina söners släkte).
De vände tillbaka och handlade förrädiskt som sina fäder,
    de blev åsidosatta som en opålitlig pilbåge.
Jag har sett de trolösa och känner sorg (jag bryts sönder inombords, mår illa, känner avsky),
    eftersom de inte har hållit (vaktat, skyddat, bevarat) ditt löftesord (hebr. imrah).
Däremot ska de ogudaktiga (moraliskt fördärvade) tas bort ifrån landet,
    de som ständigt agerar otroget (har som livsstil att förråda, vara otrogna i äktenskap, relationer, saknar integritet)
    
    ska bli uppryckta [som ogräs].
De oskyldigas integritet vägleder dem [framåt på Guds väg],
    men de otrognas falskhet leder till deras undergång.
Rättfärdigheten hos de som tänker och handlar moraliskt rätt (de ärliga) räddar dem,
    men de otrogna fångas av sina egna giriga begär (lystnad; lust till ondska).
En [rättfärdig] människa får äta god frukt från sina ord,
    men de trolösa (de som har som livsstil att svika sina löften) hungrar efter våld (och får äta upp det onda de sagt).
Ett gott förstånd (insikt, förståelse) ger favör (nåd, förståelse, gott anseende, uppskattning),
    men vägen för de trolösa (falska, svekfulla) är ständigt svår.
Den onde blir till lösen för den rättfärdige,
    och den ogudaktige får ta den rättfärdiges plats [eftersom det onda de planerar mot de goda, drabbar dem själva].
Herrens (Jahves) ögon skyddar [den som har] kunskap (insikt, förståelse),
    men han omkullkastar den trolöses (bedragarens) ord.
Hon ligger på lur för att fånga sitt byte,
    lockar fler och fler till otrohet.
Att sätta sitt hopp till en otrogen (falsk, svekfull) människa i tider av problem (motgångar, prövningar),
    är som att ha tandvärk eller en fot ur led.
    [Det är lika smärtsamt som tandvärk, och lika omöjligt att få stöd av den opålitlige som att stödja sig på en fot ur led.]
En hemsk syn förkunnas för mig: "Den förrädiska köpmannen handlar förrädiskt,
    och tillspillogivaren tillspilloger.
Gå upp Elam!
    Belägra, du Medien!
Allt dess suckande har jag gjort slut på (tystat)."
Från jordens yttersta gräns hör vi sånger: "Ära till den rättfärdige". Men jag säger: "Jag tynar bort, jag tynar bort,
    ve över mig.
Förrädarna handlar (agerar) förrädiskt,
    ja förrädarna handlar (agerar) mycket förrädiskt."
[Det sjätte och sista veropet i kap 28-35.] Ve dig, som tillspilloger [de fientliga nationerna, se vers 3‑4]
    och inte blir tillspillogiven,
och som agerar förrädiskt
    utan att de agerar förrädiskt mot dig.
När du har slutat med att tillspilloge,
    ska du bli tillspillogiven,
och när du har tröttnat på att agera förrädiskt
    ska de agera förrädiskt mot dig.
Du hörde inte, du kände inte till,
    från förr var dina öron inte öppnade,
för jag visste (var intimt förtrogen med) att du skulle handla (agera) mycket förrädiskt (trolöst),
    och du kallades en överträdare från moderlivet.
Hon [Jerusalem, som liknas vid en änka] gråter bittert i natten
    hennes tårar rinner över kinderna.
Det finns ingen som tröstar henne;
    alla hennes älskare [länderna runt omkring som tidigare sett upp till Jerusalem] är borta.
Alla hennes vänner har förrått henne;
    de har blivit hennes fiender. [Den andra hebreiska bokstaven är: ב – Bet. Tecknet avbildar ett hus med bara en dörr. Det symboliserar ett hem och total tillit. Ordet för "gråter" börjar med denna bokstav och ger bilden av ett sorgehus där man sitter "shiva" vilket betyder att man sitter på golvet och sörjer utan att låta sig tröstas.
    Shiva betyder sju på hebreiska. Den familj som har sorg stannar hemma under en veckas tid efter begravningen, som skett samma dag som dödsfallet. Familjen sitter på låga stolar i hemmet för att på ett yttre sätt visa sina inre känslor av sorg. Uttrycket att "känna sig låg" får ett konkret fysiskt uttryck. Under denna vecka besöker vänner och bekanta familjen och man har ofta med sig mat. Besökaren sätter sig i stillhet intill den sörjande och säger ingenting innan den som är i sorg är redo att prata. Den bibliska bakgrunden till denna sed finns i Job 2:12‑13 där Jobs vänner satt tysta en vecka tills Job inledde samtalet, se Job 3:1.]
Som Adam har de överträtt förbundet,
    där har de handlat förrädiskt mot mig.
Du som har ögon allt för rena för att se ondskan
    och som inte kan titta på det som är fel,
varför ser du då på när de handlar förrädiskt
    och förblir stilla när de onda slukar den som är mer rättfärdig än honom?
Dessutom är vinet en förrädisk bekantskap,
    den stolta människan består inte. [Ords 20:1] Han som har stora önskningar är som Sheol (dödsriket),
    ja i likhet med döden blir han aldrig tillfredsställd
utan samlar till sig länder
    och samlar åt sig folk på hög. [Det ordspråksliknande uttrycket om vin är lite oväntad just här, samtidigt väldigt passande och kopplas ofta till arrogans, begär och social orättvisa genom hela Bibeln, se 1 Sam 30:16; Ords 31:4‑7; Jes 5:11‑12, 22‑23; Amos 6:6. Babylonierna blev också själva störtade under en vild fest där alkoholen flödade, se Dan 5. Den här typen av fylleri har bekräftats att den karaktäriserade babylonierna.]
Har vi inte alla en fader?
Har inte en Gud (El) skapat oss?

Trolöshet

Varför behandlar vi varandra förrädiskt, en man mot sin bror, och besudlar fädernas förbund?
Juda har agerat förrädiskt, en styggelse gjord i Israel, till och med i Jerusalem. För Juda har förorenat Herrens (Jahves) helgedom, som han älskar, och äktat, gift sig med, främmande gudars döttrar.
Men ni säger (ändå frågar ni): "Varför?"
    Eftersom Herren (Jahve) vittnar mellan dig och din ungdoms hustru, som du har behandlat bedrägligt. Ändå har hon blivit din kompanjon och hustru genom förbund.
Ingen har gjort så, som har en kvarleva av ande (i sig) [fortfarande är vid liv]. Vad söker den ende om inte avkomma från Gud (Elohim). Skydda och bevara din ande så att du inte bedrar din ungdoms hustru.
Jag hatar skilsmässa,
    säger Herren (Jahve) Israels Gud (Elohim).
Och dem som täcker sin mantel i orättfärdighet,
    säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot).
Så skydda och bevara din ande så att du inte handlar bedrägligt (är trolös, bedrar och är otrogna).Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.