5244 – ὑπερήφανος (huperephanos)

stolt, högmodig


Typ:
Adjektiv
Grekiska: ὑπερήφανος (huperephanos)
Uttal: hoop-er-ay-fan-os
Talvärde: 1220 (400 + 80 + 5 + 100 + 8 + 500 + 1 + 50 + 70 + 6)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G5228 och G5316
Användning: 5 ggr i NT

Ursprung

Från G5228 och G5316:

ὑπέρhuperG5228för
φαίνωphainoG5316visa sig

Ordstam

Ord med huperephanos som rot:

ὑπερηφανίαhuperephaniaG5243stolthet, högmod

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till huperephanos :

גֵּאֶהgeehH1343högmodig, stolt
גָּבֹהַּgavohaH1364hög
זֵדzedH2086högmodig, stolt
לִיץlitsH3887håna, förakta
עָרִיץaritsH6184hänsynslös, förtryckande
רַ֫הַבRahavH7293Rahav
רוּםromH7312höjd

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

proud (5)

Engelsk beskrivning

  1. Showing one's self above others, overtopping, conspicuous above others, pre-eminent.
  2. With an overweening estimate of one's means or merits, despising others or even treating them with contempt, haughty.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
-2
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
-2
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (5 st i TR)


Lukasevangeliet (1)

Han har utfört mäktiga kraftgärningar med sin arm [Ps 98:1; 118:15].
Han har förskingrat dem som har högmodiga tankar i sina hjärtan.

Romarbrevet (1)

förtalar,
hatar Gud
är fyllda med våld (oförskämdhet),
fyllda med arrogans,
fulla av skryt,
påhittiga i det onda [nya former av ondska],
olydiga mot sina föräldrar,

2 Timoteusbrevet (1)

Människorna kommer att vara:
egenkära (själviska, älska sig själva, allt centrerar kring det egna jaget),
penningkära (älska pengar, leva för materialism, ordagrant "vän med silvermynt"),
skrytsamma (arroganta),
stolta,
hånfulla,
[Nu följer fem allitterationer – en retorisk stilfigur där flera ord börjar med samma ljud. Det kan jämföras med rim, där ord slutar med samma ljud. De följande fem orden börjar alla med den grekiska bokstaven alfa, som reverserar ordets betydelse. Den svenska motsvarigheten är "o". Denna grupp verkar alla ha att göra med familjerelationer.] olydiga (upproriska)
mot sina föräldrar,
otacksamma,
gudlösa,

Jakobs brev (1)

Men han [den helige Ande] ger oss mer och mer nåd (kraft, oförtjänt favör från Gud) [när vi vänder oss bort från vår själviskhet och övervinner ondska och avundsjuka]. Det är därför det står:
Gud står emot [gör sig redo att gå ut till strid mot] de arroganta (högmodiga),
men ger nåd (favör) till de ödmjuka. [Ords 3:34]

1 Petrusbrevet (1)

På samma sätt ska ni som är yngre [unga i ålder eller tron] underordna er (inta en frivillig position av samarbete med) de äldre. [De äldre syftar troligtvis utifrån sammanhanget här på församlingens ledare – de äldste. Petrus kommer säkert ihåg den sista måltiden, hur Jesus klädde sig i ödmjukhet när han bokstavligt band en tjänares handduk kring sig och tvättade lärjungarnas fötter, se Joh 13:4.]
Vidare gäller detta er alla [oavsett position]: Klä er i ödmjukhet mot varandra, för [som det står i Ords 3:34]:
"Gud själv står emot de arroganta (högmodiga, översittarna),
men ger nåd (favör, välsignelse) till de ödmjuka".Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.