8416 – תְּהִלָּה (tehilah)

lovsång, tillbedjan, tacksägelse, glädje


Typ:
Substantiv Substantiv
 
fem. femininum
 
Hebreiska: תְּהִלָּה (tehilah)
Uttal: te-hi-la
Talvärde: 440 (400 + 5 + 30 + 5)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H1984a (הָלַל)
Användning: 57 ggr i GT

Ursprung

från H1984a (הָלַל):

הָלַלhalalH1984askina

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet tehilah till följande:

αἴνεσιςainesisG0133tacksägelse, tacksägelseoffer
ἀρέτηareteG0703dygd, moralisk godhet
δόξαdoxaG1391härlighet, ära, prakt, heder, anseende
ἔνδοξοςendoxosG1741underbart, vackert, fina, aktad, härlighet
ἔπαινοςepainosG1868beröm
καύχημαkauchemaG2745berömmelse, stolthet
ὕμνοςhumnosG5215lovsång, hymn
ὑπόμνησιςhupomnesisG5280påminnelse
ψαλμόςpsalmosG5568Psaltaren, psalm

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

praise

Engelsk beskrivning

1) praise, song or hymn of praise
1a) praise, adoration, thanksgiving (paid to God)
1b) act of general or public praise
1c) praise-song (as title)
1d) praise (demanded by qualities or deeds or attributes of God)
1e) renown, fame, glory
1e1) of Damascus, God
1e2) object of praise, possessor of renown (fig)


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
pl. gen. femininum pluralis genitiv
-4
Subst. Substantiv
sing. femininum singularis
-21
Subst. Substantiv
sing. gen. femininum singularis genitiv
-31
Subst. Substantiv
pl. femininum pluralis
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (57 st)


2 Moseboken (1)

Vem bland gudarna [alla avgudar som fanns i Egypten] liknar dig, o Herre?
Vem är som du –
majestätisk i helighet (helt fullkomlig, totalt avskild från allt orent) [motsatsen till all synd],
värdig förundran (respekt, vördnad) under lovsång,
du som gör under (förunderliga ting, mirakler)?

5 Moseboken (2)

Han är din ära och han är din Gud (Elohim) som har gjort dessa stora och fantastiska ting för dig som dina ögon har sett.
och han ska göra dig hög (stor) över alla andra nationer som han har skapat, i lovprisning, och i namn, och i härlighet, och du ska vara ett heligt folk åt Herren (Jahve) din Gud (Elohim) såsom han har talat.

1 Krönikeboken (1)

Och säg: "Fräls oss Herre vår Gud (Jahve Elohim)
och samla oss från hednafolken [länderna dit de blivit utspridda]
så att vi får tacka [med öppna händer – prisa, hylla och erkänna] ditt heliga namn
och triumfera i din lovprisning." [Ps 106:47]

2 Krönikeboken (1)

Och när de började att sjunga och lova, lät Herren ett angrepp komma bakifrån på folket från Ammon, Moab och Seirs bergsbygd som hade kommit mot Juda, och de blev slagna.

Nehemja (2)

Och leviterna Jeshua och [sju andra leviter] Kadmiel, Bani, Hashabneja, Sherebja, Hodia [Neh 10:14], Shebanja och Petachja [Esra 10:23] sa:
"Res er och prisa Herren (Jahve) er Gud (Elohim),
från evighet till evighet!
Lovat vare ditt härliga namn,
som är upphöjt över allt lov och pris.
Redan för länge sedan, på Davids och Asafs tid [som skrivit många av psaltarpsalmerna, se 1 Krön 16:5; 25:2], fanns nämligen ledare för sångarna, och man sjöng lovsånger och tacksägelsesånger till Gud (Elohim).

Psaltaren (30)

så att jag kan berätta (räkna upp) allt ditt lov [allt lovvärt du gjort]
i dotter Sions portar [en kärleksfull poetisk titel på staden Jerusalem] och glädja mig i din frälsning.
[Den åttonde hebreiska bokstaven är: ח – Chet. Tecknet avbildar ett staket. Bokstaven symboliserar något som binder samman och inhägnar, rent fysiskt som ett staket eller en mur, eller socialt som vänskap och kärlek. I denna vers är det ropet efter barmhärtighet, "Visa mig nåd", i vers 14 som börjar med denna bokstav. Användningen här belyser Guds starka kärlek till mänskligheten. Ordet för "se" i vers 14 har en djupare innebörd än att bara se, det handlar om ett engagemang som kommer att resultera i ett handlande.]
Ändå är du helig (fullkomlig, helt avskild från allt orent, motsatsen till all synd),
[och den som] tronar på Israels lovsånger (lovprisningar med tacksamhet och glädje).
[Gud vill ta sin boning och regera hos dem som upphöjer honom.]
Du är orsaken till min lovsång i den stora församlingen [templet].
Jag ska infria mina löften
inför dem som fruktar (vördar, respekterar) honom.
Jubla (höj gälla triumferande jubelrop) i Herren (Jahve), alla ni rättfärdiga;
lovsång är passande (det enda lämpliga) för de uppriktiga (de ärliga) [som vandrar rakt fram på Guds väg].
Jag vill lova (prisa, upphöja, lovsjunga) Herren (Jahve) alltid,
hans lov ska ständigt vara i min mun.
[Den första hebreiska bokstaven är: א – Alef. Tecknet föreställer en oxe. Bokstaven symboliserar styrka, ledaren, den första och det viktigaste. Det hebreiska ordet, som motsvarar svenska frasen "Jag vill lova", börjar med denna bokstav. Detta förstärker att det första och viktigaste beslutet vi kan göra är att lovsjunga och ära Gud.]
Då ska min tunga berätta om (förkunna; begrunda – hebr. hagah) din rättfärdighet
och prisa dig hela dagen lång!
Han lade i min mun en ny sång,
en lovsång till vår Gud (Elohim).
Många ska se och frukta (vörda, ära),
och förtrösta (lita) på Herren (Jahve).
[Ordet för se är jiru och frukta är snarlika jirau och följer varandra naturligt. Här uttrycker David en bön och önskan att många ska se vad Gud har gjort, och själva få tro och förtröstan på att Herren vill göra samma sak för dem.]
Liksom ditt namn, Gud (Elohim),
når ditt lov till jordens ändar.
[Vers 11b–12 formar en kiasm som ramas in av rättfärdighet/domar:]
Av rättfärdighet är din högra hand full.
Herre (Adonaj) öppna du mina läppar
och min mun ska förkunna ditt lov.
Lovsång väntar på dig (allt är redo och mitt hjärta är stilla inför dig),
o Gud, på Sion [tempelberget i Jerusalem].
Vi ska hålla våra löften till dig,
lovsjung hans namns ära,
ge honom den ära han förtjänar!
Välsigna vår Gud, alla folk,
låt lovsången ljuda högt.
Du har varit mitt stöd (du har upprätthållit mig) från moderlivet [redan innan jag föddes ända fram tills nu],
ja du förlöste mig från moderlivet.
Min lovsång (tillbedjan, tacksägelse, glädje) är ständigt i dig.
Min mun är fylld med ditt lov
och med din ära hela dagen.
[Bönen övergår nu till lovprisning:]
Men jag (för min del), jag vill vänta (ivrigt hoppas) oavbrutet
och prisa dig mer och mer.
Vi ska inte dölja det från våra söner (våra barn),
vi ska berätta för nästa generation
om att prisa Herren (Jahve), hans styrka
och hans märkliga och underbara gärningar som han har gjort.
Vi är ditt folk och en fårhjord (flock av småboskap) på ditt bete,
vi vill tacka [med öppna händer – prisa, hylla och erkänna] dig för evigt,
vi vill lyfta upp ditt lov från släkte till släkte.
Gå in i hans portar med (i) tacksägelse [bär fram ett hyllningsoffer – tillsammans i kör],
[kom] till hans förgårdar med (i) lovsång (lovord).
Var tacksamma mot (hylla; erkänn och prisa) honom,
välsigna (lova; tala gott om) hans namn.
[Den ursprungliga hebreiska betydelsen av att tacka är att använda och hålla ut sin hand, men även att kasta något. Här finns troligen innebörden av att lyfta sina händer i lovprisning med, men även att bekänna och vrida sina händer under gråt och intensivt "kasta ut" sina bekännelser inför Herren. Hebreiskans ursprungliga innebörd för att välsigna är att böja knä.]
för att människor ska berätta om Herrens (Jahves) namn i Sion [tempelberget i Jerusalem],
och förkunna hans lov i Jerusalem.
Vem kan förklara Herrens (Jahves) mäktiga gärningar
eller låta all hans lovprisning bli hörd?
Sedan trodde de (Israels barn) hans ord,
de sjöng hans lov.
Fräls oss Herre vår Gud (Jahve Elohim)
och samla oss från hednafolken [dit de blivit utspridda]
så att vi får tacka [med öppna händer – prisa, hylla och erkänna] ditt heliga namn
och triumfera i din lovprisning.
Till (för) ledaren. [Beskriver någon som utmärker sig – som är strålande och framstående inom sitt område. Syftar dels på föreståndaren för tempelmusiken men även på Messias "den strålande morgonstjärnan", se Upp 22:16 och inledningen till Psaltaren.]
En psalm (sång ackompanjerad på strängar) av David. Gud (Elohim) som jag lovsjunger,
var inte tyst (döv).
början (begynnelsen; det allra första steget) till vishet är fruktan (bävan, vördnad, respekt) för Herren (Jahve). [Ords 1:7; 9:10]
[Ordet "Heligt" börjar på Qof och "början" börjar på Resh. Här används samma ord för "början/begynnelsen" (hebr. reshit) som i 1 Mos 1:1. Ordspråksboken inleds också med hur en sund och rätt gudsfruktan utgör första steget till vishet, se Ords 1:7. Ämnet utvidgas sedan i kapitel 8-9, se särskilt Ords 9:10. Den första delen av denna vers "början till vishet är fruktan för Herren" är den första bönen en ortodox jude ber varje morgon.]
Ett gott förstånd (insikt, förståelse – hebr. sechel) – får alla som gör dem [följer Herrens förordningar, se vers 7].
Hans lov består (går upp) för evigt!
[Ordet "förstånd" börjar på bokstaven Shin och till sist som avslutning "lov" på den tjugoandra och sista bokstaven Tav. Som den sista bokstaven är detta en signatur och symboliserar ofta det som avslutar och fulländar.]
Mina läppar ska flöda över av lovsång (lovprisning),
för du lär (undervisar) mig dina förordningar (hebr. chuqim).
En lovsång av (för) David.
Jag vill upphöja dig min Gud (Elohim), du Konung,
och jag vill prisa (välsigna, böja mig inför, tala väl om) ditt namn, alltid och för evigt.
[Den första hebreiska bokstaven är: א – Alef. Tecknet föreställer en oxe. Bokstaven symboliserar styrka, ledaren, den första och det viktigaste. I denna vers är det orden "Jag vill upphöja" som börjar med denna bokstav. Detta förstärker att det första och viktigaste beslutet vi kan göra är att prisa och böja oss inför Gud.]
Min mun ska tala Herrens (Jahves) lov (lovprisning).
Låt allt kött (allt som lever)
alltid prisa hans heliga namn för evigt.
[Den tjugoandra hebreiska bokstaven är: ת – Tav. Tecknet föreställer en punkt, en signatur eller ett kors. Som den sista bokstaven är detta en signatur och symboliserar ofta det som avslutar och fulländar. Ordet "lov" (hebr. tehilla) börjar med denna bokstav. Det är samma ord som också inleder Psalmen, så hela psalmen ramas in av lovprisning!]
Prisa Herren (lova Jah – hebr. hallelu jah)!
Det är gott (välsignat) att [till stränginstrument] lovsjunga vår Gud,
ja, det är ljuvligt (härligt, vackert – hebr. naim) och passande (det enda lämpliga – hebr. nave)!
Han har lyft upp ett horn för sitt folk (gett dem makt och framgång),
[ett skäl till] en lovsång för alla dina trogna (fromma, lojala) följare,
för Israels barn, det folk som står honom nära.
[Hornet på en vild oxe är en metafor för militär styrka och seger, se Ps 89:18, 25. Här finns också starka messianska undertoner, se Ps 18:3; Luk 1:69. Totalt nämns 30 instanser som ska prisa Gud och här i avslutningen är finalen Messias som var 30 år då han började sin tjänst, se Luk 3:23; 4 Mos 4:47. Jesus är Messias, orsaken till vår lovprisning!]
Prisa Herren (lova Jah – hebr. hallelu jah)!
Prisa Herren (lova Jah – hebr. hallelu jah)!
Sjung till Herren (Jahve) en ny sång
och hans lov i de heligas församling.

Jesaja (11)

[Herren vänder sig nu till folket:]
Jag är Herren (Jahve), detta är mitt namn.
Min härlighet (ära, tyngd, dignitet; mättade gudsnärvaro) [är unik och den] ger jag inte åt någon annan,
inga avgudabilder (mänskligt utsnidade avgudabilder) kan få mitt lov.
Sjung till Herren (Jahve) – en ny sång [Jes 2:2; 26:1; Upp 5:9; 14:3],
hans lovprisning från jordens ändar,
ni som går ner till havet och allt som är däri,
öarna och deras invånare.
Låt dem ge ära (härlighet, tyngd – hebr. kavod) till Herren (Jahve)
och förkunna hans lov på öarna.
Det folk som jag har skapat (format, designat) åt mig,
de ska förkunna (deklarera, räkna upp) mitt lov [under lovprisning med instrument].
[I vers 16–17 beskrivs hur faraos armé gick under. Uttåget ur Egypten och den första påskens dramatiska händelser har sedan dess i generationer blivit ihågkomna. Uppmaningen är nu tvåfaldig: tänk inte på straffet (exilen) och åberopa inte tidigare segrar. Herren, som gjort en väg genom havet, är också den som nu ska göra en väg genom öknen och där rikligt släcka sitt eget folks törst. Liksom djuren i öknen ska ära Herren, kommer nu hans eget folk att kunna se hans nya gärningar och prisa honom.]
För mitt namns skull ska jag hålla tillbaka min vrede,
och för min ära ska jag låta dig vara, så att jag inte hugger bort dig.
Mängder av kameler ska övertäcka dig [vandra på dina vägar, Jerusalem],
unga kameler från Midjan och Efa [nuvarande Saudiarabien].
Alla köpmän från Saba [som en gång kom för att göra affärer]
ska komma med guld och rökelse och förkunna Herrens lov (ära).
Man ska inte längre höra [ljudet av, höra talas om] våld (terror) i ditt land,
inte heller [ska man höra ljudet av, höra talas om] förtryck (krig) och förödelse inom dina gränser.
Du ska kalla dina murar frälsning (räddning),
dina portar lovsång.
[Herrar i vers 17 är hebr. nagas, det översätts slavdrivare i 2 Mos 3:7. Här är det i plural och används ironiskt för att förstärka det skifte som ska ske. Jerusalem har tidigare härskats av tyranner, men nu är det personifierad framgång och upprättelse som ska "dominera" och styra staden.]
stärka de som sörjer i Sion,
ge dem en huvudklädnad [vacker utsmyckad huvudbonad för fest och glädje]
i stället för aska [som kastades på huvudet i tider av sorg],
glädjens olja
i stället för sorg,
högtidskläder för lovprisning
i stället för missmod (en tung ande).
De ska kallas rättfärdighetens terebinter [kraftigt tåligt träslag],
planterade av Herren (Jahve) för att förhärliga honom.
[I hebreiskan är det en ordlek mellan huvudklädnad (hebr. peer) och aska (hebr. efer). Båda orden har samma konsonanter men olika följd, och därmed olika vokaler. Ordet för huvudklädnad kommer från roten paar som betyder "att ära".]
För på samma sätt som plantor skjuter upp ur marken,
och trädgården ger sin skörd,
så ska Herren låta befrielse (rättfärdighet) växa upp,
och ge sitt folk en anledning att prisa honom inför alla folk.
och ge honom ingen vila förrän han stadfäster
och gör Jerusalem till en lovsång på jorden.
[Jämför med Messias, se Jes 61:1; 62:6–7; 62:1.]
Jag ska komma ihåg (hålla i minnet, som ett minnesmärke) Herrens (Jahves) nåd (omsorgsfulla kärlek),
Herrens lovprisning [pluralis],
över allt som Herren rikligen har skänkt (beviljat) oss
och den stora godhet till Israels hus som han har skänkt (beviljat) över dem,
riklig nåd (barmhärtighet – hebr. rachamim) [pluralis] och som myckenhet av nåd (omsorgsfull kärlek – hebr. chesed) [pluralis].
[Att både rachamim och chesed står i pluralis är ovanligt, men det understryker bara det totala överflödet och gränslösheten i båda sorternas nåd som omnämns här.]

Jeremia (6)

För som gördeln omsluter en mans länder, så har jag låtit mig omslutas av hela Israels hus och hela Juda hus förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve), för att de ska vara ett folk åt mig och till ett namn och till en ära och till en härlighet. Men de vill inte lyssna.
Hela (bota) mig Herre (Jahve) och jag ska bli helad (botad).
Fräls mig och jag ska bli frälst,
för du är min lovsång.
Och denna stad ska för mig bli ett glädjens namn, till lovsång och till härlighet inför alla jordens folkslag, som ska höra allt det goda som jag gör för dem, och ska frukta och darra över allt det goda och över all frid (shalom) som jag gör mot dem.
Moabs lov finns inte mer. I Cheshbon har de tänkt ut ont mot henne: "Kom låt oss hugga av henne från att vara en nation." Även du Madmen ska föras till tystnad, svärdet ska jaga dig.
Hur är lovets stad lämnad oreparerad, min glädjes stad?
Hur har Sheshach tagits, och hela världens beröm tystnat? Hur har Babel blivit till häpnad bland folkslagen?

Habackuk (1)

Gud (Eloha) [singular för Elohim – den ende Guden] kommer från Teman
[öster om Israel – där solen går upp; dvs. en ny dag/tid]
och den Helige från berget Paran [på Sinaihalvön; språket speglar uppenbarelsen på Sinai berg, se 5 Mos 33:2].
Sela. [Antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits.]
Hans härlighet täcker himlarna
och jorden är full av hans lovprisning.

Sefanja (2)

Se, på den tiden ska jag ta hand om (oskadliggöra, döma)
alla dem som förtrycker dig [Sion].
Jag ska frälsa (rädda, befria) henne – hon, den lama [Sion liknas vid ett haltande får]
och församla henne – hon, den kringspridda (som är bortdriven, förvisad och utstött).
Jag ska göra dem till lovsång [några som man lovordar]
och berömmelse [ett namn som nämns med respekt]
i varje land där de [tidigare] har blivit utsatta för skam [och vanära].
På den tiden ska jag samla in er;
på den tiden ska ni bli insamlade.
För jag ska ge er ryktbarhet och ära
bland alla jordens folk
när jag återbördar dina fångar
inför deras ögon, säger Herren (Jahve).Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.