3816 – לְאֹם (leåm)

folk


Typ:
Hebreiska: לְאֹם (leåm)
Ursprung: or לְאוֹם från en oanvänd rot betyder att gather
Användning: 31 ggr i GT

Engelsk översättning

people
nation, people

Engelsk beskrivning

1) a people, nation


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


4
10
4
11
1
1
Totalt    31

Passager (31 st)


Herren (Jahve) sade till henne:
"Två nationer finns i din livmoder
    och två folkslag ska bli åtskilda från din buk.
Det ena folket ska vara starkare än det andra folket
och den äldre ska tjäna den yngre." [Rom 9:10–13]
Låt folken tjäna dig
    och länderna böja sig inför dig.
Var en herre över dina bröder,
    och låt din mors son böja sig inför dig.
Förbannad (hebr. arar) är var och en som förbannar (arar) dig,
    och inympad (välsignad) är var och en som välsignar dig. [1 Mos 12:3]
Varför larmar hednafolken (planerar nationerna uppror)?
    Varför begrundar (tänker, yttrar, muttrar) folken tomma tankar? [Samma ord som används om den rättfärdige som "begrundar" Herrens ord, se Ps 1:2, används här för att beskriva hur folken fyller sig med fåfängliga tankar. Deras dåraktiga planer är lönlösa. Hednafolken syftar på folk som förenas av ett landområde, medan det andra ordet "folken" mer har att göra med etnicitet. Det finns en övergång från det mer allmänna i "nationerna och folken", i vers 1, till att mer specifikt peka ut kungarna och härskarna för dessa i nästa vers. Crescendot i denna inledning kommer i vers 3 med deras föraktfulla uttalande.]
Samla folken runt omkring dig,
    regera över (återvänd, sätt dig som en domare) över dem från höjden [himlen].
och han dömer (har dömt, och ska döma) världen (människorna på jorden) i rättfärdighet,
    han fäller dom (råder, och ska döma) över folken med rättvisa.
[Utan en rättvis dom finns inte rättfärdighet, samma hebreiska rot för "fälla dom" finns i vers 5 där den översätts "rättssak". Användandet av det ordet är ännu en försäkran om att Gud kommer att föra psalmistens talan och döma rättvist.]
då du grep in med din hand (makt).
Du fördrev hednafolken och planterade [våra förfäder],
    du krossade folken som levde där, och lät dem [våra förfäder] breda ut sig [som vinrankor, se Ps 80:12].
Han lägger (talar) [och genom hans ord tvingas] folk under oss,
    och hednafolk (länder) under våra fötter. [Det vanliga hebreiska ordet för "talar" används här. Ordet har att göra med kommunikation men har en bredare betydelse i att skapa och orsaka följdeffekter. En del ser att ordet här och i Ps 18:48 är en homonym – ett ord som stavas likadant men har en annan betydelse. Det kan vara så, men oavsett finns kopplingen till "att tala" i betydelsen att "regera". I Uppenbarelseboken har Jesus ett svärd i sin mun. Där och på flera ställen finns samma koppling mellan ord och makt, se Jes 2:3–4; Upp 1:16; 19:15. Den omedelbara kontexten och den troliga associationen för de som sjöng psalmen i templet är hur Gud var med israeliterna när de intog Kanaans land. Samtidigt pekar den hebreiska verbformen i dessa verser på något som sker nu men som kommer att fullbordas i framtiden.]
Du som stillar havens brus,
    vågornas brus, ja, folkens larm (tumult).

[Kiasmens centrum och psalmens huvudbudskap:]
Låt alla folk vara glada och jubla (sjunga av fröjd, ropa högt i triumf),
    för du härskar över (och ska döma) folken med rättvisa,
och leder folken på jorden. Sela. [Antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits.]
Han gav dem ländernas områden
    och de tog folkets arbete i besittning.
[Människor i ledande positioner:]
Jordens kungar och alla folk,
    furstar (ledare) och alla domare på jorden.
Folket förbannar den som medvetet håller tillbaka sin säd [när folket behöver få mat],
    men den som säljer blir välsignad [av både Gud och människor].
En konungs ära (majestät, skönhet) beror på hur många undersåtar han har,
    är det brist på människor [i hans tjänst] så blir det hans fall.
Rättfärdighet (andligt och moraliskt, på alla områden och i alla relationer) upphöjer en nation,
    men synd nedvärderar (förminskar, degraderar, är en skam för) ett folk.
Den som säger till den skyldige: "Du är oskyldig,"
    blir förbannad av folket, och avskydd av nationerna.
Ve! Många folks uppror som ryter som det rytande havet, och rusningen av länder som rusar som de mäktiga vattnen rusar.
Länderna ska rusa som många vatten rusar, men han ska tillrättavisa dem och de ska fly långt bort och ska bli jagade som bergens agnar i vinden, och som virvlande damm i stormen. [Bilden som målas upp här är när man tröskar sin säd med hjälp av uppvindarna på en hög kulle, där vinden för bort de lätta agnarna medan de tunga kornen faller ner på marken igen.]
[I den stora Jesajarullen som hittades i Qumran har skrivaren gjort ett ovanligt stort avbrott mellan kapitel 33 och 34. I vanliga fall löper texten på över det som blivit kapitelindelningar, men att man valt att börja på en ny sida visar att här sker ett skifte i boken. Detta är något som passar bra i de flesta kiastiska mönstren i Jesaja bok, och där denna tredje sektion (kapitel 28-35) också börjar med sex verop (kapitel 28-33), följt av ett avslutande sjunde stycke som är kapitel 34-35.] Kom nära, ni länder, för att lyssna
    och ni folk, var uppmärksamma. Låt jorden höra och dess fullhet,
    världen,
och allt som kommer fram i den.
Var tysta (lämna ifred, var som döva, säg inte ett ord, håll tand för tunga) nära (intill, med) mig, ni öar (kustländer)
    och låt folken förnya (gro, spira, blomstra som växter som får ny kraft på våren) sin styrka (kraft).
Låt dem komma nära och sedan låt dem tala,
    låt oss komma samman (närma oss varandra) tillsammans för att döma.
Eftersom du är dyrbar i mina ögon,
    eftersom jag ärar dig och älskar dig,
därför ger jag människor i utbyte för dig,
    och andra nationer i utbyte mot ditt liv."
Alla länder samlas tillsammans
    och folken är församlade.
Vem bland dem kan förklara detta
    och förkunna vad som ska komma?
Låt dem föra fram sina vittnesmål,
    så att de kan bli bedömda,
och låt dem höra (lyssna)
    så att de kan säga: "Sant!"

Tjänaren som introducerades i Jes 42:1 talar nu här själv. I vers 5–6 beskrivs hur han är kallad att återupprätta Israel, vilket gör att referensen i vers 3b till Israel, inte kan syfta på folket i exilen, utan på idealbilden av Israel personifierad. Ordet Israel betyder "Gud triumferar", så det kan också vara en koppling till hur Messias kommer att segra och triumfera!

Återupprättelse för Jerusalem och hennes barn

Hör på mig, ni kustländer,
    lyssna, ni avlägsna folk!
Herren kallade mig redan i moderlivet,
    han nämnde mig vid namn redan i min mors sköte.
Var uppmärksam på mig, mitt folk,
    lyssna till mig, mitt folkslag [Israel].
för undervisning (hebr. Torah) ska utgå från mig,
    jag ska låta min rätt vila som ett ljus för folken [alla jordens folk].
Se, honom [David, som en representant för Messias, eller Messias] har jag gjort
    till ett vittne för folken,
    till furste och härskare över folken.
För se, mörkret ska täcka jorden,
    och töcken (djup dimma; förstämdhet, svårmod, dysterhet) folken,
men över dig ska Herren (Jahve) gå upp (stråla ut, resa sig),
    och hans härlighet ska bli synlig (uppenbaras; visa sig) över dig.
Så säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot): Babels breda murar ska bli fullständigt omstörtade, och hennes höga portar ska bli brända i eld, och folket ska anstränga sig fåfängt, och länderna oroar sig för elden (alla försöker släcka elden men den låter sig inte släckas).
Se, är det inte från Härskarornas Herre (Jahve Sebaot)
    att folkens arbete är bara bränsle för elden (kommer gå upp i rök) [Jer 51:58]
    och nationerna tröttar ut sig i förgänglighet?Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.