3815 – לָאֵל (lael)

Lael


Typ:
Personer: Lael
Hebreiska: לָאֵל (lael)
Uttal: la-el
Talvärde: 61 (30 + 1 + 30)    ord med samma talvärde
Ursprung: från the prepositional prefix och H0410 (אֵל) (belonging) till God
Användning: 1 ggr i GT

Engelsk översättning

Lael

Engelsk beskrivning

Lael = "belonging to God"
1) a Levite, father of Eliasaph and descendant of Gershon


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
Totalt    1

Referenser (1 st)


4 Moseboken (1)

Ledaren för fädernas hus bland Gershoniterna är Eljasaf, Laels son.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.