0756 – ἄρχομαι (archomai)

börja


Typ:
Grekiska: ἄρχομαι
Med latinska bokstäver:     archomai
Fonetiskt: ar·khom·ahee
Ursprung: Middle voice of 757 (through the implication of precedence)
Användning: 82 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

begin (83), "rehearse from the beginning" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To be the first to do (anything), to begin.
  2. To be chief, leader, ruler.
  3. To begin, make a beginning.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (82 st i TR)


Ordet används inte i Nestle-Alands utgåva.


Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.