7999a – שָׁלֵם (shalem)

fulllborda, ersätta


Typ:
VERB
Rotord
Hebreiska: שָׁלֵם (shalem)
Uttal: sha-lem
Talvärde: 930 (300 + 30 + 600)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 106 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet shalem till följande:

ἀληθεύωaletheuoG0226tala sanning
ἀναπληρόωanaplerooG0378fylla tomrummet, oinvigd, fylla på
ἀνταποδίδωμιantapodidomiG0467återbetala. vedergälla, utkräva
ἀποκαθίστημιapokathistemiG0600återställa,
δίδωμιdidomiG1325ge, få
εἰρηνεύωeireneuoG1514hålla frid, hålla fred
σᾠζωsozoG4982frälsa, rädda, befria, göra hel, hela
τελέωteleoG5055avsluta, bli klar
ὑγιαίνωhugiainoG5198vara frisk, vara hel, vara sund

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to complete
make amends, (make an) end, finish, full, give again, make good, (re-) pay (again), (make) (to) (be

Engelsk beskrivning

1) to be complete, be sound
1a) (Qal)
1a1) to be complete, be finished, be ended
1a2) to be sound, be uninjured
1b) (Piel)
1b1) to complete, finish
1b2) to make safe
1b3) to make whole or good, restore, make compensation
1b4) to make good, pay
1b5) to requite, recompense, reward
1c) (Pual)
1c1) to be performed
1c2) to be repaid, be requited
1d) (Hiphil)
1d1) to complete, perform
1d2) to make an end of


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (106 st)


1 Moseboken (1)

När de hade kommit ut ur staden och inte hunnit så långt, sade Josef till sin tjänare: "Gå efter männen och när du kommer ikapp dem ska du säga till dem: 'Varför har ni lönat gott med ont?

2 Moseboken (18)

då ska brunnens ägare betala ersättning, han ska ge silver till deras ägare och det döda djuret ska vara hans.
Eller om det blir känt att en oxe har stångats tidigare och ägaren inte har brytt sig om det, ska han med säkerhet betala oxe för oxe och den döda kroppen ska vara hans egen.
Om en man stjäl en oxe eller ett får och dödar det eller säljer det, ska han betala 5 oxar för 1 oxe och 4 får för 1 får.
Om solen går upp över honom ska det var blodskuld för honom, då ska han återbetala. Om han inte har något då ska han bli såld [som slav] för sin stöld.
Om tjuven blir påkommen (med stöldgodset) i hans hand levande, om det är en oxe eller åsna eller får, ska han betala dubbelt [igen].
Om en man orsakar att ett fält eller en vingård blir avätet, därför att han har låtit sin boskap gå lös, och den har ätit på en annan mans fält, då ska han ersätta honom från sitt eget fält och från sin egen vingård.
Om eld bryter ut och får tag i törne så att sädesskylarna eller den stående säden eller fältet slukas, ska han som tände elden ersätta den ordentligt.
Om en man överlämnar pengar eller andra tillhörigheter till sin granne för att han ska förvara det och det blir stulet från den mannens hus, om tjuven blir funnen ska han betala dubbelt tillbaka.
För varje slags överträdelse, om det gäller en oxe, en åsna, ett får, kläder eller för någonting som har gått förlorat, varom någon [hittar det och] säger: "Det här är det [som är mitt]", ska båda parters sak komma inför Gud (Elohim). Den som Gud (Elohim) dömer skyldig [visar har felat] ska betala dubbelt till sin granne. [På samma sätt som i vers 4 och vers 7 eftersom det stulna också återfås, inte fyrfallt som i vers 1.]
då ska Herrens (Jahves) ed vara mellan dem båda för att se att han inte har lagt sin hand på sin grannes tillhörigheter, och dess ägare ska acceptera det och inte begära någon ersättning.
Men om det är stulet från honom ska han ersätta dess ägare.
Om det har gått sönder ska han föra fram det som bevis, han ska inte återgälda det som är trasigt.
Och om en man lånar något av sin granne och det skadas eller dör, och dess ägare inte har haft det hos sig, ska han vara noga med att ersätta det.
Om dess ägare har haft det hos sig, ska han inte gottgöra det. Om det är en mutkolv, förlorar han sin ersättning.

3 Moseboken (4)

Och han ska gottgöra för den skada som han åsamkat det heliga, och ska lägga till en femtedel av värdet och ge det till prästen. Och prästen ska bringa försoning för (täcka över) honom med baggen till skuldoffret, och han ska bli förlåten.
eller vadhelst annat som han svurit falskt om. Han ska återställa det till fullo och ska lägga till en femtedel mer till det [20% extra av dess värde] till den som det tillhör ska han ge det, samma dag som han befinns skyldig.
Och den som dödar ett djur ska gottgöra djur för djur (här står det ordagrant ett själiskt djur som ska gottgöras själ för själ).
Och den som dödar ett djur, han ska återställa (ersätta) det och han som dödar en människa ska dödas.

5 Moseboken (4)


Och som straffar
    dem som hatar honom [avvisar hans förbund] – till deras ansikten (personligt, mot dem direkt),
    
    han dröjer inte [att agera]
    mot dem som hatar honom – till deras ansikten,
ska han straffa.
[Frasen "till dem som hatar honom till deras ansikten" används bara här och utifrån konstruktionen så verkar betydelsen vara att det är att de straffas, inte nästa generation.]
När du ska avlägga en ed inför Herren (Jahve) din Gud (Elohim) ska du inte vara sen att infria den, för Herren (Jahve) din Gud (Elohim) ska begära den av dig, annars blir det en synd i dig.
Om jag vässar mitt glimmande svärd,
    och min hand tar tag i domen [Ps 7:13–14],
ska jag verkställa hämnden på mina motståndare,
    och jag ska återgälda dem som hatar mig.

Domarboken (1)

Adoni-Bezek sade då: "70 kungar som samlar mat under mitt bord [tigger] har sina tummar och stortår avhuggna. Som jag har gjort så har Gud (Elohim) återgäldat mig." [Frasen "samlar mat under mitt bord" syftar på att de tiggde. Dessa 70 tillfångatagna kungar som blivit stympade kunde inte annat än tigga vid deras fångvaktares bord.
    De hade förödmjukats och hölls vid liv av Adoni-Bezek bara för att visa på hans makt och ingjuta skräck.]
De förde honom till Jerusalem och han dog där. [Det är inte helt klart vilka "de" är, men troligtvis att det är simonierna som ligger bakom denna hämnd och för Adoni-Bezek till jebuserna i Jerusalem, dock verkar inte Gud tillåta att han hålls i Jerusalem på samma sätt för att ingjuta skräck i omgivningen, se även Matt 5:38, 39; Rom 12:19.]

Rut (1)

Herren (Jahve) ska belöna dig för vad du gjort! Ja, låt Herren (Jahve), Israels Gud (Elohim) ge dig full (hel, fullkomlig – hebr. shalem) lön (återbetalning), när du nu har kommit för att söka skydd under hans vingar."

1 Samuelsboken (1)

För om en man finner sin fiende, ska han låta honom gå därifrån oskadd? Därför ska Herren (Jahve) belöna dig med gott för det som du har gjort mot mig idag.

2 Samuelsboken (4)

Och jag är svag idag och har precis blivit smord till kung. Och dessa män, Tserojas söner, är för tunga för mig. Må Herren (Jahve) belöna dem som gör ont efter deras ondska."
När alla kungar som var Hadadezers tjänare [andra städer i norra regionen av Syrien och på andra sidan Eufratfloden] såg att de blivit slagna av Israel, slöt de fred med Israel och tjänade dem [de blev underställda Israel]. Och araméerna vågade aldrig mer undsätta (hjälpa) Ammons söner.
Han ska ersätta lammet fyrfalt, på grund av vad han gjort och hans brist på medlidande." [Enligt 2 Mos 22:1 ska ett lamm ersättas fyra gånger om, dock lägger David själv även till att han också förtjänar att dö. Vissa översättningar har "sju gånger" i stället för "fyra gånger".]
[Avshaloms handling att förleda folket pågår en tid. I denna vers finns tidsangivelse "från slutet på 40 år". Texten säger inte vad de 40 åren markerar slutet på. Det kan inte betyda att Avshalom gjorde detta i 40 års tid, David dör då han är 70 år. Några förslag är: Sauls kröning som kung, Davids kröning av Samuel, Davids tronbestigning eller Avshaloms ålder. En del tror att skrivarna som kopierat den hebreiska texten har gjort ett misstag och skrivit arbaim (40) istället för arba (4).] Och det skedde i slutet på de 40 åren [vissa manuskript har 4 år] att Avshalom sade till kungen: "Låt mig gå, jag ber dig och betala min ed som jag har lovat till Herren (Jahve) i Hebron (Chevron).

1 Kungaboken (2)

Och hela arbetet fullbordades som kung Salomo hade gjort i Herrens (Jahves) hus. Och Salomo förde in föremålen som David, hans far, hade avskilt (helgat), silvret och guldet och redskapen och placerade dem i skattkammaren i Herrens (Jahves) hus.
Och tre gånger om året offrade Salomo brännoffer och shalomoffer på altaret som han byggt till Herren (Jahve) och offrade där på altaret [1 Kung 8:22] inför Herrens (Jahves) ansikte [3 Mos 3:1]. Så fullbordade han huset. [Tre gånger om året är vid de tre vallfartshögtiderna Pesach, Shavuot och Sukkot, se 2 Mos 23:14–17; 5 Mos 16:1–17.]

2 Kungaboken (2)

Sedan kom hon och berättade för gudsmannen och han sade: "Gå och sälj oljan och betala skulden och lev du och dina söner av det som är kvar."
Om inte jag har sett Navots blod och hans söners blod igår förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve) och jag ska belöna er på denna plats förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve). Och nu ta och kasta honom på denna plats på marken enligt Herrens (Jahves) ord.

2 Krönikeboken (1)

Sedan allt det arbete som Salomo lät utföra för Herrens hus var färdigt, förde Salomo dit in vad hans far David hade helgat åt Herren (Jahve): silvret, guldet och alla kärlen. Detta lade han in i skattkamrarna i Guds hus.

Esra (2)

Så kom denne Sheshbassar hit och lade grunden till Guds hus i Jerusalem. Från den tiden och ända till nu har man byggt på det, och det är ännu inte färdigt.
Alla de kärl du får till tempeltjänsten i din Guds hus ska du överlämna inför Jerusalems Gud.

Nehemja (1)

Muren blev färdig på den 25:e dagen i månaden Elul [augusti/september], på [bara] 52 dagar [blev muren färdig]!

Job (9)

Om du är ren (moraliskt ren – hebr. zach) och rättsinnig [Ps 119:9]
    ja, då ska han vakna upp till dig [och komma till undsättning]
    och fullborda (ersätta; fullkomna – hebr. shalem) din rättmätiga boning.
Hans [Guds] hjärta är vist, hans kraft är väldig,
    ingen kan pressa (trotsa, vara hård mot) honom och ha kvar sin frid (hebr. shalem).
    [Han kommer inte att kunna bestå, ha framgång, förbli hel).
Gud (Eloha) gömmer (skyddar) åt sina söner deras synd.
    Låt honom bevara den åt sig och bli förtrogen med den.
Vem ska förkunna över hans ansikte, hans vägar?
    Vem ska belöna honom för det han gjort?
När du ber till honom ska han höra dig,
    och du ska få uppfylla dina löften.
Ja, han fullbordar min beskärda del,
    och som dessa många [planer] med honom. [Versen är svårttydd.]
För en människas arbete ska han löna honom,
    och en man ska finna en vältrampad stig.
Ska du avvisa hans belöning?
    För du är ovillig och måste välja
    och inte jag, tala därför det du vet.
Vem har gett mig något som jag skulle betala tillbaka?
Allt under himlen tillhör mig!

Psaltaren (16)

Du är orsaken till min lovsång i den stora församlingen [templet].
    Jag ska infria mina löften
    inför dem som fruktar (vördar, respekterar) honom.
Älska Herren (Jahve), alla ni hans trogna (fromma, lojala) följare!
    Herren (Jahve) bevarar de trogna,
    men han lönar (kompenserar) i fullt mått den högmodige (arrogante). [Även om betydelsen att Gud kommer straffa den högmodige är den exakta betydelsen svåröversatt. Lönar är hebreiska salem som har samma rot som ordet shalom. Det handlar om att Gud gör något fullständigt och helt. Sedan följer hebreiska al-jeter som kan betyda "fullt mått" eller "med en bågsträng" och då blir betydelsen "med exakthet", som en pil på en bågsträng skjuts iväg och träffar sitt mål. En annan möjlig betydelse är att det väntar en "belöning" i proportion till deras högmod.]
De lönar gott med ont [Saul erkände att han behandlat David så, se 1 Sam 24:17],
    hela min inre varelse är övergiven (barnlös, i förtvivlan som en som förlorat sitt barn).
Den gudlöse (ogudaktige, ondskefulle) lånar och betalar inte tillbaka,
    den rättfärdige visar nåd (oförtjänt kärlek; favör) och ger [känner sympati och lånar ut frikostigt, se vers 26].
    [Verbformerna beskriver ett vanemässigt beteende.]
De som lönar gott med ont,
    anklagar (attackerar) mig, bara för att jag strävar efter (följer) det som är gott.
Men du, Herre (Jahve), visa nåd (ge mig favör; var välvillig),
    upprätta mig så jag kan återgälda (återförenas med) dem. [Hebreiska sillem har samma rot som ordet shalom. Ordet har att göra med upprättelse och att en relation blir hel. Det ligger helt i linje med Bibelns undervisning att söka frid och återupprätta relationer, se Ords 20:22; Rom 10:17–19. David sörjde djupt sin son Absaloms död, 2 Sam 18:33.]
Offra tacksägelsens offer till Gud (Elohim)
    och uppfyll dina löften till den Högste (Elion).
Dina löften är över mig (gäller för mig), Gud (Elohim);
    jag vill löna (fullfölja) dig med tackoffer.
    [Ordet "löna" är "shalam" vars rot är shalom.]
Så ska jag prisa ditt namn för evigt,
    dagligen ska jag fullgöra (infria) mina löften.
och du Herre (Adonaj) visar nåd (omsorgsfull kärlek),
    men kommer också att löna var och en efter vad han gjort.
    [Guds styrka innehåller både nåd och dom.]
Lovsång väntar på dig (allt är redo och mitt hjärta är stilla inför dig),
    o Gud, på Sion [tempelberget i Jerusalem].
Vi ska hålla våra löften till dig,
[Nu ändras formen från "vi" till det individuella "jag".] Jag kommer till ditt hus med brännoffer [3 Mos 1:1–17],
    jag infriar mina löften till dig,
Gör löften till Herren din Gud (Jahve Elohim) och uppfyll dem.
    Låt alla runtomkring honom ge hyllning till den Ende som är värd att fruktas (vördas).
Jag ska infria mina löften till Herren (Jahve),
    i närvaro av (framför) hela hans folk.
jag ska infria mina löften till Herren (Jahve),
    i närvaro av (framför) hela hans folk,
O, Babylons dotter, som måste bli fördärvad,
    lycklig (välsignad) är han som hämnas dig
    för det du gjort mot oss.

Ordspråksboken (9)

men om han ertappas måste han ändå betala tillbaka sjufalt,
    han kan tvingas lämna allt han äger i sitt hus.
"Jag har tackoffer med mig,
    i dag har jag uppfyllt mina [religiösa] löften.
    [Hon ger ett sken av att vara gudfruktig och helig.]
Se (lägg noga märke till detta), om den rättfärdige får sin belöning redan här på jorden
    
    [alla våra handlingar får konsekvenser, rättfärdighet ger välsignelse, frid och framgång, men även felsteg ger konsekvenser],
    hur mycket mer då den ogudaktige och syndaren. [Detta är den enda av alla verser i Ordspråksboken som börjar med ordet "Se". Det ger extra fokus och belyser att versen har ett viktigt budskap. Hebreiska ordet för belöna, "shalam", kommer från ordet shalom och kan användas både i positiv och negativ bemärkelse. Detta gör att versen kan tolkas på två sätt. Den rättfärdige belönas med frid, välsignelse redan här på jorden, men kan också behöva ta konsekvenserna av de felsteg han gör. Oavsett tolkning så är grundbudskapet klart och sammanfattas i 1 Pet 4:18: "Om den rättfärdige knappt blir räddad, hur ska det gå för den orättfärdige?"]
Den som föraktar ordet [råd och undervisning från Gud och människor] blir utplånad (förstörd),
    men den som fruktar (respekterar, värdesätter) budet (hebr. mitzvah) blir belönad.
Olycka följer (förföljer) syndare,
    men de rättfärdiga får goda saker (lycka, framgång, rikedom, överflöd) som lön.
Den som bemöter den nödställde med nåd (favör, oförtjänt kärlek – hebr. chanan) [den som böjer sig ner och hjälper den fattige]
    lånar åt (flätar/tvinnar sig samman med) Herren (Jahve)
    och han lönar honom med trygghet [hebr. shalam – dvs. han får frid i själen och alla sina behov fyllda]. [Det hebreiska ordet lava (att låna) står först i meningen och betyder ordagrant "att tvinna ihop/fläta samman". Betoningen här ligger på den som går Herrens ärenden för att hjälpa någon som hamnat i knipa (oftast av ekonomisk art). Hebr. dal (nödställd, hjälplös, svag) betyder bokstavligen minus/subtraktion och beskriver något som gått förlorat. Hebreiskan kan tolkas så att det både är den drabbade, men även den som lånar till Herren, som fullt ut återgäldas av honom.]
Säg inte: "Jag ska ge igen för det onda!"
    Vänta på Herren (Jahve) [sök Herren med en ivrig förväntan] – han ska rädda dig.
    [5 Mos 32:35; Rom 12:17–21]
För om du inte har medlen att betala,
    kommer de [indrivarna att även] ta ifrån dig sängen du ligger på.
Genom att göra det samlar du glödande kol [av skam] på hans huvud,
    och Herren (Jahve) ska belöna (upprätta) dig. [Rom 12:20]

Predikaren (3)

När du ger ett löfte till Gud (Elohim), dröj inte med att infria det, för han har inget behag i dårar. Infria det du lovar.
Det är bättre att du inte lovar något, än att du lovar utan att infria det.

Jesaja (11)

Och Herren (Jahve) ska göra sig själv känd för Egypten, och egypterna ska känna (vara intimt förtrogna med) Herren (Jahve) den dagen. De ska tillbe med djuroffer och matoffer och ska ge löften till Herren (Jahve) och infria dem.
Min boning är uppryckt
    och bortburen från mig som en herdes tält,
som en vävare har jag rullat ihop mitt liv.
    Han ska hugga av mig från trumman,
    från dag till natt ska du göra slut på mig.
Ju mer jag gör mig själv lik ett lejon ända till morgonen,
    desto mer bryts alla mina ben,
    från dag till natt ska du göra slut på mig.
Som säger om Kyros: "Han är min herde och ska utföra alla mina önskningar"
    och säger till Jerusalem: "Hon ska bli uppbyggd"
    och till templet: "Min grund ska bli lagd."
Jag har sett hans vägar och ska hela honom.
    Jag ska leda honom och gengälda honom med tröst, honom och de som sörjer honom.
Efter deras gärningar
    ska jag återgälda dem,
raseri till hans motståndare,
    vedergällning till hans fiender,
    till [de avlägsna] öarna (kustländerna) ska han betala lön (ge dem deras rättmätiga straff).
Din sol ska aldrig gå ner,
    din måne ska aldrig försvinna,
för Herren är ditt eviga ljus,
    dina dagar med sorg är förbi.
Se, det står skrivet inför mig:
    Jag ska aldrig vara tyst, utan löna dem,
    ja, jag ska verkligen löna dem rakt i deras sköte.
Lyssna (ett ljud, en röst)!
    Ett uppror från staden.
Lyssna (ett ljud, en röst)!
    Det kommer från templet.
Lyssna (ett ljud, en röst)!
    Herren (Jahve) vedergäller sina fiender.

Jeremia (9)

Och först ska jag dubbelt återgälda deras synder och överträdelser, för att de har vanhelgat mitt land. De har fyllt mitt arv med liken av deras osmakliga ting och deras styggelser.
Ska ondska belönas med gott? För de har grävt en grop för min själ. Kom ihåg hur jag stod inför ditt ansikte för att tala gott till dem, till att vända bort din vrede från dem.
Eftersom många folkslag och stora kungar även har gjort slavar av dem, och jag ska vedergälla dem efter deras gärningar och efter deras händers arbete.
som visar nåd (omsorgsfull kärlek – hebr. chesed) till tusenden och vedergäller fädernas synd i famnen på deras söner efter dem. Gud (El) den Stora, den Mäktiga, Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) är hans namn.
Samla ihop bågskyttarna mot Babel, alla dem som spänner bågen, slå läger mot henne runtom, låt ingen av dem undkomma, vedergäll henne efter hennes gärningar, i enlighet med allt som hon har gjort, gör [likadant] mot henne. För hon har varit stolt (arrogant) mot Herren (Jahve), mot den Helige i Israel.
Fly från Babels mitt och rädda varje man sin själ (sitt liv), bli inte avhuggen i hennes synd, för det är tid för Herrens (Jahves) hämnd, han ska vedergälla henne.
Och jag ska ge tillbaka till Babel och till alla Kaldéens invånare, all deras ondska som de har gjort i Sion inför dina ögon förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).
För tillspillogivaren har kommit över henne, över Babel, och hennes mäktiga män är tagna, deras bågar är förskingrade, för Herren (Jahve) är en gengäldande Gud (El) han ska kompenserande kompensera.

Hesekiel (1)

Om han återlämnar det han tagit i pant.
    [Vid lån fick den skuldsatte lämna ifrån sig sin mantel, men den skulle lämnas tillbaka innan solen gick ner, se 2 Mos 22:26.]
Om han ger tillbaka det han stulit (plundrat).
Om han lever efter livets bud (vandrar med Gud) utan att göra det som orätt. Då ska han verkligen leva, och han ska inte dö.

Daniel (1)

Detta är vad orden betyder (vad som ska ske):
Mene (räknad) – Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det.
[Upprepningen "räknad, räknad" betonar hur detta beslut står fast.]

Hosea (1)

Ta med dig ord [plural]
    och vänd tillbaka till Herren (Jahve),
säg till honom: Förlåt alla missgärningar och ta emot det som är gott,
    så ska vi ersätta (gottgöra) oxar med våra läppar [ge lovets offer istället för offrade oxar]. [Heb 13:15–16]

Joel (2)

Jag ska kompensera dig för de år som
    gräshopporna åt upp era skördar,
    
    den unga gräshoppan [Yeleq],
    
    den förtärande gräshoppan [Hasil]
    
    och den bitande gräshoppan [Gazam].
Min stora armé som jag har sänt ibland er.
Och likaså, vad är ni för mig Tyros och Sidon och Filistéens områden? Vill ni vedergälla mig något? Även om ni vill vedergälla mig något ska jag snabbt och smidigt skicka tillbaka den vedergällningen över era egna huvuden.

Jona (1)

Men jag ska offra till dig
    med en tacksam röst.
Det jag har lovat (gett min ed på) ska jag betala.
    Frälsningen tillhör Herren (Jahve)."

Nahum (1)

På bergen syns hans fötter,
    han som kommer med goda nyheter och förkunnar frid (shalom, all slags välgång)!
"Fira dina fester Juda,
    kungör dina löften,
för de onda skall inte längre komma nära dig,
    de är helt borthuggna." [Denna vers är en nyckelvers i Nahum! Profeten Jesaja använder liknande ord om hur de tillfångatagna judarna ska återvända från exilen i Babylon till Juda, se Jes 52:7. I den grekiska översättningen Septuaginta används ordet "euangelizo", från vilket vi har fått ordet "evangelist"! Här anar vi också hur Gud proklamerar sin frid – shalom – till alla folk i alla tider!]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.