4177 – πολίτης (polites)

invånare


Typ:
Substantiv
Grekiska: πολίτης (polites)
Uttal: pol-ee-tace
Talvärde: 504 (80 + 70 + 30 + 10 + 300 + 8 + 6)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G4172
Användning: 4 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till polites :

בֵּןbenH1121ason
עָמִיתamitH5997granne
רֵעַreaH7453granne, vän

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

citizen (3)

Engelsk beskrivning

  1. A citizen.
    1. The inhabitant of any city or country.
    2. The association of another in citizenship.
      1. A fellow citizen, fellow countryman.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


2
1
1
Totalt    4

Referenser (4 st i TR)


Lukasevangeliet (2)

Så han gick i väg och tvingade sig på (ordagrant 'limmade sig fast vid') en av invånarna i landet [som motvilligt anställde honom eftersom han var så enträgen]. Han skickade ut honom på sina marker för att vakta svin. [Ett avskyvärt arbete för en jude eftersom svin ansågs vara orena djur, se 3 Mos 11:7; 5 Mos 14:8.]
Men hans landsmän hatade honom och skickade ett sändebud efter honom för att säga: Vi vill inte ha denne man som kung över oss.

Apostlagärningarna (1)

Paulus svarade: "Jag är jude från Tarsus i Kilikien, medborgare i en betydande stad. Jag ber dig: låt mig få tala till folket."

Hebreerbrevet (1)

Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman eller sin broder och säga:
    "Lär känna Herren!"
Alla kommer att känna mig,
    från den minste av dem till den störste,Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.