6588 – פֶּ֫שַׁע (pesha)

synd


Typ:
Substantiv Substantiv
 
mask. maskulinum
 
Kategori:  Religiösa termer  synd
Hebreiska: פֶּ֫שַׁע (pesha)
Uttal: pe-sha    Lyssna
Talvärde: 450 (80 + 300 + 70)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H6586 (פָּשַׁע)
Användning: 93 ggr i GT

Synonymer

פֶּ֫שַׁעpeshaH6588
(93 ggr)
synd
חַטָּאָהchataahH2403a
(2 ggr)
synd
חַטָּאתchatatH2403b
(294 ggr)
synd
עָוֺןavonH5771
(232 ggr)
missgärning, synd
*Staplarna visar hur många gånger ordet används i Gamla testamentet.

Ursprung

från H6586 (פָּשַׁע):

פָּשַׁעpashaH6586överträda, begå brott

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet pesha till följande:

ἄγνοιαagnoiaG0052okunnighet
ἀδίκημαadikemaG0092brott
ἀδικίαadikiaG0093orättfärdighet
ἀθέτησιςathetesisG0115åsidosättande
ἁμάρτημαhamartemaG0265synd, ondskefulll handling
ἁμαρτίαhamartiaG0266synd, syndig handling
ἀνομίαanomiaG0458laglöshet, orättfärdighet
ἀσέβειαasebeiaG0763ogudaktighet
παράπτωμαparaptomaG3900överträdelse
πλάνηplaneG4106bedrägeri

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

transgression
rebellion, sin, transgression, trespass

Engelsk beskrivning

1) transgression, rebellion
1a1) transgression (against individuals)
1a2) transgression (nation against nation)
1a3) transgression (against God)
1a3a) in general
1a3b) as recognised by sinner
1a3c) as God deals with it
1a3d) as God forgives
1a4) guilt of transgression
1a5) punishment for transgression
1a6) offering for transgression


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. maskulinum och femininum singularis
-23
Subst. Substantiv
pl. gen. maskulinum pluralis genitiv
-45
Subst. Substantiv
♂/♀ sing. gen. maskulinum och femininum singularis genitiv
-24
Subst. Substantiv
pl. maskulinum pluralis
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (93 förekomster i 90 verser)

Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.