4899 – מָשִׁיחַ (mashiach)


Typ:
Hebreiska: מָשִׁיחַ (mashiach)
Ursprung: from H4886 (מָשַׁח)
Användning: 39 ggr i GT

Engelsk översättning

anointed
anointed, Messiah

Engelsk beskrivning

1) anointed, anointed one
1a) of the Messiah, Messianic prince
1b) of the king of Israel
1c) of the high priest of Israel
1d) of Cyrus
1e) of the patriarchs as anointed kings


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (39 st)


Om prästen som är smord gör synd efter folkets synd, låt honom föra fram för den synd varmed han har syndat, en ung felfri (ren – hebr. tamim) oxe till Herren (Jahve) som ett syndoffer.
Och prästen som är smord ska ta av oxens blod och föra in det i mötestältet,
Och prästen som är smord ska föra oxens blod till mötestältet,
Och prästerna bland hans söner som är smorda i hans ställe [i kommande generationer] ska offra det. Det är en evig förordning (ordagrant "saker inristat") till Herren (Jahve). Det ska brännas helt och hållet.
Herrens fiender krossas i bitar,
    han dundrar mot dem [från sin tron] i himlen,
Herren dömer [alla folk] till jordens alla ändar.
    Åt sin konung ger han styrka,
    lyfter högt sin smordes spira."
Ett frälsningens torn är han åt sin konung,
    han visar nåd (omsorgsfull kärlek) mot sin smorde (utvalde, kung) [Messias],
    mot David och hans säd [ätt, singular, se 1 Mos 3:15; Upp 19:11‑16] för evigt.
Dessa var Davids sista ord: Så förkunnar (säger, proklamerar) David, Isais son, så säger den man som blev högt upphöjd, Jakob Guds smorde, Israels psalmist (lovsångsledare, sång ackompanjerad med instrumental musik).
Jordens kungar reser sig
    och härskarna samlar sig
    mot Herren (Jahve) och mot hans Smorde [Messias, Jesus].
Stora segrar ger Herren (Jahve) åt sin konung,
    han handlar trofast (nådefullt, med omsorgsfull kärlek) mot sin smorde (utvalde, kung) [syftar också på Messias],
    mot David och hans ätt [säd, singular, se 1 Mos 3:15; Upp 19:11‑16] för evigt.
[Nu i vers 7 ändras pronomen från "vi" till "jag", för att sedan återgå till "vi" och "oss" i vers 8‑10.]
Nu vet jag att Herren (Jahve) kommer med hjälp åt sin smorde (utvalde, kung) [Messias],
    svarar honom från sin heliga himmel [himlens helgedom],
    genom sin högra hands frälsande seger (kraft som befriar och räddar).
Herren är deras [sitt folks] styrka,
    och ett frälsningens (räddningens) värn (en säker tillflykt, ett skydd, försvar, en säker fästning)
    för sin smorde (utvalde, kung).
Gud (Elohim), ser vår sköld [bildligt, vår ledare],
    se på din smordes ansikte [din smorde kung, David, se 1 Sam 16:12].
Men du har kastat bort och förskjutit,
    du har blivit vred på dina smorda.
Som dina fiender har hånat med Herre (Jahve),
    som de har hånat din smordes fotsteg med.
[Och sade:] "Rör inte mina smorde (utvalda)
    och tillfoga inte mina profeter någon skada."
[d. En bön för David]
För din tjänare Davids skull,
    vänd inte bort ditt ansikte från din Smorde.
[d. Svaret på Davids bön]
Där ska jag låta ett horn komma upp för David,
    jag har satt ett ljus för min Smorde.
Så säger Herren (Jahve) till sin smorde,
    till Kyros, vars högra hand [hans makt] jag styrker
för att underkuva länder inför honom,
    och lösa upp kungars bälten,
för att öppna dörrar framför honom,
    så att portarna inte stängs:
Luften (andedräkten) i våra näsborrar [vårt hopp], Herrens (Jahves) smorde,
    fångades i deras hålor,
om honom som vi hade sagt:
    "I hans skugga (under hans vingar) ska vi leva bland hednafolken". [Den tjugonde hebreiska bokstaven är: ר – Resh: Tecknet avbildar ett huvud från sidan och symboliserar förmågan att se. Ordet "Luften" börjar med denna bokstav. Israels präster och kungar smordes med olja, så ordet "Herrens smorde" används generellt om "en smord" präst eller kung som avskilts för tjänst, se 3 Mos 4:5; 1 Sam 10:1; 16:3. Rashi och en del andra kommentatorer tror att Jeremia refererar kung till Josia som regerade 640-609 f.Kr. eftersom Jeremia omnämner honom i en sorgesång, se 2 Krön 35:25. Troligare är dock att det är Judas sista kung Sidkia som regerade fram till Jerusalem förstörelse 597-586 f.Kr. som åsyftas här. Föregående vers, se vers 19, verkar antyda att det är de aktuella händelserna när Sidkia blir tillfångatagen av babylonierna som beskrivs här, se även 2 Kung 25:1‑7.]
[Nu delas de 70 sjuperioderna in i tre grupper: 7, 62 och 1. Den sista delen har två halvor.] Det ska du veta och förstå att från det att ett ord (en order) om att
    återställa och bygga upp Jerusalem igen,
    till en smord (messias), en furste [kommer],
    ska det vara 7 sjuperioder [49 år].
Under 62 sjuperioder [434 år]
    ska den [staden Jerusalem] på nytt bli uppbyggd,
    med torg (marknadsplats och gator) och försvarsmurar (eller vattensystem),
    även under svåra tider. [Neh 4:1; 9:36‑37]
Efter de 62 sjuperioderna [434 år] ska en smord (Messias) bli avlägsnad (utrotad, avrättad, se 3 Mos 7:20; Jes 53:8),
    och han ska inte ha något (vara längre).
[Kungar i Israel smordes, så en smord eller en messias kan både syfta på en "vanlig" kung och den kommande Messias. Även Kyros kallas "min smorde" i Jes 45:1. Den sista delen är inte helt tydlig. Vad är det han inte ska ha längre? Utifrån sammanhanget så ska denne kungen upphöra att ha rollen som kung/messias för sitt folk. Det går också att tolka "inte ha något" som att han ska avrättas fattig och utblottad. Ur ett messianskt perspektiv kan denna vers beskriva hur Jesus kom som en tjänare för att dö för världens synd, utblottad på korset.] Staden och helgedomen [Jerusalem och templet] ska förstöras av en kommande ledares folk [trupper],
    dess [templets] förstörelse ska komma som en störtflod [hastigt och helt förödande].
[Templet vanhelgades 167 f.Kr. av Antiochos IV Epifanes. År 70 e.Kr. förstörde romarna Jerusalem och templet, något som även Jesus förutsade, se Luk 19:44.]Ända till slutet är det bestämt (inristat) [förutbestämt genom Guds beslut, se Jes 10:23; 28:22]
    att det ska råda krig med förödelse [plural].
Du har kommit för att befria ditt folk,
    för att befria dina smorda.
Du krossar husets ledare (ordagrant huvudet) hos de onda,
    du avtäcker från grunden ända upp till nacken (du blottlägger hela den ondes hus). Sela. [Antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.