3559 – νουθεσία (nouthesia)

varning, förmaning


Typ:
Grekiska: νουθεσία
Med latinska bokstäver:     nouthesia
Fonetiskt: noo·thes·ee·ah
Ursprung: Från 3563 och härstammar från 5087
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

admonition (3)

Engelsk beskrivning

Admonition, exhortation.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
1
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


Allt det som hände dem utgör exempel
    och skrevs ner för att varna oss som har tidsåldrarnas slut inpå oss.
Och fäder [föräldrar, pluralformen syftar ibland på båda föräldrarna, se Heb 11:23], reta inte upp (provocera inte) era barn [så att de rasar inombords], utan uppfostra dem i stället i Herrens disciplin (träning, tuktan) och förmaning (tillrättavisning) [så att de mognar och tränas att ta emot råd och vägledning.] [Paulus uppmanar föräldrar att inte provocera fram känslor av agg eller vrede (gr. parorgizo) hos sina barn. En förälder ska inte hyckla, agera orimligt eller falskt. Allt sådant kan krossa barnets hjärta, se Kol 3:21.]
En villolärare (som skapar splittringar) ska du ge en första och en andra varning och sedan avvisa,Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.