0006 – Ἄβελ (Abel)

Abel


Typ:
Substantiv
mask.
person
Personer: Abel
Grekiska: Ἄβελ (Abel)
Uttal: ab-el
Talvärde: 38 (1 + 2 + 5 + 30)    ord med samma talvärde
Ursprung: Hebreiskt ursprung H1893
Användning: 4 ggr i NT

Beskrivning

Adam och Evas andra son, mördad av sin bror Kain.

Ordstam

Ord med Abel som rot:

χξϛchi, xi, stigmaG5516sexhundra-sextio-sex

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till Abel :

הֶ֫בֶלhevelH1892tomhet, fåfänga, vindfläkt

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Substantiv Substantiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
Person (person)
-1
Substantiv Substantiv
gen. sing. gen. singularis maskulinum
Person (person)
-2
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
Person (person)
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com rapportera ett problem

Användning i NT


1
1
2
Totalt    4

Referenser (4 st i TR)


Matteusevangeliet (1)

Så ska allt rättfärdigt blod som utgjutits här på jorden komma över er, alltifrån den rättfärdige Abels blod till blodet från Sakarias, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret.
[Abel var den första som dödades i Gamla testamentet, se 1 Mos 4:8. Sakarias var den sista, se 2 Krön 24:20–22. Krönikeboken är den sista boken i den hebreiska Bibeln. Jesu poäng är att genom hela Bibeln har sanna Guds efterföljare ofta blivit förföljda.]

Lukasevangeliet (1)

från Abels blod ända till Sakarjas blod, han som blev dödad mellan altaret och templet. [Abel dödades av sin bror Kain på grund av hans rättfärdiga offer till Gud, se 1 Mos 4:10. Det är troligen prästen Sakarja som stenades till döds vid templets förgård, se 2 Krön 24:20–25:7.]

Hebreerbrevet (2)

[I kiasmen balanseras detta stycke mot exemplen på de människor som lidit och dött i tro, se vers 36–38.]
I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain, och blev rättfärdig genom att Gud själv intygade (tog emot) hans offergåvor [1 Mos 4:4–8]. Trots att han [Abel] nu är död talar hans tro ännu.
[Abels exempel på tro och offer som inte kom från egen prestation och egna gärningar talar ännu i dag till oss, se 1 Mos 4:10.]
till Jesus, förmedlaren av ett förnyat förbund [det första förbundets medlare var Moses],
och det renande blod som talar starkare än Abels blod.
[Det första förbundets blod var det offerblod som Moses vid Sinai stänkte på Israels folk. Förbundet med de återkommande syndoffren kunde aldrig rena från synd på det sätt som Jesu blod gör, se Heb 9:24–25. Abels blod ropar från marken efter hämnd, i kontrast till Jesu blod som ropar efter nåd och förlåtelse för våra synder, se 1 Mos 4:10. Abels offer av ett djur, till skillnad från Kains offer av grödor, är också en första svag skuggbild på Jesu blodsoffer, där Jesu blod talar mycket starkare, se 1 Mos 9:12–14.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.