8270 – שֹׁר (shår)


Typ:
Hebreiska: שֹׁר (shår)
Ursprung: from H8324 (שָׁרַר) (compare H8306 (שָׁרִיר))
Användning: 2 ggr i GT

Engelsk översättning

umbilical cord
navel

Engelsk beskrivning

1) umbilical cord, navel, navel-string


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st)


Det kommer att ge hälsa åt din kropp
    och styrka (märg) [ny energi] åt dina [åt alla dess] ben [då finns det bot och helande för hela din varelse].Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.