5797 – עֹז (åz)


Typ:
Hebreiska: עֹז (åz)
Ursprung: or (fully) עוֹז from H5810 (עָזַז)
Användning: 92 ggr i GT

Engelsk översättning

strength
boldness, loud, might, power, strength, strong

Engelsk beskrivning

1) might, strength
1a) material or physical
1b) personal or social or political


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (92 st)


Herren (Jah, kortformen av Jahve, betecknar att han alltid har existerat) är min styrka (starkhet) och min lovsång,
    han blev min frälsning (räddning).
Han är min Gud (El) och jag vill prisa honom,
    min faders Gud och jag vill upphöja honom.
Du i din nåd (omsorgsfulla kärlek) ledde folket
    som du återlöst (hebr. gaal) [2 Mos 6:6]. Du har väglett dem i din styrka och i din heliga boning.
Och jag ska bryta din makts stolthet och jag ska göra din himmel som järn och din mark som koppar.
Herrens fiender krossas i bitar,
    han dundrar mot dem [från sin tron] i himlen,
Herren dömer [alla folk] till jordens alla ändar.
    Åt sin konung ger han styrka,
    lyfter högt sin smordes spira."
David dansade med hela sin kraft inför Herren (Jahve), och David var iklädd ett linne-efod. [David hade tagit av sig sin kungliga mantel, och var klädd som alla andra präster.]
Fråga efter (sök, ta er tillflykt till; träd ofta fram inför) Herren (Jahve) och hans styrka (makt) [frälsning],
    sök (leta, be; längta efter) hans ansikte (närvaro) ständigt (dagligen, alltid; för evigt). [Ps 105:5] [I hebreiskan används två synonymer darash och baqash som översatts "fråga efter" och "sök". Darash beskriver ett noggrant sökande och består av de tre bokstäverna Dalet, Resh och Shin. De hebreiska piktogrammen förstärker ordens betydelse. Bokstaven Dalet avbildar en dörr och har ofta att göra med val och beslut. Resh beskriver framsidan av ett huvud och den sista bokstaven, Shin, föreställer en tand, dvs. något som krossar. Ordet darash låter oss förstå att det handlar om ett aktivt vägval där man söker Guds ansikte och hans kraft. Baqash har också tre bokstäver – Bet, Qof och Shin, där Shin – som illustrerar Guds kraft, precis som i föregående ord står sist. Bet är en bild på ett hus och Qof utgör baksidan av ett huvud. Baqash skildrar ett sökande som utgår utifrån en hemvist i huset och som därmed har Guds perspektiv på tillvaron. Ordningen spelar roll. Det första steget är att söka efter Herren och hans styrka, som är frälsningen, se Ps 3:9. Utifrån den positionen är sedan bönen att få vara kvar i Guds närvaro. Den ursprungliga innebörden av det sista hebreiska ordet tamid kommer från verbet "att sträcka" eller "att tänja" dvs. att konstant, ideligen, alltid och för evigt söka Gud. I denna vers finns tre begrepp – Herren, hans ansikte och hans styrka. Dessa hör ihop. Om Gud själv vänder sitt ansikte mot oss, vem kan då vara emot oss, se 4 Mos 6:26; Rom 8:31.]
Majestät och härlighet är inför hans ansikte (omger honom),
    styrka (makt, kraft att segra) och glädje finns i hans boning.
    [Gud är källan till vår styrka och glädje!]
Jag skämdes för att fråga kungen om en grupp soldater och ryttare för att hjälpa oss mot fiender utefter vägen, eftersom vi hade talat till kungen och sagt: "Guds (Elohims) hand är över alla dem som söker honom och hans goda, och hans vrede är emot dem som överger honom."
På hans nacke bor styrkan,
    skräcken (fruktan, förfäran) dansar framför honom.

Från munnen på [små] barn och diande [spädbarn]
    har du upprättat (förberett; lagt grunden till) en makt (styrka; ett starkt fäste)
    på grund av dina motståndare (som ansätter dig)
för att sätta stopp för (tysta) fienden och hämnaren. [Här jämförs små oskyldiga och renhjärtade barn med upproriska och trotsiga fiender. I sammanhanget finns även en kontrast mellan himlarna (vers 2b och 4) och människorna. I jämförelse med universums storhet är även den mäktigaste av människor här på jorden som ett litet spädbarn. Jesus citerar den grekiska översättningen Septuaginta i Matt 21:16.]
Herre (Jahve),
    i din styrka (makt) gläder sig konungen;
    och i din frälsning (räddning), hur högt jublar (dansar) han inte, jo mycket!
    [Det hebreiska ordet för att fröjdas innebär att "cirkla runt", dvs. att dansa i glädje och fröjd.]
Bli upphöjd, Herre (Jahve), i din styrka (makt),
    vi vill sjunga och lovprisa din storhet (seger, hjältekraft). [Psalmen avslutas på samma sätt som den börjar, och ramas in av lovprisning.]
Herren (Jahve) är min styrka (starkhet)
    och min sköld,
mitt hjärta förtröstar (har alltid litat) på honom
    och jag fick hjälp (och kommer att bli hjälpt),
därför jublar mitt hjärta,
    och med min sång vill jag tacka (med öppna händer – prisa, hylla och erkänna) honom.
Herren är deras [sitt folks] styrka,
    och ett frälsningens (räddningens) värn (en säker tillflykt, ett skydd, försvar, en säker fästning)
    för sin smorde (utvalde, kung).
En psalm (sång ackompanjerad på strängar) av David [för avslutningen av Sukkot]. [Den grekiska översättningen Septuaginta har också med tillägget att den användes vid avslutningen av Sukkot. Denna hösthögtid kallas också lövhyddohögtiden, se 3 Mos 23:34. Enligt judisk tro och tradition förknippas högtiden också med den messianska ankomsten och inträdandet av den messianska tidsåldern. Dessa kopplingar till den messianska förväntan är tydlig då Jesus besöker Jerusalem under Sukkot, se t.ex. Joh 7:2, 27, 31, 40‑42. Det är intressant att det är i slutet på högtiden Jesus träder fram, se Joh 7:37‑38.]
-
Ge åt Herren (Jahve), Guds söner [änglar, himmelska väsen],
    ge åt Herren (Jahve) ära och styrka (makt).
Må Herren (Jahve) ge styrka åt sitt folk,
    må Herren (Jahve) välsigna sitt folk med frid (fred, hebreiska ordet shalom, som innebär Guds välsignelser på alla områden).
Herre (Jahve), genom din nåd (favör, välvilja)
    hade du gjort mitt berg starkt.
    [David regerade från berget Sion, Jerusalem. Gud hade gett honom framgång, trygghet och makt, som berget är en metafor för här.]
Du dolde ditt ansikte (ignorerade, var långt borta, se Ps 88:14);
    jag blev skräckslagen.
    [Den prästerliga välsignelsen avslutas med att Herren vänder sitt ansikte, se 4 Mos 6:25‑26. Att Herren döljer sitt ansikte är motsatsen.]
Gud (Elohim) är vår tillflykt och [vår] styrka (starkhet, makt),
    en hjälp (en hjälpare) i nöden (motgångarna, svårigheterna) – väl beprövad.
    [Även med betydelsen: ständigt och mycket närvarande – alltid där.]
Min styrka, jag väntar (hoppas) på dig,
    för Gud (Elohim) är mitt försvarstorn (värn; min fästning, säkra höjd).
[Psalmens avslutas med två verser som uttrycker förtröstan på Gud. Vers 17 inleds med ett men och är en kontrast till de två föregående verserna. Skillnaden förstärks även av de olika tidsangivelserna. I verserna 7 och 15 diktar och sjunger David om hur han under kvällen hör sina fiender yla som hundar i staden; nu på morgonen riktar han sin tacksamhet och sitt förnyade hopp till Gud.] Men jag ska sjunga om din makt (styrka, starkhet),
    ja, jag ska om morgonen (vid varje soluppgång) sjunga högt i glädje (höja höga triumferande glädjerop)
    över din nåd (kärleksfulla omsorg; trofasthet).
För du är (har varit och kommer alltid bli) mitt försvarstorn (värn; min fästning, säkra höjd)
    och min tillflykt på min nöds dag [då jag är trängd och står inför svårigheter, oro och bekymmer].
Min styrka, till dig vill jag sjunga lovsånger,
    för Gud (Elohim) är mitt försvarstorn (värn; min fästning, säkra höjd), min nåds (kärleksfulla omsorgs) Gud (Elohim).
för du har blivit min tillflykt,
    ett starkt torn framför min fiendes ansikte.
Gud (Elohim) är den som befriar och upphöjer mig.
    Gud är min starka beskyddare och min tillflykt.
Gud har talat en gång,
    två gånger har jag hört detta (Gud har sagt detta upprepade gånger): All makt (styrka, auktoritet) tillhör Gud,
Ja, jag har sett dig i helgedomen,
    och sett din makt och ära (härlighet).
Säg till Gud: "Hur underbara är inte dina gärningar,
    för din stora makts skull viker dina fiender undan för dig.
Gud (Elohim) har befallt din styrka [att du ska vara stark – Israel],
    var stark, O Gud (Elohim).
Du som agerade (verkade) för oss
Till honom som rider fram på himlarna, urtidshimlarna [se vers 5],
    där låter han sin röst höras, hans mäktiga röst.
Ge Gud (Elohim) makten (erkänn att det är Gud som har kraften, makten och äran),
    vars majestät är över Israel, hans makt är i himlarna.
Fruktad är du, Gud (Elohim), i din helgedom,
    du som är Israels Gud (El),
som ger makt och styrka åt sitt folk,
    lovad är Gud (Elohim).
Jag är som ett tecken för många [något människor förundras över, en varning, något olycksbådande],
    men du är mitt starka beskydd.
Du delade havet [Röda havet] med din styrka.
    Du krossade sjömonstrens huvuden på (mot, i) vattnet.
    [Sjömonster är hebr. tannin och beskriver stora havsdjur, se 1 Mos 1:21.]
Du är den Gud (El) som gör under (mirakler),
    du har gjort din styrka känd bland människor.
Han lät östanvinden blåsa i himlen
    och med sin makt drog [ledde] han fram sunnanvinden.
Han lät sin styrka fängslas
    och sin ära gav han i åklagarens hand.
    [Profetisk underton om det som Jesus gjorde i samband med korsfästelsen.]
Sjung (höj gälla triumferande jubelrop) till Gud (Elohim) vår styrka.
    Ropa (i segerjubel, väsnas med rop och härskri) till Jakobs Gud (Elohim).
Rikt välsignad (salig, mycket lycklig) är den människa som har sin styrka i dig,
    har vägarna [till ditt tempel] i sitt hjärta.
    [De som längtar att få gå på pilgrimsvägarna till ditt tempel i Jerusalem, se vers 8.]
Vänd dig till mig,
    visa mig din nåd (favör, oförtjänt kärlek);
ge din kraft till din tjänare,
    rädda din tjänarinnas son.
    [Här beskrivs en slav som är född in i den relationen, se 1 Mos 14:14. En bild på Davids ödmjuka inställning.]
Du krossade Rahav som någon som är slaktad,
    du skingrade dina fiender med din arms styrka.
För du ger dem ära och styrka,
    på grund av din favör har vi seger.
    [Ordagrant "Du upphöjer vårt horn". Hornet på en vild oxe är en metafor för militär styrka och en seger.]
Vem känner kraften i ditt raseri, och din vrede,
    så att man ger dig vederbörlig vördnad?
Herren (Jahve) regerar (är kung)!
    Han är klädd i härlighet (höghet).
Herren (Jahve) har iklätt sig
    och spänt om sig makt som ett bälte (runt sig, omgjordat sig). [Styrka liknas vid ett bälte som håller ihop klädnaden. Herrens kraft gör att han kan regera. Här finns också ett bildspråk för att vara redo att agera. Dåtida klädnader hängde löst och för att göra sig redo att arbeta omgjordade man länderna och band upp klädnaden.] Ja, världen är skapad och står fast,
    den kan inte rubbas (vackla, står tryggt fast).
Majestät och härlighet är inför hans ansikte,
    makt och glans i hans helgedom.
[Stycket inleds med tre uppmaningar att "ge till Herren".]
Ge till Herren (Jahve), alla folkslag (alla familjer).
    Ge till Herren (Jahve), ära och makt.
Kungens makt (styrka) älskar rätten.
    Du har etablerat likvärdighet,
du har verkställt rätt och rättfärdighet i Jakob.
    [Denna vers har likheter med talesättet att "om man är stark, måste man vara snäll"]
Fråga efter (sök, ta er tillflykt till, träd ofta fram inför) Herren (Jahve) och hans styrka (makt) [frälsning],
    sök (leta, be, längta efter) hans ansikte (närvaro) ständigt (dagligen; för evigt). [Ps 105:5] [I hebreiskan används två synonymer darash och baqash som översatts "fråga efter" och "sök". Ordet darash beskriver ett noggrant sökande och består av tre bokstäver: Dalet, Resh och Shin. De hebreiska piktogrammen förstärker ordens betydelse. Bokstaven Dalet avbildar en dörr och har ofta att göra med val och beslut. Resh beskriver framsidan av ett huvud och den sista bokstaven, Shin, föreställer en tand, dvs. något som krossar. Ordet darash låter oss förstå att det handlar om ett aktivt vägval där man söker Guds ansikte och hans kraft. I ordet finns också betydelsen att ofta besöka och vistas hos Gud för att konsultera honom.
    Ordet baqash har också tre bokstäver: Bet, Qof och Shin. Den sista bokstaven, Shin, illustrerar Guds kraft precis som i darash. Bet är en bild på ett hus och Qof utgör baksidan av ett huvud. Baqash skildrar ett sökande som utgår utifrån en hemvist i huset och som därmed har Guds perspektiv på tillvaron. Ordningen spelar roll. Det första steget är att söka efter Herren och hans styrka, som är frälsningen, se Ps 3:9. Utifrån den positionen är sedan bönen att få vara kvar i Guds närvaro.
    Den ursprungliga innebörden av det sista hebreiska ordet som översatts "ständigt" kommer från verbet "att sträcka" eller "att tänja" dvs. att konstant, ideligen, alltid och för evigt söka Gud. I denna vers finns tre begrepp – Herren, hans ansikte och hans kraft. Dessa hör ihop. Om Gud själv vänder sitt ansikte till oss, vem kan då vara emot oss, se 4 Mos 6:26; Rom 8:31.]
Herren [Jahve – Gud Fadern] sträcker ut din kungaspira (ditt herradöme) från Sion [Jerusalem]. [Fadern uppmanar nu sonen:]
Regera (utöka ditt rike) mitt bland dina fiender
    (trots att det är fiender omkring dig).
Herren (Jah) är min styrka (starkhet) och min lovsång,
    och han blev mig till frälsning (räddning, befrielse – hebr. yeshuah). [2 Mos 15:2; Jes 12:2]
Stå upp (res på dig) Herre (Jahve) till din viloplats,
    du och förbundsarken med din styrka.
Den dag jag ropade (höjde min röst i bön), svarade du mig;
    du stärkte mig (gav mig frimodighet) med [din] styrka i mitt inre (min själ).
O, Herre, Herre (Jahve Adonai) min frälsnings styrka,
    som har hållit en skärm över mitt huvud (skyddat mitt huvud som med en hjälm) under stridens dagar,
Halleluja (prisa Herren, Jah – hebr. hallelu-jah)! [Psalmen inleds och avslutas med uppmaningen att prisa Herren, se vers 6. Den hebreiska frasen hallelu-jah translittereras ofta rakt av och har blivit ett välkänt uttryck på alla språk för uppmaningen att prisa Guds namn. Verbet hallelu betyder prisa och har betydelsen att välsigna, böja sig och tala väl om Gud. Ordet Jah är den första delen i Guds personliga namn Jahve, vars innebörd är den evige.]

Gud är stor – prisa honom

[Mellan det inledande och avslutande halleluja, finns elva imperativ av verbet hallelu. Det första och sista är riktat till Gud och däremellan kommer nio "Prisa honom".] Prisa Gud (El) i hans helgedom [här på jorden],
    prisa honom i hans starka (mäktiga) fäste (himlavalvet). [Ps 19:2; 1 Mos 1:6‑8]
Den rike mannens förmögenhet (rikedom, överflöd) är som en befäst stad [hans säkerhet och trygghet],
    men de fattiga faller (raseras) på grund av sin brist [på materiella tillgångar].
Den som fruktar (vördar, respekterar, ärar) Herren (Jahve) har stor trygghet (frimodighet, säkerhet),
    hans barn har alltid en säker tillflyktsplats.
Herrens (Jahves) namn är ett starkt torn,
    den rättfärdige skyndar (rusar) dit och är beskyddad [högt upp utom fara]. [Ords 29:25]
Den rikes tillgångar är hans mäktiga (välbefästa) borg,
    i hans egen inbillning (högfärd, stolthet, högmod) är den [hans tillgångar] en hög mur.
En broder som har blivit förolämpad (kränkt, förnärmad, stött) ) är som en stark (befäst) stad [orubblig och svår att vinna tillbaka],
    och strider (tvister, argument, påståenden) är som en regel (bom, tvärslå)[porten till] en fästning (borg; ett torn).
En vis man kan storma en mäktig stad (en stad full av krigsmän),
    och bryta ner det starka fäste som stadens invånare förtröstat på.
    [Vishet kan rent bokstavligt bryta ner starka fästen, men även mentala tankebyggnader.]
En vis man (stridsman) [en man i sin bästa ålder] är stark,
    ja en man med kunskap (insikt, förståelse) växer i styrka.
Hon är fylld med kraft [andlig, mental och fysisk],
    och kavlar ivrigt upp ärmarna för att sätta igång. [Den åttonde hebreiska bokstaven är: ח – Chet. Tecknet avbildar ett staket. Bokstaven symboliserar något som binder samman och inhägnar, rent fysiskt som ett staket eller en mur, eller socialt som vänskap och kärlek. I denna vers är det ordet "kavlar ivrigt upp ärmarna" som börjar med den bokstaven. Att just denna bokstav används här belyser hur hon engagerar sig för familjen med hela sin kraft. Hon älskar familjen och gör allt för att hålla ihop den.]
Styrka och värdighet är hennes klädnad (hennes position är säker och stark),
    och hon gläder sig över framtiden.
    [Eftersom hon vet att hon och hennes familj är redo att möta den.] [Den sextonde hebreiska bokstaven är: ע – Ajin. Tecknet avbildar ett öga eller en vattenkälla. Den symboliserar ofta profetisk klarsyn och uppenbarelse. Här är det ordet "Styrka" som börjar med denna bokstav, och förstärker att hennes styrka kommer inifrån, hon vet vem hon är och är trygg i sin identitet.]
Vem är som den vise?
    Och vem vet (har en intim förståelse av) hur saker och ting (ord – hebr. davar) ska tydas och tolkas (få sin lösning)?
En människas vishet får hennes ansikte att lysa [Ps 119:130; 19:9]
    och djärvheten (hårdheten) i hennes ansikte förändras.
Se, Gud (El) är min frälsning (räddning, befrielse – hebr. yeshuah),
    jag förtröstar [på honom] (är trygg; frimodig) och fruktar inte,
för Herren Herren (Jah Jahve) är min styrka (starkhet) och min lovsång,
    han har blivit min frälsning (yeshuah). [Mose lovar Herren med samma ord i 2 Mos 15:2 och frasen används även i Ps 118:4. I hebreiskan upprepas ordet för Herren: kortformen Jah, följt av gudsnamnet Jahve (JHVH) – detta betonar Guds oföränderlighet.]
De ska säga om mig:
    'Bara i Herren (Jahve) finns rättfärdighet och styrka.' "
Alla som vänt sin vrede mot honom,
    ska komma till honom i skam.
Nu säger Herren (Jahve), han som har skapat mig till sin tjänare redan i moderlivet,
    för att jag ska föra Jakob tillbaka så att Israel samlas hos honom.
[I den hebreiska tankevärlden har profetior flera uppfyllelser. Judarna skulle föras tillbaka från den babyloniska fångenskapen, men har även en uppfyllelse som vi ser i vår tid när judarna är tillbaka i landet Israel. Här finns också en profetia att bli förd tillbaka från den största fångenskapen av dem alla – synden.] Jag vill bli ärad i Herrens ögon, för Herren är källan till min styrka.
    [Även om tjänaren skulle bli missförstådd, föraktad och avvisad av folket, har han sin ära och styrka i Herren.]
[Frasen "Vakna upp" här i vers 9 återkommer i vers 17 och i Jes 52:1. Det betonar och ramar in.]
Vakna upp! Vakna upp!
    Ikläd dig din styrka Herrens (Jahves) arm!
Vakna upp som i gamla dagar
    [hebr. kedem; öster – väderstrecket där Gud möter människan och vi ser både bakåt och framåt],
    forna tiders generationer.
Är du inte den som högg Rahav [poetiskt namn för Egypten] i bitar,
    som genomborrade draken (sjömonstret – hebr. tanin)?
    [Hebr. rahav betyder "stolthet", se Jes 30:7.]
Vakna upp, vakna upp! [Var redo – det är dags nu!]
Klä på dig dina härlighetskläder Jerusalem,
    den heliga staden.
För inga fler oomskurna och rituellt orena ska fortsättningsvis komma in till dig.
Herren (Jahve) har svurit vid sin högra
    och vid sin starka arm [vid sin kraft, se Jes 41:10]:
"Sannerligen jag ska inte längre ge din säd till mat åt dina fiender
    och främlingar ska inte dricka ditt vin som du har arbetat för.
Därför säger Herren Gud (Adonai Jahve):
"En motståndare har omringat landet,
och han ska slå ner din styrka från dig och dina palats (mäktiga byggnader) ska läggas i ruiner."
Han [Messias] ska träda fram och vara en herde för (leda, föda) sin hjord
    i Herrens (Jahves) kraft,
    med Herrens sin Guds (Jahve Elohims) auktoritet (höga namn).
De [Israels folk som återvänder] ska vara bofasta,
    för då ska han vara stor ända till jordens ändar (över hela världen).
Ett sken som ljuset blev synligt,
    strålar gick ut från hans hand,
    där var hans kraft gömd.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.