5444 – סִבְּכַי (Sibbchaj)

Sibbchaj (Sibbekaj)


Typ:
Substantiv Substantiv
 
mask. maskulinum
 
NamnNamn
 
Person Person
Personer: Sibbekaj
Hebreiska: סִבְּכַי (Sibbchaj)
Uttal: sib-chaj    Lyssna
Talvärde: 92 (60 + 2 + 20 + 10)    ord med samma talvärde
Ursprung: från H5440 (סָבַךְ) copse-like
Användning: 4 ggr i GT

Ursprung

från H5440 (סָבַךְ) copse-like:

סָבַךְsavachH5440slingra, hopslingra

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

Sibbecai
Sibbecai, Sibbechai

Engelsk beskrivning

Sibbecai or Sibbechai = "weaver"
1) one of David's guard and 8th captain for the 8th month of 24,000 men of the king's army; a Judaite, descendant of Zerah and called the 'Hushathite'


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Subst. Substantiv
maskulinum
Namn/Plats namn/plats
-4


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Användning i GT


1
3
Totalt    4

Referenser (4 st)


2 Samuelsboken (1)

Och det skedde efter detta att det var strid med filistéerna i Gov [betyder: cistern; kan vara Gezer – en handelsstad halvvägs mellan Joppe och Jerusalem, se 1 Krön 20:4]. Vid den tiden slog Sibbechaj, kushatiten, Saf [Sippaj, se 1 Krön 20:4] som var barn till rafaeerna (en jätte).

1 Krönikeboken (3)

hushatiten Sibbekaj,
ahoaiten Ilaj,
Därefter uppstod en strid med filistéerna vid Gezer. Hushatiten Sibbekaj slog ner Sippaj, en av rafaeernas ättlingar. På så sätt blev de kuvade.
Den 8:e, som tjänstgjorde under 8:e månaden [Cheshvan – okt/nov], var
husatiten Sibbekaj, som hörde till seraiterna. I hans avdelning fanns 24000.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.