5331 – נֵ֫צַח (netsach)

för alltid


Typ:
Hebreiska: נֵ֫צַח (netsach)
Ursprung: or נֵצַח from H5329 (נָצַח)
Användning: 43 ggr i GT

Engelsk översättning

perpetuity
alway(-s), constantly, end, ([phrase] n-) ever(more), perpetual, strength, victory

Engelsk beskrivning

1) eminence, perpetuity, strength, victory, enduring, everlastingness
1a) eminence
1b) enduring of life
1c) endurance in time, perpetual, continual, unto the end
1d) everlastingness, ever


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (43 st)


Och även Israels Evige ska inte ljuga eller ångra (hebr. nicham) sig, för han är inte en människa till att ångra (hebr. nicham) sig."
Din, Herre (Jahve), är [dig tillhör]
storheten
och makten
och härligheten
och glansen
och majestätet (prakten). Ja, allt [som är] i himlarna och på jorden.
Ditt är [dig tillhör] riket (kungariket), Herre (Jahve),
    och du är den upphöjde härskaren (han som lyfter upp sig själv till huvud) över allting.
Mellan morgon och kväll förskingras de,
    de förgås utan att någon märker det.
Fienden är borta, utrotad för alltid,
    du har ödelagt deras städer, minnet av dem är utplånat. [Den femte hebreiska bokstaven är: ה – He. Tecknet avbildar en människa med uppsträckta händer. Bokstavens betydelse är se, titta, andas och har att göra med uppenbarelse och förståelse sedan något stort och viktigt pekats ut. Det symboliserar ofta att se och ha perspektiv. I denna vers är det ordet "Fienden" som börjar med denna bokstav. Det förstärker hur viktigt det är att ha Guds eviga perspektiv när fienden verkar ha övertaget. Stycket för både Gimel och He i vers 6 och 7 är kortare än vanligt, det visar också på hur ogudaktighet stör Guds ordning och struktur.]
För den fattige ska inte vara glömd för alltid,
    den ödmjukes [som fallit offer för orättfärdighet och blivit förtryckt, hans] hopp är inte heller borta för evigt.
Han tänker (säger i sitt hjärta):
    "Gud (El) har glömt det, han har dolt sitt ansikte, han ser det aldrig." [Vers 4 och 11 ramar in beskrivningen av den ogudaktige med hans citat om att Gud inte skulle ställa någon till svars och se vad som sker. Även vers 13 har liknande citat. Efter sex saknade bokstäver återupptas det akrostiska mönstret nu i vers 12.]
Hur länge, Herre (Jahve);
    ska du glömma (ignorera, inte bry dig om) mig för evigt?
Hur länge
    ska du dölja (gömma) ditt ansikte för mig?
Du visar mig (förklarar, tillkännager, kungör) livets stig (välkända, upptrampade gångväg)
    Stor (total, sprudlande) glädje finns i överflöd i din närvaro (inför ditt ansikte),
    ljuvlighet (fröjd, sötma, behag, härlighet) för evigt (ständigt, alltid) på din högra sida (i din högra hand). [Liv och glädje, närvaro och ljuvlighet är i grundtexten i plural, vilket betonar Guds oräkneliga tillgångar och välsignelser. Det finns också en koppling i hur Gud ger uppenbarelse och hjälp att välja rätt väg när vi söker hans ansikte. Hans högra hand är full av ljuvliga, goda gåvor som han är redo att ge!]
Vakna upp! Varför sover du Herre (Adonai)?
    Res dig upp! Förkasta oss inte för alltid!
    [Jesus sov mitt i stormen, se Matt 8:23.]
för att få leva för evigt
    och undgå att se graven.
men han ska gå till sina fäders släkte [följa dem i familjegraven],
    de ska aldrig mer se ljuset.
[I Psalmens centrum ändras nu subjektet till Gud.]
Gud (El) ska på samma sätt slå ned dig för alltid,
    rycka upp dig och kasta ut dig ur ditt tält
    och utrota dig ur de levandes land.Sela. [Antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits.]
Varför ser ni, berg med många (höga, rundade) toppar, med avund (hat, förakt),
    på berget [Sion, se Ps 48:3, 9] som Gud (Elohim) valt till sin boning?
    Ja, Herren (Jahve) ska bo där för alltid.
En sång med visdom [hebr. maskil – en musikalisk eller litterär term, kan även betyda "en välskriven sång"]. Av (för) Asaf. [Asaf var en av lovsångsledarna i templet på Davids tid, se 1 Krön 16:5. Hans namn betyder "en som samlar". Han anges som författare till tolv psalmer, se Ps 50 och Ps 73‑83.]
-

Varför

Varför Gud (Elohim) har du övergett oss (tycks det som) för alltid?
    [Ordet i hebreiskan är uttryck mer för en känsla än ett faktum av väldigt lång, oändlig tid]
    Varför är din rykande vrede vänd mot din fårhjord (flock av småboskap) på bete?
[Första sektionen inleds och avslutas med frågan "varför", se vers 11.]
Lyft upp dina steg (gå) till dessa eviga ruiner.
    En fiende har gjort allt detta onda mot helgedomen.
Hur länge Gud (Elohim) ska dina motståndare få häda?
    Ska dina fiender få smäda ditt namn för evigt?
Låt inte din turturduvas liv (själ) bli given till vilddjuren.
    Glöm inte bort dina plågades liv för alltid (som det känns). [Samma ord som i vers 1.]
Är hans nåd (kärleksfulla omsorg) borta för alltid?
    Har hans löften upphört från släkte till släkte (generation till generation)?
Hur länge, Herre (Jahve) ska du vara vred, arg på oss? För alltid?
    Ska din avundsjuka fortsätta att flamma som eld?
Hur länge Herre (Jahve)?
    Ska du gömma dig för alltid?
    Hur länge ska din brinnande vrede brinna som en eld?
Han går inte ständigt till rätta,
    och behåller inte sin vrede för evigt.
    [Ps 86:15; 145:8‑9; 2 Mos 34:6‑7; Neh 9:17, 31; Joel 2:13; Jona 4:2]
Ett falskt (oärligt, ljugande) vittne är dömt (försvinner),
    men den som lyssnar uppmärksamt [när han är kallad att vittna] får respekt, [hans vittnesbörd består] och han blir oemotsagd.
Det ska aldrig bebos,
    ingen ska bo där från generation till generation,
inte heller ska araberna slå upp sina tält där,
    inte heller ska herdarna ha sina fållor där.
Han ska uppsluka (utplåna; har uppslukat) döden för evigt! [När Paulus citerar detta stycke i 1 Kor 15:54 använder han Septuaginta – den grekiska översättningen av Gamla testamentet. Det hebreiska ordet netsach kan också översättas "i seger".] Och Herren Gud (Adonai Jahve) ska torka (torkar/har torkat) bort tårarna
    från alla ansikten [Upp 7:17; 21:4];
ja, han ska ta bort (han gör/har gjort helt slut på) sitt folks förnedring (skam, vanära, hån, förakt)
    från hela jorden
– för Herren (Jahve) har talat.
Brödsäden krossas
    men inte hur länge som helst,
man kör inte ständigt sina skramliga vagnshjul över den,
    den ska inte tröskas sönder.
Se, på Sion [tempelberget] staden för våra högtidliga samlingar,
    dina ögon ska se Jerusalem en fridfull boning,
    ett tält ska inte flyttas,
dess tältpluggar (tältpinnar) ska inte dras upp,
    inte heller ska någon av tältlinorna brista (gå av, gå sönder).
Varken natt eller dag ska den kvävas,
    dess rök ska stiga upp för evigt,
från generation till generation ska det ligga öde,
    ingen ska någonsin passera igenom där för evigt.
Jag ska inte gå till rätta (strida) för evigt [mot mitt folk, Israel],
    inte ständigt vredgas,
för då [om jag förblev vred] skulle deras ande försmäkta (förgås) inför mig,
    de själar som jag själv har skapat.
Och jag säger: Min styrka är förlorad
    och jag har tappat allt mitt hopp (min förväntan) från Herren (Jahve). [Den sjätte hebreiska bokstaven är: ו – Vav. Tecknet avbildar en tältpinne, en krok eller hängare. Rent praktiskt var det tältpinnen som höll tältduken uppe. Den binder ihop olika saker. På samma sätt används bokstaven i grammatiken för att binda ihop ord till meningar. I dessa verser är det orden "Han har förstört", "är avskuren" och "Och jag säger" som börjar med denna bokstav.
    Här uttrycks hur förmågan att förvänta sig något från Gud är borta. Det är ofta en del av bearbetningsfasen att känna uppgivenhet och för en tid sakna förmågan att ha några förväntningar.]
Varför tycks du glömma oss för evigt?
    Varför överger du oss så många dagar?[Kapitel 5 som helhet följer inte det akrostiska mönstret, men här i vers 19‑20 finns ett akrostiskt mönster med fyra bokstäver. Här återfinns den första, sista och däremellan de två mittersta bokstäverna. Vers 19a börjar med Alef, vers 19b börjar med Kaf, vers 20a börjar med Lamed och vers 20b börjar med Tav. Hela alfabetet symboliseras här genom att använda den första-, elfte-, tolfte- och tjugoandra bokstaven. Det kiastiska mönstret i Klagovisorna fullbordas med detta femte akrostikon i kapitel 5.]
Så säger Herren (Jahve):
"För tre av Edoms överträdelser,
    ja för fyra, ska jag inte ändra mig,
eftersom han jagade sin bror [Esau var Jakobs bror, se 1 Mos 27:41; 5 Mos 23:7] med svärdet
    och kastade bort all medömkan
    och hans vrede rev och slet oavbrutet
    och han behöll sin ilska för alltid.
Herren har svurit vid [sig själv, han som är] Jakobs stolthet. Jag ska aldrig glömma någon av deras [upproriska] handlingar.
Därför [som en konsekvens] är undervisningen (hebr. Torah) förlamad
    [kraftlös och utan verkan – som en avdomnad hand, se Ps 77:3]
    och rätten kommer inte fram,
eftersom de onda besegrar de rättfärdiga,
    därför är rätten korrumperad (perverterad, krokig). [Samma ord "förlamad" används om reaktionen från Jakob när han får höra att Josef fortfarande är vid liv, se 1 Mos 45:26. Resultatet av att överge Guds ordningar blir ett samhälle i kaos.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.