4853b – מַשָּׂא (masa)

budskap (profetord, denna börda)


Typ:
Hebreiska: מַשָּׂא (masa)
Ursprung:
Användning: 28 ggr i GT

Engelsk översättning

oracle

Engelsk beskrivning

1) utterance, oracle, burden


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (28 st)


Här börjar den andra stora sektionen i Jesajas bok med profetord mot nationerna. Kapitel 13-27 har en sjudelad symmetri. De inledande orden mot Babylon (kap 13-14) får sitt eko i den sista delen om fallet för Judas fiende (kap 24-27). Där centralt Babylons fall beskrivs i kap 21. A Babylons fall och Judas upprättelse (kap 13-14)
  B Judas granne - Moab (kap 15-16)
    C Egypten och Etiopien (kap 17-20)
      D Centrum – Babylons fall (kap 21)
    C´ Jerusalem och Egypten (kap 22)
  B´ Judas granne Tyre (kap 23)
A´ Staden (Babylons) fall och Judas upprättelse (kap 24-27)

Babylon (13:1-14:27)

Budskap (profetord, denna börda) över Babylon, som uppenbarades för Jesaja, Amots son. [Det hebreiska ordet massa är en vanlig term inom profetisk litteratur som introducerar ett budskap från Gud, se Mal 1:1; Sak 9:1; 12:1. Ordet härstammar från ett verb med betydelsen "att bära" vilket gör att det finns en antydan i ordets betydelse att det är budskap som också är krävande och i viss mån betungande. Det återkommer 15 ggr i Jesaja. Exakt hur Jesaja "ser" detta budskap sägs inte, det kan ha varit en syn, dröm eller insikt utifrån någon händelse. Den börjar med upptakten på ett stort krig:]
Det år då kung Ahas dog [omkring 715 f.Kr.] kom detta budskap (profetord, denna börda):
[Moab var Israels och Judas grannland öster om Jordanfloden. Många av de nordliga moabitiska städerna i detta kapitel tillhörde en gång i tiden Israel. Bland dem är Cheshbon och Eleale som nämns i vers 4, se 4 Mos 32:37. När Israel och Juda var starka hade de kontroll över detta område, men under Jesajas dagar stod Moab och andra länder i området under attack från Assyrien. I vers 1‑4 räknas de stora städerna upp från söder och sedan norrut.] Budskap om (profetord, börda över) Moab. På en natt ödeläggs Ar [stad söder om floden Aronon, på östra sidan av Döda havet] i Moab,
    lagd i ruiner,
på en natt ödeläggs Kir [nuvarande staden Karak, också söder om Aronon] i Moab,
    lagd i ruiner.
Budskap om (profetord, börda över) Damaskus. Se, Damaskus ska upphöra (är inte längre; ordagrant "är bortvänd från") att vara en stad
    och ska bli en ruinhög.
Budskap om (profetord, börda över) Egypten. Se, Herren (Jahve) rider på ett snabbt moln
    och kommer till Egypten
och Egyptens avgudar ska förflyttas i hans närvaro,
    och Egyptens hjärta ska smälta inombords.
Budskap om (profetord, börda över) öknen vid havet [troligtvis Babylon och området kring Eufrat floden]. Som en virvelvind i söder [hebr. negev] sveper fram,
    kommer det från öknen,
    från ett fruktat (fruktansvärt) land [mederna].
Budskap om (profetord, börda över) Duma [betyder "tystnad" och refererar till Edom]. Man kallar på mig från Sheir:
    "Väktare hur är det med natten?
    Väktare hur är det med natten?"
Budskap om (profetord, börda över) Arabien. I Arabiens busksnår ska ni vara inhysta,
    ni dedaniternas karavaner.
Budskap om (profetord, börda över) Synernas dal [Jerusalem – platsen för uppenbarelse och visioner]. [Frasen "Synernas dal" syftar på Jerusalem, se vers 5, 8‑10. Det kan syfta på Hinnomdalen (i NT Gehenna) som var den plats där man utförde barnoffer och ockulta ritualer, se Jer 7:31‑34. Jesaja fördömer folket som sökte andlighet i andra gudar, uttrycket är då ironiskt för "falska synernas dal". Det kan också vara en antydan om att det var här i Jerusalem, där Guds tempel stod, de egentligen skulle se Herren.] Vad plågar dig nu,
    eftersom alla har gått upp på hustaken [för att offra till avgudar, se Jer 19:13; Sef 1:5],
Budskap om (profetord, börda över) Tsor (Tyrus). Ve, ni Tarshish skepp, för det är ödelagt så att där inte finns några hus, ingen ingång (hamn), från landet Kittim är det uppenbart för dem.
Budskap (profetord, denna börda) över söderns (Negevs) vilddjur: Genom landet (fyllt) av problem och ångest varifrån lejoninnor och lejon kommer,
    huggormen och den giftiga flygaren (fågeln).
De bär sina rikedomar på unga åsnors skuldror,
    och sina skatter på kamelers pucklar,
till ett folk som inte har någon vinning av dem.
Dina profeter har sett
    falska och värdelösa syner. [Hes 10:10‑12]
De har inte avslöjat dina synder,
    så att du kan upprättas (föras tillbaka) från fångenskapen.
Istället har de profeterat
    falska och förföriska budskap. [Den fjortonde hebreiska bokstaven är: נ – Nun. Tecknet avbildar ett sädeskorn som börjat gro, och beskriver ofta avkomma och kontinuitet. Ibland förknippas det också med en fisk eller en orm. Det används ofta för att beskriva en fortsättning och kontinuitet. Orden "Dina profeter" börjar på den bokstaven. Det förstärker profetens ansvar för att frambära det Gud vill och inte agera falskt. Det profeterna förmedlar kommer att få konsekvenser för efterkommande generationer.]
Budskap (profetord, börda) om Nineve [Assyriens huvudstad]. Boken med elkoshiten Nahums syner.
Budskapet (profetordet, bördan) som profeten Habackuk såg i en syn (vision).
[Här beskrivs Alexander den stores härjningar i Syrien.] Tyngden av Herrens (Jahves) ord [samma uttryck som i Sak 12:1] angående (vilar över) Chadrachs land
    [Chadrach betyder "omgärdad" – ett gammalt namn för området i västra Syrien – omgärdat av berg],
    med fokus på [staden] Damaskus.
för allas ögon [singular] –Israels alla stammars och alla andra människors –
    är riktade mot Herren (Jahve).
Tyngden av Herrens (Jahves) ord angående Israel. Så förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve) som spänner ut (expanderar) himlarna (universum) och lägger jordens grund och formar människans ande i honom. [Här används det hebreiska ordet "nata" expandera, spänna ut, om himlarna, universum. Här antyds ett expanderade universum och flera dimentioner, se 2 Sam 22:10.]
Detta budskap (profetord, denna börda) är Herrens (Jahves) ord till Israel genom Malakis hand. [Det hebreiska ordet massa som inleder Malaki är en vanlig term inom profetisk litteratur som introducerar ett budskap från Gud, se Sak 9:1; 12:1. Ordet härstammar från ett verb med betydelsen "att bära" vilket gör att det finns en antydan i ordets betydelse att det är budskap som också är krävande och i viss mån betungande.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.