4043 – מָגֵן (magen)


Typ:
Hebreiska: מָגֵן (magen)
Ursprung: also (in plural) feminine מְגִנָּה from H1598 (גָּנַן)
Användning: 63 ggr i GT

Engelsk översättning

shield
[idiom] armed, buckler, defence, ruler, [phrase] scale, shield

Engelsk beskrivning

1) shield, buckler


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (63 st)


En tid därefter kom Herrens ord till Abram i en syn:
"Var inte rädd, Abram (Avram)!
Jag är din sköld,
    din belöning,
mycket stor." [Den sista delen kan tolkas som att Abrams belöning ska bli stor eller att Herren är hans stora belöning. Utifrån sammanhanget verkar det till en början syfta på en materiell belöning, men det kan vara en medveten dubbeltydighet i den hebreiska texten. Abram hade nyligen avböjt erbjudandet från Sodoms kung att behålla ett krigsbyte. Utifrån svaret i nästa vers, verkar det som Abram tolkar det som en materiell belöning, men undrar vad detta spelar för roll när han inte har någon arvinge. Gud har däremot något mycket större än bara rikedom för Abram – han ska bli Abraham och kallas "trons far" och få Herren som sin belöning.]
Lycklig är du Israel, vem är dig lik? Du är ett folk som har sin räddning i Herren (Jahve). Han är din skyddande sköld, ditt ärorika svärd. Dina fiender ska krypa för dig, och du ska gå fram över deras höjder.
Min Gud (Elohim)
    min klippa (fasta punkt; mitt massiva berg) – till vilken jag tar min tillflykt [Matt 7:24],
    min sköld,
    min frälsnings horn [hornet på en vild oxe är en metafor för militär styrka och seger] och
    mitt försvarstorn (värn; min fästning, säkra höjd)
    mitt värn (min tillflykt, upphöjd plats, högt på ett berg)
    min frälsare (räddare)!
Du räddade mig från våldet (ondskan).
Vad det gäller Gud (El) [den ende sanne Guden] – hans väg (sätt att agera) är utan brist (har integritet),
    Herrens ord (löften, tal) har visat sig vara sanna (är prövade) [Ps 12:7],
    han är en sköld för alla som tar sin tillflykt i honom.
Du gav mig din frälsnings sköld,
     din villighet att böja dig ned (din ödmjukhet) har gjort mig stor (har styrkt mig).
Från den tiden blev det så att hälften av mina tjänare deltog i arbetet och hälften av dem höll i spjut, sköldar, pilbågar och bröstplåtar (harnesk), och ledarna stod bakom hela Juda hus.
[Tre verser beskriver nu Leviatans tjocka hud:]
Den har rader med sköldar (fjäll) som är hans stolthet (på hans rygg)
    tätt sammanslutna och förseglade (som sigill).
[Hebreiskan har "stolt", medan grekiska översättningen har "rygg". Rygg passar bättre in på en ren fysisk beskrivning av Leviatan som ett djur, medan stolthet ger fler undertoner av hans attityd.]
Men du, Herre (Jahve), är en sköld (ett skydd) runt omkring mig;
    du är min ära, du lyfter mitt huvud.
Min sköld är hos Gud (Elohim) [Ps 3:4],
    han räddar dem som har uppriktiga hjärtan (ärliga och rena hjärtan, de rättsinniga, ordagrant "rakhjärtade").
Herre (Jahve),
    min bergsklyfta (ointagliga bergskam; skyddade plats)
    och min borg (mitt starka fäste)
    och min räddare (befriare).
Min Gud (El),
    min klippa (fasta punkt; mitt massiva berg) – till vilken jag tar min tillflykt [Matt 7:24],
    min sköld
    och min frälsnings horn [hornet på en vild oxe är en metafor för militär styrka och seger]
    och mitt försvarstorn (värn; min fästning, säkra höjd)! [I vers 2‑3 riktar psalmisten sig direkt till Herren och använder åtta termer som alla har med försvar att göra: min styrka, min bergsklyfta, min borg, min räddare, min klippa, min sköld, min frälsnings horn och mitt värn. Detta är den längsta uppräkningen i Psaltaren och visar på Gud som Hjälparen och Beskyddaren! I vers 4‑7 summeras hela psalmen. Här finns ett kiastiskt mönster i flera nivåer som inramar Davids rop och vädjan till Herren.]
[Nu kommer fem verser som beskriver Herren:]
Vad det gäller Gud (El) [den ende sanne Guden]
    – hans väg (sätt att agera) är utan brist (har integritet),
Herrens (Jahves) ord (löfte, tal) är rent (prövat, luttrat som metall utan slagg) [Ps 12:7],
    han är en sköld för alla som tar sin tillflykt i honom.
[Vers 36‑46 fortsätter att beskriva Herrens gärningar, men går tillbaka till att tilltala honom med "Du". På samma sätt som i vers 31 inleds detta stycke med en extra lång mening. Ordet för strid/krig i vers 35 och 40 ramar in vers 36‑39.] Du gav mig din frälsnings sköld,
    din högra hand upprätthåller mig;
    din villighet att böja dig ned (din ödmjukhet) har gjort mig stor (har styrkt mig).
Herren (Jahve) är min styrka (starkhet)
    och min sköld,
mitt hjärta förtröstar (har alltid litat) på honom
    och jag fick hjälp (och kommer att bli hjälpt),
därför jublar mitt hjärta,
    och med min sång vill jag tacka (med öppna händer – prisa, hylla och erkänna) honom.
Vi väntar på (är ivriga och längtar efter) Herren,
    han är vår befriare och beskyddare
    (hjälpen kommer från honom och han är vår sköld).
Tag upp din mindre [runda] sköld och din stora [rektangulära] stridssköld,
    res dig upp till min hjälp;
Folkens furstar (ädla, villiga tjänare) har samlats,
    tillsammans med Abrahams Guds folk [som alla folk ska bli välsignade i, se 1 Mos 12:1‑3]. För jordens sköldar [folkens furstar; ledare som beskyddar, se även Ps Ps 84:10‑11] tillhör Gud,
    mäktigt (högt) har han gått upp (blivit upphöjd)! [Ordet "gått upp" är samma hebreiska ord alah som i "farit upp" i vers 6. Det tredje och sista "för" i psalmen förstärker Guds allmakt. Hedningar och judar förenas som ett folk, se Upp 21:24.]
[Psalmen började med en bön att befria från fiender, se vers 2‑6, och fortsatte med bön mot dem, vers 9‑11. Nu kommer några uppseendeväckande fraser som inleds med en bön att inte förgöra motståndarna. Syftet kan vara detsamma som efter Josuas död då Gud inte genast drev undan kananéerna, utan lät dem vara kvar. Hotet från fienden gjorde att israeliterna vandrade på Guds väg, se Dom 2:20‑23.] Slakta dem inte för att mitt folk inte ska glömma,
    låt dem vandra hit och dit genom din makt.
Slå ner dem, Herre (Adonai) vår sköld,
Där bröt han bågens flammor (blixtrande pilar),
    skölden, svärdet och striden (slaget, kriget). Sela. [Antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits. Pilar, sköld och svärd är metaforer för att Gud avbryter, avslutar allt som står i vägen för fridsriket (tusenårsriket).]
Gud (Elohim), ser vår sköld [bildligt, vår ledare],
    se på din smordes ansikte [din smorde kung, David, se 1 Sam 16:12].
För Herren Gud (Jahve Elohim) är som en sol och sköld,
    Herren (Jahve) ger nåd (favör) och ära.
Han håller inte tillbaka något gott,
    från dem som vandrar (lever sitt liv) uppriktigt (helhjärtat, har integritet).
För Herren (Jahve) är vår sköld,
    och den Helige i Israel är vår kung.
O, Israel lita på Herren (Jahve)!
    Han är din hjälp och din sköld!
Arons hus (översteprästerna), lita på Herren (Jahve)!
    Han är din hjälp och din sköld!
Ni som fruktar (vördar) Herren (Jahve) [Ords 1:7],
    lita på Herren (Jahve)!
    Han är din hjälp och din sköld!
Mitt gömställe (hemliga skydd, tillflyktsort) och min sköld är du;
    jag hoppas (väntar tålmodigt, förtröstar) på ditt ord (hebr. davar). [Ps 27:5]
Min nåd (omsorgsfulla kärlek),
    och min borg,
    mitt försvarstorn (värn; min fästning, säkra höjd),
    och min befriare,
    min sköld,
    honom, i vilken jag tar skydd,
    som kuvar folk under mig.
    [Varje rad i denna vers är ett attribut på Gud.]
Han bygger upp ett förråd av sund visdom (till framgång) för de rättfärdiga,
    och är som en sköld [beskyddare] för de som vandrar med integritet (oskyldigt, ostraffligt),
Fattigdomen kommer marscherande [steg för steg]
    och misär (nöd, brist) kommer som en beväpnad man [och du tvingas lyda honom].
och fattigdomen kommer marscherande till dig,
    nöden överraskar dig som en invaderande soldat."
Varje ord från Gud (Eloha) [Elohim i singular – den ende Guden] är prövat och renat;
    Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt (sätter sitt hopp) till honom.
Din hals är som Davids torn byggt för vapen, tusen sköldar hänger på den,
    alla krigarnas sköldar.
De förbereder bordet, de tänder lamporna, de äter, de dricker. "Stå upp furstar, smörj sköldarna" (gör er redo till strid).
Och Elam bar kogret,
    med en armé människor, ryttare,
    och Kir blottlägger skölden.
Därför säger Herren (Jahve) angående Assyriens kung: Han ska inte komma till denna stad
    och inte skjuta någon pil där,
inte heller ska han komma framför den med sköld,
    inte kasta upp (bygga upp) en ramp mot den [och inta Jerusalem].
Jag ska föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag ska föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand.
Perser, nubier och puteer är med dem, alla med sköld och hjälm,
De som bor i Israels städer ska gå ut och göra eld av vapnen och använda dem som bränsle, både de stora sköldarna och de små sköldarna, bågarna och pilarna och dolkarna och spjuten, och de ska elda dem i sju år (oavbruten eld),
Stridsmännens sköldar är färgade röda,
    de tappra männen är scharlakansröda.
Vagnarna är som brinnande järn på dagen då de är redo [att attackera]
    och spjuten av cypress darrar.
    [Den grekiska översättningar har "hästar" istället för cypresser, dvs hästarna är uppjagade.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.