3245 – יָסַד (jasad)

grunda


Typ:
Hebreiska: יָסַד (jasad)
Uttal: ja-sad
Talvärde: 74 (10 + 60 + 4)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 43 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet jasad till följande:

ἄρχωarchoG0757regera
ἐμβάλλωemballoG1685kasta i
ἐπιτάσσωepitassoG2004befalla
θέλωthelo, ethelo, tenses, theleo, etheleoG2309vilja, önska
θεμέλιοςthemelios, themelionG2310grund
θεμελιόωthemeliooG2311grunda på, lägga en grund
ἵστημιhistemiG2476stå, ställa, bli avgjort, stå still
καταρτίζωkatartizoG2675upprätta, fullborda, återställa, laga, bereda, göra i ordning
κτίζωktizoG2936skapa
συνάγωsunagoG4863samla

Engelsk översättning

to found
appoint, take counsel, establish, (lay the, lay for a) found(-ation), instruct, lay, ordain, set, [i

Engelsk beskrivning

1) to found, fix, establish, lay foundation
1a) (Qal) to found, establish, begin
1b) (Niphal)
1b1) to fix or seat themselves close together, sit in conclave
1b2) to be founded
1c) (Piel)
1c1) to found
1c2) to establish, appoint, ordain
1d) (Pual) to be founded, be laid
1e) (Hophal) to be founded


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (43 st)


2 Moseboken (1)

Se, imorgon vid den här tiden ska jag låta det regna med en mycket häftig hagelstorm, vars like aldrig har skådats i Egypten sedan den dag det grundades och till nu.

Josua (1)

Vid den tiden tog Josua en ed av folket och sade:
"Förbannad (helt förgjord – hebr. arar) är den man inför Herren (Jahve)
    som står upp och återuppbygger denna stad Jeriko, han ska förlora sin förstfödde
    när han lägger dess grund
och sin yngste son
    när han sätter upp dess portar."[Arkeologiska inskriptioner i Assyrien visar att det inte var ovanligt att förstörda städer inte skulle byggas upp igen. Dock har ingen av dessa en åtföljande ed. Josuas ord här har likheter med Mose instruktioner i 4 Mos 13:12–16. Många år senare får denna förbannelse sin fullbordan när Hiel, en man från Betel, bygger upp Jeriko igen. Han förlorar sin förstfödde Aviram och sin yngste son Segov, se 1 Kung 16:34]

1 Kungaboken (4)

Och kungen befallde och de bröt stora stenar, dyrbara stenar, till att lägga husets grund med huggna stenar.
I det fjärde året var grunden till Herrens (Jahves) hus lagd i månaden Ziv (Sivan, den andra månaden).
Och grunden var av dyrbara stenar efter måttet på huggen sten, stora stenar, stenar som var 10 alnar och stenar som var 8 alnar.
I hans dagar byggde beteliten Chiel upp Jeriko, med Aviram hans förstfödde lade han dess grund och med hans yngste son Segov satte han upp dess portar, i enlighet med Herrens (Jahves) ord som han hade talat genom Josuas hand, Nuns son. [Jos 6:26]

1 Krönikeboken (1)

Alla de som var utvalda till dörrvakter vid trösklarna var 212 till antalet. De blev upptecknade i släktregistret i sina byar. David och siaren Samuel hade tillsatt dem att tjäna på heder och tro.

2 Krönikeboken (3)

När Salomo byggde Guds hus, lade han grunden så att det blev 60 alnar [27 meter] långt och 20 alnar [9 meter] brett efter det gamla alnmåttet.
Vad beträffar Joashs söner och de många profetior som förkunnades mot honom och hur Guds hus återupprättades, det är skrivet i "Utläggning av Kungaboken". Hans son Amasja blev kung efter honom.
I tredje månaden började de att lägga upp högarna, och i sjunde månaden var de färdiga med det.

Esra (4)

Från den första dagen i den sjunde månaden började de offra brännoffer till Herren (Jahve) trots att grunden till Herrens (Jahves) tempel ännu inte var lagd.
När hantverkarna hade lagt grunden till Herrens (Jahves) tempel, ställde de upp prästerna i sina skrudar och med trumpeter och leviterna, Asafs söner med cymbaler, för att prisa Herren (Jahve) i enlighet med Israels kung Davids föreskrifter.
Med lovprisning och tacksägelse sjöng de till Herren (Jahve):
För Han är god,
    för evigt (i evighet) varar hans nåd (omsorgsfulla, trofasta kärlek) över Israel! [Ps 118:1] Och hela folket gav upp ett härskri (ropade med stark röst) när de prisade Herren (Jahve) eftersom grunden till Herrens (Jahves) hus var lagd.
Men många av prästerna och leviterna och överhuvudena för deras fäders stammar (släkter, Israels tolv stammar), de gamla männen som hade sett det första huset [Salomos tempel], grät högljutt när de såg grunden läggas för detta hus [templet], medan många [andra] ropade högt av glädje,

Ester (1)

I enlighet med lagen fanns det inga restriktioner för drickandet eftersom kungen hade instruerat överhovmästaren i sitt hushåll att servera var och en efter dennes egna önskemål.

Job (1)

"Var var du när jag lade jordens grund?
    Berätta, om du vet så mycket (har så stor insikt).

Psaltaren (10)

Jordens kungar reser sig
    och härskarna samlar sig
    mot Herren (Jahve) och mot hans Smorde [Messias, Jesus].

Från munnen på [små] barn och diande [spädbarn]
    har du upprättat (förberett; lagt grunden till) en makt (styrka; ett starkt fäste)
    på grund av dina motståndare (som ansätter dig)
för att sätta stopp för (tysta) fienden och hämnaren. [Här jämförs små oskyldiga och renhjärtade barn med upproriska och trotsiga fiender. I sammanhanget finns även en kontrast mellan himlarna (vers 2b och 4) och människorna. I jämförelse med universums storhet är även den mäktigaste av människor här på jorden som ett litet spädbarn. Jesus citerar den grekiska översättningen Septuaginta i Matt 21:16.]
För han har lagt dess grund i haven,
    och inrättat den på oceanströmmarna (floderna). [Gud äger jorden, men människan har fått auktoritet att råda över den, se 1 Mos 1:26.]
För jag hör mig förtalas av många
    – skräck (orsak att frukta) från alla håll (runt omkring mig)!
De konspirerar tillsammans mot mig,
    de planerar att ta mitt liv.
    [Uttrycket "skräck från alla håll" är en vanligt återkommande fras i Jeremia, se Jer 20:10; 46:5; 49:29; Klag 2:22.]
Han byggde sin helgedom som höjderna,
    som jorden som han grundat för evigt.
Dina är himlarna,
    din är också jorden.
Du har skapat (grundlagt) världen
    och allt som finns i den.
En gång lade du jordens grund,
    och himlarna är skapade av dina händer.
Du grundade jorden på dess fästen,
    så att den aldrig kommer att vackla.
De gick över bergen,
    de gick ner i dalarna, till den plats du hade bestämt för dem.
Från forna tider (bakom) vet jag av dina vittnesbörd (hebr. edot)
    att du har grundat dem för evigt. ["Forna tider" (hebr. qedem) används om öster men är också ett uttryck för att se både framåt och bakåt, göra bokslut och få visioner, ordet har samma rot som "nära" (hebr. qarov) i de två föregående verserna. I vers 150 beskrivs hur fienderna är nära, dock är psalmisten trygg. Ja, fienderna är nära, men det är också Herren, se vers 151.]

Ordspråksboken (1)

Genom vishet har Herren (Jahve) lagt jordens grund,
    med förstånd har han fastställt (berett) himlarna.

Höga Visan (1)

Hans ben är som pelare av marmor som står på socklar av fint guld.
Hans utseende är som Libanons, utvalda (absolut bästa) som cedrarna.

Jesaja (9)

Vad ska man då svara
    landets budbärare?
Att Herren (Jahve) har grundat Sion (tempelberget i Jerusalem),
    och i henne ska alla folkets plågade ta sin tillflykt.
Se, Kaldéernas land, detta är folket som inte fanns, när Assyrien grundade det för sjömän satte de upp sina torn, de omstörtade dess palats och gjorde det till en ruin.
Därför säger Herren Herren (Adonai Jahve): Se jag lägger i Sion en sten,
    en prövad hörnsten,
ett dyrbart (sällsynt) välgrundat grundfundament,
    den som tror (litar på den) ska aldrig (behöva) fly i all hast. [Rom 9:33; 1 Pet 2:6]
Som säger om Kyros: "Han är min herde och ska utföra alla mina önskningar"
    och säger till Jerusalem: "Hon ska bli uppbyggd"
    och till templet: "Min grund ska bli lagd."
Ja, min hand har verkligen lagt jordens grundvalar
    och min högra har spänt ut himlarna.
När jag kallade på dem
    stod de tillsammans.
Och har glömt Herren (Jahve) din skapare,
    som har sträckt (rullat) ut himlarna [som en bokrulle öppnas och sedan rullas ihop vid tidens slut, se 2 Pet 3:10, här anar vi också krökta rum och fler dimensioner än rum och tid, se även 1 Mos 1:1; 2 Sam 22:10]
    och lagt jordens grundvalar,
och fruktar oavbrutet alla dagar på grund av förtryckarens raseri
    när han gör sig redo att fördärva.
Var är förtryckarens raseri?
Jag har lagt mitt ord i din mun
    och har övertäckt dig med skuggan av min hand,
för att jag ska grunda himlarna
    och lägga jordens grundvalar
    och säga till Sion [tempelberget i Jerusalem]: "Du är mitt folk"!
Du drabbade [stad Jerusalem], kringkastad av stormar utan tröst.
    Se, jag ska sätta dina stenar i vackra färger och lägga dina grundvalar med safirer.

Amos (1)

Det är han som bygger sin övre kammare i himlarna
    och har grundlagt sitt valv på jorden,
han som kallar fram havets vatten
    och utgjuter det över jordens ansikte.
    Herren (Jahve) är hans namn.

Habackuk (1)

Är inte du från urminnes tid (från öster) Herre min Gud (Jahve Elohim) min Helige?
    Vi ska inte dö.
Herre (Jahve) du har förordnat dem för dom
    och du Klippa (ett omskrivet tilltal till Gud) har gjort dem till tuktan.

Haggai (1)

"Jag ber er betänka (begrunda i era hjärtan) från denna dag och framöver,
    från den tjugofjärde dagen i den nionde månaden [Kisev],
    från den dagen då grunden till Herrens (Jahves) tempel blev lagd,
betänk (begrunda) det.

Sakarja (3)

"Serubbabels (Zerubbavels) hand har lagt grundstenen till detta hus [templet, se Esra 3:7–13]. Hans hand ska också fullborda det. [Esra 6:13–18] Så ska ni veta att Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) har sänt mig till er.
Så säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot):
Låt era händer bli starka,
    ni som hör dessa ord talade av profeterna som var där den dag då grunden till Härskarornas Herres (Jahve Sebaots) hus blev lagd så att templet kunde återuppbyggas.
Tyngden av Herrens (Jahves) ord angående Israel. Så förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve) som spänner ut (expanderar) himlarna (universum) och lägger jordens grund och formar människans ande i honom. [Här används det hebreiska ordet "nata" expandera, spänna ut, om himlarna, universum. Här antyds ett expanderade universum och flera dimentioner, se 2 Sam 22:10.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.