0520a – אַמָּה (ammah)

aln, vanlig – 45 cm, kunglig – 52 cm


Typ:
Substantiv
Kategori:  Enheter  längdmått
Hebreiska: אַמָּה (ammah)
Uttal: a-ma    Lyssna
Talvärde: 46 (1 + 40 + 5)    ord med samma talvärde
Ursprung: prolonged från H0517 (אֵם)
Användning: 247 ggr i GT

Beskrivning

Hebreiska ordet ammah härstammar från ordet för mor (hebr. imma). Betydelsen är översatt ”modern till alla mått”, vilket är ett lämpligt namn för ett av de äldsta måtten. Som det brukar vara med antika mått utgår de från kroppen. En aln motsvarar längden på en mans underarm – avståndet mellan armbågen och långfingret. Enheten användes redan tidigt i historien hos sumererna i Mesopotamien och sedan i Egypten och Israel. Det användes i romarriket och fanns i Sverige på medeltiden fram till slutet på 1800-talet då det metriska systemet infördes efter franska revolutionen.

I de antika kulturerna finns alnen i två varianter:
 • en vanlig kort aln (44-45 cm)
 • en kunglig lång aln (50-52 cm)
Dessa två olika varianter omnämns också i Bibeln. I 5 Mos 3:11 anges att måtten på kung Ogs säng är enligt en mans aln, dvs den kortare längden på 45 cm. I Upp 21:17 mäts höjden på muren till det nya Jerusalem efter människors mått. Även här är det den kortare alnen som anges.

I Hesekiel när det nya templets dimensioner beskrivs sägs att alnen som används är en handsbredd (7-9 cm) längre än en vanlig aln, se Hes 40:5. Utifrån egyptiska källor vet vi att den vanliga egyptiska alnen var 6 handsbredder och den längre kungliga var 7 handsbredder. Även referensen i 5 Mos 3:11 till en människas mått, stämmer bra in på 6 handsbredder (6 är ju människans tal). Att då talet 7 finns med i den himmelska/kungliga dimensionen med 7 handsbredder låter vettigt.

Vilken aln syftas på i Bibeln?
Ordet används flera hundra ggr. Vi vet med säkerhet att alla förekomster i Hesekiel (89 ggr) som är i kap 40-48 syftar på den längre kungliga/himmelska alnen. Vi vet också att i 5 Mos 3:11 särskiljs måttet på kung Ogs säng som en mans aln. Det är dock den enda gången ordet aln används i femte Mosebok. Så frågan är vilken aln är det som refereras vid övriga tillfällen? Alnen anger måtten på Noas ark, tabernaklet i öknen och Salomos tempel, men även på Goliats längd, en sabbats-sträcka, mm.

I 2 Krön 3:3 står det att när Salomo byggde grunden så var den 20 alnar bred, efter det gamla alnmåttet. Det verkar som om det längre måttet är det äldre måttet, vilket verkar stämma med arkeologiska fynd.

Det äldsta arkeologiska fyndet av en aln är en måttstock från staden Nippor i Sumeren. Den dateras till 2650 f.Kr. och mäter 518,5 mm. Detta mått motsvarar den längre kungliga alnen som också användes för pyramiderna i Egypten. På senare tid kring 700 f.Kr. i Israel verkar den kortare alnen varit vanligaste. En inskription i Hiskias tunnel (2 Kung 20:20) anger längden till 1 200 alnar. Tunneln har på senare tid mätts upp till exakt 533 meter, vilket precis stämmer in på den kortare alnen på 44,5 cm.

Utgrävningar i staden Arad visar att båda måtten var i bruk 1200-700 f.Kr. Templet som numera dateras till 750 f.Kr. var 9 meter (20 korta aln) medan ett annat har längden 10,5 m (20 långa aln). Just måttet 20 alnar är speciellt eftersom det finns i beskrivningen av Salomos tempel, se 2 Krön 3:3.

Forskare kommer fram till olika resultat, men troligast är ändå att alnen som Noa använder sig av är den längre alnen. Närmsta arkeologiska fynd är det sumeriska måttet på 51,8 cm. Den fullskaliga modellen av Noas ark i Kentucky i USA som blev klar 2016 använder det längre måttet (52 cm), medan holländaren Huibers modell från 2012 använder det kortare.

Måtten till tabernaklet är troligtvis också det längre måttet. Eftersom Mose särskiljer det kortare måttet i 5 Mos 3:11 pekar det på att det kungliga längre måttet används på alla andra ställen. I Hesekiels tid är båda måtten i bruk, och han specificerar att det himmelska templet ska mätas med den längre kungliga alnen. Det kan tolkas som att tabernaklet inte har det måttet, men lika gärna att det också har det kungliga måttet. Att Salomo i 2 Krön 3:3 säger att det är det gamla måttet, verkar ändå tyda på att det är det äldre – längre, kungliga måttet som indikeras. Eftersom den grekiska och romerska alnen är kortare (46 cm och 44 cm), så verkar utvecklingen gått åt kortare hållet. Men här finns också olika slutsatser. Modellen av tabernaklet i Timna park (strax norr om Eilat) använder den kortare alnen.

Eftersom den rabbinska tolkningen av hur långt man får gå under en sabbat bygger på avståndet 2 000 aln (4 Mos 35:5; Jos 3:4; Apg 1:12), så finns många rabbinska utläggningar som diskuterar frågan. Och någon konsensus finns inte. Det gör att längden varierar mellan 900 till 1160 meter, och för att inte omedvetet bryta budet tenderar ortodoxa judar att välja det kortare avståndet för att vara på säkra sidan.

Olika alnar
Sammanställning av olika alnar:

 • Sumerisk 51,85 cm
 • Egyptisk (lång) 52,32 cm (7 handsbredder)
 • Hebreisk (lång) 51,81
 • Babylonisk (lång) 50,3

 • Egyptisk (kort) 44,7 cm (6 handsbredder)
 • Hebreisk (kort) 44,45 cm

 • Grekisk 46,3 cm
 • Romersk 44,4 cm

 • Svenska Rydaholmsalnen 59,34 cm
Det svenska ordet aln kommer från el (indoeuropeiskt ord) som betyder armbåge. Alnmåttet användes under medeltiden, men varierade i längd från plats till plats. Det var vanligt att man satte upp den aln som gällde i socknen på kyrkporten. På så sätt kunde den som köpt rep eller textilier kontrollera att denne inte blivit lurad. Det äldsta är Rydaholmsalnen från 1100-talet som är 59,34 cm. På 1600-talet blev Rydaholmsalnen till Sveriges riksaln och måttet sattes upp på porten till Stockholms rådhus. Alnen var i bruk tills metersystemet infördes 1889.

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet ammah till följande:

μέτρονmetronG3358mått
πῆχυςpechusG4083aln, romersk aln 44.4 cm

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (247 st)


1 Moseboken (5)

Så ska du bygga den:
    300 alnar [156 meter] lång,
    50 alnar [26 meter] bred och
    30 alnar [15,6 meter] hög.
Gör ett tak för båten och lämna ett utrymme på
    en aln [0,52 meter] mellan taket och sidorna [som en öppning för ljus].
Sätt en dörr till arken på ena sidan.
Inred arken så den får
    en undervåning,
    en mellanvåning
    och en övervåning.

Kort eller lång aln?
Hebreiska ordet för aln ammah härstammar från ordet för mor (hebr. imma). Man skulle kunna översätta "modern till alla mått", vilket är ett lämpligt namn för ett av de äldsta måtten. Som det brukar vara med antika mått utgår de från kroppen. En aln motsvarar längden på en mans underarm – avståndet mellan armbågen och långfingret. Enheten användes redan tidigt i historien hos sumererna i Mesopotamien och sedan i Egypten och Israel. Det användes i romarriket och fanns i Sverige på medeltiden fram till slutet på 1800-talet då det metriska systemet infördes efter franska revolutionen. I de antika kulturerna finns alnen i två varianter:    • en vanlig kort aln (44-45 cm)
   • en kunglig lång aln (50-52 cm) Det äldsta arkeologiska fyndet av en aln är en måttstock från staden Nippor i Sumeren. Den dateras till 2650 f.Kr. och mäter 51,85 cm. Detta mått motsvarar den längre kungliga alnen som också användes för pyramiderna i Egypten. Forskare kommer fram till olika resultat, men troligast är ändå att alnen som Noa använder sig av är den längre äldre måttet av alnen. Den fullskaliga modellen av Noas ark i Kentucky i USA som blev klar 2016 använder detta längre måttet (51,8 cm), medan holländaren Huibers modell från 2012 använder det kortare (44,45 cm). Arkens dimensioner med den kortare alnen är 133 x 22 x 13 meter.

Vattnet steg mer än 15 alnar [7 meter] över bergen.

2 Moseboken (59)

[Det första som Gud ger ritningen till är inte själva tältet utan dess viktigaste möbler. Arken och nådastolen är möblerna som Gud valt för sin personliga närvaro och genom att ge den första instruktionen om arken och nådastolen visar Gud att det är han som kommer till oss. Vi kan inte nalkas Gud om inte han först gör det möjligt för oss att nalkas honom genom att komma oss till mötes. Dessutom är detta en bild på att Gud är både först och sist och måste alltid få vara i centrum. Längdmåttet som används här är alnen, som motsvarade 45 cm. Måttet härstammar från längden på en mans underarm (avståndet mellan armbågen och långfingret).] De ska göra en ark av akaciaträ, dess längd ska vara två och en halv aln [1,2 meter], dess bredd en och en halv aln [0,7 meter] och dess höjd en och en halv aln [0,7 meter]. [Arken är en öppen låda, man ska kunna se dess innehåll.]
Du ska göra ett lock till arken (nådastol, en försoningsplats – hebr. kapporet) av rent guld. Dess längd ska vara 2,5 alnar [1,2 meter], dess bredd ska vara 1,5 aln [0,7 meter]. [Locket har samma dimesioner som arken, se vers 10. Detta lock brukar även kallas för nådastolen.]
Du ska göra ett bord av akaciaträ, dess längd ska vara 2 alnar [0,9 meter] och dess bredd 1 aln [0,45 meter] och dess höjd ska vara en och 1,5 aln [0,7 meter].

Längden på varje våd ska vara 28 alnar [12,5 meter]
och bredden på varje våd ska vara 4 alnar [1,8 meter].
Alla våder ska ha ett och samma mått (vara likadana, identiska).

Längden på varje våd ska vara 30 alnar [13,2 m]
och bredden på varje våd ska vara 4 alnar [1,8 m].
De 11 våderna ska ha ett och samma mått (vara likadana, identiska).
Och alnen på den ena sidan och alnen på den andra sidan av det som återstår av extra längd på tältets våder ska hänga över sidorna på tabernaklet, på dess ena sida och dess andra sida, för att täcka det.
Tio alnar ska vara höjden på varje planka och en och en halv aln bredden på varje planka. [Att plankorna är 10 alnar höga betyder att vi är fullkomliga i Jesus. 10 är ett fullkomlighetstal.]
Och du ska göra altaret av akaciaträ, 5 alnar [2,25 meter] långt och 5 alnar [2,25 meter] brett, altaret ska vara kvadratiskt och dess höjd ska vara 3 alnar [1,35 meter].
Du ska också göra en förgård till tabernaklet. På den södra sidan ska det vara förhängen till gården av fint tvinnat linne, 100 alnar [45 meter] lång på en sida.
Och till bredden på gården på den västra sidan ska förhänget vara 50 alnar [22,5 meter], dess stolpar 10 stycken och dess socklar 10.
Och bredden av förhänget på den östra sidan ska vara 50 alnar [22,5 meter].
Förhänget på den ena sidan (om porten) ska vara 15 alnar [7 meter], dess stolpar tre och dess socklar tre.
Och porten till gården ska vara ett draperi som är 20 alnar [9 meter] av blått, av purpur, av rött och fint tvinnat linne, ett vävt arbete i färger, dess stolpar ska vara fyra och dess socklar fyra.
Längden på förgården ska vara 100 alnar [45 meter] och bredden 50 alnar [22,5 meter] och höjden 5 alnar [2,25 meter], av fint tvinnat linne och dess socklar av brons.
Dess längd ska vara 1 aln [45 cm] och dess bredd ska vara 1 aln [45 cm], kvadratiskt ska det vara, och 2 alnar [0,9 meter] ska vara dess höjd, dess horn ska vara i ett stycke med det.

Längden på varje våd var 28 alnar [12,6 meter]
och bredden på varje våd var 4 alnar [1,8 meter]. Alla våder hade ett (samma) mått.

Längden på varje våd var 30 alnar [13,5 meter],
och 4 alnar [1,8 meter] var bredden på varje våd,
de 11 våderna hade ett (samma) mått.
10 alnar [4,5 meter] var längden på en bräda och 1,5 aln [1,35 meter] var bredden på varje bräda.
Och Betsalel gjorde arken av akaciaträ, 2,5 alnar [1,2 meter] var dess längd och 1,5 aln [0,7 meter] var dess bredd och 1,5 aln [0,7 meter] var dess höjd.
Och han gjorde ett lock av rent guld, 2,5 alnar [1,2 meter] var dess längd och 1,5 aln [0,7 meter] var dess bredd.
Och han gjorde bordet av akaciaträ, 2 alnar var dess längd och 1 aln var dess bredd och 1,5 aln var dess höjd.
Och han gjorde rökelsealtaret av akaciaträ, 1 aln var dess längd och 1 aln var dess bredd, kvadratiskt, och 2 alnar var dess höjd, dess horn var gjorda i ett stycke med det.
Och han gjorde brännofferaltaret av akaciaträ, 5 alnar [2,25 meter] var dess längd och 5 alnar [2,25 meter] var dess bredd, kvadratiskt, och 3 alnar [1,35 meter] var dess höjd.
Och han gjorde gården. För södra sidan söderut var gårdens våder gjorda av fint tvinnat linne 100 alnar [45 meter].
Och för den norra sidan 100 alnar [45 meter], dess pelare 20 [stycken], och dess socklar 20 [stycken] av brons, krokarna och dess hyskor var av silver.
Och till västra sidan var våderna 50 alnar [22,5 meter], dess pelare 10 och dess socklar 10, pelarnas krokar och dess hyskor var av silver.
Och för den östra sidan 50 alnar [22,5 meter].
Våderna på den ena sidan var 15 alnar [7 meter], dess tre pelare och dess tre socklar.
Och för den andra sidan likadant, på den ena sidan och på den andra sidan om porten var våderna 15 alnar [7 meter], dess tre pelare och dess tre socklar.
Och förhänget till gårdens port var en vävares arbete i färger, av blått och purpur och scharlakansrött och fint tvinnat linne. Och 20 alnar [9 meter] var dess längd och höjden var 5 alnar [2,25 meter], samma storlek som gårdens våder.

4 Moseboken (6)

Och det kom en vind från Herren (Jahve) och förde med sig vaktlar från havet, och lät dem falla ner över lägret, till omkring en dagsvandring från ena sidan av det och en dagsvandring på den andra sidan, runtom lägret och ungefär 2 alnar högt över markens ansikte.
Och den öppna marken runtomkring städerna som ni ska ge till leviterna ska vara från stadsmuren och utåt 1 000 alnar [525 meter] runtomkring.
Och ni ska mäta utanför staden
    på den östra sidan 2 000 alnar [1 050 meter]
    och på den södra sidan 2 000 alnar [1 050 meter]
    och på den västra sidan 2 000 alnar [1 050 meter]
    och på den norra sidan 2 000 alnar [1 050 meter],
staden ska vara i mitten. Detta ska vara för dem den öppna marken runtomkring städerna.

5 Moseboken (3)

För bara Bashans kung Og var kvar av Refaims kvarleva [1 Mos 14:5]. Ja [se, notera – detta är anmärkningsvärt], hans säng var en säng av järn. Finns den inte i Ammons söners Rabba [nuvarande staden Amman i Jordanien, som ett museiföremål]? [Sängens storlek var också spektakulär:] Längden var 9 alnar [4,1 meter] och bredden var 4 alnar [1,8 meter], efter en mans aln. [Järn var ovanligt vid den här tiden under sena bronstiden. Det tillsammans med sängens storlek var anledningen att den uppmärksammas. Måttet en aln härstammar från längden på en mans underarm; avståndet mellan armbågen och långfingret – ca 45 cm.]

Josua (1)

men var noga med att låta det vara ett avstånd på omkring 2 000 alnar [900 meter; 4 Mos 35:5] mellan den och er. Närmare bör ni inte komma den, för att ni ska veta vilken väg ni ska gå, eftersom ni inte har gått den vägen förut." [Arken symboliserar Guds närvaro, person och hans löften. I den guldbelagda trälådan 1,2 m lång och 0,6 m bred och hög låg stentavlorna med budorden, se 2 Mos 25:10–22. Arken var alltid i mitten av lägret både när man stod still och när man vandrade. De leviter som var ättlingar till Kehat, kehatiterna, skötte i normala fall sysslorna vid arken och bar den, men nu skulle i stället prästerna, dvs. ättlingarna till Aron, bära arken före folket. Dessa instruktioner är specifika för just detta tillfälle då man ska passera Jordanfloden, en anledning kan vara att arken skulle vara synlig för alla och lätt att följa då man korsar över floden. Texten säger inte om arken fortfarande är täckt av förhänget som under transporten tidigare i öknen, se 2 Mos 40:19. Avståndet 2 000 alnar är den sträcka man fick gå på en sabbat, se 4 Mos 35:5.]

1 Samuelsboken (1)

Och en tvekampskämpe (en som själv står mellan två – hebr. benajim) steg fram från filistéernas läger som hette Goliat från Gat [nuvarande Tel Safi], vars längd var 6 alnar och en spann [dvs. närmare 3 meter] lång. [En aln är 0,45 cm och en spann 22 cm (en halv aln, måttet mellan tummen och lillfingret på en utsträckt hand), vilket ger en längd på 2,92 meter! Den grekiska översättningen Septugainta tonar ner måttet och skriver 4 alnar istället för 6. Måttet i den hebreiska texten är dock inte orimligt. Den längsta människan i modern tid, Robert Wadlow (1918-1940), var 272 cm lång – bara 2 dm kortare än Goliat. Egyptiska brev från (Papyrus Anastasi I) från 1200-talet f.Kr. beskriver fruktansvärda kanaaneiska krigare som var 2,7 meter långa. Två kvinnliga skelett som vardera strax över 2 meter långa har hittats i Jordandalen i Tel Saidije (troligtvis bibliska Tsaretan).]

1 Kungaboken (45)

Huset som Salomo byggde till Herren (Jahve) var
    60 alnar [27 meter] långt
    20 alnar [9 meter] brett och
    30 alnar [13,5 meter] högt.
Och förhallen framför tempelhuset, 20 alnar [9 meter] var dess längd som bredden på huset och 10 alnar [4,5 meter] dess bredd framför huset.
Den nedersta våningen av kamrarna var 5 alnar [2,3 meter] bred och den mellersta 6 alnar [2,7 meter] bred och den tredje 7 alnar [3,2 meter] bred, för på utsidan gjorde han en avsats i husets mur runtom, så att bjälkarna inte skulle sitta fast i husets mur.
Och han byggde förråd i sidokamrarna mot hela huset, vart och ett 5 alnar [2,3 meter] högt och de vilade på huset med timmer av cederträ.
Och han byggde 20 alnar [9 meter] i den bakre delen av huset med ceder från golvet till bjälklaget, och han byggde åt sig från huset till helgedomen, till det allra Heligaste.
Och huset är 40 alnar [18 meter] långt, det är templet framför.
Och framför det allra Heligaste som var 20 alnar [9 meter] långt och 20 alnar [9 meter] brett och 20 alnar [9 meter] högt, överdraget med rent guld, ställde han altaret som var täckt med cederträ.
[I följande stycke återkommer talet 10 flera gånger. Det är summan av 5 plus 5, nådens tal. Här talas om dubbel nåd. Talet står ofta annars också för styre och makt, se även Upp 17:12; Dan 7:7.] Och i det allra Heligaste gjorde han två keruber av olivträ, de var 10 alnar [4,5 meter] höga.
Och fem alnar var kerubens ena vinge och 5 alnar [2,25 meter] kerubens andra vinge, från den yttersta spetsen på den ena vingen till den yttersta spetsen på den andra vingen var det 10 alnar [4,5 meter].
Och den andra keruben var 10 alnar [4,5 meter], båda keruberna hade samma mått och samma utformning.
Höjden på en kerub var 10 alnar [4,5 meter] och likadan var den andra keruben.
Och han byggde huset av Libanons skog, dess längd var 100 alnar och dess bredd var 50 alnar och dess höjd var 30 alnar, på fyra rader av cederpelare med cederbjälkar på pelarna.
Och han gjorde en hall av pelare, dess längd var 50 alnar och dess bredd 30 alnar och en hall "över deras ansikten" och pelare (plural) och en bjälke "över deras ansikten".
Och grunden var av dyrbara stenar efter måttet på huggen sten, stora stenar, stenar som var 10 alnar och stenar som var 8 alnar.
Han gjorde de två bronspelarna, 18 alnar [8 meter] höga vardera, och 12 alnar [5,4 meter] i omkrets, den andra pelaren lika.
Och han gjorde de två kapitälen för att sätta på toppen av pelarna. Höjden på det ena kapitälet var 5 alnar [2,25 meter] och höjden på det andra kapitälet var 5 alnar [2,25 meter].
Och kapitälen som var ovanpå pelarna i hallen var liljeverk (gjorda, utformade som liljor), 4 alnar.
Och han gjorde det gjutna havet, 10 alnar från kant till kant (diameter), runt i formen och dess höjd var 5 alnar och omkretsen var 30 alnar runtom.
Och kalebasser (som avlånga knoppar) var under kanten på det runt om, runt det, 10 alnar omgav havet runt havet, kalebasserna var i två rader gjutna i ett stycke (med havet).
[Chirams tredje projekt var att göra tio flyttbara ställ för att hålla kärl vart och ett av kärlen som behövdes för olika ritualer i templet. Varje kärl rymde omkring 900 liter vatten vilket väger närmare ett ton. Fyllda med vatten var totalvikten över 2 ton!] Han gjorde också tio ställ (fundament) av brons [för vattenkärlen]. Vart och ett var
    4 alnar [1,8 meter] långt,
    4 alnar [1,8 meter] brett och
    3 alnar [1,4 meter] högt.
Och dess mun (öppning) invändigt kapitälet och ovanför var 1 aln (45 cm) hög, och dess mun var rund som stället, 1.5 aln [68 cm] och på munnen var det snidat, och dess kant var kvadratisk, inte rund.
Och de fyra hjulen satt under sidolisterna, och hjulaxlarna var fästa i stativet, och varje hjul var 1.5 aln [68 cm].
Och överst på stället fanns en rund omslutning (kant), 0.5 aln [23 cm] hög Upptill på varje ställ satt hållare och sidolister, gjorda i ett stycke med det.
Och han gjorde tio bronsskålar, en skål rymde 40 volymenheter och varje skål var 4 alnar [1.8 meter]. Och på varje av de 10 ställen en skål.

2 Kungaboken (3)

Och Jehoash, Israels kung tog Amatsjaho, Juda kung, Jehoash son, Achazjahos son, vid Beit-Shemesh och kom till Jerusalem och bröt ner Jerusalems mur från Efraims port till Hörnporten, 400 alnar [180 meter].
Höjden på en pelare var 18 alnar [8 meter] och ett kapitäl av brons var ovanpå den, och höjden på kapitälet var 3 alnar [1,35 meter], med nätverk och granatäpplen över kapitälet runtom, allt av brons. Och på samma sätt var den andra pelaren med nätverk.

1 Krönikeboken (1)

Han slog också ner egyptiern, en reslig man som var fem alnar lång. Fastän egyptiern i handen hade ett spjut som liknade en vävbom, gick han emot honom beväpnad med bara sin stav. Han ryckte spjutet ur egyptierns hand och dödade honom med hans eget spjut.

2 Krönikeboken (25)

När Salomo byggde Guds hus, lade han grunden så att det blev 60 alnar [27 meter] långt och 20 alnar [9 meter] brett efter det gamla alnmåttet.
Förhuset som låg framför långhuset, framför husets kortsida, mätte 20 alnar [9 meter], och dess höjd var 120 [54 meter]. På insidan överdrog han det med rent guld.
Dessutom ställde han i ordning det rum som skulle vara det allra heligaste. Det låg utefter husets kortsida och var 20 alnar [9 meter] långt och 20 alnar [9 meter] brett. Han klädde det med fint guld, 600 talenter i vikt.
Längden på kerubernas vingar var tillsammans 20 alnar [9 meter]. Den enas ena vinge, 5 alnar [2,25 meter] långt, rörde vid husets ena vägg, och hans andra vinge, 5 alnar [2,25 meter] lång, rörde vid den andra kerubens vinge.
Den andra kerubens ena vinge, fem alnar lång, rörde vid husets andra vägg, och hans andra vinge, fem alnar lång, nådde till den första kerubens vinge.
Tillsammans bredde alltså keruberna ut sina vingar 20 alnar [9 meter], där de stod på sina fötter med ansiktena vända inåt.
Framför huset gjorde han två pelare, trettiofem alnar [16 meter] höga. Pelarhuvudet ovanpå var och en av dem var 5 alnar [2,25 meter].
Salomo gjorde ett altare av brons:
    20 alnar [9 meter] långt och
    20 alnar [9 meter] brett och
    10 alnar [4,5 meter] högt. [Hes 43:13–17]
Han gjorde också havet i gjutet arbete. Det var 10 alnar från den ena kanten till den andra, helt runt och fem alnar högt. Ett snöre som var 30 alnar långt mätte omkretsen.
Runt omkring nertill fanns bilder som föreställde oxar, 10 på varje aln, så att de omslöt havet runtom. Oxarna bildade två rader och var gjutna i ett stycke med det övriga.
Han hade gjort en talarstol av koppar, 5 alnar [2,25 meter] lång, 5 alnar [2,25 meter] bred och 3 alnar [1,35 meter] hög, och ställt den mitt på den yttre förgården, och han stod nu i talarstolen. Sedan föll han ner på knä inför Israels hela församling, räckte ut sina händer mot himlen
Kung Joash tänkte inte på den kärlek som Sakarjas far Jojada hade visat honom utan dödade hans son. Och i sin dödstund sade Sakarja: "Herren ska se det här och utkräva hämnd."

Esra (1)


"I sitt första regeringsår gav kung Kyros denna befallning om Guds hus i Jerusalem [Esra 1:2–4]: Huset ska byggas upp och vara en plats där man bär fram offer. Grunden ska läggas fast. Det ska byggas 60 alnar [27 meter] högt och 60 alnar [27 meter] brett

Nehemja (2)

Chanon och Zanoach invånare reparerade Dalporten [i sydväst]. De byggde den och satte in dess dörrar, dess dörrfoder och dess bommar. De reparerade också 1 000 alnar [450 meter] av muren upp till Dyngporten [i södra delen av Davids stad]. [Den moderna Dyngporten ligger nära sydvästra hörnet av tempelberget och är från Ottomanska riket på 1500-talet e.Kr.]

Ester (4)

Då sade Zeresh, hans hustru och alla vänner till honom: "Låt göra en 50 alnar [22,5 meter] hög träpåle (galge) och tala med kungen i morgon bitti så att Mordochaj kan hängas där, sedan kan du gå med kungen på banketten med glädje." Detta behagade Haman och han lät göra och uppföra träpålen (galgen). [Var och en som är upphängd på trä är förbannad, se 5 Mos 21:23.]
Då sade Charvona, en av kungens kammartjänare som var inför kungen: "Se, det finns en 50 alnar hög träpåle (galge), som Haman gjort för Mordochaj, som talade gott för kungen. Den står framför Hamans hus."
    Då sade kungen: "Häng upp honom på den."

Jeremia (89)

Du som bor på många vatten, överflödar i rikedom, ditt slut har kommit, måttet för din girighet.
Och pelarna, höjden på en pelare var 18 alnar [8 meter] och ett band på 12 alnar [5,4 meter] gick runt den, och dess tjocklek var fyra fingrar, det var ihåligt.
Och ett kapitäl av brons var ovanpå den, och höjden på kapitälet var 5 alnar [2,3 meter], med nätverk och granatäpplen över kapitälet runtom, allt av brons. Och på samma sätt var den andra pelaren med granatäpplen.

Hesekiel (2)

Och se, där var en mur runt omkring templet. Mätstången som mannen hade i sin hand var 6 alnar [totalt 3,2 meter] lång, där varje aln var en handsbredd [ca 8-9 cm] längre än en vanlig aln.

Himmelsk-aln
En vanlig aln var 45 cm lång och motsvarar underarmens längd från armbågen till spetsen av långfingret. Här används en "himmelsk-aln" som är en handsbredd (8-9 cm) längre, vilket gör att den nya långa alnen är 54 cm lång. Mätstångens totala längd blir då 3,2 meter. Troligtvis är alla måtten i kapitel 40-48 mätta med denna längre himmelska-aln. I Uppenbarelseboken nämns om änglars och människors mått (Upp 21:17), vilket kan handla om dessa olika mått.

Han mätte murens bredd, den var en stång [3,2 meter bred], och höjden, som också den var en stång [3,2 meter hög].
Varje vaktkammare var en stång [3,2 meter] lång och en stång [3,2 meter] bred, och avståndet mellan vaktkamrarna var fem alnar [2,7 meter (med nya längre alnmåttet)]. Tröskeln vid portens förhus på inre sidan var en stång [3,2 meter].
Han mätte upp portens förhus. Det var 8 alnar [4,3 meter (med nya längre himelska alnmåttet)], och pelarna var 2 alnar [1,1 meter]. Portens förhus låg på inre sidan.
Han mätte portöppningens bredd, den var 10 alnar [5,4 meter], och portens längd, den var 13 alnar [7 meter].
Framför vaktkamrarna fanns en mur som var en aln [0,5 meter]. En aln var också muren på motsatta sidan. Varje vaktkammare på båda sidorna var 6 alnar [3,2 meter].
Han mätte porten från den ena vaktkammarens tak till den andras. Den var tjugofem alnar [13,5 meter] bred, och dörr låg mot dörr.
Han mätte upp pelarna till 60 alnar [32 meter]. Fram till pelaren nådde förgården runt omkring portbyggnaden.
Avståndet mellan ingångsportens framsida och förhusets framsida vid den inre portöppningen var fem10 alnar [27 meter].
Sedan mätte han avståndet från den nedre portens framsida till den inre förgårdens yttersida. Det var 100 alnar [54 meter] både på östra sidan och på norra.
Också den hade tre vaktkamrar på var sida samt pelare och förhus, lika stora som den förra portens. Den var 50 alnar [27 meter] lång och tjugofem alnar [13,5 meter] bred.
En port till den inre förgården fanns mitt emot denna port. Det var i norr som i öster, och han mätte avståndet från den ena porten till den andra. Det var 100 alnar [54 meter].
Det fanns fönster på den och på förhuset runt omkring, likadana som de andra fönstren. Den var 50 alnar [27 meter] lång och 25 alnar [13,5 meter] bred.
En port till den inre förgården fanns också på södra sidan. Han mätte avståndet från den ena porten till den andra på södra sidan. Det var 100 alnar [54 meter].
Vaktkamrar, pelare och förhus var lika stora som de andra, och den hade fönster liksom förhuset runt omkring. Den var 50 alnar [27 meter] lång och 25 alnar [13,5 meter] bred.
Runt omkring fanns förhus, 25 alnar [13,5 meter] långa och 5 alnar [2,7 meter] breda.
Vaktkamrar, pelare och förhus var lika stora som de andra, och det fanns fönster på den och på förhuset runt omkring. Den var fem10 alnar [27 meter] lång och 25 alnar [13,5 meter] bred.
Så var det också med vaktkamrarna, pelarna och förhuset, och det fanns fönster på den runt omkring. Den var fem10 alnar [27 meter] lång och 25 alnar [13,5 meter] bred.
För brännoffret fanns det också fyra bord av huggna stenar, en och en halv aln långa, en och en halv aln breda och en aln höga. På dem skulle man lägga de redskap som man slaktade brännofferdjuren och slaktofferdjuren med.
Han mätte förgården: Den var 100 alnar [45 meter] lång och 100 alnar [45 meter] bred – en liksidig fyrkant. Altaret stod framför templet.
Sedan förde han mig till husets förhus, och han mätte förhusets pelare. De var fem alnar på varje sida, och var och en av de båda portdörrarna var tre alnar bred.
Förhuset var 20 alnar [10,8 meter] långt och 11 alnar [6 meter] brett vid trappan som ledde ditupp. Vid dörrposterna stod en pelare på var sida.
Därefter förde han mig till tempelsalen, där han mätte pelarna. På båda sidor var de 6 alnar breda – det var bredden på tabernaklet.
Ingången var 10 alnar [5,4 meter] bred, och sidoväggarna vid ingången var 5 alnar [2,7 meter] på vardera sidan. Sedan mätte han salens längd. Den var 40 alnar [21,6 meter], och dess bredd var 20 alnar [10,8 meter].
Därefter gick han in i det innersta rummet, och han mätte pelarna vid ingången. De var 2 alnar [1,1 meter], och ingången var 6 alnar. Ingångens bredd var sju alnar.
Han mätte dess längd. Den var tjugo alnar, och dess bredd framför tempelsalen var tjugo alnar. Han sade till mig: "Detta är det allra heligaste."
Sedan mätte han tempelväggen. Den var 6 alnar tjock, och sido­kamrarnas bredd var 4 alnar [2,2 meter] runt omkring hela byggnaden.
Jag såg att templet låg på en upphöjd sockel, som sträckte sig runtom. Sidokamrarnas grundvalar var nämligen en hel stång höga, 6 alnar till kanten.
Ytterväggen till sidorummen var fem alnar tjock. Den öppna platsen mellan templets sidorum
och de andra rummen hade en bredd av tjugo alnar runt om hela templet.
Ingångarna till sidokamrarna låg utåt den öppna platsen, en ingång mot norr och en ingång åt söder. Den öppna platsen var fem alnar bred runt omkring.
Den byggnad som vette mot den avskilda tempelgården på väst­ra sidan var 70 alnar bred, och byggnadens mur var fem alnar tjock runt omkring och 90 alnar lång.
Sedan mätte han byggnaden. Den var 100 alnar [45 meter] lång. Tempelgården och byggnaden med murarna var tillsammans 100 alnar [45 meter].
Bredden på templets framsida och tempelgården åt öster var tillsammans 100 alnar [45 meter].
Han mätte också längden på den byggnad som låg invid tempelgården, på dess baksida, samt avsatserna på dess fasad åt båda sidor: De var 100 alnar [45 meter]. Sedan mätte han tempelsalen, den inre delen och förhallen mot förgården,
Altaret var av trä, 3 alnar [1,6 meter] högt, och 2 alnar [1,1 meter] långt. Hörnen, skivan och sidorna var av trä. Han sade till mig: "Detta är det bord som ska stå inför Herrens ansikte."
till långsidan som mätte 100 alnar [45 meter], med sin ingång i norr och bredden var femtio alnar.
Men de översta tempelkamrarna var mindre än de andra, för avsatserna på främre väggen tog mer utrymme från dem än från de nedersta och mellersta kamrarna i byggnaden.
Längden på tempelkammarbyggnaden mot den yttre förgården var femtio alnar, men åt templet till 100 alnar [45 meter].
Nedanför dessa tempelkamrar fanns ingången från öster, när man ville komma till dem från den yttre förgården.
Därefter mätte han den norra sidan.
    Den var efter mätstången 500 stänger [1,6 km].
Dessa var måtten på altaret i alnar, varje aln var en handsbredd [8-9 cm] längre än en vanlig aln. Dess sockel var en aln [0,54 meter] hög och en aln [0,54 meter] bred, och kantlisten på ramen, runt omkring utmed kanten, var en spann [ca 23 cm] hög. Detta var altarets underlag.
Avståndet från sockeln vid marken upp till den nedre avsatsen var 2 alnar [1,1 meter], och bredden var en aln. Avståndet från den mindre avsatsen upp till den större var 4 alnar [2,2 meter], och bredden var 1 aln [0,54 meter].
Altarhärden var 4 alnar [2,2 meter] hög, och från altarhärden stod de fyra hornen upp.
Avsatsen var fjorton alnar lång och fjorton alnar bred utefter sina fyra sidor. Kanten runt omkring den var en halv aln, och dess sockel sträckte sig en aln runtom. Altarets trappsteg vette åt öster.
Av denna ska man ta en liksidig fyrkant till helgedomen, 500 alnar [270 meter] i längd och 500 alnar [270 meter] i bredd, och till utmark runtom 50 alnar [27 meter].
Mannen [ängeln] började gå österut med ett mätsnöre i handen.
Han mätte upp tusen alnar [525 meter längs med vattnet österut]
    och förde mig [lät mig gå fram] genom vattnet – som nådde mig till fotknölarna.

Daniel

Kung Nebukadnessar lät göra en staty av guld, 60 alnar hög [30 meter] och 6 alnar bred [3 meter]. Han ställde upp den på Duraslätten i Babels provins. [Uppenbarelsen som Nebukadnessar fick om sin roll i mänsklighetens historia kan vara orsaken till denna staty. Han var ju huvudet av guld, se Dan 2:38. Statyn byggdes efter händelserna i kapitel 2, eftersom Daniels tre vänner har en ledande ställning, se Dan 2:49. Den grekiska översättningen Septuaginta har tillägget att det skedde i Nebukadnessars artonde regeringsår, ett år innan Jerusalems fall, se 2 Kung 25:8. Det kan vara så, men den hebreiska texten har ingen tidsangivelse.
    Dura var ett vanligt namn i Mesopotamien för en plats omgiven av berg eller en mur. Det kan vara mellan de två murarna i Babylon, eller upp till några mil söder om staden. Arkeologer har hittat ett stort kvadratiskt fundament av tegel en mil söder om Babylon. Det kan vara piedestalen som statyn har stått på. Bredden 6 alnar och höjden 60, proportionerna 1/10, gör att statyn verkar varit en obelisk klädd med guld. Höjden 30 meter är inte orealistisk, på 280-talet f.Kr. byggdes Kolossen på Rhodos som var 33 meter hög. En del av statyn kan ha varit en avbildning av någon babylonisk Gud. Den grekiske historikern Herodotos, verksam på 400-talet f.Kr., skriver om en guldstaty av guden Marduk i Babylon.]

Sakarja

Han [ängeln] frågade mig: "Vad ser du?"
    Jag svarade: "Jag ser en flygande bokrulle. Den är 20 alnar [9 meter] lång och 10 alnar [4,5 meter] bred." [Längdmåttet en aln motsvarade ungefär 45 cm. Måttet härstammar från längden på en mans underarm (avståndet mellan armbågen och långfingret). Längden på en bokrulle var normalt 6-10 meter och bestod av djurhudar som sammanfogats. Bredden varierar mellan 23 till 28 cm. Den stora Jesajarullen (som hittades i Qumran vid Döda havet 1947) är 7,3 meter lång och 27 cm bred med 54 kolumner. Bredden på rullen i denna syn är ovanlig! Just måttet 20 x 10 alnar återfinns i beskrivningen av portalen på framsidan på Salomos tempel, se 1 Kung 6:3. Kanske täckte skriftrullen hela ingången? Det var ovanligt att rulla ut hela texten, när man läste rullade man samtidigt på båda sidor och hade bara två kolumner synliga i taget. Beroende på om rullen i synen ses vertikalt eller horisontell, kan det vara en öppen rulle för läsning, eller helt utrullad rulle som är väldigt bred.]Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.