5292 – ὑποταγή (hupotage)

underordning


Typ:
Grekiska: ὑποταγή
Med latinska bokstäver:     hupotage
Fonetiskt: hoop·ot·ag·ay
Ursprung: Från 5293
Användning: 4 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

subjection (4)

Engelsk beskrivning

  1. The act of subjecting.
  2. Obedience, subjection.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
2
Totalt    4

Passager (4 st i TR)


När ni visar er äkthet genom denna hjälp prisar de Gud för att ni följer er bekännelse till den Smordes (Kristi) evangelium och så godhjärtat delar gemenskapen med dem och med alla.
Men vi böjde oss inte för dem, inte för ett ögonblick. Detta för att evangeliets sanning skulle bevaras för er [i sanning].
[Följande två verser är strukturerade i ett kiastiskt mönster där ordet stillhet, gr. hesuchia, ramar in sammanhanget. Ordet används även i vers 2 om att leva i stillhet, trygghet och frid. Det beskriver en fridfull attityd där man är trygg i sig själv. Uttrycket "att vara stilla och underordna sig" användes även inom judendomen. Det var så en rabbin blev undervisad, se Jes 41:1; Hab 2:20; Sak 2:13. Den kända strofen från Ps 46:10 visar på denna gudfruktiga attityd: "Bli stilla och besinna att jag är Gud."
    Till skillnad från den rådande judiska traditionen uppmuntras kvinnors utbildning. Uppmaningen står i kontrast till de dåraktiga kvinnorna i 2 Tim 3:6‑7 som ständigt blir undervisade men aldrig lyckas komma till insikt om sanningen.]
En kvinna ska i stillhet (lugn och ro)
    ta emot undervisning och helt underordna sig.
Han ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen [yngre barn som fortfarande bor hemma] lyder och visar all respekt.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.